arxiki selida

Πώς αποτυπώνεται η προστασία από τις απολύσεις. Ποιοι εξαιρούνται. Για πόσο χρονικό διάστημα δίνονται τα 800 ευρώ. Πώς λειτουργεί η αναστολή

Συνδυαστικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμόζεται από τους εργοδότες το νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας (προσωπικό ασφαλείας), που επιτρέπει μειώσεις μισθών έως και 50%. Την ίδια στιγμή επιτρέπεται για τους εργαζόμενους σε αναστολή η τηλεργασία με επιμίσθιο, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να συμπληρώνει τα 800 ευρώ της έκτακτης αποζημίωσης έως το 100% του μεικτού μισθού. Η ΚΥΑ για τα “μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα” λόγω της έκτακτης συνθήκης από τα μέτρα για τον κορωνοιό COVID-19 με όλες τις λεπτομέρειες για την αποζημίωση των 800 ευρώ, τη διαδικασία των δηλώσεων και τον μηχανισμό αναστολής συμβάσεων εργασίας δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Τα έκτακτα αυτά μέτρα, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της γενικής καραντίνας λόγω κορωνοιού, έχουν κοινή αφετηρία αλλά διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και η εξέλιξή τους συνδυάζεται με την εξέλιξη της επέλασης του κορωνοιού. Όποιος κάνει χρήση των νέων αυτών πρωτόγνωρων μέτρων ευελιξίας απαγορεύεται να απολύσει. Οι αναστολές των συμβάσεων θα έχουν ανέκληττή και συνεχόμενη διάρκεια 45 ημέρες ανά μισθωτό με χρονικό σημείο έναρξης την περίοδο 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως 

 • το επίδομα των 800 ευρώ θα καλύπτει μια χρονική περίοδο 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ενάμιση μήνα και

 • η προστασία των μισθωτών απέναντι στις απολύσεις διαρκεί συνολικά 3 μήνες, 45 ημέρες αναστολή σύμβασης και 45 ημέρες μετά την αναστολή. 

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην επίμαχη ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αναστολής συμβάσεων, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής. 

 

Αυτό σημαίνει πως μετά την αναστολή πρέπει να επιστρέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με τους ίδιους όρους στις θέσεις εργασίας τους για τουλάχιστον 45 ημέρες. Από την προστασία ωστόσο εξαιρούνται όσοι:

 • παραιτούνται

 • αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

 • εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μετά την λήξη της αναστολής. 

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα (η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται).

ΚΑΔ

Στα μέτρα μπαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ όχι μόνο κύριας δραστηριότητας αλλά και δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Αν ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, οι εργοδότες μπορούν μονομερώς να εφαρμόζουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά :

 • Αναστολή των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών τους για μια περίοδο 45 ημερών ανά μισθωτό και εντός του χρονικού διαστήματος 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Για το 45ήμερο της αναστολής δεν καταβάλλουν μισθό ούτε εισφορές και ο εργαζόμενος εισπράττει τα 800 ευρώ από το κράτος ενώ οι εισφορές του πληρώνονται επίσης από το κράτος. 

 • Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του. 

 • Ενδο-ομιλική μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 

Αναστολή συμβάσεων 

Η αναστολή της σύμβασης εργασίας πρέπει να αφορά υποχρεωτικά συνεχόμενο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών ανά μισθωτό και μπορεί να εφαρμοστεί με έναρξη εντός της περιόδου 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Το ποσό των 800 ευρώ καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών από την στιγμή της αναστολής και μετά. Αυτό σημαίνει πως οι μισθωτοί που θα μπουν σε καθεστώς αναστολής στις 20 Απριλίου (απώτατη σήμερα ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου) θα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και θα καλύπτονται από τα 800 ευρώ για την περίοδο 21 Απριλίου έως 5 Ιουνίου

Για παράδειγμα :

Μισθωτός που μπαίνει σε αναστολή σύμβασης την 1ηΑπριλίου, για τον Μάρτιο πρέπει να πληρωθεί από τον εργοδότη. Θα λάβει τα 800 ευρώ από το κράτος για την περίοδο 1ηΑπριλίου έως 15 Μαίου. Για την ίδια περίοδο οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το κράτος στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ : 

 • οι εργοδότες μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν την 21ηΜαρτίου. Προσοχή, η αναστολή ανά μισθωτό πρέπει να ισχύει για συνεχόμενο και ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Δηλαδή αν ο εργοδότης θέσει τον μισθωτό του στον “πάγο” δεν μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα – για παράδειγμα 15 ημέρων – να “ξεπαγώσει” τη σύμβαση και να την παγώσει εκ νέου στη συνέχεια. Η έναρξη της αναστολής σηματοδοτεί αναστολή για 45 ημερολογιακές ημέρες. 

 • Όσοι αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους και όχι του συνόλου, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν μπαίνουν σε αναστολή να κάνουν χρήση των μέτρων εκ περιτροπής εργασίας (εργασία 2 εβδομάδες το μήνα και μισθός 50%) ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (άρθρα 9 και 10 της ΠΝΠ 20ης Μαρτίου).  

 • Η αναστολή συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται από 21/03/2020 μέχρι και 20/04/2020 (δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου). 

 • Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (21/3-20/4) οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων

 • Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24 Μαρτίου (άνοιξε η πλατφόρμα) έως και 20 Απριλίου (χρόνος εφαρμογής του μέτρου), τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

 • Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου απαγορεύονται οι απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού. Η «ομπρέλλα» προστασίας παραμένει ανοικτή για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων (δηλαδή για συνολικό χρονικό διάστημα 3 μηνών) και αφορά τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, ενώ δεν αποκλείεται να αφορά τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν την 21ηΜαρτίου.

Για παράδειγμα  

Εργοδότης με 20 εργαζόμενους μπορεί να αναστείλει την σύμβαση εργασίας στους 10 για 45 ημέρες (παίρνουν τα 800 ευρώ) και ταυτόχρονα να θέσει τους υπόλοιπους 10 σε καθεστώς «ασφαλούς λειτουργίας» με αποτέλεσμα να εργάζονται εκ περιτροπής 2 εβδομάδες το μήνα ο καθένας και να εισπράττουν το 50% του μισθού τους. Δεν μπορεί να απολύσει όσο διαρκεί το μέτρο και για 45 μέρες μετά την λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Αναστολή και τηλεργασία

Ειδική ρήτρα που επιτρέπει τον συνδυασμό αναστολής σύμβασης εργασίας και τηλεργασίας με επιμίσθιο για "πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης" περιλαμβάνει η επίμαχη ΚΥΑ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εργοδότες που πλήττονται και υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους κατά την αναστολή συμπληρώνοντας οι ίδιοι το υπολειπόμενο ποσό από τα 800 ευρώ έως και το συνολικό ύψος του μεικτού μισθού τους. Εναλλακτικά οι εργοδότες μπορούν να συμπληρώνουν τα 800 ευρώ της αποζημίωσης έως το συνολικό μισθό του εργαζομένου χωρίς να τον απασχολούν με τηλεργασία. Αναλυτικά προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.


Ωστόσο : 

 • οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους - που θέτουν σε αναστολή σύμβασης και οι οποίοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού - επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, "εξ ελευθεριότητας" - δηλαδή χωρίς να είναι υποχρεωμένοι. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔκαι καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • κατ‘ εξαίρεσηοι εργοδότες που πλήττονται μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. 

 • Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 • Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.      

 • Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Διαβάστε αναλυτικά τι δικαιούται κάθε κατηγορία εργαζομένων, εργοδοτών κι επιχειρήσεων και με πόσα κλικ θα το κατοχυρώσει στον οδηγό του "Έθνους της Κυριακής". 

Δεν θα κοπεί κανένας μισθός στο Δημόσιο διευκρίνισε εκ μέρους της κυβέρνησης ο υπουργός Μεταφορών κ. Κωστας Καραμανλής απαντώντας σχετικά με τις επικρίσεις για το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας που προβλέπεται και για το Δημόσιο

Δεν θα κόψουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ακόμη και στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας ανέφερε ο κ. Καραμανλής.

Το Δημόσιο λειτουργεί με πολύ λιγότερο προσωπικό για λόγους αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοϊου. Για παράδειγμα το υπουργείο Μεταφορών λειτουργεί με το 30% του προσωπικού» τόνισε ο υπουργός Μεταφορών.

«Δεν μπορουμε να κόψουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων» τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Η συζήτηση για μείωση των μισθών στο Δημόσιο άνοιξε με αφορμή την διάταξη που προβλέπει η ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων, που επιτρέπει την εκ περιτροπή εργασίας με την καταβολή μισθού μόλις του 50% του μισθού.
Συγκεκριμένα στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που συγκεκριμενοποιεί τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, το άρθρο 9 προβλέπει:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

https://www.dikaiologitika.gr/

 

Σήμερα ανοίγει πιθανότατα τα χαρτιά της η κυβέρνηση για το θέμα που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αφορά την δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναστέλλουν μερικώς τη λειτουργία τους προχωρώντας ταυτόχρονα την μείωση μισθών για τους εργαζομένους.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διάταξη της πρόσφατης ΠΝΠ που φέρνει μείωση μισθών, καθώς προβλέπει πως όλες οι επιχειρήσεις μπορούν για έξι μήνες να απασχολούν, για δυο εβδομάδες το μήνα, το 50% των εργαζομένων τους, δίνοντάς τους το 50% του μισθού.

Η κυβέρνηση δέχεται σκληρή κριτική για την εκ περιτροπής εργασία και τη μείωση μισθών έως 50% και φαίνεται ότι οι φωνές φέρνουν αντίδραση και αλλαγές. Αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις από το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Το δικαίωμα αυτό θα έχουν μόνον οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού, ήτοι περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών.
Η εκ περιτροπής εργασία (ανά εβδομάδα ή ανά 15 μέρες) θα ισχύει για διάστημα τριών και όχι έξι μηνών, δηλαδή μόνο για την περίοδο της κρίσης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων θα λογίζονται ως ακέραιες, ήτοι θα έχουν ένσημα που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, ενώ θα καλύπτονται από το κράτος.
Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει ανάγκη να μοιραστούμε το βάρος της κρίσης όλοι μαζί, ενώ όσοι νομίζουν ότι τα χρήματα πέφτουν από τα δέντρα κάνουν λάθος. «Αν νομίζει κάποιος ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί για έναν-δύο μήνες με μηδενικό τζίρο, αλλά ταυτόχρονα να πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, να πληρώνει την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, τότε είναι βέβαιο πως κάνει λάθος», καταλήγουν χαρακτηριστικά.

Τι προβλέπει η ΠΝΠ για τη μείωση μισθών
Η ρύθμιση που περιέχεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπει τη δυνατότητα «σε όλους ανεξαιρέτως τους εργοδότες για διάστημα έξι μηνών να απασχολούν το 50% των εργαζομένων, για δύο εβδομάδες το μήνα» καταβάλλοντας το μισό μισθό. Μέσα στην ημέρα, υπουργείο Εργασίας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Πως θα γίνει αυτό; Με την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια του μέτρου που ουσιαστικά διαμορφώνει ένα νέο ιδιόμορφο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας. Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, η υπουργική απόφαση θα ορίζει ότι το μέτρο αυτό θα αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη λαίλαπα του κορονοϊού και περιλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών. Μια λίστα η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις την επόμενη εβδομάδα καλύπτοντας το 90% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η επίμαχη διάταξη της ΠΝΠ (άρθρο 9) είναι γενική και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως η διάταξη ορίζει ότι:

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρηση.
Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, ώστε να μην καταβάλλουν τους μισθούς και οι εργαζόμενοι να πάρουν τα 800 ευρώ από το κράτος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις το μέτρο των αναστολών συμβάσεων ισχύει κατ’ αρχήν για ένα μήνα, δηλαδή έως τις 20 Απριλίου, ενώ η νέα μορφή εκ περιτροπής εργασία μπορεί να εφαρμοστεί για έως 6 μήνες, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν καταργηθεί νωρίτερα λόγω επανεξέτασης.

Σφοδρή αντίδραση της ΟΤΟΕ
Την έντονη αντίδραση της ΟΤΟΕ προκάλεσε η εν λόγω πρόβλεψη στην ΠΝΠ για τη ρύθμιση του άρθρου 9, με αφορμή τις εξελίξεις στην πανδημία covid-19. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η διάταξη αυτή επιτρέπει αδιακρίτως στους εργοδότες να επιβάλλουν μονομερώς εκ περιτροπής απασχόληση στο προσωπικό τους για διάστημα μέχρι και 6 μήνες, απασχολώντας εναλλάξ το μισό προσωπικό και μειώνοντας στο μισό αντίστοιχα τους μισθούς τους.

Η ΟΤΟΕ ζητεί να αλλάξει άμεσα η διάταξη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ – ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

https://www.newsit.gr/

Οι νέοι μισθοί σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης - Κατατίθεται η μελέτη που θα ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση

Μισθούς που κυμαίνονται από 684 έως 964 ευρώ και φτάνουν έως και τα 1.400 ευρώ προβλέπει η κλαδική σύμβαση του επισιτισμού που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβρη. Οι διεργασίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πιθανή επέκτασή της ώστε να κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την πρώτη κλαδική σύμβαση που υπογράφεται συναινετικά με τους εργοδότες μετά από 12 χρόνια, καθώς ο πολύπαθος όσο και πολυπληθής κλάδος του επισιτισμού ρυθμίζονταν στα χρόνια της κρίσης με διαιτητικές αποφάσεις και προσφυγές επί προσφυγών. Η σύμβαση υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβρη και ισχύει αναδρομικά από 21/2/2019 για μια 2ετία έως 20 Φεβρουαρίου του 2021, υποχρεωτικά κατ αρχήν για όλες τις επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων οι οποίες υπογράφουν την σύμβαση (ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΕΣΕ, ΟΕΖΕ).    

Κρίσιμο για το αν θα λάβουν τους νέους μισθούς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του κλάδου – το σύνολο των μισθωτών στον επισιτισμό υπολογίζονται σε περίπου 400.000 – είναι το αν θα επεκταθεί η εν λόγω συλλογική σύμβαση ώστε να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Για να επεκταθεί η σύμβαση απαιτείται να μπει σε πρώτη εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα με τον αναπτυξιακό νόμο, ενώ κομβικό ρόλο παίζει αν και κατά πόσο η κλαδική δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν πάνω από το 50% των εργαζομένων του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Επισιτισμό από κοινού με εργοδοτικές οργανώσεις που υπογράφουν την επίμαχη κλαδική είναι σχεδόν έτοιμοι να καταθέσουν στο υπουργείο Εργασίας την τεκμηρίωση που απαιτεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση. Η εν λόγω μελέτη δεν αποκλείεται να κατατεθεί ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας ώστε να δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα για να ανοίξει η διαβούλευση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Το ΑΣΕ γνωμοδοτεί προς τον υπουργό Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη:

 • την αίτηση για επέκταση
 • την τεκμηριωμένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος και
 • το πόρισμα διαβούλευσης ενώπιον του ΑΣΕ για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση.Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρωθεί η διαβούλευση και αφού το ΑΣΕ γνωμοδοτήσει, ακολούθως η τελευταία λέξη ανήκει στον υπουργό Εργασίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να κηρυχτεί η εν λόγω σύμβαση ως γενικώς υποχρεωτική, καθώς θα αποφευχθεί έτσι ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ενώ οι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση στο βιοτικό τους επίπεδο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στον τουρισμό – επισιτισμό, Γιώργος Χότζογλου. Ο ίδιος κάνει ειδική μνεία στην ομπρέλα προστασίας που ανοίγει η κλαδική σύμβαση για τους διανομείς – ντελιβεράδες, για τους οποίους προβλέπει ελάχιστο μισθό 741,66 ευρώ και ανώτατο 1.011 ευρώ για παντρεμένους με 9 χρόνια προϋπηρεσίας, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τις προβλέψεις για την υγεία και την ασφάλεια των διανομέων που νομοθετήθηκαν τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο του νόμου 4611/2019 (ο νόμος για τις 120 δόσεις). Προσοχή, οι εν λόγω μισθοί ισχύουν μόνο για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση. 

Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους η κλαδική προβλέπει αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τους μισθούς της Διαιτητικής Απόφασης 2018 – 2019. Οι νέοι μισθοί κυμαίνονται από 684 έως 964 ευρώ για άγαμους, νεοπροσλαμβανόμενους, χωρίς εκπαίδευση και κλιμακώνονται έως και τα 1.400 ευρώ για έγγαμους με 25ετή προϋπηρεσία και πτυχίο ανώτερης σχολής.

Πρόκειται για μια σύμβαση – σταθμό η οποία δυνητικά θα μπορούσε να καλύψει μισθολογικά ακόμη και 400.000 εργαζόμενους, καθώς ο κλάδος του επισιτισμού είναι ένας από τους πλέον κομβικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Προς το παρόν δεσμεύει τους εργοδότες – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την σύμβαση. Την σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά των εργοδοτών :

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ)
 • Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ)
 • Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

Αν και την επέκταση της σύμβασης εμφανίζονται να θέλουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες – για να εξαλειφθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς λέγεται – «αγκάθι» στην διαδικασία είναι η τεκμηριωμένη εξασφάλιση της ρήτρας για κάλυψη του 50% των εργαζομένων του κλάδου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ΠΟΕΣΕ και η ΓΣΕΒΕΕ μαζί μπορεί να καλύπτουν πάνω από το 50% των εργοδοτών του κλάδου, ωστόσο δεν είναι καθόλου σίγουρο αν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε αυτό να αποδειχτεί και με έγγραφα. Η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία έχουν μέλη Συλλόγους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν μέλη φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις… Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι τυχαίο πως στο κείμενο της σύμβασης προβλέφθηκε στο άρθρο 6 η ρητή συμφωνία των δυο μερών να προβούν «σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου για την κήρυξη της κλαδικής ως γενικώς υποχρεωτικής». Το γεγονός ότι την σύμβαση υπογράφουν όχι μόνο η ΠΟΕΣΕ αλλά και η τριτοβάθμια ΓΣΕΒΕΕ που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, συντηρεί τις ελπίδες στην πλευρά των εργαζομένων.  

arximageiras.png
mageirasa.png
mageirasb.png
mpoufetzis.png
latzeris.png
nteliveri.png

Ποιους αφορά

Η σύμβαση αφορά

 • προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου, όπως επίσης
 • προσωπικό καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου.Οι νέοι μισθοί

Τα νέα κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών ορίζονται σε 964,42 ευρώ για αρχιμάγειρα, 756,29 για μάγειρα Α, 701,13 για μάγειρα Β, 697,36 για μπουφετζή, 684,30 για λαντζιέρη και ψήστη, 761,64 για μπάρμαν κλπ. Ταυτόχρονα, οι βασικοί μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων ορίζονται σε 674,24 ευρώ συν 10% επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών. Οι διανομείς δικαιούνται επίσης επίδομα γάμου 10% και επιδόματα 3ετιών 10% και έως τρεις 3ετίες. Οι σερβιτόροι θα συνεχίζουν να αμείβονται με τα “κλειστά” ποσοστά υπηρεσίας 13%-16%, ενώ θα ασφαλίζονται με το τεκμαρτό ημερομίσθιο των 40,45 ευρώ. Προβλέπονται προσαυξήσεις 75% για Κυριακές – αργίες και 25% νυχτερινά. Η σύμβαση προβλέπει επίσης επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, εποχικής απασχόλησης, τουριστικής εκπαίδευσης, ανθυγιεινής εργασίας, ενώ ενσωματώνει ρήτρες επαναπρόσληψης εποχικώς απασχολούμενων.

https://www.ethnos.gr/

Συντάξεις με αυξήσεις που ξεκινούν από τα 8 ευρώ για χαμηλούς μισθούς, φτάνουν στα 130 ευρώ για μεσαίες αποδοχές και αγγίζουν τα 300 ευρώ για υψηλότερες μπορούν να «χτίσουν» με το νέο ασφαλιστικό 4,5 εκατ. ασφαλισμένοι που σκοπεύουν να βγουν στη σύνταξη με 30 ως 44 έτη ασφάλισης.

Η μέγιστη απόδοση σύνταξης είναι στο κλείσιμο των 40 ετών και υποχωρεί από το 41ο έτος γιατί χαμηλώνει η προσαύξηση.

Τα οφέλη είναι άμεσα για όσους συνταξιοδοτηθούν φέτος, με 30 και άνω έτη ασφάλισης καθώς οι μισθοί και οι εισφορές τους θα υπολογιστούν με αυξανόμενη αναπλήρωση, που οδηγεί σε αύξηση σύνταξης, σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρναν αν διατηρούνταν οι παλαιοί συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Οσοι προγραμματίζουν την έξοδο στα επόμενα χρόνια μπορούν να ρυθμίσουν από τώρα το ποσό της σύνταξης που θέλουν να πάρουν.

Τα οφέλη και οι επιλογές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αποκαλύπτει σήμερα με πίνακες και παραδείγματα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Πώς θα κερδίσουν περισσότερα οι μισθωτοί

Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα το 2021, 2022, 2023 και 2024 μπορούν να επιλέξουν το έτος εξόδου αξιοποιώντας τους συντελεστές αναπλήρωσης που δίνουν υψηλότερη σύνταξη.
Για παράδειγμα:

• Ασφαλισμένος του Δημοσίου που έχει ήδη 39 έτη και διανύει το 40ό έτος συμφέρει να αποχωρήσει φέτος γιατί θα κερδίσει ένα 2,55% στο ποσοστό αναπλήρωσης, ενώ μένοντας στην εργασία μετά το 40ό έτος κερδίζει ένα 0,5% κατ’ έτος στο ποσοστό αναπλήρωσης. Στα 39 έτη η ανταποδοτική σύνταξη που βγαίνει με βάση τον μέσο όρο του μηνιαίου μισθού από το 2002 και μετά θα υπολογιστεί με ποσοστό 47,46% του μισθού (αντί 40,80% που έδινε ο νόμος Κατρούγκαλου). Στα 40 έτη, το ποσοστό αναβαίνει κατά 2,55% και φτάνει στο 50,01% (αντί 42,8% του νόμου Κατρούγκαλπου). Ομως μετά το 40ό έτος οι αναπληρώσεις «φρενάρουν» και στα 41 έτη, ο ασφαλισμένος θα πάρει προσαύξηση 0,5%, με συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 50,5%. Στα 42 έτη θα πάρει άλλο ένα 0,5% με συνολική αναπλήρωση 51% κ.λπ. Στην ουσία συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 40 έτη που θα έχει και το μέγιστο της ετήσιας προσαύξησης στο ποσοστό αναπλήρωσης. Μετά τα 40 έτη θα δίνει εισφορές στο σύστημα, θα χτίζει σίγουρα μεγαλύτερο ποσό σύνταξης, αλλά θα πάρει μικρότερη ανταποδοτικότητα. Στην πράξη θα έχει μικρότερη αύξηση από τα 40 στα 41 έτη, σε σχέση με την αύξηση που θα κερδίσει από τα 39 στα 40 έτη.

Μέσω εισφορών οι αυξήσεις συντάξεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν μια επιπλέον επιλογή στο να χτίσουν μεγαλύτερη σύνταξη, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εισφορά που θα πληρώνουν ρυθμίζοντας κατά ανάλογο τρόπο και το ποσό της σύνταξης. Οσοι είναι κοντά στη σύνταξη με ηλικίες 60-61 και χρειάζονται 1, ή 2 έτη για να συμπληρώσουν τα 40, θα κερδίσουν και από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά και από τις εισφορές, καθώς αν θέλουν και μπορούν να πληρώνουν τις υψηλότερες εισφορές για μια διετία, θα βγουν διπλά κερδισμένοι στη σύνταξη.

Οσοι έχουν ακόμη μια 5ετία για τη σύνταξη, θα χτίσουν μεγαλύτερο ποσό με ευχέρεια περισσότερων επιλογών στις κλίμακες των νέων εισφορών.

Για παράδειγμα:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας που θα συνταξιοδοτηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 με 40 έτη, αν έχει μέσο όρο μηνιαίων εισφορών 380 ευρώ από το 2002, βγάζει σύνταξη 1.334 ευρώ (μικτά). Αν όμως διαλέξει για το 2020 και το 2021 την υψηλότερη κλίμακα από τις νέες εισφορές, δηλαδή τα 560 ευρώ το μήνα, τότε θα κερδίσει στη σύνταξη 32 ευρώ και θα πάρει 1.366 ευρώ. Αν έχει μια τετραετία για να πιάσει τα 40 έτη και επιλέξει από το 2020 ως το 2023 την εισφορά των 560 ευρώ, τότε η σύνταξη θα βγει υψηλότερη κατά 163 ευρώ και θα φτάσει στα 1.497 ευρώ. Αν έχει μια 10ετία για τη σύνταξη, δηλαδή βρίσκεται τώρα στα 30 έτη και θα βγει με 40 έτη ασφάλισης, μπορεί να δίνει για παράδειγμα τις ίδιες εισφορές για 5 έτη και στα 5 τελευταία να πάει στην υψηλότερη κατηγορία, ή και το ανάποδο. Σημειωτέον ότι με βάση τον νέο νόμο οι εισφορές θα αρχίσουν να αυξάνονται από το 2023.

Οι νέες συντάξεις των αγροτών

Οι συντάξεις των αγροτών έχουν μεταβατικό διάστημα καθώς ως το 2030 θα υπολογίζονται κατά ένα μέρος με το παλιό καθεστώς (ως το 2016) και κατά ένα άλλο μέρος με τις νέες εισφορές (από το 2017 και μετά). Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 η σύνταξη θα αποτελείται από το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης του νέου συστήματος σε ποσοστό 12,90%, για το 2018, σε 19,60%, για το 2019, σε 26,30% για το 2020, σε 33% για το 2021, σε 39,70% για το 2022, σε 46,40%, για το 2023, σε 53,10% για το 2024, σε 59,80% για το 2025, σε 66,50% για το 2026, σε 73,20% για το 2027, σε 79,90 για το 2028, σε 86,60% για το 2029, και σε 93,30% για το 2030. Το υπόλοιπο ποσό σύνταξης από το 2018 ως και το 2030 θα υπολογίζεται με το παλιό καθεστώς του ΟΓΑ με ποσοστό 87,10% το 2018, με 80,40% το 2019, με 73,70% το 2020, με 67,00% το 2021, με 60,30% το 2022, με 53,60% το 2023, με 46,90% το 2024, με 40,20% το 2025, με 33,50% το 2026, με 26,80% το 2027, με 20,10% το 2028, με 13,40% το 2029 και με 6,70% το 2030. Τα οφέλη από τους νέους συντελεστές για τους αγρότες θα φανούν στο σύνολό τους από το 2031 και μετά.

Για παράδειγμα:

 • Αγρότης που έχει 40 έτη το 2020 θα πάρει σύνταξη που κατά 73,70% θα υπολογιστεί με το παλιό καθεστώς του ΟΓΑ και κατά 26,30% θα υπολογιστεί με το νέο σύστημα. Ο συντελεστής αναπλήρωσης για τα 40 έτη, που είναι 50,01%, θα πιαστεί δηλαδή μόνον για το 26,30% της σύνταξης. Αν ο αγρότης έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα βάσει των εισφορών από το 2017 και μετά, στο ύψος των 600 ευρώ, η σύνταξη που του αναλογεί από το νέο σύστημα (με το 26,30%) είναι 180 ευρώ ενώ το μεγαλύτερο ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 73,70% θα το πάρει με τον παλιό υπολογισμό με άλλα 430 ως 520 ευρώ περίπου, ανάλογα με τις εισφορές που είχε στις 7 παλιές κατηγορίες. Συνολικά θα πάρει περίπου 610 με 700 ευρώ σύνταξη.

Πόση αύξηση δίνει στις συντάξεις ο νέος νόμος μετά τα 30 έτη ασφάλισης.

 1. Με 31 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 750 ευρώ, νέα σύνταξη 597 ευρώ με αύξηση 6 ευρώ από τα 591 ευρώ σήμερα. Mε τον ίδιο μισθό και 35 έτη, αύξηση 26 ευρώ και σύνταξη 664 αντί 638 ευρώ.
 2. Με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 1.300 ευρώ, νέα σύνταξη 869 ευρώ με αύξηση 46 ευρώ από τα 824 ευρώ σήμερα. Με 40 έτη και τον ίδιο μισθό σύνταξη 1.034 ευρώ αντί 940 ευρώ με αύξηση 94 ευρώ
 3. Με 38 έτη και συντάξιμο μισθό 2.050 ευρώ, νέα σύνταξη 1.305 ευρώ με αύξηση 121 ευρώ από τα 1.184 ευρώ που έχει σήμερα..
 4. Με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 3.550 ευρώ, νέα σύνταξη 2.159 ευρώ με αύξηση 256 ευρώ από τα 1.903 ευρώ σήμερα..
 5. Με 40 έτη και συντάξιμο μισθό 4.000 ευρώ, σύνταξη 2.384 ευρώ με αύξηση 288 ευρώ από τα 2.096 ευρώ σήμερα.
 6. Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Μισθός 31 έτη ασφάλισης 35 έτη ασφάλισης 38 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη αύξηση
750 597 591 6 664 638 26 721 677 44 759 705 54
870 631 624 7 709 678 30 775 723 51 819 756 63
900 639 632 7 720 688 32 788 735 53 834 769 65
1.000 668 660 8 757 722 35 833 774 59 884 812 72
1.150 710 701 9 813 773 40 900 833 68 959 876 83
1.300 753 743 10 869 824 46 968 891 77 1034 940 94
1.450 795 784 11 925 874 51 1035 950 86 1109 1005 105
1.600 838 825 12 981 925 56 1103 1008 95 1184 1069 115
2.050 965 949 16 1149 1077 72 1305 1184 121 1409 1261 148
3.550 1390 1363 27 1709 1584 124 1978 1769 210 2159 1903 256
4.000 1518 1487 31 1876 1736 140 2180 1944 236 2384 2096 288
 • ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΑ

Οι νέες εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων από 1/1/2020 ως 2023

Κατηγορίες Μηνιαία εισφορά
Πρώτη 5ετία 126
1η κατηγορία (υποχρεωτική) 210
2η κατηγορία 252
3η κατηγορία 302
4η κατηγορία 363
5η κατηγορία 425
6η κατηγορία 566

Εισφορές αγροτών από 1/1/2020

Κατηγορίες  2020  2021  2022
1η 119 121 124
2η 143 146 148
3η 171 174 178
4η 205 210 214
5η 246 251 256
6η 319 326 334

Από το ένθετο Ασφάλεια και Συντάξεις στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Σελίδα 1 από 55

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot