O OΑΕΔ απηύθυνε πρόσκληση προς τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016».

Τα ξενοδοχεία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 600.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και

Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2010-2014), και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2014) πριν την 1η Νοεμβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2014 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Δ) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης. Δεν υπάγονται :

– Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή μονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2015 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

– Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

– Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής με αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης εφόσον προσκομίσουν ταμειακό παραστατικό πληρωμής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει, εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση να είναι εγγεγραμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Στην περίπτωση που μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που αιτείται να επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να ενταχθεί για τα υποκαταστήματα / ξενοδοχειακές μονάδες της, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ανέργων σε αυτά, είναι ο κλειδάριθμος του υποκαταστήματος ή της ξενοδοχειακής μονάδας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή μονάδα και αν προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα – τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδάριθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματος της.

enikonomia.gr

Ο χειμώνας μπορεί να μην έχει δείξει τα δόντια του ακόμα στην Ελλάδα αλλά μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον καιρό κάνουν λόγο για μια μετεωρολογική βόμβα η οποία θα μας έρθει από την Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα Βαλκάνια και η Μεσόγειος θα "χτυπηθούν" από ένα κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές και δριμύ ψύχος αλλά και χιονοπτώσεις που θα αγγίξουν και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ανάλογα κύματα κακοκαιρίας είχαμε και πριν από 27 χρόνια, το 1988 αλλά και το 1995, το 1999, το 2001 και το 2003. Τόσο στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι χιονοπτώσεις ήταν ιστορικές.

Σύμφωνα με το Greek-Weather.Org, από τις 29/12 εως και τις 31/12 θα χιονίσει ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην Βόρεια αλλά και στην Κεντρική Ελλάδα. Όπως εκτιμούν, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου θα χιονίσει στη βόρεια Ελλάδα, ενώ την προπαραμονή και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα χιονίσει ως και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Δεν αποκλείεται να δούμε χιόνι και μέσα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

newsit.gr

Κασκόλ μάλλινα που χαρίζουν στυλ, ζεσταίνουν και μεταμορφώνουν το χειμερινό μας styling. Εντοπίστε εκείνο που σας ταιριάζει καλύτερα ακολουθώντας τις νέες προτάσεις της μόδας.

Κασκόλ μονόχρωμα ή με χρώματα ονειρικά, ριγέ, με prints ή όμοια με τα πουλόβερ σας λειτουργώντας σαν twin set. Όποιο κι αν είναι το στυλ τους, όλα δείχνουν πολυτελή, κομψά. Από τα πλέον απαραίτητα αξεσουάρ του Χειμώνα. Παίξτε μαζί τους δένοντας τα διαφορετικά, φορώντας τα σαν σάλι, σαν φουλάρι, δημιουργώντας κόμπους αρκεί να είναι oversized.
scarf14123
scarf14124

Δοκιμάστε να προσαρμόσετε σε ένα καμηλό παλτό κάποιο κασκόλ που να διαθέτει κλασικά μοτίβα, όπως τα καρό.
scarf14121

Το ίδιο ισχύει και με τα χοντρά parka αν θέλετε casual outfit που να διαθέτουν μικρές πινελιές χρώματος δίπλα σε όλα τα μουντά κομμάτια του χειμερινού σας styling.
scarf14122
scarf14126

Τα γούνινα κασκόλ είναι εκείνα που εδώ και μερικές σεζόν μας προτείνει η μόδα. Επιλέξετε τα αν θέλετε να προσθέσετε μια μικρή δόση πολυτέλειας στο ντύσιμο σας, μπαίνουν πάνω από παλτό, πουλόβερ – οπουδήποτε..
scarf14125

Μάλλινα με λαστιχωτή πλέξη για κομψά σύνολα, ιδίως αν δεν θέλετε όγκους στο ντύσιμο σας.
scarf1412

Δημιουργήστε urban chic look επιλέγοντας τα κασκόλ σας να συμβαδίζουν με τις αποχρώσεις του look σας.

marrymarry.gr

Πρωτότυπες προτάσεις για να «ζεστάνεις» το κορίτσι σου μέσα από το astrology.gr.

Αν η ιδέα σου για ένα ραντεβού μέσα στο χειμωνιάτικο σκηνικό περιορίζεται στο να τρώτε κινέζικο φαγητό στον καναπέ, είναι σίγουρο ότι εντός ολίγου θα βαρεθεί και εσένα και το γλυκόξινο χοιρινό με ρύζι και ίσως βρει κάτι πιο συναρπαστικό και φύγει. Ναι, είναι χειμώνας και το κρύο τσουχτερό, αλλά τα κορίτσια αγαπούν τις «δραστηριότητες».
Εδώ είναι 12 ιδέες εκτός καναπέ για κάθε ζώδιο, για να κρατήσεις το κορίτσι σου στη ζωή σου, αυτό το χειμώνα.

Κριός ~ Παγοδρόμιο
Προφανώς κάπου θα βρεις ένα παγοδρόμιο να φέρεις σε πέρας το ραντεβού σου! Σκέψου την ιδέα του ζεστού κακάου, το πως θα κρατάς τα χέρια της να μην πέσει και το πώς θα στριφογυρίζετε μαζί στον πάγο. Ακόμα κι αν δεν της αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, μην ανησυχείς, μπορεί να γίνει πολύ διασκεδαστικό, ιδίως αν πέσει και είσαι εκεί να την κρατήσεις. Θα γίνεις ο ήρωας της!

Ταύρος ~ Ραντεβού σε Café
Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για ένα ραντεβού σε καφέ... Τα ζεστά, γλυκά ή πικάντικα ποτά, καθώς και το γεγονός ότι μερικά Café έχουν τζάκι και μαλακούς, απαλούς καναπέδες να βουλιάξεις, είναι όλα αυτά που ψάχνεις. Ακόμα κι αν δεν παραγγέλλεις καφέ, υπάρχει ακόμα το ζεστό τσάι με αρώματα που θα της γαργαλήσουν την μύτη ή σοκολάτα με καραμέλα που θα την αποπλανήσει γευστικά.

Δίδυμος ~ Ζωγραφική στο χιόνι
Βγάλε την παιχνιδιάρική σου φύση και αφέσου στον εσωτερικό καλλιτέχνη, με έναν πίνακα ζωγραφικής που θα διαρκέσει μόνο για μια μέρα. Προμηθεύσου μερικά μπουκάλια σπρέι γεμάτο νερό και χρωστικές τροφίμων πριν βγεις έξω μαζί της και στη συνέχεια, βρες έναν μεγάλο σωρό από άθικτο χιόνι, για να δημιουργήσετε το αριστούργημά σας. Η καλύτερη ζωγραφική κερδίζει ένα σκαστό φιλί και τρίψιμο στην πλάτη!

Καρκίνος ~ Μάθημα μαγειρικής για δύο
Σίγουρα, δεν είναι το πιο σέξι ραντεβού στον κόσμο, αλλά θα είναι μια εμπειρία που θα σας συνδέσει και θα αισθανθείτε καλά. Θα δείξεις πόσο καλός μάγειρας μπορείς να γίνεις για εκείνη, για να μην αναφέρω εγγυημένα, ότι θα πει σε όλους τους φίλους της, τι καταπληκτικός, γλυκός σύζυγος θα μπορούσες να γίνεις (αν δεν είσαι).

Λέων ~ Φωτογράφηση της ευτυχίας
Ναι, κάνει κρύο, αλλά το τοπίο είναι τόσο υπέροχο το χειμώνα, οπότε γιατί να μην προγραμματίσεις ένα ρομαντικό χειμωνιάτικο ραντεβού που περιλαμβάνει το μεγαλείο της φύσης, την αγάπη σου και μια φωτογραφική μηχανή; Η ιδέα να καμαρώνεις και να θαυμάζεις πως στέκεται και σε αγκαλιάζει το κορίτσι σου, σε εξιτάρει τρελά. Πέρα απ' το ότι θα αποτυπώσεις τις καλύτερες ευτυχισμένες πόζες σου, θα έχεις την ευκαιρία να τσεκάρεις κι αν τα μάτια της λάμπουν, όταν σε κοιτά!

Παρθένος ~ Yoga μαζί
Τι πιο οικείο που σε απαλλάσσει κιόλας από τοξίνες, από ένα μάθημα γιόγκα για εσένα που ποντάρεις στην σωματική υγεία και που μπορεί να είναι ο τέλειος μεσολαβητής για ένα ζευγάρι που πρέπει να ξαναβρεί εκ νέου τις ισορροπίες. Έλεγξε στην τοπική σου κοινότητα για να δεις αν υπάρχουν μαθήματα για ζευγάρια, διαθέσιμα στην περιοχή σου. Αν όχι; Κάντε μερικές στάσεις γιόγκα μαζί στην άνεση του σπιτιού και εμπλουτίστε τις με μερικές βαθιές ασκήσεις αναπνοής και διαλογισμό.

Ζυγός ~ Επίσκεψη σε spa
Σε μια κρύα ημέρα του χειμώνα, τι ακούγεται καλύτερα από μια ζέστη σάουνα ή ένα μασάζ με αιθέρια έλαια; Κάλεσε την σε ένα τοπικό spa για μασάζ μαζί, με ζεστές πέτρες και ατμόλουτρο. Φρόντισε μετά να την τυλίξεις σε ζεστό μπουρνούζι και παντόφλες και να την κρατήσεις μέσα στην αγκαλιά σου.

Σκορπιός ~ Κυνήγι θησαυρού
Δημιούργησε ένα κυνήγι θησαυρού για εσένα και την καλή σου! Θυμάσαι, όταν ήσουν παιδί και λάτρευες ένα καλό κυνήγι θησαυρού; Το μυστήριο είναι κάτι που σε ελκύει άλλωστε. Λοιπόν, εδώ είναι μια ενήλικη έκδοση για να την απολαύσετε... με τον νικητή να χαρίζει μια ατελείωτη νύχτα σεξ στον άλλο!

Τοξότης ~ Βόλτα με άμαξα
Οι περισσότεροι από εμάς έχουν δει άμαξα με άλογα στις μεγαλύτερες πόλεις. Αν ζεις λοιπόν κοντά σε μια μεγάλη πόλη, αυτό είναι σίγουρα κάτι το όποιο θα πρέπει να ελέγξεις σαν ιδέα για ραντεβού! Η περιπετειώδης φύση σου θα αγκαλιάσει την διαφορετική οπτική, συν το ότι θα είναι ευκαιρία να της δείξεις νέα μέρη, αγκαλιάζοντας την σφιχτά. Μπορείς να το κάνεις μάλιστα ανέξοδο, με το μοίρασμα του ναύλου με ένα άλλο ζευγάρι. Αν δεν ζεις σε μια μεγάλη πόλη, υπάρχει πιθανότητα η μικρή πόλη σου να κάνει ομαδικές βόλτες με άλογα, σε χιονισμένα τοπία.

Αιγόκερως ~ Περπάτημα σε ένα χιονισμένο βουνό
Αυτό είναι ένα ραντεβού ιδανικό για εσένα που είσαι εραστής της φύσης και αγαπάς απολύτως το χιόνι! Εφοδιαστείτε με χιονοπέδιλα και αναπνέεστε φρέσκο, καθαρό αέρα, καθώς μοιράζεστε την θέα της κορυφής. Τελειώστε το ραντεβού με ζεστό κακάο και μια ωραία φωτιά, που θα σας βρει αγκαλιασμένους και ερωτευμένους!

Υδροχόος ~ Μαθήματα ενός χειμωνιάτικου σπορ
Υπάρχει ένα χειμερινό άθλημα που είσαι άπειρος; Ίσως το σνόουμπορντ; Η ανάγκη δράσης και πρωτοτυπίας που σε διακατέχει, θα σε βρει σύμφωνο με τη λήψη ενός μαθήματος μαζί της ή αν είσαι επαγγελματίας, μπορείς να γίνεις ο εκπαιδευτής της. Στη συνέχεια, χαλαρώστε με λίγα καλά κοκτέιλ στο μπαρ. Παίρνεις έξτρα μπόνους, αν προσφερθείς να της τρίψεις τα πόδια, όταν βγάλει τις μπότες της.

Ιχθύς ~ Βόλτα στην πόλη να δείτε τα Χριστουγεννιάτικα φώτα
Μπορείς να της προτείνεις κάτι τόσο αθώο και παιδικό, που θα την κάνει να νιώσει μικρή και ευάλωτη. Αυτό είναι το μαγικό σου συστατικό άλλωστε, να αφήνεις ή να παρασέρνεις τους άλλους σε παραμυθία κι όνειρα. Οδήγησέ την λοιπόν με τις πυτζάμες της και με μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι, για να δείτε τα Χριστουγεννιάτικα φώτα, μέσα από το αυτοκίνητο! Βάλε και Χριστουγεννιάτικη μουσική για να μπει στο πνεύμα της εποχής. Μέσα σε αυτό το μελαγχολικό, ονειρικό τοπίο, μοιραστείτε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις των παιδικών σας Χριστουγέννων, κάτι που θα σας φέρει ακόμη πιο κοντά.Το κρύο και τα βαριά πανωφόρια, ο μουντός καιρός, και το σχεδόν καθόλου εκτεθειμένο δέρμα ευνοεί την παρουσία των κοσμημάτων προκειμένου να προσθέσουμε λάμψη στο στυλ μας.

Δείτε ποια είναι τα κοσμήματα που ταιριάζουν με το στυλ αυτού του Χειμώνα και αποφασίστε ποια είναι εκείνα που ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας.

Ποια κοσμήματα ταιριάζουν με τα βαριά πουλόβερ και τα χοντρά παλτό και πως θα τα φορέσετε ιδανικά; Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα εδώ, και είναι εκείνα που θα προσθέσουν ενδιαφέρον στα χειμωνιάτικα ρούχα μας – καρφίτσες φορεμένες κλασικά ή μοντέρνα, στο πέτο ενός παλτό ή στο λαιμό ενός πουλόβερ, τα λεπτεπίλεπτα δαχτυλίδια και τα μικροσκοπικά σκουλαρίκια, είναι μόνο μερικά από τα κοσμήματα που φέτος πρωταγωνιστούν.
jew08123

Τα τσόκερ
jew0812

Ταιριάζουν στα πιασμένα μαλλιά, σε όσες έχουν κοντό καρέ μαλλί, στα V μάλλινα πουλόβερ ξεπροβάλλοντας μέσα από παλτό και χοντρά πανωφόρια.

Τα κλασικά δαχτυλίδια βέρες
jew08129

Λεπτεπίλεπτα ιδανικά για εμπνευσμένα layerings φορώντας πολλά μαζί.

Τα μικρά κλασικά σκουλαρίκια
jew08121

Συνδυάστε τα με τα αγαπημένα σας ζιβάγκο που ο ψηλός τους λαιμός θα τα κάνει ορατά όσο μικρά κι αν είναι.

Το δερμάτινο ρολόι
jew08125

Παντοτινό και κλασικό, εκλεπτυσμένο, φινετσάτο, φοριέται όλες τις ώρες και σίγουρα αποπνέει ατόφιο στυλ.

Οι Καρφίτσες
a
aaa
aaaa

Ένα μεγάλο street style trend στα αξεσουάρ, φορέθηκαν με κάθε τρόπο δημιουργώντας τα πιο εκθαμβωτικά retro σύγχρονα look.
jew08122
marrymarry.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot