arxiki selida

Την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων, ζητά με εγκύκλιό του που κυκλοφόρησε πριν από λίγο το υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. Ο κορωνοϊός SARS CoV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά στον άνθρωπο».

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS CoV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.

Οι μηχανισμοί μετάδοσης έκθεσης του ιού SARS CoV-2 μέσω του αέρα είναι οι ακόλουθοι:
 Η μετάδοση μέσω μεγάλων σταγονιδίων / σωματιδίων (>10 microns) σε κοντινή επαφή κατά την οποία τα σταγονίδια που απελευθερώνονται προσπίπτουν σε επιφάνειες σε απόσταση 1-2 μέτρα το πολύ από το μολυσμένο άτομο. Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν αφού ενώ έχουν αγγίξει τις μολυσμένες επιφάνειες αγγίζουν στη συνέχεια τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους. Μπορούν όμως να μολυνθούν και από την εισπνοή απευθείας μολυσμένων σταγονιδίων που προέρχονται από φτάρνισμα ή βήχα ή από εκπνοή μολυσμένου ατόμου, εφόσον στέκονται σε απόσταση 1-2 μέτρα από αυτό.
 Η αερογενής μετάδοση μέσω μικρών σωματιδίων (<5 microns), τα οποία μπορεί να παραμείνουν στον αέρα για ώρες και μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά δημιουργούνται επίσης από βήχα, φτέρνισμα και ομιλία. Τέτοια μικρά σωματίδια ιού παραμένουν αερομεταφερόμενα και μπορούν να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και μεταφέρονται από ροές αέρα στα δωμάτια ή στους αγωγούς εξαγωγής των συστημάτων εξαερισμού

Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας από το υπουργείο Υγείας, αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης). Οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται όμως υπό προϋποθέσεις να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας τα προτεινόμενα μέτρα ενδέχεται να διαφέρουν.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε ένα δωμάτιο, επισημαίνονται τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό:

 Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ)
 Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα
 Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών)
 Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους)
 Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
 Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία αναρρόφησης φρέσκου αέρα
 Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων)
 οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού
 Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου
 Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα
 Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής υγρασίας
 Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με μηχανικά μέσα (robots)
 Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου (split units) η αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.
 Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προστασίας της υγείας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 Σύσταση στους χρήστες του κτιρίου να εκκενώνουν τις λεκάνες αποχωρητηρίου με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης
 Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC). Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό
  Συστηματική λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και από άλλους μικροοργανισμούς
 Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται εκ νέου ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον συνεχή ή τουλάχιστον συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) ακόμη και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, ΕΔΩ.

 money-tourism.gr

«Μένουμε σπίτι». Αυτό είναι το σύνθημα του υπουργείου Υγείας που στόχο έχει τον περιορισμό της επιδημίας του κορωνοϊού.

Το νέο σύνθημα του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό

«Μένουμε Σπίτι. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας, με την εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης, εάν δεν ανήκουμε σε ευπαθή ομάδα. Δίνουμε προτεραιότητα για την εξέταση στα νοσοκομεία στους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα & σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Τα κρούσματα στην Ελλάδα έφτασαν τα 117, όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι νέα μέτρα στην προσπάθεια περιορισμού του κορωνοϊού. Αποφασίστηκε, λοιπόν, η αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες, δικαστηρίων, παιδοτόπων, γυμναστηρίων, θεάτρων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και κέντρων διασκέδασης.

Την ίδια ώρα, η 38χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Ελλάδα, και το παιδί της ανάρρωσαν και επέστρεψαν σπίτι.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/menoyme-spiti-synthima-ypoyrgeioy-ygeias-koronoios

Με αφορμή την διεξαγωγή των προγραμματισμένων αθλητικών δραστηριοτήτων τα προσεχή 24ώρα, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
· Το πλαίσιο των καθημερινών εξελίξεων και τη συντεταγμένη αντιμετώπιση από την Πολιτεία, που αφορά στα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας, τα εκτιμά και εισηγείται αναλόγως η «Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες» του Υπουργείου Υγείας, η οποία επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές επιδημιολόγους και λοιμωξιολόγους.
· Για το Υφυπουργείο Αθλητισμού, το δημόσιο συμφέρον έχει απόλυτη προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων που ξεπερνούν την αθλητική κοινότητα, ιδιαίτερα όταν άπτεται θεμάτων υγείας.
· Ο κ. Αυγενάκης παραμένει σε συνεχή επικοινωνία από χτες το μεσημέρι με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.
· Η εισήγηση των ειδικών, υπό τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ήταν καθησυχαστική. Μας ενημέρωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος, με τις παρούσες συνθήκες, οποιασδήποτε παρέμβασης και εκτάκτου μέτρου στη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων για τις επόμενες ημέρες.
· Σε κάθε περίπτωση, η εισήγηση αυτή μπορεί να αλλάξει, εάν τα δεδομένα, που καταφθάνουν στους αρμοδίους, επιβάλλουν διαφορετικούς χειρισμούς.
Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με ηρεμία, υπευθυνότητα και προσοχή, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των αθλητικών φορέων της χώρας μας.

Έκτακτη ευρεία σύσκεψη επιστημόνων -επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων συγκάλεσε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας το απόγευμα της Δευτέρας 24-2-2020) στο Υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα και στη σύσκεψη που προεδρεύει ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και επιστημονικός υπεύθυνος για τον νέο κορωνοϊό, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Σωτήρης Τσιόδρας συμμετέχουν και επιστήμονες από τη Δυτική Ελλάδα, όπως ο ιατρός, Καθηγητής παθολογίας και λοιμώξεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που αποτελεί και από τα νοσοκομεία αναφοράς για το νέο ιό που εκδηλώθηκε πριν από ενάμιση περίπου μήνα στην Κίνα.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιταλία, όπου ήδη σύμφωνα με το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι θάνατοι έφτασαν τους 7 από τον κορωνοϊό, το βάρος μετακυλίεται πλέον στους επιστήμονες της χώρας μας, οι οποίοι & θα κληθούν να εκτιμήσουν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και να ενημερώσουν τον πληθυσμό της χώρας μας ώστε να μην προκληθεί πανικός. Αμέσως μετά την επιστημονική συνάντηση όπως αναφέρει το iatropedia.gr θα πραγματοποιηθεί & συνέντευξη Τύπου προς τους δημοσιογράφους.

Να θυμίσουμε πως αργά το βράδυ της Κυριακής 23/2, ολοκληρώθηκε η έκτακτη ευρεία σύσκεψη που είχε συγκληθεί στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του κορωνοϊού ενώ το πρωί της Δευτέρας, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τα ενισχυμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή.

dete.gr

Τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα, συνοδεύονται και από μια παράλληλη προσπάθεια των υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, να δημιουργήσουν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του καπνίσματος "Η Υγεία μας Ενώνει" του Υπουργείου Υγείας, στοχεύει τώρα τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού (ηλεκτρονικά και θερμαινόμενα), τα οποία ονομάζονται και "μειωμένης βλάβης".

Μιλώντας σε συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, ο επιστημονικός σύμβουλος στη γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Φαρόπουλος, τόνισε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία των νέων εναλλακτικών προϊόντων καπνού. Η συγκεκριμένη παράμετρος τίθεται στον 4ο άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το παρουσίασε στις αρχές του μήνα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Που στοχεύει το Εθνικό Σύστημα Δράσης για τα εναλλακτικά καπνικά προϊοντα
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας «Μείωση βλάβης: παγκόσμια στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία», ο επιστημονικός σύμβουλος κ. Φαρόπουλος, αναφέρθηκε στην πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του καπνίσματος και τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Δράσης, που περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, κινείται σε σωστή και σύγχρονη κατεύθυνση:

"Ο 4ος Άξονας του Σχεδίου αποτελεί στην ουσία μια μεταρρύθμιση", είπε ο κ. Φαρόπουλος, "μια τολμηρή πρωτοβουλία που έρχεται να αντιμετωπίσει με σθένος την πραγματικότητα της αυξανόμενης χρήσης των εναλλακτικών καπνικών προϊόντων. Μπορεί οι μελέτες να μην έχουν καταλήξει ακόμη σε σαφείς απαντήσεις, εφόσον ωστόσο τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν και η αποδοχή τους στην αγορά είναι αυξανόμενη, η Πολιτεία πρέπει να θέσει ένα πλαίσιο, κάποιους κανόνες για την κυκλοφορία τους", τόνισε.

Πρόθεση της κυβέρνησης, για τη ρύθμιση και την κυκλοφορία στην αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των νέων προϊόντων καπνού, είναι να εναρμονίσει την αγορά με τις λοιπές 27 χώρες της ΕΕ και να διορθώσει προβλήματα και δυσλειτουργίες που δημιούργησαν οι αρχικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις, που έγιναν υπό καθεστώς μη πλήρους εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.

Στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα Νέα Προϊόντα Καπνού
Όπως είπε ο κ. Φαρόπουλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Νέων Προϊόντων Καπνού έχει αναλάβει το σημαντικό έργο της επιστημονικής διερεύνησης του ζητήματος, σε συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στόχος είναι, οι ειδικοί επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, όσον αφορά την ενδεχόμενη ή μη, ύπαρξη μειωμένης βλάβης από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και νέων καπνικών προϊόντων. Το γεγονός κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες υψίστης σημασίας, καθώς τα προϊοντα αυτά διακινούνται όχι μόνο στην επίσημη, αλλά και στη λαθραία αγορά, με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών. Οι πρόσφατοι θάνατοι στην Αμερική, αλλά και τα εκατοντάδες κρούσματα από τη μυστηριώδη πνευμονοπάθεια, επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Η Επιτροπή θα αναλάβει, επίσης, και την επίβλεψη του Μητρώου Επιχειρήσεων ατμιστικών προϊόντων, και την καθοδήγηση των στοχευμένων ελέγχων συμμόρφωσης τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας, διαφήμισης και σήμανσης αυτών των εναλλακτικών προϊοντων.

Στην ίδια συνεδρία, το θέμα ανέλυσε και ο βραβευμένος καθηγητής και ειδικός στην εξάρτηση από το κάπνισμα και τη νικοτίνη Karl Fagerstrom.

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος: Απαιτείται η ενίσχυσή τους με έμψυχο δυναμικό
Στην ανάγκη προτροπής των πολιτών στην κατεύθυνση της διακοπής του καπνίσματος, η οποία, όμως, προϋποθέτει την ενίσχυση και αύξηση των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, αναφέρθηκε επίσης, ο επιστημονικός σύμβουλος της γενικής γραμματείας Δημόσιας Υγείας κ. Φαρόπουλος, τονίζοντας ότι τα υπάρχοντα αντιμετωπίζουν προβλήματα.

"Θα πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές και η απαραίτητη πιστοποίηση, αλλά βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να οργανώσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στον πληθυσμό", επεσήμανε χαρακτηριστικά ο σύμβουλος της γενικής γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Σημαντικό μειονέκτημα των Ιατρείων Διακοπής του Καπνίσματος είναι σήμερα το περιορισμένο ωράριο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των καπνιστών. Επίσης, ο κ. Φαρόπουλος ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει σε στήριξη των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος, αλλά και σε περαιτέρω στελέχωή τους από επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.

Ωστόσο όμως, όπως τόνισε καταλήγοντας, το Υπουργείο Υγείας δεν εξετάζει προς το παρόν να αναλάβει το κόστος της αποζημίωσης για τη φαρμακευτική και συμβουλευτική θεραπεία, καθώς είναι πρόβλημα η υψηλή φαρμακευτική δαπάνη. Δεν απέκλεισε, όμως, κάτι τέτοιο να συμβεί στο μέλλον.

Σελίδα 1 από 3

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot