Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων, η ανταλλαγή πληροφοριών και τα βιομετρικά δεδομένα στα νέα «όπλα» της Ε.Ε. Ερχονται αλλαγές και για τις θεωρήσεις των ταξιδιωτών
Νέους κανόνες για τη διασύνδεση των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε. στον τομέα της Δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, προβλέπει η προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών με την Ευρωβουλή.

Πρόκειται για δύο κανονισμούς που θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Χάρη στη διαλειτουργικότητα, τα συστήματα πληροφοριών θα αλληλοσυμπληρώνονται, θα είναι ευκολότερη η εξακρίβωση στοιχείων και θα βελτιωθεί η καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας.

Ειδικότερα, οι νέοι κανονισμοί δημιουργούν τις ακόλουθες συνιστώσες διαλειτουργικότητας:
– Ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, χάρη στην οποία οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να συμβουλεύονται ταυτόχρονα πολλά συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα.
– Κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης, για την αναζήτηση και σύγκριση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων προσώπου) από διάφορα συστήματα.

– Κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών που είναι διαθέσιμα σε διάφορα συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε.
– Ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, ο οποίος θα ελέγχει αν τα βιογραφικά στοιχεία ταυτότητας που περιέχονται στην αναζήτηση υπάρχουν και σε άλλα συστήματα, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση πολλαπλών ταυτοτήτων που συνδέονται με το ίδιο σύνολο βιομετρικών δεδομένων.

Τα συστήματα που καλύπτονται από τους δύο κανονισμούς υποβοηθούν τις εθνικές αρχές στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, των θεωρήσεων και του ασύλου. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS), το Eurodac, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN), καθώς και λοιπά χρήσιμα δεδομένα που περιέχονται στα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι νέοι κανόνες δεν τροποποιούν τα δικαιώματα πρόσβασης όπως ορίζονται στη νομική βάση για κάθε ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα επισημαίνει όταν υπάρχουν δεδομένα ή σύνδεσμοι σε σχέση με μια αναζήτηση, αλλά το σύστημα θα δείχνει σε κάθε αρχή μόνο τα στοιχεία για τα οποία έχει ήδη δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία θέσπισης των διάφορων βάσεων δεδομένων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της Ε.Ε. στον τομέα της Δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αποτελούσε προτεραιότητα των Ευρωπαίων ηγετών κατά τα τελευταία χρόνια. Στα συμπεράσματα της 18ης Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις καταδεικνύουν ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των σχετικών βάσεων δεδομένων όσον αφορά τους ελέγχους ασφαλείας.
Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η νέα νομοθεσία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, δεδομένου ότι θα πρέπει να επικυρωθεί από τη νέα Ευρωβουλή και στη συνέχεια από το Συμβούλιο ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε επίσης την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων στον τομέα των θεωρήσεων (βίζα), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ε.Ε., αλλά και να ακολουθηθεί μια πιο αυστηρή πολιτική έναντι τρίτων χώρων, όταν αυτές δεν συνεργάζονται στην επανεισδοχή υπηκόων τους.

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ταχύτερες και σαφέστερες διαδικασίες για τους νόμιμους ταξιδιώτες, ιδίως:
– επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων από 6 μήνες έως το αργότερο 15 ημέρες πριν από το ταξίδι,

– παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υπογραφής της αίτησης,

– καθιερώνοντας εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε τακτικούς ταξιδιώτες με καλό ιστορικό θεωρήσεων για διάστημα που αυξάνεται σταδιακά από 1 σε 5 έτη.
Για να μπορούν τα κράτη-μέλη να καλύπτουν καλύτερα το κόστος διεκπεραίωσης των θεωρήσεων χωρίς αυτό να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους αιτούντες θεώρηση, το τέλος θεώρησης θα αυξηθεί στα 80 ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα αναθεωρείται ανά τριετία.

Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, με την καθιέρωση ενός νέου μηχανισμού για τη χρήση της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων ως μοχλού άσκησης πίεσης.
Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά τη συνεργασία των τρίτων χωρών στον τομέα της επανεισδοχής. Σε περίπτωση που μια χώρα δεν συνεργάζεται, η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο την έκδοση εκτελεστικής απόφασης με την οποία θα εφαρμόζονται ειδικά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων και, ενδεχομένως, το τέλος θεώρησης.

Αντιθέτως, εάν μια χώρα αποδειχθεί συνεργάσιμη στον τομέα της επανεισδοχής, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει το Συμβούλιο να εκδώσει εκτελεστική απόφαση που θα προβλέπει είτε μείωση του τέλους θεώρησης είτε μείωση του χρόνου για τη λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις θεώρησης είτε την αύξηση της διάρκειας ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.

Αξιοποιούν το φετινό μομέντουμ ασκώντας πιέσεις στους ξενοδόχους οι μεγάλοι διεθνείς τουρ οπερέιτορ. Μπαράζ προσφορών ακόμα και για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα οι εκπτώσεις του Μαΐου.

Σε παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων και έκτακτων προσφορών εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή περίοδος για τον ελληνικό τουρισμό. Οι ξενοδόχοι κάνουν, ήδη, λόγο για βήμα προς τα πίσω στη χρονιά που διανύουμε καθώς, παρά τις προσφορές, οι ρυθμοί κρατήσεων δεν δείχνουν εμφανή σημάδια σοβαρής ανάκαμψης μέχρι στιγμής.
Το χειρότερο για τους ξενοδόχους είναι πως η αγορά εμφανίζει αυτή την εικόνα σε μια περίοδο που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τους τουρ οπερέϊτορ για τα συμβόλαια του 2020.

Στο σύνολό τους οι ξένοι τουρ οπερέϊτορ φέρονται να προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους προτείνοντας μηδενικές αυξήσεις σε σύγκριση με το 2019. Τις σχετικές πληροφορίες από ξενοδοχειακές πηγές επιβεβαίωσε στο Euro2day.gr ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Ξενοδοχειακές πηγές από κύριους προορισμούς όπως η Κρήτη και η Ρόδοςανέφεραν την ίδια στιγμή στο Euro2day.gr πως μεμονωμένοι και μόνο ξενοδόχοι με πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν και ζήτηση καταφέρνουν να διαπραγματεύονται αυξήσεις έως 2%.

Το momentum οριακής διόρθωσης που διαμορφώνεται φέτος στον ελληνικό τουρισμό, πυροδοτεί μπαράζ προσφορών ακόμα και για την περίοδο αιχμής Ιουλίου-Αυγούστου. Ξενοδοχειακές πηγές, μάλιστα, προεξοφλούν πως η χρονιά θα κυλήσει με τις προσφορές να δίνουν τον τόνο σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου, ταυτόχρονο, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν το μπαράζ προσφορών θα αποδειχθεί αποτελεσματικό για την σημαντική τόνωση των κρατήσεων. Η ανησυχία τους εδράζεται στο γεγονός πως η παράταση της κανονικής περιόδου εκπτώσεων για έγκαιρες κρατήσεις (early boοkings) έως τα τέλη Μαϊου (σ.σ. ενώ έληγαν τον Μάρτιο) δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Με κατώτερους του αναμενόμενου ρυθμούς κρατήσεων εμφανίζονται να κινούνται ακόμα προορισμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος αλλά και η Χαλκιδική. Ξενοδοχειακές πηγές από τα Δωδεκάνησα, μάλιστα, αναφέρουν πως η κίνηση στα ξενοδοχεία εμφανίζεται μειωμένη κατά 10% τον Μάϊο, παρά το γεγονός πως οι εκπτώσεις που δόθηκαν από τους ξενοδόχους έφθασαν ακόμα και το 35% σε μονάδες πέντε αστέρων της Ρόδου.

Οι πιέσεις των τουρ οπερέϊτορ, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στην επιδίωξή τους να παγώσουν τις τιμές συμβολαίων του 2020 στα επίπεδα του 2019. Επεκτείνονται σε πρόσθετα οφέλη στην τρέχουσα χρονιά. Οι ίδιες ξενοδοχειακές πηγές επισημαίνουν πως οι πιέσεις «να δώσουν κάτι παραπάνω φέτος» τείνουν να γενικευθούν παρά το γεγονός πως η μείωση του ΦΠΑ εστίασης από 24% σε 13% είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί 0,5%-1,8% η τιμή του ξενοδοχειακού «πακέτου».

Η υστέρηση κρατήσεων, ωστόσο, που καταγράφουν οι τουρ οπερέϊτορ σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές τους ωθεί να προσπαθήσουν να αναθερμάνουν τις κρατήσεις τους με κάθε τρόπο. Κι αυτό καθώς, πέραν των άλλων, ο αριθμός άδειων καθισμάτων στις πτήσεις τους είναι σημαντικός αυτή τη στιγμή. Έτσι, ζητούν από τους ξενοδόχους «να δώσουν κάτι ακόμα» προκειμένου να το προσφέρουν άμεσα ως δέλεαρ στους πελάτες τους. Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει το μπρα ντε φερ με τους ξενοδόχους.
Παράγοντες του χώρου αναφέρουν πως τουρ οπερέϊτορ προτείνουν ακόμα και να επισπεύσουν τη διαδικασία αποπληρωμής των ξενοδόχων για τη φετινή χρονιά, παίρνοντας ως αντάλλαγμα μείωση τιμών.

Οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους κινούνται, πλέον, ως «ελεύθεροι σκοπευτές»(κατά αναφορά ξενοδόχου) προσπαθώντας να τονώσουν τις κρατήσεις με όποιον τρόπο αποδειχθεί πιο πρόσφορος. Έτσι, άλλοι ρίχνουν στο τραπέζι αναβάθμιση του πακέτου (π.χ. από ημιδιατροφή σε all inclusive) ή ρίχνουν τις τιμές τους σε επιλεγμένο τύπο ή αριθμό δωματίων τους.

Ο προβληματισμός των παραγόντων του χώρου βασίζεται στο γεγονός πως οι μεγάλες προσφορές επεκτείνονται στο δίμηνο αιχμής Ιουλίου-Αυγούστου. Γεγονός το οποίο προεξοφλούν πως θα μεταφραστεί με δυσμενή τρόπο στα φετινά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Πληροφορίες του Euro2day.gr από τη Ρόδο αναφέρουν χαρακτηριστικά πως υπάρχουν ξενοδοχεία πέντε αστέρων που προσφέρουν αυτή τη στιγμή έκπτωση 30% σε τουρ οπερέϊτορ για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.

πηγή euro2day.gr

 

 

Διανέμει το μεγαλύτερο μέρισμα στην ιστορία της

Του Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Σημαντική συμβολή στο ρεκόρ εσόδων και κερδών που η Fraport παρουσίασε το 2018, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να διανείμει το μεγαλύτερο μέρισμα στην ιστορία της, είχαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Μάλιστα, όπως αποφασίσθηκε στην ετήσια γενική συνέλευση της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης αεροδρομίων, πριν από λίγες ημέρες, η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία και το Περού ανήκουν στις χώρες όπου ο γερμανικός όμιλος σχεδιάζει να εντείνει τις επενδύσεις του. Κατά τη γενική συνέλευση στη Φραγκφούρτη αποφασίσθηκε η Fraport να διανείμει μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που είναι αυξημένο κατά 50 λεπτά του ευρώ ή κατά 1/3 σε σχέση με το 2017.

Τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία της Fraport, ο κλάδος των διεθνών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών αντιστοιχεί στο 36% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda), ύψους 1,1 δισ. ευρώ (12,5%). Όπως έγινε γνωστό, κατά τη Γ.Σ., οι διεθνείς δραστηριότητες προβλέπεται να αγγίξουν το 50% των λειτουργικών κερδών. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι στα λειτουργικά κέρδη τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά (35%) έχει ο τομέας των ακινήτων και των εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ οι αεροναυτιλιακές δραστηριότητες καταλαμβάνουν μερίδιο 25%. Τα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση της Fraport εκτός Γερμανίας, με την κατασκευή πέντε νέων τερματικών σταθμών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη Βραζιλία μέχρι το τέλος της χρονιάς η εταιρεία ολοκληρώνει τις εργασίες επέκτασης εκεί αεροδρομίων και στο Περού η κατασκευή ενός δεύτερου διαδρόμου προσαπογείωσης όπως και ενός καινούργιου τερματικού σταθμού θα ξεκινήσει το 2020.

Προβλέψεις
Για το 2019 η Fraport εκτιμά ότι, σε επίπεδο ομίλου, θα ενισχυθούν τα ενοποιημένα έσοδα σε 3,2 δισ. ευρώ (από 3,1 δισ.) και τα EBITDA σε περίπου 1,2 δισ., ενώ το μέρισμα προβλέπεται ότι θα παραμείνει σταθερό. Για τη χώρα μας, η Fraport εκτιμά ότι η αύξηση του τουρισμού θα συνεχιστεί, προσβλέποντας σε περαιτέρω οφέλη από την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αερολιμένων. Το 2018 η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9%, ενώ το πρώτο φετινό τετράμηνο οι επιβάτες στα 14 αεροδρόμια έφτασαν τα 3,35 εκατ., υπερβαίνοντας το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά 7,8%. Αύξηση που συνδέεται και με την πολιτική κινήτρων της εταιρείας, με έκπτωση 50% στις χρεώσεις αεροδρομίων, προς τις αεροπορικές που θα βάλουν νέα δρομολόγια τα οποία θα διατηρηθούν και τη χειμερινή περίοδο.

Τα οφέλη για τη χώρα από την επένδυση είναι πολλαπλά, καθώς περιλαμβάνουν πέρα από το εφάπαξ τίμημα του 1,23 δισ. ευρώ την ετήσια αμοιβή παραχώρησης ύψους 22,9 εκατ., την ετήσια μεταβλητή αμοιβή παραχώρησης 28,5% επί των λειτουργικών κερδών με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, απόδοση 1 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των αεροδρομίων που διαχειρίζεται το κράτος (έφτασαν τα 14 εκατ. ευρώ το 2018), ετήσιες καταβολές περίπου 13 εκατ. για παροχή υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία. Παράλληλα, η Fraport Greece έχει αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών ύψους 21,2 εκατ. ευρώ, φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους ύψους 21,34 εκατ. ευρώ, ενώ 15,3 εκατ. θα καταβληθούν εντός του 2019.

Έργα έως το 2021
Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει έργα 415 εκατ. ευρώ, τα οποία έχει αναλάβει και εκτελεί η Intrakat, ΙΝΚΑΤ με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2021. Σε αυτό περιλαμβάνονται πέντε νέοι αεροσταθμοί σε Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κω και Μυτιλήνη, 5 επεκτάσεις σε Άκτιο, Μύκονο, Σάμο, Σαντορίνη και Σκιάθο και 4 αναδιαμορφώσεις σε Ζάκυνθο, Καβάλα, Ρόδο και Χανιά. Έτσι, από τα 200.000 τ.μ. που ήταν οι εγκαταστάσεις σε όλα τα αεροδρόμια, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες οι εκτάσεις των αεροσταθμών θα αυξηθούν κατά 120.000 τ.μ., με έμφαση στους εμπορικούς χώρους, που διπλασιάζονται. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στα αεροδρόμια Ζακύνθου, Καβάλας και Χανίων και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ολοκληρώνονται σταδιακά τα έργα στα αεροδρόμια Σάμου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σκιάθου, Ακτίου και Κεφαλονιάς. Το πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών θα συμπληρωθεί μέχρι το 2021, με την παράδοση των νέων αεροδρομίων σε Κω, Σαντορίνη, Μύκονο, Κέρκυρα και φυσικά στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fraport, δρ Στέφαν Σούλτε, κατά τη Γ.Σ., υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των αερολιμένων, που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021, θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επιβάτες, επιπρόσθετης χωρητικότητας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

https://www.naftemporiki.gr

ΟΑΕΔ - Κοινωνικός τουρισμός 2019: Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 3 Ιουνίου από τις 8.00 το πρωί η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και άνεργους.

ΟΑΕΔ - Κοινωνικός τουρισμός 2019: Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους - δικαιούχους και παρόχους- μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

• από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή

• από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Πως θα υποβάλλετε την αίτηση

1. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 03.06.2019 έως τις 14.06.2019 και ώρα 23:59.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.
Υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή.
Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής διαδικασία κατά περίπτωση:
α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στo Mητρώo του ΟΑΕΔ:
i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να λάβουν κωδικούς
πρόσβασης ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet (εφόσον διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet οι ίδιοι και όχι οι σύζυγοι αυτών) προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που προβλέπεται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, αυτή θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.

3. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση – Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων – Ψευδείς δηλώσεις

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
• Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
• Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.
• Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
β. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και να δηλώνεται και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλείεται.
γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων. Με την επιλογή του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης, επισυνάπτοντας εκ νέου δικαιολογητικά, όταν απαιτείται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια, η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η εξασφάλιση της συμμετοχής από μη δικαιούχους της παροχής με τη σκόπιμη χρήση στοιχείων άλλων ασφαλισμένων (π.χ. δήλωση ΑΜΑ που αντιστοιχεί σε άλλο άτομο) επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α’ του 10ου Μέρους της παρούσας.
ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες κατά το έτος 2018:

• είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας) ή

• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

• έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

• συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 140.000 άτομα, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 €.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα δικαιολογητικά λειτουργίας τους.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

Συνολικά 4.308 τουρίστες επισκέφθηκαν χθες τη Ρόδο με τα κρουαζιερόπλοια Norwegian Star, Celestial Olympia και Insignia που προσέγγισαν το τουριστικό λιμάνι.

Η κίνηση ήταν εμφανής, μόνο που οι επιχειρηματίες της Παλιάς Πόλης και της Λίνδου δηλώνουν ότι η αυξημένη κίνηση δεν μεταφράστηκε και σε καλύτερη εμπορική κίνηση και σε ενίσχυση της ρευστότητας. Όπως υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες στη Μεσαιωνική Πόλη, οι τζίροι είναι μειωμένοι έως και 50% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ και στη Λίνδο, είναι ανάλογη η κατάσταση.
Τουριστικοί παράγοντες εκτιμούν πάντως ότι η φετινή σεζόν θα είναι καλύτερη για το θαλάσσιο τουρισμό σε σύγκριση με την προηγούμενη, με κάποιους να κάνουν λόγο για μονοψήφια, οριακή αύξηση αφίξεων και κάποιους ακόμη και για διψήφια.
Το 2018 οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων έφθασαν στις 216 συνολικά, περίπου 40 λιγότερες σε σύγκριση με το 2017! Το 2019 υπολογίζεται ότι θα «κλείσει» με 40 προσεγγίσεις περισσότερες! Το άνοιγμα της Τουρκίας φαίνεται ότι λειτουργεί ευεργετικά συντελώντας στην προσέλκυση περισσότερων κρουαζιερόπλοιων φέτος.
Το λιμάνι της Ρόδου βρισκόταν στην έβδομη θέση της κατάταξης όσον αφορά τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων το 2019, δεν αποκλείεται όμως να σκαρφαλώσει κάποιες θέσεις εάν συνεχισθεί το θετικό αυτό κλίμα. Μπορεί τα πλοία εταιρειών όπως η COSTA να μη δέσουν αυτή τη σεζόν στη Ρόδο, είναι όμως γεγονός η επιστροφή της Royal Caribbean, μία από τις μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες εταιρείες. Την ίδια στιγμή προβλέπεται μεγαλύτερη κίνηση στη γραμμή Τουρκία-Ρόδος.
Γενικότερα, είναι θετικό το κλίμα σε επίπεδο χώρας για το θαλάσσιο τουρισμό. Δύο διεθνή βραβεία για τον ελληνικό τουρισμό απέσπασε η Ελλάδα στο Λονδίνο. Αναδείχθηκε, στον καταξιωμένο διεθνή θεσμό για τον θαλάσσιο τουρισμό Wave Awards, ως ο «καλύτερος προορισμός κρουαζιέρας παγκοσμίως». Η Ελλάδα ήταν υποψήφια για πρώτη φορά στην κατηγορία «Best Destination (Port or Country)» και απέσπασε το 1o βραβείο.
Πάντως τη φετινή σεζόν, ο καλύτερος μήνας αναμένεται να είναι ο Οκτώβριος με 33 προγραμματισμένες προσεγγίσεις και ο Σεπτέμβριος με το Νοέμβριο με 30 προσεγγίσεις αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στη Ρόδο τον μήνα Ιούνιο έχουν ως εξής:
Ιούνιος
1 1/6/2019 S.S. VOYIAGER
2 2/6/2019 JEWEL OF THE SEAS
3 3/6/2019 STAR FLYER
4 3/6/2019 CROWN IRIS
5 5/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA
6 5/6/2019 MEIN SCHIFF 6
7 6/6/2019 CELEBRITY INFINITI
8 8/6/2019 KONINGSDAM
9 8/6/2019 CROWN IRIS
10 8/6/2019 GEMINI
11 12/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA
12 15/6/2019 GEMINI
13 19/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA
14 19/6/2019 GEMINI
15 22/6/2019 AZAMARA PURSUIT
16 22/6/2019 EUROPA 2
17 24/6/2019 STAR FLYER
18 24/6/2019 CROWN IRIS
19 25/6/2019 OCEANA
20 26/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA
21 27/6/2019 SEABOURN ENCORE
22 29/6/2019 GEMINI

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot