Μετά την νέα διαδικασία γνωστοποίησης των υπερωριών,από το κινητό τηλέφωνο, πριν την υλοποίηση τους, έρχονται οι προσλήψεις μέσω SMS. Η ΕΡΓΑΝΗ αναβαθμίζεται και παίρνει σάρκα και οστά η εύκολη πρόσληψη
Συνοπτικό διαγωνισμό για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη της εύκολης πρόσληψης, καθώς επίσης η επικαιροποίηση της περιμετρικής ασφάλειας και η αύξηση των αποθηκευτικών χώρων συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης των νέων πόρων έχει προκηρύξει το υπουργείο Εργασίας.
Στην αναβάθμιση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» θα προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης νέου εργαζομένου, όπου μετά και την δήλωση των υπερωριών «προκαταβολικά» μέσω SMS, τώρα και η πρόσληψη θα γνωστοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου.
Όπως προβλέπει η νομοθεσία το ενιαίο έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) υποβάλλεται το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Στην αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika news θα προβλέπεται η σχεδίαση νέων φορμών για την υλοποίηση της υποβολής πρόσληψης σε δύο στάδια.
Επίσης θα ανασχεδιαστεί η φόρμα των σταδίων πρόσληψης ενώ θα προβλέπεται και η γνωστοποίηση της πρόσληψης πριν την έναρξη της απασχόλησης μέσω SMS από τον εργοδότη. Συγκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση διαδικασίας λήψης στοιχείων πρώτου σταδίου πρόσληψης μέσω SMS. Αυτό θα διευκολύνει τον εργοδότη στην δήλωση της πρόσληψης του νέου εργαζομένου και θα τον προστατεύει ουσιαστικά από ελέγχους των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αν δεν έχει προλάβει να καταχωρήσει το έντυπο Ε3 στην ΕΡΓΑΝΗ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εργαζομένου.
Ειδικότερα θα σχεδιαστούν εκ νέου:
- φόρμα πρώτου σταδίου πρόσληψης
- φόρμα δεύτερου σταδίου πρόσληψης με σύνδεση με το πρώτο στάδιο της ίδιας διαδικασίας
- μηχανισμός ελέγχου εμπρόθεσμης υποβολής δεύτερου σταδίου πρόσληψης
- μηχανισμός αυτόματης ακύρωσης πρόσληψης που έχει υποβληθεί μόνο το πρώτο στάδιο σε περίπτωση παρέλευσης μεγαλύτερου διαστήματος από το επιτρεπόμενο για την υποβολή του δεύτερου σταδίου
Ενώ θα γίνει πλήρης ενσωμάτωση της νέας λειτουργικότητας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Σημειώνεται ότι το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) από 1/10/2018, καθώς και το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) από 1/7/2018 μπορούν να υποβάλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά”,

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο Δήμο Κω που εδρεύει στην Κω Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300 Κως Ν.Δωδεκανήσου, υπόψη κ.κ. Καλλιόπης Χατζηγιακουμή και Βασιλείου Ντακούμη (τηλ. επικοινωνίας: 2242360489, 426, 481) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Δωδεκανήσων
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5
e-dimosio.gr/

Προσλήψεις 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών για έτη 2017, 2018 και 2019, σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε δήμους, σε περιφέρειες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις ΔΕΚΟ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομίας.

Το νέο πρόγραμμα ξεκινά εντός του μήνα με την προκήρυξη που θα βγάλει ο ΟΑΕΔ για τις πρώτες θέσεις και αναμένονται αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2018 και το 2019.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα έχουν 12μηνη σύμβαση με δυνατότητα επέκτασή της για άλλους 12 μήνες, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλει ο φορέας που τους προσέλαβε, μέσα σε 30 ημέρες (με δυνατότητα παράτασης στις 90 ημέρες) μετά τη λήξη της 12μηνης απασχόλησής τους.

Ενας από τους βασικούς όρους του προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Οι φορείς που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιδοτηθούν με το 50% του μισθού και των εργοδοτικών εισφορών, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 600 ευρώ το μήνα.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Για το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 120 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

* Για το έτος 2017, 20.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2018, 60.000.000 ευρώ.

* Για το έτος 2019, 40.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, για διάστημα άνω των 12 μηνών.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

3. Να είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψής τους θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί, να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.ά.), καθώς επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. Ακόμη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι άτομα που θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), όπως επίσης και δεν θα επιδοτηθούν οι προσλήψεις που είναι με καθεστώς μίσθωσης ή σύμβασης έργου.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν από τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οικειοθελής αποχώρηση, η φυλάκιση και ο θάνατος.

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας, λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο άτομο, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
• Οι ανώνυμες εταιρίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση αποκρατικοποίησης.

• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και στην υδατοκαλλιέργεια και οι εποχικές επιχειρήσεις.
Οι ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου που δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (ΔΕΚΟ) που «εξήλθαν» από το δημόσιο τομέα.

• Οσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, δήμων και περιφερειών δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

• Οσες επιχειρήσεις, εταιρίες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του δημόσιου τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου που εξαιρέθηκαν ή εξήλθαν από το δημόσιο τομέα.

• Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα).

• Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρίες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10:00 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση του ΟΑΕΔ, που αφορά 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά» του ΟΑΕΔ είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος επί 12 μήνες θα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΑΕΔ, ενώ οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια: Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.
Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της επιταγής στην αγορά εργασίας λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ το μήνα και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ.
Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και διαρκεί 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β' στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ το μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για τους επιχορηγούμενους.

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου μας την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 υπογράφηκε η απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ κυρίας Όλγας Ιορδανίδου που αφορά στην πρόσληψη επικουρικού γιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής.

Η σύμβαση του γιατρού είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια τρία (3) χρόνια.

Με την συγκεκριμένη πρόσληψη ενισχύεται ο κρίσιμος τομέας της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας που αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό περιστατικών, τα οποία αυξάνονται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Σημειώνουμε ότι στο Νοσοκομείο μας υπηρετούν δυο (2) μόνιμοι χειρουργοί και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη τρίτου μόνιμου χειρουργού. Ο επικουρικός γιατρός αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία σε 7 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

ΔΕΙΤΕ την ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ

βίντεο από dhras.gr

Σελίδα 1 από 6

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot