Τονίζουν ακόμη ότι ο «Λιμενικός Καλλικράτης», τον οποίο σχεδίασε και υλοποίησε ο τέως αρχηγός του ΛΣ κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, συρρίκνωσε τις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών με συνέπεια το προσωπικό που τις στελεχώνει να καθίσταται ανεπαρκές και να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί για τη βέλτιστη εκτέλεση των μέτρων διάσωσης και υποδοχής των χιλιάδων μεταναστών.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρής Δρίτσας έχει εξαγγείλει μερική αναδιάρθρωση υπηρεσιών, κάτι που ωστόσο παραμένει «στα χαρτιά».

Οι συνδικαλιστές λένε ακόμη ότι παρόμοιο πρόβλημα υποστελέχωσης παρατηρείται και στις επιτελικές υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου η έλλειψη στελεχιακού δυναμικού δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στον βέλτιστο επιχειρησιακό και διαδικαστικό συντονισμό των περιφερειακών υπηρεσιών.

Η ΠΕΑΛΣ καταθέτει μια σειρά από προτάσεις προς την ηγεσία του Σώματος μεταξύ των οποίων είναι να διασφαλιστεί – κατοχυρωθεί νομοθετικά η αποκατάσταση της οργανικής δύναμης του ΛΣ (είχαν υπάρξει αλλαγές επί κυβερνήσεως ΝΔ), να αναπροσαρμοσθεί, όπου απαιτείται, ο «Λιμενικός Καλλικράτης» αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή και υπηρεσιακή υπαγωγή των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών και να επισπευσθούν οι διαδικασίες προμήθειας νέων πλωτών και χερσαίων μέσων για την ενίσχυση των δομών (κατά παρέκκλιση της ισχύουσας πρακτικής).

Επιπλέον η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών ΛΣ προτείνει την άμεση πρόσληψη -πιθανώς και με εξέταση της δυνατότητας απευθείας κατάταξης- κατ’ αρχήν 500 λιμενοφυλάκων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», αλλά και όπου υφίσταται ανάγκη, με την προϋπόθεση υποχρεωτικής, π.χ. δεκαετούς, παραμονής σε αυτές και το κόστος των προσλήψεων να προέλθει από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ΒΗΜΑ

Μόνιμο προσωπικό θα προσλάβει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, για να καλύψει τις ανάγκες της σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα καθώς οι υπηρεσίες της είναι σοβαρά υποστελεχωμένες και οι εναπομείναντες υπάλληλοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα τους καθήκοντα.

Έτσι αποφασίστηκε να προσληφθούν δέκα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, θέμα που θα συζητηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο για να δοθεί και η έγκριση του σώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου είναι στελεχωμένη σε ποσοστό μόλις 57% καθώς ενώ ο οργανισμός λειτουργίας της προβλέπει 793 υπαλλήλους σήμερα υπηρετούν μόλις 456 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2011 η περιφέρεια αριθμούσε 554 υπαλλήλους , ενώ μέχρι σήμερα προσλήφθηκαν, μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν 58 υπάλληλοι ενώ 156 αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου θα πρέπει άμεσα, και όχι αργότερα από την 29-2-2016, να υποβάλουν στο ΥΠΕΣ, μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (πχ Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Οικονομολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Πληροφορικής, Κτηνιάτρων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας κλπ).

Για τα αιτήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ μέχρι 10 θέσεων ανά φορέα, και ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους.

Για την υποβολή αιτήματος απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού στην οποία θα αναφέρεται η ιεράρχηση των ειδικοτήτων ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά φορέα και κλάδο.

Οι υπεύθυνοι της περιφέρειας αφού έλαβαν υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών της, εισηγούνται σύμφωνα πάντοτε και με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, την κάλυψη 10 θέσεων τακτικού προσωπικού με τις ανάγκες ιεραρχημένες όπως παρακάτω :
1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Δ/νση Τουρισμού Δωδεκανήσου
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων
1 ΠΕ Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών
2 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου
Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων
Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας
1 ΠΕ Διοικητικού Δ/νση Διοίκησης Δωδεκανήσου
1 ΠΕ Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων
1 ΠΕ Γεωτεχνικών Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων
Ειδικότητα Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Γεωτεχνικών Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
Ειδικότητα Κτηνιάτρων

Οι κενές οργανικές θέσεις για το προσωπικό των πιο πάνω κατηγοριών και κλάδων έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και/ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 53

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 26

Απαιτούμενα προσόντα :
Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ διοικητικών ή νομικών ή οικονομικών σπουδών.

Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών – ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τη θέση ΠΕ Μηχανικών – ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τη θέση ΠΕ Διοικητικού πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ διοικητικών ή νομικών σπουδών.

Για τις θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητα Κτηνιάτρου ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Με δελτίο τύπου το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω, μας ενημερώνει ότι: "Το τελευταίο διάστημα το προσωπικό του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κω ενισχύθηκε με (4) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμέν ΤΕ Λογιστικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΥΕ Γενικής Καθαριότητας, βάσει ρογράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπλέον δε, τη Δευτέρα 8/2/16, θα αναλάβουν υπηρεσία (4) ιατροί, εκ των οποίων (1) Γενικός Χειρούργος, (1) Καρδιολόγος και (2) Ακτινολόγοι, (4) Νοσηλευτές, (1) Τεχνολόγος Ακτινολόγος και (1) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, βάσει προγράμματος του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ".

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στο έλεος του Θεού έχουν αφεθεί οι άνδρες του λιμενικού σώματος Δωδεκανήσου, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις από την κεντρική διοίκηση πως επρόκειτο να ενισχυθούν με σημαντικό αριθμό ανδρών, εντούτοις οι λιγοστές μεταθέσεις που έγιναν, δεν έλυσαν ουσιαστικά προβλήματα.
Το μόνο πρόβλημα που επιλύθηκε ήταν να καταφέρουν άνδρες του λιμενικού σώματος που παρέμεναν για χρόνια στην περιοχή μας, να πάρουν τελικά την μετάθεσή τους για άλλες υπηρεσίες της χώρας όπως δικαιούνταν και όπως προβλέπει ο νόμος.

Οπως δήλωσε ο κ. Στάθης Σαμαράς, πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου, ούτε αυτή τη φορά κατέστη δυνατόν να ενισχυθεί η υπηρεσία της περιοχής μας αν και όπως επισήμανε, λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη η ενίσχυσή της.

«Οι προσπάθειές μας για ενίσχυση της υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα ξεκίνησαν ήδη από το 2008, όμως από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει με υπαιτιότητα της κεντρικής διοίκησης. Στα Δωδεκάνησα, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν 350 άνδρες του λιμενικού σώματος, πλέον των πληρωμάτων των σκαφών, υπηρετούν συνολικά 280. Ειναι οξύμωρο να αυξάνονται οι ανάγκες και να μειώνεται η δύναμή μας. Από τις λιγοστές μεταθέσεις το μόνο που επετεύχθη ήταν επιτέλους κάποιοι συνάδελφοί μας που παρέμειναν στη Ρόδο για πολλά χρόνια, να καταφέρουν να πάρουν την μετάθεση που δικαιούντο», δήλωσε ο κ. Στάθης Σαμαράς.

Οπως έγινε γνωστό η Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου έχει απευθυνθεί στους πολιτικούς άρχοντες της περιοχής μας προκειμένου να ενισχύσουν τον αγώνα της για στελέχωση των υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα, όμως δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
«Εχουμε εξαντληθεί και σωματικά και ψυχολογικά. Εργαζόμαστε ατελείωτες ώρες, εις βάρος των οικογενειών μας. Πέρα από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, έχουμε και πολλές άλλες αρμοδιότητες με αποτέλεσμα οι υπερωρίες να είναι αναπόφευκτες. Βρισκόμαστε αποδεκατισμένοι, λίγο πριν το άνοιγμα της νέας σεζόν, που σημαίνει ότι και φέτος θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι μεταναστευτικές ροές όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν. Φαντάζεστε λοιπόν τι θα γίνει με τη νέα σεζόν. Κι όμως, αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί την κεντρική μας διοίκηση. Είμαστε απογοητευμένοι, είμαστε απελπισμένοι αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας» ξεκαθαρίζει ο κ. Σαμαράς.

Μιλώντας για την σημερινή δομή του Λιμενικού Σώματος το χαρακτήρισε υδροκέφαλο με έναν αδυνατισμένο υπηρεσιακό βραχίονα κι αυτό γιατί, όπως είπε, την ώρα που στα νησιά οι λιμενικοί στενάζουν,  στο υπουργείο υπηρετεί ένας τεράστιος αριθμός ανδρών του λιμενικού ενώ όπως κατάγγειλε στην ηπειρωτική χώρα υπάρχουν υπηρεσίες με πλεονάζον προσωπικό.
«Την ίδια ώρα που άλλες υπηρεσίες στην ηπειρωτική χώρα έχουν πλεονάζον προσωπικό και που στο υπουργείο υπηρετεί ένας τεράστιος αριθμός συναδέλφων, εμείς παλεύουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Πέραν από την σωματική κόπωση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο ψυχολογικό κόστος κάθε φορά που δεν καταφέρνουμε να σώσουμε όλους τους ανθρώπους που εκλιπαρούν για βοήθεια μέσα στη θάλασσα, κάθε φορά που ανασύρουμε ένα πνιγμένο παιδί. Αυτό το ψυχολογικό βάρος είναι τεράστιο», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.

Οπως έκανε γνωστό, την ερχόμενη Παρασκευή η Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου θα δώσει το “παρών” στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13:30 στην πλατεία Κολοκοτρώνη.

«Η Ενωσή μας θα δώσει δυναμικό παρών στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της παραμονής μας εκεί θα έχουμε νέα σειρά συναντήσεων με παράγοντες της κεντρικής διοίκησης, σε μία προσπάθεια να τους πείσουμε για τα αυτονότητα. Δεν  θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, των συμπολιτών και των νησιών μας», ανέφερε ο κ. Σαμαράς.

dimokratiki.gr
Νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου πρόκειται να εφαρμόσουν άμεσα οι συστημικές τράπεζες με στόχο την μείωση προσωπικού κατά 2.000 άτομα, ενώ συνολικά το προσωπικό των τραπεζών θα μειωθεί κατά 4.349 άτομα μέχρι το τέλος του 2017.
Τις επόμενες ημέρες το σχέδιο των τραπεζών για μείωση προσωπικού θα κατατεθεί στο ΤΧΣ ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. Στόχος είναι η πρώτη φάση, αποχωρήσεις μέσω εθελουσίας εξόδου, να ολοκληρώνεται μέσα στην άνοιξη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή” θα είναι η “Εθνική” και η “Πειραιώς” οι τράπεζες που θα ξεκινήσουν πρώτες στην υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Παράλληλα τρέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προγράμματα μείωσης των υποκαταστημάτων των τραπεζών με το δίκτυο να μειώνεται κατά 180 υποκαταστήματα. Οι συνολικές μειώσεις προσωπικού στις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα: 1.605 άτομα Τράπεζα Πειραιώς: 1.570 άτομα Eurobank: 1.000 άτομα Alpha Bank: 174 άτομα

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot