Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου, που θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε προαναγγείλει με συνέντευξη της, στην aftodioikisi.gr, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη. 

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ με ποσά μέχρι και 600 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιχειρήσεις:

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:

α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη),

γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ. η οικειοθελής αποχώρηση,

ε. η φυλάκιση και ο θάνατος.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν εντάσσονται:

α. Όσες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

β. Όσες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα που εξ υπαρχής δεν είχαν υπαχθεί στον Δημόσιο Τομέα.

γ. Όσες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς και οργανισμοί έχουν εξέλθει από τον έλεγχο του Δημόσιου τομέα κατόπιν ειδικών διατάξεων.

δ. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που εξαιρέθηκαν από τον Δημόσιο Τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα, από τη σύσταση τους, δεν υπήχθησαν σε αυτόν.

ε. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον Δημόσιο Τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν, κατά τη σύσταση τους, από αυτόν.

στ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον Δημόσιο Τομέα, αν και οι Δημόσιες Αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή.

ζ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτό και δεν αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις.

η. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του κράτους.

θ. Οι ακόλουθες Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του ν. 3429/2005:

αα) Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του Δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

ββ) Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες.

γγ) Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης

ι. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

κ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο καν. 1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου 1).

λ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).

μ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

ν. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12) μηνών.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας:
α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459 101 των κατωτέρω επιπέδων: Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β’ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Π ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης τους από την δικαιούχο επιχείρηση:

αα) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ββ) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γγ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δδ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

εε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

στστ) Προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:

αα) τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

ββ) θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,

γγ) θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

δδ) θα απασχοληθούν με μίσθωση σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

εε) δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

στστ) που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

ΦΕΚ 

Η πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών για πρόσληψη μονίμου προσωπικού και ανανέωση των συμβάσεων για επτά με εννέα μήνες δεν ικανοποιεί την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και τα σκουπίδια παραμένουν στους δρόμους. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ θα έχει νέα συνάντηση σήμερα με τον Πάνο Σκουρλέτη ωστόσο δεν αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα.

Το υπουργείο έχει προτείνει μια λύση που περιλαμβάνει μονιμοποίηση μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2.500 εργαζομένων και 6.183 προσλήψεις με νέες συμβάσεις επτά ως εννέα μηνών για την κάλυψη των αναγκών των δήμων μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το μόνιμο προσωπικό.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ από την πλευρά της επιθυμεί τη μονιμοποίηση του συνόλου των 10.000 κάτι που θεωρείται απίθανο.
Η λύση πρέπει να βρεθεί κάπου στη μέση και έτσι το υπουργείο ενώ καταθέσει σήμερα την τροπολογία η ψήφισή της θα γίνει αύριο έτσι ώστε να υπάρξουν περιθώρια βελτιώσεων για να δοθεί λύση στο αδιέξοδο...
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ πάντως μέχρι την Πέμπτη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις.

Με δεδομένη τη νομική επιπλοκή, η βέλτιστη λύση είναι μια νέα 8μηνη σύμβαση και ταυτόχρονη προκήρυξη του διαγωνισμού για μόνιμες θέσεις, ανέφερε για το θέμα των συμβασιούχων στην καθαριότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Σημείωσε ότι θα υπάρξουν πρόνοιες, αλλά και ειδική μοριοδότηση για τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει.

Ειδικότερα, ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι έχει βρεθεί ο τρόπος που θα επιλύσει την κρίση που έχουμε μπροστά μας, με μια σύμβαση (για τους νυν συμβασιούχους στην καθαριότητα) και από εκεί και πέρα θα υπάρξει προκήρυξη διαγωνισμού για μόνιμες θέσεις στο δημόσιο. «Αυτό θα το αποφασίσουμε στη βάση της μελέτης που θα κάνουν οι ΟΤΑ, στη βάση των αναγκών για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Πρόκειται για συνολική πρόταση που σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους στην καθαριότητα επιλύει το θέμα».

Έξω από το υπουργείο Εσωτερικών οι διαδηλωτές - Αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη

Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις 7 έως τις 12 το μεσημέρι αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ «ενάντια στη μονομερή και προκλητική απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου να επιβάλλει υποχρεωτική ένταξη των παιδιών από τεσσάρων ετών στα νηπιαγωγεία, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

​Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και αυτή την ώρα βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό, Πάνο Σκουρλέτη.

Όπως τονίζουν σε σχετικό δελτίο Τύπου «είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών, των οικογενειών τους, αλλά και των χιλιάδων εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

​Κι αυτό γιατί, η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας να εντάξει υποχρεωτικά στα νηπιαγωγεία τα παιδιά προνηπιακής ηλικίας (έως το 2006 και νηπιακής ηλικίας) θα σημάνει το τέλος της λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, θα οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες γονείς που τώρα μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και θα προκαλέσει την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.

​Ακόμη επισημαίνουν πως «σήμερα, τα παιδιά προνηπιακής ηλικίας αποτελούν το 40% της συνολικής δυναμικότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών και το 80% της δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών. Η ένταξη των περίπου 45.000 προνήπιων αποκλειστικά στα Νηπιαγωγεία, θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυση 1.300 Παιδαγωγών, οι οποίοι εργάζονται στα Προνηπιακά Τμήματα των Παιδικών Σταθμών από το 2005 και μέχρι το 2020 με ανανεούμενες συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το Ε.Σ.Π.Α.

​Την ίδια ώρα κάνουν λόγο για μονομερή απόφαση του υπουργού Παιδείας αλλά και γενικότερα της κυβέρνησης, καθώς ο πρωθυπουργός στήριξε την εξαγγελία του Κώστα Γαβρόγλου.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ακόμη πως «σε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου δεν είναι η υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για παιδιά τεσσάρων (4) ετών».

​Με την απόφαση αυτή δε η κυβέρνηση εμφανίζεται να καταστρατηγεί τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των παιδαγωγών και των αποφοίτων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι., αλλά ταυτόχρονα και να «σπρώχνει» τους γονείς στην ιδιωτική εκπαίδευση, διαλύοντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία σε μία περίοδο που η κοινωνία είναι εξαθλιωμένη από τα συνεχή μνημόνια.

​Τέλος αναφέρουν ότι «οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και μετά την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 τις κινητοποιήσεις τους, αν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εμμείνει στην απόφαση της προκειμένου να, διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των Παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, προασπιστεί το δικαίωμα των γονέων παιδιών προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας να επιλέγουν τη δομή Προσχολικής Αγωγής που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους (Παιδικοί Σταθμοί-Νηπιαγωγεία) και προστατευθεί το δικαίωμα των παιδιών να είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας και όχι «μαθητές» από τα τέσσερα χρόνια τους».

protothema.gr

Ειδική συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά είχαν την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στο Υπουργείο Τουρισμού, εκπρόσωποι των ΟΤΑ και των φορέων των νησιών που δέχονται πιέσεις από τις προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές για την περαιτέρω τουριστική προώθηση και προβολή των περιοχών αυτών.

Η συνάντηση έρχεται συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, στις 25 Ιανουαρίου 2017.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου εκπροσώπησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Θεμέλαρος και Δημήτρης Σαράντης.

Στην διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου εξέθεσαν στην κα Κουντουρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά της περιοχής μας εξαιτίας των προσφυγικών ροών και που έχουν τον αντίκτυπό τους στον τουρισμό και ζήτησαν την παρέμβαση και την συνδρομή της για την αντιμετώπιση τους, ακόμη και σε τομείς που δεν ανήκουν άμεσα στην ευθύνη και αρμοδιότητά της, ωστόσο θα μπορούσε να ασκήσει πίεση, αφού τα προβλήματα αυτά αντανακλούν στον δικό της τομέα ευθύνης.

Ειδικότερα, η επιστολή που εστάλη από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου , κο Γιάννη Πάππου προς την Υπουργό και κατατέθηκε από τους κους Θεμέλαρο και Σαράντη, έθετε στην κα Κουντουρά τα εξής θέματα:

1. Ανάπτυξη σύνθετου συστήματος των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Δρομολογήσεις / βελτιώσεις των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων με τα νησιά μας. Ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών μας και αυτών του Βορείου Αιγαίου (όπου υπάρχουν Δομές Φιλοξενίας), με στόχο τόσο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο την επίλυση προβλημάτων μεταξύ των Δομών. Ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων.
2. Ενίσχυση με προσωπικό των πυλών εισόδου – εξόδου SHENGEN στα νησιά μας (στελέχωση σε Λιμενικό, Αστυνομία). Ειδικότερα για τους λιμένες Κω, Καλύμνου, Λέρου & Πάτμου. Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας των προσφύγων στα νησιά μας. Αποφυγή κακής προβολής.
3. Εξεύρεση νέων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και προβολή και διαφήμιση των προορισμών μας στα έντυπα και διαδικτυακά τους μέσα.
4. Παράταση της ισχύουσας λήξης των θερινών πλόων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων τουλάχιστον έως τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους (ισχύουσα λήξη 30 Οκτωβρίου).
5. Παραγωγή ( ή αναπαραγωγή) θεματικών βίντεο / αφιερωμάτων / εντύπων, με ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού των νησιών μας. Μετάφραση αυτών στις γλώσσες των αγορών – στόχων έκαστου νησιού.
6. Οικονομική υποστήριξη για τη συμμετοχή των νησιών σε θεματικές εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. γαστρονομίας, θαλάσσιου τουρισμού κ.α.).
7. Ενίσχυση προβολής των τοπικών μας προϊόντων (σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) .
8. Δημιουργία info centers στα νησιά όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τουρισμού του ΕΟΤ, στελεχωμένα με υπεύθυνο υπάλληλο του Υπουργείου / Αρμόδιων φορέων, αναφορικά με την πληροφόρηση των επισκεπτών αλλά και την υλοποίηση δράσεων του Υπουργείου, με σκοπό να ακολουθείται και να προβάλλεται και η δράση του Υπουργείου και του ΕΟΤ και να υπάρχει ομοιογένεια και συνάφεια του πλάνου προβολής και προώθησης του κάθε νησιού με την στρατηγική και την εθνική πολιτική μας για τον Τουρισμό.

Ο κ. Θεμέλαρος, με τη διττή ιδιότητα του Συμβούλου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και του Επάρχου Καλύμνου – Λέρου, έδωσε έμφαση στα προβλήματα που απορρέουν από τον πολυνησιακό χαρακτήρα της περιοχής τονίζοντας ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία του ενός νησιού, σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν την τουριστική κίνηση των γειτονικών νησιών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα νησιά της Δωδεκανήσου, εκτός αυτών της Ρόδου και της Καρπάθου που διαθέτουν Διεθνείς Αερολιμένες, τα υπόλοιπα νησιά μας του Βορείου Συγκροτήματος εξυπηρετούνται ως επί το πλείστον από το Διεθνές Αεροδρόμιο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ της Κω. Στο σημείο αυτό ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου για τις βελτιώσεις των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων με τα νησιά μας καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων.
Στο θέμα της εξεύρεσης νέων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και προβολής και διαφήμισης των προορισμών μας στα έντυπα και διαδικτυακά τους μέσα, η Υπουργός συμφώνησε και δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέων συνεργατών (εταιρείες χαμηλού κόστους) που θα στηρίξουν και θα συμπεριλάβουν τα νησιά μας στο πτητικό τους πλάνο.
Παράλληλα, ο κος Σαράντης αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες των νησιών, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκείνες της Κω (θρησκευτικός τουρισμός – κατόπιν σχετικής εισήγησης του Μητροπολίτου Κω-Νισύρου, κ.κ Ναθαναήλ) και της Πάτμου, της Λέρου (καταδυτικός τουρισμός) και της Καλύμνου (αναρριχητικός τουρισμός) στα πολλαπλά οφέλη της περιοχής από την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην Δωδεκάνησο, στις ενέργειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ειδικότερα στην ανάγκη παράτασης της λήξης των θερινών πλόων των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων έως τουλάχιστον τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, παραθέτοντας ενδεικτικά στοιχεία του λιμεναρχείου Κω.
Επιπρόσθετα αναγνωρίσθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους το γεγονός ότι προσφυγικές ροές έχουν αντιμετωπίσει στο σύνολό τους τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλα σε μικρότερο. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκεται η Ρόδος όπου το πρόβλημα ευτυχώς δεν αναδείχθηκε λόγω της ορθής διαχείρισης και αντιμετώπισής του. Το νησί της Ρόδου δέχθηκε πλέον των 20.000 προσφύγων – μεταναστών που με τις ενέργειες όλων των τοπικών αρχών και επιχειρηματιών, κρατήθηκε επικοινωνιακά σε χαμηλούς τόνους και προστατεύθηκε η εικόνα του νησιού ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού. Μικρότερα νησιά όπως το Καστελλόριζο και το Αγαθονήσι δέχθηκαν υπερβολικά δυσανάλογο σε σχέση με τον αριθμό των μονίμων κατοίκων τους αριθμό μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και εκεί η εικόνα.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ζήτησε τη συμμετοχή του συνόλου των νησιών της Δωδεκανήσου, στις όποιες ενέργειες στήριξης, προβολής και προώθησης προγραμματίζονται από πλευράς του Υπουργείου, δίνοντας φυσικά ιδιαίτερη βαρύτητα στα νησιά μας των οποίων η εικόνα έχει πληγεί ήδη.

Η Υπουργός Τουρισμού έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις προτάσεις του Επιμελητηρίου , ενώ αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη η ανάγκη διαφοροποίησης της αντιμετώπισης των νησιών η εικόνα των οποίων έχει πληγεί, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία για το έργο που επιτελούν το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού μας, έργο που συνεισφέρει καταλυτικά στην αναπτυξιακή διαδικασία που τόσο έχει ανάγκη η χώρα συνολικά.

Για τον λόγο αυτό δεσμεύτηκε ότι θα εξαντλήσει τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής μας και ζήτησε τη συνεχή ενημέρωση και συνεργασία των παρευρισκομένων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο έχει κηρύξει στάση εργασία από τις 11.00 το πρωί έως το τέλος της βάρδιας.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας για το μόνιμο προσωπικό. Επίσης ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση καταβολής δεδουλευμένων των συμβασιούχων που εμπίπτουν σε πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άλλα αιτήματα είναι η καταβολή του εφάπαξ στους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, λήψη μέτρων για την αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων και τέλος νομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει εργαζομένους που είχαν προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος Τράκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγόρησε τόσο το υπουργείο Εργασίας όσο και το υπουργείο Εσωτερικών για αδιαφορία ασυνέπεια και μη τήρηση των δεσμεύσεών τους, όπως είπε.

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν μια συμβολική κίνηση μπροστά από το υπουργείο Εργασίας με την τοποθέτηση ενός φέρετρου στο πεζοδρόμιο με αφορμή τα πολλά εργατικά ατυχήματα που έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα.

Μετά τη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί πορεία στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Πηγή: www.iefimerida.gr 

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot