Μετά από αίτημα της διοίκησης του ΓΝ-ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" και την στήριξη του αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Ηλία Καματερό εγκρίθηκαν 2 θέσεις Παιδιατρικής στο βαθμό του Διευθυντή.  
Θεωρείται ότι η προκήρυξη στο βαθμό του Διευθυντή 2 θέσεων ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει ισχυρότατο οικονομικό και βαθμολογικό κίνητρο για την κάλυψη των θέσεων παιδιάτρου στο ΓΝ-ΚΥ Κω που είναι κενές εδώ και περίπου 9 χρόνια. Δεδομένου ότι οι θέσεις ιατρών εγκρίνονται στο βαθμό του Επιμελητή Β' είναι σημαντική επιτυχία για το νησί μας δεδομένου ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για κάλυψη των θέσεων μιας και θα έχουν σημαντικά αυξημένες οικονομικές αποδοχές.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ενιαίου φορέα των νοσοκομείων Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» εγκρίθηκε ο απολογισμός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος 2016.

Τη Διοίκηση του ενιαίου φορέα ασκεί εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικείες εκθέσεις για τους φορείς του Γ.Ν. Ρόδου εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1/04-01-2016 μέχρι 2844/30-12-2016 και χρηματικά εντάλματα πληρωμής από 1/18-01-2016 μέχρι 2383/28-12-2016 από τα οποία ακυρώθηκαν συνολικά τριάντα πέντε (35) (συνολική αξία ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων: 203.935,73 €).
Τα έσοδα (εισπράξεις εντός του οικονομικού έτους) των φορέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»-Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω-«Ιπποκράτειο»-Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» διαμορφώθηκαν τελικά σε 24.618.723,16€ – 6.724.849,41€-2.781.423,22 € αντίστοιχα, ενώ υπήρχε συνολικό ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2015 ποσού 11.953.175,34 €.
Τα έξοδα (πληρωμές εντός του οικονομικού έτους) των φορέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»- Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Κω – «Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» διαμορφώθηκαν τελικά σε 21.348.008,84 € – 2.934.676,39 €- 2.615.115,43 € αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του Ενιαίου Φορέα Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω – «Ιπποκράτειο» -Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» οικονομικού έτους 2016 ανήλθε στα 34.124.995,79 €.
Το ταμειακό υπόλοιπο του ενιαίου φορέα χρήσης 2015 ήταν 11.492.588,93 €. Εάν στο ποσό αυτό συνυπολογιστούν η απομείωση κεφαλαίων, οι ανεξόφλητες επιταγές, οι κατασχέσεις επί τραπεζικών λογαριασμών, οι αυτόματες καταθέσεις κ.α. τότε το ταμειακό υπόλοιπο του ενιαίου φορέα χρήσης 2015 διαμορφώνεται στα 12.005.841,71 €.
Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθαν στα 23.207.232,35 €.
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ ανήλθαν στα 1.158.973,04 € με την πλειονότητα αυτών να προέρχονται από πληρωμές ιδιωτών ύψους 391.594,97 € (ΚΑΕ 3140).
Σημειώνεται δε ότι τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους ανήλθαν σε 47.800,99 €, ενώ τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ ανήλθαν σε 48.209,34 €. Τέλος τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης) ανήλθαν σε 276.648,45 €.
Τα έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ανήλθαν σε 10.850,00 €.
Τα έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 142.049,96 €.
Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες ανήλθαν σε 204.660,77 €.
Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στα 3.003.572,38 €.
Τα έσοδα από παρελθόντα έτη ανήλθαν σε 3.462.843,56 €.
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανήλθαν σε 60.122,34 €.
Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων του Ενιαίου Φορέα Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω -«Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» οικονομικού έτους 2016 ανήλθε στα 26.897.800,66 €.
Το δε ταμειακό υπόλοιπο τέλους χρήσης 2016 διαμορφώνεται στα 19.233.036,84 €. Το προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνει και την απομείωση κεφαλαίων αλλά και τυχόν ανεξόφλητες επιταγές και αυτόματες καταθέσεις κ.α.
Αναλυτικότερα:
Οι πληρωμές για υπηρεσίες ανήλθαν στα 7.839.083,86 €.
Οι αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός και επιδόματα) ανήλθαν στα 4.002.338,26 €.
Οι αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 720.877,23 €.
Η συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση & υγεία υπαλλήλων ανήλθε στα 748.962,43 €
Οι ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις – βοηθήματα) ανήλθαν στα 49.300,85€.
Οι πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη ανήλθαν σε 8.314,90 €
Οι πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (λειτουργικές δαπάνες) ανήλθαν σε 2.134.956,70 €.
Οι φόροι – τέλη – τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ανήλθαν σε 174.333,49 €.
Οι πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν στα 15.181.419,59 €
Οι πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους ανήλθαν στα 36.218,43 €.
Οι πληρωμές αντικριζόμενες από έσοδα που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν) ανήλθαν στα 2.975.626,06 €.
Οι πληρωμές που προήλθαν από την κίνηση κεφαλαίων ανήλθαν στα 162.034,19 €.
Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν στα 44.030,26 €.
Οι πληρωμές για επενδύσεις ανήλθαν σε 659.388,27 €.
Από το προσάρτημα του ισολογισμού προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Ποσό 3.306.989,18€ αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων οικονομικά αδυνάτων και απόρων έως και το 2009.
-Στα κονδύλια του Ισολογισμού «Λοιποί λογαριασμοί τάξεως» συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 5.000.179,65 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων (685.069,59 του 2016,1.288.462,21 του 2015, 1.230.481.75 €, του 2014 ,579.855,406 του 2013, 485.007,486 του 2012, 370.865,406 του 2011 & 360.437,826 του 2010).
Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου, στο κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» μείον «Προβλέψεις» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» είχε γίνει στην χρήση του 2011 πρόβλεψη διαγραφής των απαιτήσεων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων έως και το 2009 συνολικού ύψους 6 3.306.989,18.
Η πρόβλεψη θα αντιλογιστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί διαγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.
Το Νοσοκομείο μέχρι τη 31/12/2016 οφείλει 10.761 ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό, 6.319 ημέρες άδειας στο διοικητικό (265), νοσηλευτικό (3.712) και ιατρικό προσωπικό (2.342) εκτιμώμενου κόστους 1.089.205,81 €, εφημερίες Δεκεμβρίου 2016 εκτιμώμενου κόστους 172.461,28€ και υπερωρίες Δεκεμβρίου 2016 εκτιμώμενου κόστους 32.149,86€, το κόστος των οποίων δεν έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης.
Οι εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις Νοσοκομείου Ρόδου βάσει απαντητικής επιστολής ενός εκ των δύο Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου:
-Αγωγές Προσωπικού 9.674.422,42 ευρώ
-Αγωγές τρίτων 21.931.885,85 ευρώ
– Αγωγές προμηθευτών 3.070.889,33 ευρώ
Σύνολο Αγωγών 34.677.197,60 ευρώ
Όσον αφορά τις αγωγές προσωπικού, η διοίκηση του νοσοκομείου κατά πάγια τακτική δε σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενες δικαστικές διεκδικήσεις του προσωπικού, διότι σε περίπτωση που αυτές ευδοκιμήσουν το νοσοκομείο λαμβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο για την εξόφληση αυτών.
Ως προς τις αγωγές τρίτων κατά του νοσοκομείου για ιατρικά λάθη δε σχηματίζεται πρόβλεψη, διότι, κατά την εκτίμηση των νομικών συμβούλων, τα ποσά αποζημιώσεων που ενδεχομένως να επιδικαστούν δεν είναι άξια λόγου.
Ως προς τις αγωγές προμηθευτών για οφειλές που προκύπτουν από συμβάσεις και τιμολόγια, το μεγαλύτερο μέρος αυτών απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στο λογαριασμό «Προμηθευτές». Ως εκ τούτου δεν απαιτείται ο σχηματισμός λογιστικής πρόβλεψης για τα εν λόγω ποσά, παρά μόνο για τυχόν τόκους αυτών.


Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ζητά ενίσχυση με προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών»

Τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου της Λέρου αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου το οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων και ζητά στη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 400 θέσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών να υπάρξει πρόβλεψη για 3 προσλήψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Λέρου.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας αναδεικνύει το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την επικείμενη λήξη, το επόμενο δίμηνο, των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών του νοσοκομείου, ζητώντας να παραταθούν οι συμβάσεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέα κενά και να διαταραχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Αρ.Πρ.: 6535/21.6.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των αναγκών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Λέρου και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τη λήξη των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών»

Κύριε Υπουργέ,

Το Νοσοκομείο της Λέρου δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες δημόσιας υγείας των κατοίκων του νησιού και άλλων μικρότερων νησιών, αλλά και τις ανάγκες των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο.

Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι δεδομένες και πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ιδιαίτερα, μάλιστα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων.

Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προγραμματίζει προκήρυξη για την κάλυψη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, οφείλει να θέσει κατά προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Λέρου και να προκηρύξει τρεις τουλάχιστον θέσεις.

Με δεδομένο, επίσης, ότι σε δύο μήνες λήγουν οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετήθηκαν στο νοσοκομείο της Λέρου, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν νέα κενά στο Νοσοκομείου της Λέρου. Θα έπρεπε να εξεταστεί εγκαίρως η ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Πόσες θέσεις προτίθεται να κατανείμει στη νέα προκήρυξη το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λέρου;

2. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών του Νοσοκομείου της Λέρου οι οποίες λήγουν το επόμενο δίμηνο; Προτίθεται να τις ανανεώσει προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Ροδίων και αυτή τη φορά στην έκκληση της «Ροδαυγής» για την σωτηρία του Βαγγέλη Γκοτζάη που νοσηλεύεται με λευχαιμία στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα».

Δεκάδες Ρόδιοι κάθε ηλικίας έσπευσαν και χθες στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να δώσουν αίμα για την νέα θεραπεία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο 13χρονος Βαγγέλης, ο οποίος νοσηλεύεται σε καταστολή στο Νοσοκομείο Ελπίδα καθώς η υγεία του, μετά την μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε στις 3 Μαΐου, παρουσίασε επιπλοκές.
Με δηλώσεις της στην «δ» η αντιπρόεδρος της «Ροδαυγής» κ. Ντίνα Μαχαιρίδη εξέφρασε την ικανοποίηση αλλά και τις ευχαριστίες της για τον κόσμο που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στην έκκληση του Συλλόγου.Όπως δήλωσε στην «δ» η πρόεδρος της «Ροδαυγής» κ. Κατερίνα Παπαχατζή, οι φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν χθες, θα διατεθούν για την θεραπεία του Βαγγέλη Γκοτζάη αλλά και για τις ανάγκες της θεραπείας όλων των Ροδιτόπουλων που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα».

«Τραγουδάμε για 
τα παιδιά με καρκίνο»
Την Κυριακή 18 Ιουνίου οι Σύλλογοι «Ροδαυγή» και «Save an Angel» διοργανώνουν μουσική εκδήλωση στο «Blue Coast» στην παραλία Κρεμαστής, για την ενίσχυση του έργου τους, που αφορά στην στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι Ρόδιοι καλλιτέχνες Νίκος Γιάννου, Σωτήρης Βαγιανός, Χάρης Ρωμαίος, Χριστίνα Κόζα, Μηνάς Λεντής, Μηνάς Καστέλλος, Γιάννης Ευχετζής και Γιώργος Δασκαλάκης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 13.30 και η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ, με φαγητό και ποτό.

«Ναι» του Σάκη Ρουβά στην «Ροδαυγή»
Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας στην «δημοκρατική» η κ. Ντίνα Μαχαιρίδη, κατά την πρόσφατη βράβευσή της στην Αθήνα από την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη για την μεγάλη προσφορά της «Ροδαυγής», άδραξε την ευκαιρία και απηύθυνε πρόσκληση στον Σάκη Ρουβά, να έρθει στη Ρόδο για να στηρίξει το έργο του Συλλόγου.
Η απάντηση του Σάκη Ρουβά ήταν θετική, αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο της «Ροδαυγής», αποδεχόμενος την πρόσκληση της κ. Μαχαιρίδη για την διοργάνωση εκδήλωσης στη Ρόδο, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν στον Σύλλογο! Όπως υποσχέθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, θα συνεννοηθεί με τον μάνατζέρ του για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης και θα ενημερώσει την «Ροδαυγή».

  Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δικαίωση για άλλους τέσσερις διοικητές και αναπληρωτές διοικητές δημοσίων νοσοκομείων που έγιναν το 2015 μετά από διαδικασία αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας αποτελεί η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε 10 ακόμα απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών δημοσίων νοσοκομείων.

Τότε, με αποφάσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη Υγείας από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παρέμεινα στις θέσεις τους. Κάποιος αριθμός από τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που παύθηκαν έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθούν παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία.

Σήμερα, το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, εξέδωσε 4 αποφάσεις (1301-1304/2017) με τις οποίες κάνει δεκτές τις αιτήσεις αντίστοιχων διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών δημόσιων νοσοκομείων και ακυρώνει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το ΣτΕ οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι διοικητές, κ.λπ. των νοσοκομείων είναι μη νόμιμες καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα, οι διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων που δικαιώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την σειρά δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ είναι:

1) Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»,

2) Γεώργιος Γεωργιάδης, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Τζάνειο»,

3) Αντώνιος Αγγελάρας, αναπληρωτής διοικητής του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αττικής και

4) Αναστάσιος Γρηγορίου, διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών- ΓΝΑ Πολυκλινική».

Τα ΝΕΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot