Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ενιαίου φορέα των νοσοκομείων Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» εγκρίθηκε ο απολογισμός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για το οικονομικό έτος 2016.

Τη Διοίκηση του ενιαίου φορέα ασκεί εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικείες εκθέσεις για τους φορείς του Γ.Ν. Ρόδου εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1/04-01-2016 μέχρι 2844/30-12-2016 και χρηματικά εντάλματα πληρωμής από 1/18-01-2016 μέχρι 2383/28-12-2016 από τα οποία ακυρώθηκαν συνολικά τριάντα πέντε (35) (συνολική αξία ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων: 203.935,73 €).
Τα έσοδα (εισπράξεις εντός του οικονομικού έτους) των φορέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»-Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω-«Ιπποκράτειο»-Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» διαμορφώθηκαν τελικά σε 24.618.723,16€ – 6.724.849,41€-2.781.423,22 € αντίστοιχα, ενώ υπήρχε συνολικό ταμειακό υπόλοιπο χρήσης 2015 ποσού 11.953.175,34 €.
Τα έξοδα (πληρωμές εντός του οικονομικού έτους) των φορέων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»- Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Κω – «Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» διαμορφώθηκαν τελικά σε 21.348.008,84 € – 2.934.676,39 €- 2.615.115,43 € αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του Ενιαίου Φορέα Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω – «Ιπποκράτειο» -Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» οικονομικού έτους 2016 ανήλθε στα 34.124.995,79 €.
Το ταμειακό υπόλοιπο του ενιαίου φορέα χρήσης 2015 ήταν 11.492.588,93 €. Εάν στο ποσό αυτό συνυπολογιστούν η απομείωση κεφαλαίων, οι ανεξόφλητες επιταγές, οι κατασχέσεις επί τραπεζικών λογαριασμών, οι αυτόματες καταθέσεις κ.α. τότε το ταμειακό υπόλοιπο του ενιαίου φορέα χρήσης 2015 διαμορφώνεται στα 12.005.841,71 €.
Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθαν στα 23.207.232,35 €.
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ ανήλθαν στα 1.158.973,04 € με την πλειονότητα αυτών να προέρχονται από πληρωμές ιδιωτών ύψους 391.594,97 € (ΚΑΕ 3140).
Σημειώνεται δε ότι τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους ανήλθαν σε 47.800,99 €, ενώ τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ ανήλθαν σε 48.209,34 €. Τέλος τα έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης) ανήλθαν σε 276.648,45 €.
Τα έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ανήλθαν σε 10.850,00 €.
Τα έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 142.049,96 €.
Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες ανήλθαν σε 204.660,77 €.
Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στα 3.003.572,38 €.
Τα έσοδα από παρελθόντα έτη ανήλθαν σε 3.462.843,56 €.
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανήλθαν σε 60.122,34 €.
Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων του Ενιαίου Φορέα Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω -«Ιπποκράτειο» – Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» οικονομικού έτους 2016 ανήλθε στα 26.897.800,66 €.
Το δε ταμειακό υπόλοιπο τέλους χρήσης 2016 διαμορφώνεται στα 19.233.036,84 €. Το προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνει και την απομείωση κεφαλαίων αλλά και τυχόν ανεξόφλητες επιταγές και αυτόματες καταθέσεις κ.α.
Αναλυτικότερα:
Οι πληρωμές για υπηρεσίες ανήλθαν στα 7.839.083,86 €.
Οι αμοιβές προσωπικού (βασικός μισθός και επιδόματα) ανήλθαν στα 4.002.338,26 €.
Οι αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 720.877,23 €.
Η συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση & υγεία υπαλλήλων ανήλθε στα 748.962,43 €
Οι ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις – βοηθήματα) ανήλθαν στα 49.300,85€.
Οι πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη ανήλθαν σε 8.314,90 €
Οι πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες (λειτουργικές δαπάνες) ανήλθαν σε 2.134.956,70 €.
Οι φόροι – τέλη – τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ανήλθαν σε 174.333,49 €.
Οι πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν στα 15.181.419,59 €
Οι πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους ανήλθαν στα 36.218,43 €.
Οι πληρωμές αντικριζόμενες από έσοδα που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν) ανήλθαν στα 2.975.626,06 €.
Οι πληρωμές που προήλθαν από την κίνηση κεφαλαίων ανήλθαν στα 162.034,19 €.
Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν στα 44.030,26 €.
Οι πληρωμές για επενδύσεις ανήλθαν σε 659.388,27 €.
Από το προσάρτημα του ισολογισμού προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
-Ποσό 3.306.989,18€ αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων οικονομικά αδυνάτων και απόρων έως και το 2009.
-Στα κονδύλια του Ισολογισμού «Λοιποί λογαριασμοί τάξεως» συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 5.000.179,65 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων (685.069,59 του 2016,1.288.462,21 του 2015, 1.230.481.75 €, του 2014 ,579.855,406 του 2013, 485.007,486 του 2012, 370.865,406 του 2011 & 360.437,826 του 2010).
Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου, στο κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών» μείον «Προβλέψεις» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» είχε γίνει στην χρήση του 2011 πρόβλεψη διαγραφής των απαιτήσεων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων έως και το 2009 συνολικού ύψους 6 3.306.989,18.
Η πρόβλεψη θα αντιλογιστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί διαγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.
Το Νοσοκομείο μέχρι τη 31/12/2016 οφείλει 10.761 ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό, 6.319 ημέρες άδειας στο διοικητικό (265), νοσηλευτικό (3.712) και ιατρικό προσωπικό (2.342) εκτιμώμενου κόστους 1.089.205,81 €, εφημερίες Δεκεμβρίου 2016 εκτιμώμενου κόστους 172.461,28€ και υπερωρίες Δεκεμβρίου 2016 εκτιμώμενου κόστους 32.149,86€, το κόστος των οποίων δεν έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης.
Οι εκκρεμείς Δικαστικές Υποθέσεις Νοσοκομείου Ρόδου βάσει απαντητικής επιστολής ενός εκ των δύο Νομικών Συμβούλων του Νοσοκομείου:
-Αγωγές Προσωπικού 9.674.422,42 ευρώ
-Αγωγές τρίτων 21.931.885,85 ευρώ
– Αγωγές προμηθευτών 3.070.889,33 ευρώ
Σύνολο Αγωγών 34.677.197,60 ευρώ
Όσον αφορά τις αγωγές προσωπικού, η διοίκηση του νοσοκομείου κατά πάγια τακτική δε σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενες δικαστικές διεκδικήσεις του προσωπικού, διότι σε περίπτωση που αυτές ευδοκιμήσουν το νοσοκομείο λαμβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο για την εξόφληση αυτών.
Ως προς τις αγωγές τρίτων κατά του νοσοκομείου για ιατρικά λάθη δε σχηματίζεται πρόβλεψη, διότι, κατά την εκτίμηση των νομικών συμβούλων, τα ποσά αποζημιώσεων που ενδεχομένως να επιδικαστούν δεν είναι άξια λόγου.
Ως προς τις αγωγές προμηθευτών για οφειλές που προκύπτουν από συμβάσεις και τιμολόγια, το μεγαλύτερο μέρος αυτών απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στο λογαριασμό «Προμηθευτές». Ως εκ τούτου δεν απαιτείται ο σχηματισμός λογιστικής πρόβλεψης για τα εν λόγω ποσά, παρά μόνο για τυχόν τόκους αυτών.


Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ζητά ενίσχυση με προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών»

Τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου της Λέρου αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισημαίνει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου το οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων και ζητά στη νέα προκήρυξη για την κάλυψη 400 θέσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών να υπάρξει πρόβλεψη για 3 προσλήψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Λέρου.

Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας αναδεικνύει το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την επικείμενη λήξη, το επόμενο δίμηνο, των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών του νοσοκομείου, ζητώντας να παραταθούν οι συμβάσεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέα κενά και να διαταραχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Αρ.Πρ.: 6535/21.6.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των αναγκών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Λέρου και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τη λήξη των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών»

Κύριε Υπουργέ,

Το Νοσοκομείο της Λέρου δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες δημόσιας υγείας των κατοίκων του νησιού και άλλων μικρότερων νησιών, αλλά και τις ανάγκες των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο.

Οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι δεδομένες και πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ιδιαίτερα, μάλιστα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων.

Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προγραμματίζει προκήρυξη για την κάλυψη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, οφείλει να θέσει κατά προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Λέρου και να προκηρύξει τρεις τουλάχιστον θέσεις.

Με δεδομένο, επίσης, ότι σε δύο μήνες λήγουν οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετήθηκαν στο νοσοκομείο της Λέρου, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν νέα κενά στο Νοσοκομείου της Λέρου. Θα έπρεπε να εξεταστεί εγκαίρως η ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Πόσες θέσεις προτίθεται να κατανείμει στη νέα προκήρυξη το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λέρου;

2. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών του Νοσοκομείου της Λέρου οι οποίες λήγουν το επόμενο δίμηνο; Προτίθεται να τις ανανεώσει προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Ροδίων και αυτή τη φορά στην έκκληση της «Ροδαυγής» για την σωτηρία του Βαγγέλη Γκοτζάη που νοσηλεύεται με λευχαιμία στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα».

Δεκάδες Ρόδιοι κάθε ηλικίας έσπευσαν και χθες στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να δώσουν αίμα για την νέα θεραπεία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο 13χρονος Βαγγέλης, ο οποίος νοσηλεύεται σε καταστολή στο Νοσοκομείο Ελπίδα καθώς η υγεία του, μετά την μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε στις 3 Μαΐου, παρουσίασε επιπλοκές.
Με δηλώσεις της στην «δ» η αντιπρόεδρος της «Ροδαυγής» κ. Ντίνα Μαχαιρίδη εξέφρασε την ικανοποίηση αλλά και τις ευχαριστίες της για τον κόσμο που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στην έκκληση του Συλλόγου.Όπως δήλωσε στην «δ» η πρόεδρος της «Ροδαυγής» κ. Κατερίνα Παπαχατζή, οι φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν χθες, θα διατεθούν για την θεραπεία του Βαγγέλη Γκοτζάη αλλά και για τις ανάγκες της θεραπείας όλων των Ροδιτόπουλων που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ελπίδα».

«Τραγουδάμε για 
τα παιδιά με καρκίνο»
Την Κυριακή 18 Ιουνίου οι Σύλλογοι «Ροδαυγή» και «Save an Angel» διοργανώνουν μουσική εκδήλωση στο «Blue Coast» στην παραλία Κρεμαστής, για την ενίσχυση του έργου τους, που αφορά στην στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι Ρόδιοι καλλιτέχνες Νίκος Γιάννου, Σωτήρης Βαγιανός, Χάρης Ρωμαίος, Χριστίνα Κόζα, Μηνάς Λεντής, Μηνάς Καστέλλος, Γιάννης Ευχετζής και Γιώργος Δασκαλάκης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 13.30 και η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ, με φαγητό και ποτό.

«Ναι» του Σάκη Ρουβά στην «Ροδαυγή»
Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας στην «δημοκρατική» η κ. Ντίνα Μαχαιρίδη, κατά την πρόσφατη βράβευσή της στην Αθήνα από την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη για την μεγάλη προσφορά της «Ροδαυγής», άδραξε την ευκαιρία και απηύθυνε πρόσκληση στον Σάκη Ρουβά, να έρθει στη Ρόδο για να στηρίξει το έργο του Συλλόγου.
Η απάντηση του Σάκη Ρουβά ήταν θετική, αναγνωρίζοντας το μεγάλο έργο της «Ροδαυγής», αποδεχόμενος την πρόσκληση της κ. Μαχαιρίδη για την διοργάνωση εκδήλωσης στη Ρόδο, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν στον Σύλλογο! Όπως υποσχέθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, θα συνεννοηθεί με τον μάνατζέρ του για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης και θα ενημερώσει την «Ροδαυγή».

  Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δικαίωση για άλλους τέσσερις διοικητές και αναπληρωτές διοικητές δημοσίων νοσοκομείων που έγιναν το 2015 μετά από διαδικασία αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας αποτελεί η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε 10 ακόμα απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών δημοσίων νοσοκομείων.

Τότε, με αποφάσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη Υγείας από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παρέμεινα στις θέσεις τους. Κάποιος αριθμός από τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές που παύθηκαν έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθούν παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία.

Σήμερα, το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, εξέδωσε 4 αποφάσεις (1301-1304/2017) με τις οποίες κάνει δεκτές τις αιτήσεις αντίστοιχων διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών δημόσιων νοσοκομείων και ακυρώνει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το ΣτΕ οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι διοικητές, κ.λπ. των νοσοκομείων είναι μη νόμιμες καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα, οι διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων που δικαιώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την σειρά δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ είναι:

1) Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»,

2) Γεώργιος Γεωργιάδης, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Τζάνειο»,

3) Αντώνιος Αγγελάρας, αναπληρωτής διοικητής του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αττικής και

4) Αναστάσιος Γρηγορίου, διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών- ΓΝΑ Πολυκλινική».

Τα ΝΕΑ

Μεγάλες αποζημιώσεις, αλλά και αυστηρές καταδίκες επιφυλάσσει η Δικαιοσύνη όχι μόνο για τους θανάτους από ιατρικά σφάλματα, αλλά και όταν για την απώλεια μιας ζωής ευθύνεται η καθυστερημένη ή προβληματική διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο επειδή το ασθενοφόρο άργησε ή δεν διέθετε κατάλληλο εξοπλισμό ή τον αναγκαίο συνοδό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του διακομιζόμενου.

Το τελευταίο διάστημα ήλθαν στο φως δύο τραγικοί θάνατοι στη Χαλκιδική (ενός 38χρονου και ενός 55χρονου) που ανέδειξαν το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης κατάλληλης υποδομής, όσον αφορά τον αριθμό των ασθενοφόρων, αλλά και των διασωστών, υποθέσεις για τις οποίες η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε την παρέμβαση των τοπικών εισαγγελικών αρχών.
Πρόσφατα αποκαλύφθηκαν δύο άλλες τραγικές περιπτώσεις, που στοίχισαν στο Δημόσιο την καταβολή μεγάλων αποζημιώσεων (αθροιστικά άνω των 600.000 ευρώ), στη μία γιατί η καθυστέρηση διακομιδής είχε ως συνέπεια να ακρωτηριαστεί το πόδι ασθενούς, ενώ στην άλλη επειδή μεταφέρθηκε από νησί με καΐκι, υπό συνθήκες μεγάλης θαλασσοταραχής, πολυτραυματίας από τροχαίο, που υπέφερε χτυπώντας πάνω στο φορείο από τα μανιασμένα κύματα, αβοήθητος, αφού η ιατρός-συνοδός (ειδικευόμενη) έκανε συνέχεια εμετό και εξαιτίας της καθυστερημένης μεταφοράς, «ξέμεινε» μεσοπέλαγα από φιάλη οξυγόνου και από ελπίδες επιβίωσης...
Τώρα έρχεται στο φως μία ακόμα δραματική περίπτωση 37χρονης ασθενούς, που εξέπνευσε λίγο μετά τη διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο στην Ηπειρο, γιατί δεν διασωληνώθηκε έγκαιρα, αλλά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο που δεν διέθετε τον κατάλληλο για την περίπτωσή της εξοπλισμό ούτε κατάλληλο συνοδό (δηλαδή ειδικευμένο αναισθησιολόγο, που να μπορεί να τη διασωληνώσει καθ’ οδόν, αντί του ειδικευόμενου παθολόγου, που αδυνατούσε να τη βοηθήσει).

Το περιστατικό
Η συνολική αποζημίωση ξεπερνά τα 600.000 ευρώ νομιμοτόκως (για έξοδα κηδείας, στέρηση διατροφής και ψυχική οδύνη των πολύ στενών συγγενών), ενώ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν συνεκτιμάτο αρνητικά για τους δικαιούχους της, η μεγάλη οικονομική κρίση της χώρας.

Η εκλιπούσα στάθηκε παράλληλα άτυχη, γιατί την ημέρα που χρειάστηκε να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο, υπήρχε απεργία ιατρών και δεν περίσσευε άλλος αναισθησιολόγος να τη συνοδεύσει στο ασθενοφόρο, κάτι που, όμως, η Δικαιοσύνη συνυπολόγισε ως επιβαρυντικό στοιχείο καταλογίζοντας αποκλειστική υπαιτιότητα του νοσοκομείου και επιδικάζοντας εναντίον του μεγάλη αποζημίωση. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη περίπου προ 9ετίας, όταν 37χρονη που από νεαρή ηλικία έπασχε από μυασθένεια, πήγε στο νοσοκομείο με τη συνοδεία συγγενών της, παρουσιάζοντας εμπύρετο βήχα και δύσπνοια (που οφειλόταν σε λοίμωξη του αναπνευστικού). Ο εφημερεύων παθολόγος τη μετέφερε στο δωμάτιο βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου και έδωσε εντολή να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία ιατρού, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας άλλου νοσοκομείου, σε γειτονική πόλη, ενώ η αρμόδια αναισθησιολόγος αρνήθηκε να τη διασωληνώσει, γιατί οι νέες τιμές αερίων του αίματος ήταν βελτιωμένες σε σχέση με τις αρχικές.

Δεν άντεξε
Ετσι, μεταφέρθηκε με απλό ασθενοφόρο, χωρίς να διασωληνωθεί και χωρίς συνοδό αναισθησιολόγο, αφού οι δύο έμειναν στο νοσοκομείο για να καλύπτουν τα τακτικά και επείγοντα περιστατικά, και ο τρίτος αναισθησιολόγος συμμετείχε στην απεργία, ενώ εκτιμήθηκε ότι δεν πρόκειται να της συμβεί κάτι σοβαρό κατά τη μεταφορά.

Ομως, καθ’ οδόν, η γυναίκα εμφάνισε έντονη δύσπνοια και ο ειδικευόμενος συνοδός ιατρός μπορούσε να της παράσχει βοήθεια μόνο με την πίεση του αέρα στη μάσκα, και λίγο πριν από την άφιξη στο νέο νοσοκομείο η 37χρονη υπέστη ανακοπή καρδιοαναπνευστική και εισήχθη «άσφυγμη, απνοϊκή, κυανωτική, χωρίς κινητική αντίδραση».

Ακολούθησαν άμεση διασωλήνωσή της, καρδιακές μαλάξεις, χορήγηση φαρμάκων και παρά την αρχική βελτίωση, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και διαπιστώθηκε κακόηθες εγκεφαλικό οίδημα (εξαιτίας της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής), που αποδείχθηκε μοιραίο. Ο σύζυγος και στενοί συγγενείς της στράφηκαν κατά του νοσοκομείου με αγωγές, ενώ πέτυχαν και καταδίκη σε 10μηνη φυλάκιση του αρμόδιου παθολόγου, που επιμελήθηκε τα της προβληματικής διακομιδής.

Οι εξετασθέντες μάρτυρες στη διοικητική και ποινική Δικαιοσύνη τόνισαν ότι η μυασθένεια έπρεπε να είχε σημάνει συναγερμό, να έχει διασωληνωθεί άμεσα η γυναίκα, να έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο ειδικά εξοπλισμένο και με συνοδό οπωσδήποτε αναισθησιολόγο, που να μπορεί να τη διασωλωνήσει, αν χρειαζόταν. Το Διοικητικό Εφετείο (του οποίου την απόφαση επικύρωσε τώρα το ΣτΕ), έκρινε ότι τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου επέδειξαν παράνομη συμπεριφορά, γιατί ανεξάρτητα από το αν υπήρξε αδράνεια από την αρχή για τη διασωλήνωση και απώλεια πολύτιμου χρόνου, πάντως, εν όψει της σοβαρής μυασθένειας από την οποία έπασχε και των συμπτωμάτων της (πυρετός, δύσπνοια κ.λπ.), που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μυασθενική κρίση, επιβαλλόταν να πραγματοποιηθεί η διακομιδή με ασθενοφόρο κατάλληλο για διασωλήνωση και με συνοδεία αναισθησιολόγου. Επιδικάζοντας αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης για τον αναπάντεχο και αιφνίδιο θάνατο, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το πόσο δεμένη και αγαπημένη ήταν η οικογένεια της αδικοχαμένης γυναίκας, αλλά και την απροσδόκητη απώλεια της μητρικής στοργής προς την τότε ανήλικη κόρη.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών, έκρινε ότι ο σύζυγος έπρεπε να αποζημιωθεί, λόγω στέρησης διατροφής, συνολικά με 40.000 ευρώ για σχεδόν μία 8ετία, με 400 ευρώ μηνιαίως σταθερά, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να αυξηθεί κατά 10% λόγω οικονομικής συγκυρίας, αφού η συμβολή της εκλιπούσας (εάν ζούσε) θα ήταν σταθερή, αν δεν έβαινε μειούμενη...
Ομως άφησε ανοικτή τη δυνατότητα να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωση και για τα επόμενα χρόνια.

ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Οι ισχυρισμοί που πρόβαλε το νοσοκομείο ότι δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι ιατροί να τη συνοδεύσουν, κρίθηκαν από το δικαστήριο ότι δεν ευσταθούν, αφού επί τόπου υπήρχαν εκείνη τη μέρα δύο αναισθησιολόγοι, ενώ και ο τρίτος αναισθησιολόγος που απεργούσε, θα μπορούσε να κληθεί να παράσχει τις υπηρεσίες του.

ethnos.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot