Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων - κατάταξης και διορισθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και λήψη απόφασης για την πρόσληψη.
2. Έγκριση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ.
3. Σύσταση σε σώμα του Συμβουλίου Λέσχης Φιλίας Δήμου Κω.
4. Λήψη απόφασης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Σβουρένειου ΚΔΑΠ –ΜΕΑ Δήμου Κω.
5. Ψήφιση Πιστώσεων.
6. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 14 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-6-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ ).
2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού - Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία.
3. Εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό και επιμόρφωση ως Τεχνικού Ασφαλείας, μέλους του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
5. Λήψη απόφασης για την συντήρηση – αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
6. Κατακύρωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη μελών στο Συμβούλιο της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΩ.
7. Ψήφιση Πιστώσεων.
8. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπείγουσων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν. 4257/2014).
3. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων και των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4. Έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με την Κοινωνική Σύμπραξη για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
5. Λήψη απόφασης για επιμόρφωση ως Τεχνικού Ασφαλείας του εκτελούντα χρέη Διευθυντή κ. Τσακανιού Πασχάλη.
6. Λήψη απόφασης για την φιλοξενία φοιτητών Ιατρικής κατόπιν αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε).
7. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών του «Συμβουλίου Λέσχης» της ΛΕ.ΦΙ Κω.
8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υλικών για τον ελαιοχρωματισμό των στάσεων – στεγάστρων του τομέα Αστικής Συγκοινωνίας.
9. Κατακύρωση ιδιωτικών συμφωνητικών για παραχώρηση δικαιώματος διαφήμισης σε χώρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
10. Ψήφιση Πιστώσεων.
11. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω ενημερώνει τους δημότες της τρίτης ηλικίας ότι στις 11 και 12 Ιουλίου 2015 θα διενεργηθούν εκλογές για την συγκρότηση του Συμβουλίου της ΝΕΑΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ της ΚΩ.

Η Λέσχη Φιλίας είναι θεσμός που προσφέρει στα άτομα της τρίτης ηλικίας συντροφικότητα, διασκέδαση-ψυχαγωγία, πληροφόρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλα τα ενεργά μέλη, αλλά και οποιοσδήποτε εγγραφεί ως μέλος έως και πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.
Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τη Λέσχη Φιλίας στις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της Λέσχης Φιλίας στην Κω και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 11 π.μ. στην αίθουσα της Λέσχης Φιλίας στο Ζηπάρι.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Κω προς την Κοινωφελή Επιχείρηση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
2. Κατακύρωση ιδιωτικών συμφωνητικών για παραχώρηση δικαιώματος διαφήμισης σε χώρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
3. Λήψη απόφασης για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των ταμειακών μηχανών του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης.
4. Λήψη απόφασης για ενοικίαση λεωφορείων.
5. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής των στάσεων – στεγάστρων του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας που δεν θα παραχωρηθούν για διαφημιστική εκμετάλλευση.
6. Έγκριση θερινών δρομολογίων και τροποποίηση γραμμής.
7. Αποδοχή Δωρεών.
8. Ψήφιση Πιστώσεων.
9. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot