Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ οικονομικού έτος 2016.
2. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2016.
3. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ για το έτος 2016.
4. Έγκριση Προγράμματος Δράσης της ΛΕ. ΦΙ. Δήμου Κω για το έτος 2016.
5. Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1914/ 02-11-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης του στόλου των οχημάτων και καυσίμων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ » – Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού.
6. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
7. Ορισμός Νομικού Συμβούλου.
8. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση χώρων.
9. Λήψη απόφασης για την συντήρηση - διαμόρφωση χώρου στέγασης του νέου Δημοτικού Ιατρείου και κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ.
10. Λήψη απόφασης για την συντήρηση - διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου.
11. Λήψη απόφασης για παροχή γεύματος στο πλαίσιο υλοποίησης εκδήλωσης – δράσης ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την Τρίτη Ηλικία.
12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
13. Έγκριση των πινάκων υποψηφίων - απορριφθέντων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2015 Ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και λήψη σχετικής απόφασης.
14. Αξιολόγηση αιτήσεων και σύνταξη πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη νοσηλευτή/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου Κω.
15. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
16. Αποδοχή δωρεών.
17. Ψήφιση Πιστώσεων.
18. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθμό 454/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και ορισμός νομικού Ευπροσώπου.
2. Λήψη απόφασης για δωρεά ενός τηλεφωνικού κέντρου (Philips ipc 100) και 8 τηλεφωνικών συσκευών στην Δημοτική Αστυνομία Δήμου Κω.
3. Έγκριση Προγράμματος Δράσης του ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
4. Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων.
5. Ψήφιση Πιστώσεων.
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός τεχνικού/εκπαιδευτή βάση του υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 347/1-4-2014 πίνακα κατάταξης, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης.
2. Έγκριση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ
3. Έγκριση προμήθειας καυσίμων (σύμφωνα με το άρθρο 4, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/Α΄/12-12-2012) – Αίτημα προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κω για απ’ ευθείας ανάθεση.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη ενός ιατρού Παθολόγου και ενός/μίας νοσηλευτή/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες λειτουργίας του Συμβουλευτικού Πολυιατρείου Κω.
5. Έγκριση προγράμματος δρομολογίων.
6. Ψήφιση Πιστώσεων.
7. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή – διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και αποστολή αιτήματος προς τον Δήμο Κω για παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου.
2. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Σβουρένειο Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 31η Αυγούστου 2016.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του Σβουρένειου ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Δήμου Κω.
4. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της ΛΕ.ΦΙ Δήμου Κω (παράρτημα πόλης Κω).
5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της ΛΕ.ΦΙ Δήμου Κω (παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Δικαίου).
6. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
7. Αποδοχή παραίτησης.
8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου.
9. Λήψη απόφασης για την συντήρηση εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων.
10. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
11. Ψήφιση Πιστώσεων.
12. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, μετά την ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ του οριστικού πίνακα ωφελούμενων για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2015 – 2016,

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη και των 25 παιδιών και εφήβων, όση και η δυναμικότητα του κέντρου, στο Σβουρένειο Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δήμου Κω.

Η επιτυχία οφείλεται κύρια στην προσπάθεια του προσωπικού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ το οποίο ήταν στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να τους βοηθήσουν να συγκεντρώσουν και να συμπληρώσουν σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η έναρξη της περιόδου 2015-16 θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό.

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot