Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015.
2. Ψήφιση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
3. Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες έτους 2016.
4. Επιστροφή ποσού παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου για το έτος 2015.
5. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.
6. Τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω.
7. Καθορισμός κομίστρου εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας και μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών.
8. Ορισμός δικαιούχων για το έτος 2016:
Α) ποσοστού έκπτωσης στα εισιτήρια Αστικής Συγκοινωνίας και στις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
Β) καρτών δωρεάν μετακίνησης με την Αστική Συγκοινωνία.
9. Ορισμός υπαλλήλων για ψηφιακές υπογραφές.
10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών και έργων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
11. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω, την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, επί της οδού Εθελοντών Πολεμιστών 1 Κως, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» Δημοτικής Ενότητας Κω, Δημοτικής Ενότητας Δικαίου και Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών.
2. Αίτημα προς το Δήμο Κω για ορισμό των μελών όλων των επιτροπών του Δήμου και για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
3. Εξουσιοδότηση της Προέδρου για αποδοχή προστίμου από τη Δ.Ο.Υ. Κω.
4. Ορισμός Εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ - ΕΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ”.
5. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1/2015 πρωτοκόλλου καταστροφής πάγιου εξοπλισμού της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
6. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των τηλεφωνικών γραμμών των παραρτημάτων της ΛΕ.ΦΙ. Δήμου Κω στην Κοινωφελή Επιχείρηση.
7. Αποδοχή δωρεών.
8. Ψήφιση Πιστώσεων.
9. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγκαίρως τα αναπληρωματικά σας μέλη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση συγκέντρωσε μια σεβαστή ποσότητα τροφίμων τα οποία διανεμήθηκαν σε συνανθρώπους μας που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης,

πάντα με την αρωγή όσων έμπρακτα αλλά αθόρυβα στηρίζουν τις δράσεις μας, πολίτες και επιχειρήσεις όπως η επιχείρηση του κυρίου Μιχάλη Νέσκε.

Ευχαριστούμε το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού τμήμα Κω»,για την πρωτοβουλία του να συγκεντρώσει τρόφιμα (κοτόπουλα, λάδι, πατάτες), τα οποία σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, διανεμήθηκαν σε όσους έχουν ανάγκη.

Το τελευταίο διάστημα και σε καθημερινή βάση, μέλη του ΣΕΟ βρίσκονταν κοντά μας για να βοηθήσουν στο πακετάρισμα των προϊόντων που συγκεντρώθηκαν.
Κάθε τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί προσπάθεια ουσιαστικής συμβολής στην ανακούφιση αρκετών συνανθρώπων μας, μια και η επιβίωσή τους γίνεται, καθημερινά, όλο και δυσκολότερη.

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας που προσέφεραν τρόφιμα στην εκδήλωση «Περίπατος Αγάπης» που διοργάνωσε ο ΔΟΠΑΒΣ, εμπλουτίζοντας έτσι τα πακέτα που διανεμήθηκαν.
Καλές γιορτές σε όλους!

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
koin1
koin2
koin3
koin4
koin5
koin6

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω,
που εδρεύει στην Κω Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω - ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) -διάρκεια 8 μήνες -θέσεις: 1
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Εθελοντών Πολεμιστών 1, Τ.Κ.85300 Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κω, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση•
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)
• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κω, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς:

1) Την ναυτιλιακή εταιρεία «ΑΝΕΜ» η οποία παραχώρησε δωρεάν 80 εισιτήρια στα μέλη της ΛΕ.ΦΙ. Δήμου Κω για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομήςστην Κάλυμνο, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

2) Την εταιρεία «ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την γενναιόδωρη προσφορά σε τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής, ύψους 1.000,00 ευρώ, προς τους πρόσφυγες-μετανάστες που βρίσκονται στο νησί μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot