Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 2ου Γυμνασίου Κω διάρκειας εννέα χρόνων, όπως αποφασίστηκε με την υπ αριθμό 10/2017 απόφασής της.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο κλειστός φάκελος µε τα δικαιολογητικά, θα αναγράφει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και θα απευθύνεται προς: «Την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κω». Σε περίπτωση που την προσφορά καταθέτει άλλο άτομο εκτός από τον προσφέροντα θα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι:
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κάρτα ευρωπαίου πολίτη, ή φωτ/φο διαβατηρίου.
γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε µίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα.
ζ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ.
η) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
θ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ι) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους υποψήφιους µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)
ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 1) ∆εν απασχολούνται στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 2) ∆εν είναι συνταξιούχοι 3) ∆εν έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07. 4) ∆εν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ιβ) Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας.
ιγ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.
ιδ) Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους
ιε) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να µεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισµού.
Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στο Ζηπάρι στις 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του 2ου Γυμνασίου Κω: τηλέφωνο επικοινωνίας 22420- 26525 και στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009, απ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Zερβός

Αλλάζει η διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί φέτος για την εκμίσθωση των παραλιών, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία επιτέλους εστάλη στους Δήμους.

Το πως θα γίνει η διαδικασία και τι θα ισχύει, εξήγησαν χθες, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου καθώς και ο εντεταλμένος σύμβουλος για τις παραλίες κ. Βασίλης Ψυλλάκης.

Καταρχήν, ο Δήμαρχος είπε ότι, για ακόμα μία φορά, υπήρξε αστοχία και οι υπηρεσίες του Δήμου θα τρέξουν, όμως, κάποιες παθογένειες που δημιουργήθηκαν από την ΚΥΑ δεν θεραπεύονται σωστά αλλά εξ’ ανάγκης. «Εμείς, πάντως, θα κάνουμε τ’ αδύνατα δύνατα τόσο να ταχτοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες όσο και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν», τόνισε.

Για τις διαδικασίες ενημέρωσε αναλυτικά ο κ. Διακοσταματίου, σύμφωνα με τον οποίο, πρώτον: Η ΚΥΑ που έχει εκδοθεί αφορά στις παραλίες που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, δηλαδή είναι αυτές της ΚΥΔ, και όχι αυτές που ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Δεύτερον: Από την ΚΥΑ προκύπτει ένας αριθμός παραλιών για καντίνες και ομπρελοκαθίσματα για τα οποία θα διενεργηθεί ηλεκτρονική δημοπρασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Δηλαδή, δεν θα γίνει δημοπρασία από το Δήμο για τις παρακάτω περιοχές: Στην Καλλιθέα, το Φαληράκι, Αφάντου-Κολύμπια, τη Λίνδο και τη Λάρδο καθώς και μία παραλία στην Κρεμαστή.

Αυτές θα πρέπει να δημοπρατηθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ από το τοπικό γραφείο της ΚΥΔ. Όμως, και γι’ αυτές τις παραλίες θα είναι υπεύθυνος ο Δήμος για κάποια πράγματα που ορίζει η ΚΥΑ.

Προχθές, λοιπόν, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, πήρε απόφαση αποδοχής αυτής της ΚΥΑ ενώ, νωρίς χθες το απόγευμα, συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ετοιμάσει το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας για τις υπόλοιπες παραλίες αλλά και για τις δραστηριότητες των θαλασσίων σπορ, ακόμα και γι’ αυτές που τη διαδικασία θα την κάνει ηλεκτρονικά το Υπουργείο.
Δηλαδή, το Υπουργείο έχει κρατήσει τις δημοπρασίες για τις καντίνες και τις ομπρέλες. Τα θαλάσσια σπορ δεν αναφέρονται, οπότε αυτή τη δημοπρασία θα τη διενεργήσει ο Δήμος.

Όσο αφορά στο προτιμησιακό δικαίωμα, όπως κατέστησε σαφές ο κ. Διακοσταματίου, όποιοι ξενοδόχοι και εν γένει επιχειρηματίες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ και ο νόμος, ενδιαφέρονται, τους καλούν-όσους δεν έχουν έρθει-να έρθουν να καταθέσουν αίτηση μέχρι αύριο, Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου η υπηρεσία να ετοιμάσει τα σχέδια σύμβασης και να τα στείλει προς έλεγχο στην ΚΥΔ.

Επίσης, η τιμή για το προτιμησιακό δεν ορίζεται πλέον από τον περίφημο μαθηματικό τύπο που προέκυπτε από την τιμή κλίνης αλλά βγαίνει με συγκριτικό πίνακα τιμών σε σχέση με τις παλαιότερες δημοπρασίες των διπλανών πόστων. Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος, αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού σημαίνει ότι δεν διαφοροποιείται κάτι με τα πόστα, ωστόσο ο Δήμος χάνει αρκετά χρήματα από αυτό-κάτι που δεν είναι σημερινό αφού και η προηγούμενη είναι έτσι. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν ισχύει το παλιό μέτρο, όπως νόμιζαν κάποιοι ξενοδόχοι.å

Σχετικά με τις τιμές στις δημοπρασίες που θα διενεργήσει ο Δήμος, και αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από την ΚΥΔ. Δηλαδή, ο Δήμος χθες πήρε αυτή την απόφαση, θα τη στείλει αναλυτικά και ταυτόχρονα θα πει και την τιμή. Αυτή πρέπει να εγκριθεί μέσα σε επτά ημέρες από την ΚΥΔ, είτε αυτούσια είτε με παρατηρήσεις. Αμέσως μετά θα προχωρήσουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Κλείνοντας, ο κ. Διακοσταματίου θέλησε ν’ αναφέρει ότι ο κ. Ψυλλάκης μέχρι σήμερα προσπαθεί να βοηθήσει μία δεδομένη κατάσταση. Όπως είπε, ο Δήμος εάν δεν έχει την ΚΥΑ ή παραχώρηση από την ΕΤΑΔ, είναι…σαν να μην έχει παραλία αφού δεν μπορεί να κάνει καμία δαπάνη και καμία πράξη. Αυτά που έκανε ο κ. Ψυλλάκης είναι με ό,τι προμήθειες είχε από πέρυσι.

Άρα, για το Δήμο ο χρόνος τρέχει από χθες που ήρθε η ΚΥΑ και επειδή οι χρόνοι είναι πιεστικοί αφού θα πρέπει να έχουν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι τις 31 Μαΐου, οι υπηρεσίες από προχθές δουλεύουν νυχθημερόν προκειμένου να είναι έτοιμοι και στα δύο επίπεδα, τις δημοπρασίες και της απευθείας παραχώρησης λόγω προτιμησιακού δικαιώματος.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι όταν δημοπρατεί ο Δήμος το ποσοστό των εσόδων μοιράζεται σε 70%-30% ενώ όταν δημοπρατεί το Υπουργείο είναι 50%-50%. Αν όλα πάνε καλά, υπολογίζουν ότι οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 15 Ιουνίου και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μέχρι τις 23 του άλλου μήνα.

Ο Αντιδήμαρχος, είπε, τέλος, ότι η διάρκεια παραχώρησης για φέτος θα είναι μόνο για το τρέχον έτος και των προτιμησιακών αλλά και της διαδικασίας των δημοπρασιών επειδή υπάρχει μία δεδομένη κατάσταση και για να μη δημιουργήσουν αναστάτωση. Του χρόνου, έγκαιρα, όπως προβλέπει η ΚΥΑ που ισχύει μέχρι το 2019, θα κάνουν τις δημοπρασίες μέχρι 31 Μαρτίου που προβλέπεται, με εντολή του Δημάρχου, και για το 2018 και το 2019.

Άρα, φέτος είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου και του χρόνου, με το σκεπτικό ότι όταν κάποιος πάει να επενδύσει σε μία παραλία πρέπει να ‘χει περισσότερο χρόνο, θα γίνουν για δύο έτη.

Ο κ. Ψυλλάκης
Ο εντεταλμένος, καταρχήν, ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες που είναι όμοροι με τις παραλίες για τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν στον καθαρισμό των παραλιών, και είπε ότι ο Δήμος είχε προετοιμαστεί εγκαίρως για ό,τι χρειάζονταν οι παραλίες στις υποδομές και τις προμήθειες και με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουν φέτος, κατάφεραν να έχουν μία πολύ καλή εικόνα στις παραλίες.

Σχετικά με ένα θέμα που προέκυψε με τις γαλάζιες σημαίες, ο κ. Ψυλλάκης εξήγησε ότι με δική του ευθύνη ζήτησε από το γραφείο να μη γίνει εγκαίρως για οκτώ επιπλέον σημαίες στις λουτρικές εγκαταστάσεις και αυτό είχε να κάνει με την έκδοση της ΚΥΑ και επειδή τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά δεν ήθελε να εκτεθούμε σε τυχόν έλεγχο και να μην πληρούν οι παραλίες τις προϋποθέσεις. Γι’ αυτό, αποφάσισε για φέτος να μην προχωρήσουμε σε αίτημα παραχώρησης άλλων οκτώ σημαιών και δεσμεύτηκε ότι του χρόνου σε όλες τις λουτρικές εγκαταστάσεις θα κυματίζουν οι γαλάζιες σημαίες.

Ο Δήμαρχος πάντως είπε ότι δεν είναι ευθύνη του κ. Ψυλλάκη αλλά της ΕΤΑΔ αφού ο κ. Διακοσταματίου είχε καταθέσει αίτημα και ο ίδιος είχε κάνει επισκέψεις στην Αθήνα αλλά δεν παραχώρησαν στο Δήμο τις παραλίες, οπότε δεν μπορούσε να κάνει αίτημα.
Τέλος, σημείωσε ότι οι παραλίες, φέτος, είναι εμφανώς σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές δίχως ακόμη να έχουν ενεργοποιηθεί οι εργολαβίες οι οποίες θα γίνουν εκεί που χρειάζεται.

Η ΡΟΔΙΑΚΗ 

Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 4 του ν.4172/2013, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους,αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ.

Οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).

2. Περαιτέρω, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση ενός εκ των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 δικαιολογητικού, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

3. Επίσης, η μη είσπραξη μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση. Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.

Τα ως άνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα γίνονται αποδεκτά για τον δηλούντα. Στην περίπτωση της κοινωνίας, τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως εάν αναγράφονται σε αυτά τα στοιχεία τυχόν λοιπών εκμισθωτών - υπεκμισθωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στοιχεία του μισθίου, του μηνιαίου μισθώματος και του μισθωτή οφειλέτη (του κληρονόμου ή του εγγυητή), ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2) ή από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης.

Τονίζεται ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.
Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

4. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δεν έχουν
υποβληθεί, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.

enikonomia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ Κ.Μ.1220Α ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ.40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ (ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΑΚΤΑΙΟΝ») ΕΠΙ ΤΗΣΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ1.

Ο Δήμαρχος Κω  διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου με Κ.Μ.1220Α πόλεως Κω που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.40 του σχεδίου πόλεως Κω (κτίριο «ΑΚΤΑΙΟΝ») επί της οδού Βασ. Γεωργίου αριθ.1»σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα , στην αίθουσα τουδημοτικού συμβουλίου, Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 17Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα12:00μμ.

Ως πρώτη προσφορά(τιμή εκκίνησης)για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των  6.500,00 ευρώ μηνιαίως.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται:

1.)Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης δηλαδή 650,00ευρώ.

2.) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

3.)  Αξιόχρεος εγγυητής για την υπογραφή των πρακτικών τηςδημοπρασίας

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δεκαπέντε πέντε (15) χρόνια από τηνημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης με δυνατότητα παράτασής της.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους όπως αυτοί εγκρίθηκανστην υπ΄αριθμό 395/2015 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ισόγειο κτίριο εντός του Ο.Τ.188 Σχεδίου Πόλεως Κω με Κ.Μ. 1693Α Πόλεως Κω εντός του Πάρκου της Οδού Αμερικής στην πόλη της Κω επί των Οδών Αμερικής και Ψαρών Ε=50,70τ.μ.

Ο Δήμαρχος Κω διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική, Επαναληπτική Δημοπρασία για την

«Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου εντός του Ο.Τ. 188 Σχεδίου Πόλεως με Κ.Μ. 1693Α Πόλεως Κω εντός του πάρκου της Οδού Αμερικής στην πόλη της Κω επί των Οδών Αμερικής &

Ψαρών Ε=50,70τ.μ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα , στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την
17η Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ.

Ως πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίου μίσθωμα.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται:

1.) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι 360,00ευρώ. 2.) Να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης .

3.) Να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δέκα πέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασής της .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω και στα τηλέφωνα 2242360485 , 487, 427.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ


ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot