Κρίσιμης σημασίας παρέμβαση που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, διπλασιάζονται οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020» για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν την προστασία των ακτών από την διάβρωση.
Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε σήμερα την τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της οποίας, ανερχόταν σε 1.500.000 ευρώ. Η νέα πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ, ενώ παράλληλα, παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη, έως τις 29/06/2018.
Η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής να διπλασιάσει το ποσό που διατίθεται μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αποτελεί καίριας σημασίας παρέμβαση για την προστασία των ακτών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, από το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο της διάβρωσης και τις σοβαρές επιπτώσεις του, σε επίπεδο όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικοοικονομικό.
Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση», είναι:
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.
Η διάβρωση των ακτών, αν και συνιστά φυσικό φαινόμενο, επιταχύνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή, με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων.
Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της διάβρωσης ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διαφόρων περιοχών της Περιφέρειας.
Η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας ή και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
Ενδεικτικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν είναι:
Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής συμπλήρωσης της παραλίας
Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης.
Στις προτεινόμενες δράσεις μπορεί να περιλαμβάνεται η εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν εκπονηθεί.
image_gallery.jpg
Απολογισμός του έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2017
Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, ως προς τις ανάγκες των νησιών, υλοποίηση και αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», καθώς και των λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ήταν ο στόχος που με αφοσίωση υπηρέτησε η Περιφερειακή αρχή, στην διάρκεια του 2017, παράλληλα με την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων, που θα διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση του Νοτίου Αιγαίου στην μετά ΕΣΠΑ εποχή, σε σχέση πάντα με τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο απολογισμός του έργου που υλοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου, φέρνει την Περιφέρεια στις πρώτες θέσεις των επιδόσεων σε ολόκληρη τη χώρα, όσον αφορά τη γρήγορη και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε αυτοί να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία των νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα παρελκόμενα της πολυετούς περιόδου ύφεσης, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολυνησιακού χαρακτήρα της Περιφέρειας.
Οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιούνται μέσα από έναν σχεδιασμό που ακολουθεί την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, βάζει τις βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών και παράγει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των νησιωτών.
Αναλυτικά:
Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου, το 2017 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά που περιλάμβανε :
Το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Το κλείσιμο των πράξεων που ήταν ενταγμένες στα Επιχειρησιακά Προγράμματος
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 και τη διαχείρισή τους είχε η ΕΥΔ
Την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Την εφαρμογή μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 που έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ
Την εφαρμογή μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που επίσης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Αύξηση πόρων Προγράμματος
To 2017 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ενισχύθηκε κατά 4,8 εκ. € με πόρους που κατανεμήθηκαν στο Πρόγραμμα μετά τη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους πρόσθετους αυτούς πόρους (422.624 € με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και
4.284.230 € με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ) ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται πλέον στα 173 εκ. € και η κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας διαμορφώθηκε ως εξής:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (22,4 εκ. €)
Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (34 εκ. €)
Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €)
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης – Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (47,4
εκ. €)
Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €)
Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €)
Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)
Πορεία υλοποίησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που εξειδικεύτηκαν έως το τέλος του 2017 ανέρχεται σε 198,9 εκ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 115% των πόρων του Προγράμματος [172,3 εκ. € για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ (138%) και 26,6 εκ. € συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΚΤ (55,1%)].
Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος έως 31.12.2017:
είχαν δημοσιοποιηθεί 63 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 190,9 εκ. €. Από αυτές, οι 27 εκδόθηκαν το 2017,
είχαν ενταχθεί 101 πράξεις με προϋπολογισμό 95,4 εκ. € (ποσοστό 55,1% του Προγράμματος). Από αυτές, οι 18 -συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 23,5 εκ. €- εντάχθηκαν μέσα στο 2017,
οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στις 31.12.2017 ανέρχονταν συνολικά σε 50,5 εκ. € (ποσοστό 29,2% του Προγράμματος). Από αυτές, οι νομικές δεσμεύσεις του 2017 ανέρχονται σε 30,1 εκ. €,
οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 25,6 εκ. € , από τις οποίες τα 11,1 εκ. € αφορούν δαπάνες του 2017.
Πορεία ανά τομέα (συνολικά έως 31.12.2017)
Παιδεία
Έχουν ενταχθεί 15 έργα συνολικού προϋπολογισμού 17,2 εκ. €, από τα οποία τα 3 προϋπολογισμού 4,6 εκ. € αφορούν μικρά νησιά.
Από αυτά:
8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. € αφορούν σε κατασκευή ή επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων στην Α’βάθμια και προσχολική εκπαίδευση,
1 έργο προϋπολογισμού 792 χιλ. € για βελτίωση – αναβάθμιση στην Β’βάθμια εκπαίδευση,
3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκ. € αφορούν στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού ΤΠΕ και ειδικότερα:
στην προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Ρόδου, του 2ου ΕΚ Ρόδου και του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου, συνολικού προϋπολογισμού 745 χιλ. €
στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ψηφιακής και ρομποτικής τεχνολογίας σε 327 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 108 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μεγάλων νησιών συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. €
στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας στα 104 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 460 χιλ. € ευρώ
1 έργο προϋπολογισμού 500 χιλ. € αφορά τον εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα αυτοματισμού, δορυφορικής επικοινωνίας, δορυφορικής ναυτιλίας κ.α.) της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου
2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 625 χιλ. € τα οποία αφορούν την Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού σε σχολικές μονάδες). Τα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα καλύπτουν 3 σχολικά έτη. Κάθε χρόνο ωφελούνται από το πρόγραμμα 12-13 σχολεία και αντίστοιχος αριθμός μαθητών.
Υγεία
Έχουν ενταχθεί 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11,6 εκ. €. Από αυτά:
1 πράξη προϋπολογισμού 6,4 εκ. € αφορά τη μελέτη και κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου,
2 αφορούν προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων Ρόδου και Σύρου
1 έργο προϋπολογισμού 1,7 εκ. € αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε 3 Κέντρα Υγείας και 21 Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών καθώς και 6 ασθενοφόρων μικρού όγκου για Σέριφο, Ανάφη, Νίσυρο, Αστυπάλαια, Κάσο και Χάλκη.
2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. € αφορούν την προμήθεια 20 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ σε Ρόδο, Κω, Κάρπαθο, Κάλυμνο, Λέρο, Σύρο, Νάξο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο και Τήνο.
Πρόνοια και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Έχουν ενταχθεί 8 έργα υποδομών πρόνοιας συνολικού προϋπολογισμού 8,1 εκ. €. Από αυτά:
6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκ. € αφορούν την κατασκευή / αποπεράτωση βρεφονηπιακών σταθμών
1 έργο προϋπολογισμού 931 χιλ. € αφορά τη δημιουργία Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο και
1 έργο με προϋπολογισμό 586 χιλ. € τη δημιουργία Κέντρου Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο.
Έχουν επίσης ενταχθεί 34 έργα τα οποία αφορούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. €. Από αυτά:
6 έργα αφορούν δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (χορήγηση voucher σε δικαιούχους γονείς για τα τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών). Τρία έργα αφορούν το γενικό πληθυσμό και τρία παιδιά ΑμεΑ. Κάθε έργο διαρκεί ένα σχολικό έτος. Από τα προγράμματα αυτά ωφελούνται πάνω από 800-850 οικογένειες κατ’ έτος. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών ανέρχεται συνολικά στα 7,3 εκ. €.
4 έργα αφορούν στη Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Τα Κέντρα Συμβουλευτικής λειτουργούν σε Ρόδο, Κω και Σύρο και ο Ξενώνας στη Ρόδο. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται για 3 χρόνια. Από τις αρχές του 2016, οπότε και ξεκίνησαν να χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, τα συμβουλευτικά κέντρα έχουν εξυπηρετήσει περίπου 500 ωφελούμενες ενώ ο ξενώνας έχει φιλοξενήσει 40 άτομα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 αυτών έργων ανέρχεται περίπου σε 1,25 εκ. €.
23 έργα αφορούν σε Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω χρηματοδότησης της λειτουργίας των παρακάτω δομών για 3 χρόνια. Συγκεκριμένα:
13 Κέντρα Κοινότητας που καλύπτουν όλη την Περιφέρεια. Στα Κέντρα Κοινότητας έχουν απευθυνθεί μέχρι σήμερα, σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας, περίπου 4.500 άτομα και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 2,6 εκ. €.
5 Κοινωνικά Φαρμακεία και 1 Δομή Σίτισης. Η δομή σίτισης αφορά 150 ωφελούμενους, ενώ για τα κοινωνικά φαρμακεία δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία ωφελουμένων λόγω καθυστέρησης στην έναρξη κάποιων από αυτά. Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 865 χιλ. €.
5 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Τα 5 ΚΗΦΗ χρηματοδοτούνται με 1,6 εκ. € και αφορούν περί τους 100 ωφελούμενους.
1 έργο αφορά στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο. Η δράση χρηματοδοτείται με 600 χιλ. € περίπου και αφορά 20 ωφελούμενους.
Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά
Έχουν ενταχθεί 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,4 εκ. €. Από αυτά:
6 έργα πολιτισμού (τα 3 σε μικρά νησιά) συνολικού προϋπολογισμού 8,8 εκ. € αφορούν:
Τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μουσείων (Κύθνος, Τήλος Νάξος,)
την αποκατάσταση, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (Ρόδος, Σίκινος)
1 έργο αφορά την προστασία και ανάδειξη του πάρκου Ροδίνι στη Ρόδο
Μεταφορές
Έχουν ενταχθεί 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11 εκ. €.
1 αφορά την Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία στη Θήρα και
2 την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων στα λιμάνια της Ρόδου και της Σύρου
Περιβάλλον
Έχουν ενταχθεί 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκ. €, ως εξής:
15 έργα ύδρευσης με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκ. € που αφορούν αντικατάσταση – επέκταση δικτύων και μονάδες αφαλάτωσης νερού στα νησιά Ρόδο, Θήρα, Άνδρο, Μήλο, Σύρο, Πάρο, Φολέγανδρο, Ίο Πάτμο, Κίμωλο, Ηρακλειά και Μαράθι,
1 πράξη εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος προϋπολογισμού 2,9 εκ. € που αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού πυροσβεστικού εξοπλισμού
2 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Ρόδο και στην Κω με συνολικό προϋπολογισμό 876 χιλ. €
1 έργο προϋπολογισμού 1,7 εκ. € για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στην Χάλκη
Επίσης στο πλαίσιο της εκχώρησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 έχουν ενταχθεί 5 έργα δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (στη Σύμη, τη Θήρα, την Κω, την Κέα και τη Σίφνο) με συνολικό προϋπολογισμό 36,7 εκ. €.
Κάλυψη στόχων 2017
Το 2017 το Πρόγραμμα είχε να καλύψει δύο δημοσιονομικούς στόχους:
» τον στόχο της εφαρμογή του κανόνα ν+3 (κάλυψη της δέσμευσης του έτους 2014) και » τον μνημονιακό στόχο
Ο πρώτος από αυτούς, ύψους 8,4 εκ. € για το ΕΤΠΑ υπερκαλύφθηκε κατά 9,5 εκ. €, και αντίστοιχα ύψους 3,6 εκ. € για το ΕΚΤ υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 εκ. €.
Ο δεύτερος ύψους 18,9 εκ. € καλύφθηκε σε ποσοστό 76,2%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αντίστοιχο μέσο όρο σε επίπεδο χώρας.
Δεδομένου ότι οι πόροι του Προγράμματος είναι πολύ περιορισμένοι (είναι το
μικρότερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό ενεργοποίησής του, το ότι υπάρχουν πολλά ώριμα έργα (ιδίως στους τομείς των υποδομών ύδρευσης, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης), αλλά και το γεγονός ότι οι εκπτώσεις των δημοσίων έργων που ήδη είναι ενταγμένα στο ΕΠ κυμαίνονται γύρω στο 50%, η Περιφέρεια πρότεινε και πέτυχε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπερδέσμευσης κατά 45% στον Άξονα Προτεραιότητας 2, κατά 66% στον Άξονα Προτεραιότητας 3και κατά 56% στον Άξονα Προτεραιότητας 5. Ήδη οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν δημοσιοποιηθεί.
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Στις 24.11.2017 πραγματοποιήθηκε στη Νάξο η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κατά την οποία κοινή διαπίστωση όλων των μελών ήταν η σημαντική πρόοδος υλοποίησής του.
Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού εξειδίκευσης δράσεων ύψους 30,1εκ € και την εξειδίκευση νέων δράσεων και των κριτηρίων επιλογής τους συνολικού προϋπολογισμού 18,3εκ. €.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης η αρμοδιότητα διαχείρισης ποσού δημόσιας δαπάνης 27,7 εκ. € για έργα διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Μετά από πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 εντάχθηκαν το 2017 6 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 36,7 εκ. €, αφού προηγήθηκε αίτημα και έγκριση πραγματοποίησης υπερδέσμευσης μεγαλύτερης του 30%.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Μέχρι τις 31.12.2017:
είχαν εγκριθεί δύο προγράμματα τοπικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου (τα σχέδια που υπέβαλαν η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ και η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 7,4 εκ. € και 6,15 εκ. € αντίστοιχα)
η ΕΥΔ είχε εκδώσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων αγροτικής
οδοποιίας ύψους 1,4 εκ. €. Υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού
2,2 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Πρόταση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ο απολογισμός έργου της Περιφερειακής Αρχής, περιλαμβάνει επίσης την πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε και ενεργοποιήθηκε εντός του 2017, σχετικά με το μέλλον των χρηματοδοτήσεων της Περιφέρειας, σε σχέση πάντα με τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2017, κατατέθηκε στο Λουξεμβούργο, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, πρόταση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος ELENA που αποτελεί τον προπομπό των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και που αποφασίζει την επιδότηση για την ωρίμανση των μελετών των έργων που θα οδηγηθούν στη συνέχεια σε αυτή.
Το ακριβώς επόμενο στάδιο είναι η απόφαση περί ένταξης στο ELENA και στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ο καθορισμός του ποσού με το οποίο θα επιδοτηθεί η Περιφέρεια για την ωρίμανση των μελετών των έργων για τα οποία αιτείται την χρηματοδότηση τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Περιφερειακή Αρχή στοχεύει όχι μόνο στον προφανή στόχο της εξεύρεσης πόρων που τα νησιά έχουν ανάγκη, αλλά και στην εκπαίδευση του πολιτικού προσωπικού και των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας στις συνθήκες και τους κανόνες που σήμερα φαίνονται να είναι οι επικρατέστεροι στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδηγό ενημέρωσης για όσους θέλουν να ενταχθούν στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ», εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Το σημείωμα περιλαμβάνει τις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται αλλά και προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν όλα τα σημεία της σχετικής πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ.
Αναλυτικά:
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
1. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου;
Απάντηση: Ο επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 ευρώ, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
2. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο;
Απάντηση: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι:
* δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 16 μηνών.
* οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
3. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι της Δράσης;
Απάντηση: Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
4.Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης Ιδιωτικής Συμμετοχής που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση; Πως βαθμολογείται η Ιδιωτική Συμμετοχή;
Απάντηση: Η Ιδιωτική Συμμετοχή που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι εκείνη που αναλογεί στο 60% του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού Σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Αιτούμενος επιχορηγούμενος προύπολογισμός : 400.000 ευρώ 60% αυτού : 240.000 ευρώ Απαιτούμενη αναλογούσα ιδιωτική συμμετοχή(Ι/Σ) : 120.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50% Απαιτούμενη αναλογούσα Ι/Σ: 132.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45% Προσκομισθέντα στοιχεία Ι/Σ σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω ορίων, βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.
5. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στην ίδια περιφέρεια αλλά σε δύο διαφορετικούς τόπους υλοποίησης;
Απάντηση: Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
6. Επιτρέπεται μια επιχείρηση να κατασκευάσει τρείς τουριστικές κατοικίες σε τρεις διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης (μία σε κάθε τόπο) εντός της ιδίας περιφέρειας;
Απάντηση: Όχι δεν επιτρέπεται καθώς οι τρεις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν ενσωματώνονται στο ίδιο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.
7.Επιτρέπεται η υποβολή πρότασης για κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε διαφορετικούς τόπους υλοποίησης εντός της ίδιας περιφέρειας οι οποίες θα διαθέτουν διαφορετικό σήμα λειτουργίας;
Απάντηση: Επιτρέπεται υπό τον όρο ότι στο κάθε σήμα λειτουργίας να αντιστοιχούν τρεις ή περισσότερες τουριστικές κατοικίες.
8. Είναι δυνατόν ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε πάνω από μία επενδυτική πρόταση και για τις δύο κατηγορίες Δικαιούχων;
Απάντηση: Ναι είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι : Στην περίπτωση που η απαιτουμένη Ι/Σ των προτάσεων καλύπτεται με στοιχεία (τραπεζικά διαθέσιμα) του προσώπου αυτού σε οποιαδήποτε αναλογία, αυτά θα πρέπει να μην επικαλύπτονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις. Πχ τραπεζικά διαθέσιμα ύψους 100.000ε επαρκούν για Ι/Σ 100.000 ευρώ σε μία πρόταση, Ι/Σ 50.000 ευρώ ανά πρόταση σε δύο προτάσεις κοκ. Η μη τήρηση της ανωτέρω επισήμανσης οδηγεί σε απόρριψη του ΣΥΝΟΛΟΥ των προτάσεων. Επίσης, επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις περί σώρευσης του Κανόνα DEMINIMIS.
9. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο δικαιούχος στη κατηγορία Α , ο οποίος έχει κάνει διακοπή του σήματος λειτουργίας της επιχείρησής του, με νέο εταιρικό σχήμα;
Απάντηση: Μπορεί εφόσον η πρόταση δεν αφορά στο ίδιο κατάλυμα, καθώς δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας). Επισημαίνεται ότι η διακοπή του σήματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της προκήρυξης (7.11.2017).
10. Υφιστάμενη επιχείρηση (κατηγορία Β) δεν διαθέτει άδεια δόμησης μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης, αλλά θα διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής; Είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Όχι, για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας Β θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά και οι 4 προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.
11.Για τα ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός κλινών; Για τους Ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάρχει περιορισμό στον ελάχιστο αριθμό κλινών; Ισχύει το ίδιο και για τα καταλύματα εντός διατηρητέων κτισμάτων;
Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος
12. Επιχορηγείται η πρόσληψη νέου προσωπικού από το πρόγραμμα;
Απάντηση: Όχι η πρόσληψη Νέου Προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της ΔΡΑΣΗΣ. Ωστόσο, εφόσον προσληφθεί Νέο Προσωπικό για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, αυξάνεται η δημόσια επιχορήγηση κατά ποσοστό 5%, πάντοτε σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους του Οδηγού της Δράσης
13. Ο δικαιούχος υποβάλει μόνο την αίτηση του ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ http://ependyseis.gr/mis όπως ακριβώς συνέβαινε και σε προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα;
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).
14. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επένδυση στην ελληνική επικράτεια από κάτοικο εξωτερικού;
Απάντηση: Ναι μπορεί αρκεί να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του οδηγού και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης.
15. H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;
Απάντηση: Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή αρκεί η συγκεκριμένη τράπεζα να ανήκει στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
16. Για την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής μπορούν να προσκομισθούν χρηματικά διαθέσιμα προσώπων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από κοινού με άλλους δικαιούχους (τραπεζικός λογ/σμος με συνδικαιούχους);
Απάντηση: Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέσιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.
17. Οι δικαιούχοι στην κατηγορία Α μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν συστήσει την επιχείρηση τους;
Απάντηση: Στην κατηγορία Α οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συστήσει την επιχείρησή τους από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και πρίν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
18. Ατομική επιχείρηση που έχει διακόψει τη λειτουργία της πριν την προκήρυξη της δράσης, μπορεί να θεωρηθεί νέα επιχείρηση για τους σκοπούς του προγράμματος με επανέναρξη την ατομικής;
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει στην κατηγορία Α σε επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος V, πάντοτε σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του ιδηγού της δράσης (πχ όροι για το ίδιο κατάλυμα).
19. Τα τραπεζικά διαθέσιμα μέχρι πότε θα πρέπει να βρίσκονται στην τράπεζα έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η ιδιωτική συμμετοχή;
Απάντηση: Οι τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων θα πρέπει να δικαιολογούν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
20. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες
Απάντηση: Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/11/2017).
21. Μπορεί μία επιχείρηση να αγοράσει μεταχειρισμένο σκάφος εκτός προγράμματος και να επιδοτηθεί στο πρόγραμμα για εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (π.χ. μηχανές, βυθόμετρα, GPS κλπ);
Απάντηση: Ναι, υπό τις εξής προϋποθέσεις: η πωλήτρια εταιρεία του μεταχειρισμένου σκάφους δεν θα πρέπει να είναι εταίρος / μέτοχος της νέας επιχείρησης (Δικαιούχο) ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος Oι δαπάνες είναι επιλέξιμες στην κατηγορία 2.1. «Μηχανήματα – Εξοπλισμός»
22. Στο πρόγραμμα η ίδρυση νέας επιχείρησης προϋποθέτει ή όχι την ύπαρξη μόνο επιλέξιμων ΚΑΔ;
Απάντηση: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από τον οδηγό της Δράσης
23. Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε δύο δραστηριότητες εκ των οποίων η μία είναι επιλέξιμη από την Δράση και δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν, μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο;
Απάντηση: Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία Β και μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο εφόσον πληροί τους όρους της κατηγορίας αυτής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαίτηση μηδενικού Κύκλου Εργασιών ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ΑΦΜ και όχι μόνον στην επιλέξιμη δραστηριότητα.
24.Υφιστάμενη επιχείρηση που δεν έχει τουριστική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στην κατηγορία Α με την προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ;
Απάντηση: Όχι, δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση. Στην κατηγορία Α δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από υφιστάμενες επιχειρήσεις.
25. Οι μέτοχοι μιας επιχείρησης που ασκεί δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού μπορούν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση που θα έχει τουριστική δραστηριότητα και να είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;
Απάντηση: Ναι, εφόσον ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός του προγράμματος (πχ όροι για το ίδιο κατάλυμα).
26.Υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στη Δράση με την δημιουργία υποκαταστήματος (επιλέξιμο ΚΑΔ) σε άλλη Περιφέρεια για την κατασκευή νέας τουριστικής μονάδας;
Απάντηση: Η δημιουργία υποκαταστήματος από υφιστάμενη επιχείρηση δεν θεωρείται για τη Δράση ως ίδρυση επιχείρησης και, επομένως, τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία Α.
Τα ΝΕΑ
ΤΑ ΕΞΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποια ποσά θα διατεθούν σε εμπόριο, μεταποίηση, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση και εξαγωγές.
Έξι προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 290 εκατ. ευρώ, έχει στα «σκαριά» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά, μέσα στο 2018, με σκοπό να μην υπερφορτωθεί και μπλοκάρει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο δέχεται τις υποβολές αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Ήδη έχει προκηρυχθεί η δράση «Επιχειρούμε Έξω», που αναμένεται να ανοίξει στις 18 Ιανουαρίου, ενώ στις επικείμενες δράσεις, οι οποίες είναι υπό σχεδιασμό, σε διάφορα στάδια ωριμότητας, συμπεριλαμβάνονται οι εξής: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)», «Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας» και «Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων -Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls». Παράλληλα, ανασχεδιάζεται η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
Εκτός από τις παραπάνω, το 2018 αναμένεται η πλήρης υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί και κλείσει για υποβολή αιτήσεων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δύο κύκλοι της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς επίσης τα προγράμματα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Επιπλέον, δρομολογείται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και έξυπνης εξειδίκευσης από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Τα έξι προγράμματα
Αναλυτικότερα, η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει τα έξι προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα «ανοίξουν» μέσα στο 2018.
1 «Επιχειρούμε Έξω»: Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιδότηση έως και 50.000 ευρώ σε ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, για την περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειάς τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Ιανουαρίου του 2018.
Στο πλαίσιο αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό έως 100.000 ευρώ. Εφόσον το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του συνολικού κόστους, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει θα αυξηθεί ενδεχομένως ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης.
2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
3 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση): Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
* Εξοικονόμησης ενέργειας.
* Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
* Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
* ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Σημειώνεται πως η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 18-24 μήνες.
4 Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας: Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης διαμορφώνεται στα 22,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.
5 Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων – Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls: Σκοπός του προγράμματος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές τους περιοχές.
6. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεξεργάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος. Οπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.», επί της ουσίας η δράση θα ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ.
Τρέχει το πρόγραμμα γιά την φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς. Από τη μία οι δήμαρχοι ανησυχούν με τα νέα δεδομένα, από την άλλη η κυβέρνηση δηλώνει καθυσηχαστική επισημαίνοντας ότι και χρήματα πρόκειται να τους διαθέσει, άνω των 100 εκατ. ευρώ, και ταυτόχρονα είναι διατεθειμένη να δώσει παράταση προκειμένου να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός και μείνουν χωρίς φιλοξενία παιδιά.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε στην Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος το αρμόδιο μέλος του ΔΣ, δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανηιλίδης με λουκέτο απειλούνται περισσότεροι από 500 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της χώρας από τους περίπου 3.500 εξαιτίας των νέων κτιριακών προδιαγραφών και κανόνων λειτουργίας που θέσπισε το υπουργείο Εσωτερικών οι οποίοι προσαρμόζονται με αυτούς που ισχύουν για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
Ωστόσο στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποίησε με 203 δημάρχους από όλη τη χώρα, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου γνωστοποίησε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, με προοπτική έως τα τέλη Μαίου, οι δήμοι να καταθέσουν τον σχετικό φάκελο. Όσοι εγκριθούν, θα λάβουν άμεσα το ποσό των 50.000 ευρώ, που θα αφορά τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν τους νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σε επόμενο στάδιο, μέχρι το τέλος του 2018, θα δοθούν άλλα 25.000 ευρώ.
Επιπλέον η κ. Φωτίου, στην ίδια συνάντηση, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας 400 νέων βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο να καλύψουν 10.000 παιδιά, επιπλέον των 109.000 που ήδη καλύπτονται.
Τέλος, το υπουργείο Εργασίας θα προωθήσει την πρόσληψη 2.562 εργαζομένων για να καλύψουν τις θέσεις που θα προκύψουν στους ανωτέρω βρεφονηπιακούς σταθμούς. Υπολογίζεται ότι η συνολική δαπάνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ανέλθει στα 15 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό θα καλυφθεί τόσο από εθνικούς, όσο και από κοινοτικούς πόρους.
Πάντως οι δήμαρχοι επιθυμούν η όλη διαδικασία να «τρέξει» γρήγορα καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μόνο στο δήμο Αθηναίων από του 76 παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν σήμερα θα κλείσουν τουλάχιστον 14 τον Ιούλιο του 2018 αφού δεν πληρούν τα νέα κριτήρια και προϋποθέσεις που έβαλε το υπουργείο Εσωτερικών και πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες. Η ίδια εικόνα και στον Πειραιά που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ενδέχεται την νέα χρονιά να μην μπορεί να φιλοξενήσει το 30% των παιδιών που φιλοξενεί σήμερα στους παιδικούς του σταθμούς.
«Παράταση και ελαστικότητα» ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδος Βασίλης Σαλωνίδης επισημαίνοντας ότι η αυστηρή εφαρμογή του νόμου θα έχει επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό πολλών νοικοκυριών. Ο κ. Σαλωνίδης αφού τονίζει ότι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς φιλοξενούνται περί τα 150.000 παιδιά και εργάζονται 11.500 άτομα καταλήγει: «Είναι αλήθεια ότι το πλαίσιο λειτουργίας χρειάζεται αλλάγές. Ωστόσο αυτές πρέπει να γίνουν σωστά και χωρίς απότομες ενέργειες που θα βλάψουν το κοινωνικό σύνολο.»
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρξουν τρεις μεταβατικές περίοδοι για την πλήρη συμμόρφωση των δημοτικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές ασφάλειας και κτιριακών υποδομών:
Η πρώτη περίοδος, μέχρι 31-07-2018, αφορά την τήρηση βασικών προδιαγραφών ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του
Η δεύτερη, προβλέπει αποκλειστική προθεσμία δύο ετών για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού
Η τρίτη, προβλέπει ορίζοντα πενταετίας για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτιριακές προσαρμογές.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, βάσει των κριτηρίων που θεσπιστήκαν είναι η ύπαρξη αύλειου χώρου κατά 4,5 τμ για κάθε παιδί καθώς οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί στα αστικά κέντρα είναι σε πολυκατοικίες, η απαγόρευση της ύπαρξης ξύλινης σκάλας, η ύπαρξη εύκολης πρόσβασης σε έξοδο κινδύνου, η πυρασφάλεια, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργούν σε ισόγειο.
Επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι η εκπόνηση στατικής μελέτης στα κτίρια που λειτουργούν καθώς πολλά από αυτά είναι παλιά και ιδιόκτητα των δήμων με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύς χρόνος για την εκπόνηση της. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι πρώην κρατικοί σταθμοί που παραχωρήθηκαν στους δήμους και οι οποίοι λειτουργούν στην χώρα από την εποχή της βασίλισσας Φρειδερίκης που τους θέσπισε την δεκαετία του 50’.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot