Αρχίζουν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, ενώ υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017.

Η‭ ΕΣΕΕ ενημερώνει για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017, τον καθορισμό της πρώτης Κυριακής των εκπτώσεων και τη νέα υποχρέωση των εμπορικών καταστημάτων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2017 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική προβολή ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική προβολή, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης σε κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων οι κυρώσεις είναι αυστηρές για τους παραβάτες. Γενικά, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο‭ ‬ περιφερειάρχης όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017.

Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Από φέτος με τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) καθιερώνεται και η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σε ορισμένους κλάδους αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, καθώς και η προθεσμία συμμόρφωσής τους (των υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται το πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες Αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 66 του ίδιου νόμο‭υ 4446/2016 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο καθώς και ότι σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προβλήματα εντοπίζουν οι έμποροι στην διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για αγορές ταξιδιωτών από χώρες εκτός ΕΕ που επισκέπτονται, με σκάφη αναψυχής, την Κω και τη Ρόδο.

Το θέμα γνωστοποίησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο υπουργείο Οικονομικών και στη γενική διεύθυνση τελωνείων και όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή: «σύμφωνα με τις επιταγές του σχετικού πλαισίου, που αποτελεί ευρωπαϊκή νομοθεσία, η εξαγωγή των αγορασθέντων προϊόντων που οδηγεί και στην επιστροφή του ΦΠΑ, αποδεικνύεται με την προσκόμιση τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, το οποίο είναι θεωρημένο από το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα (άρθρο 147, παρ. 2 εδ. β. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ).

Το πρόβλημα είναι ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις της χώρας μας, το τιμολόγιο…. δεν θεωρείται!

Τα αρμόδια τελωνεία σε Ρόδο και Κω αρνούνται να σφραγίσουν τα τιμολόγια των τουριστών σκαφών αναψυχής με την δικαιολογία πως δεν είναι εξασφαλισμένο ότι τα συγκεκριμένα σκάφη θα ταξιδέψουν όντως εκτός ΕΕ και δεν θα καταλήξουν σε κάποιο άλλο ελληνικό νησί. Όλα αυτά, δε, όταν ήδη είμαστε μεσούσης μίας πολύ κρίσιμης τουριστικής περιόδου για την χώρα και όταν, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Κω, το τοπικό λιμενικό έχει ήδη σφραγίσει τα έγγραφα εξόδου του σκάφους από την χώρα και οι τοπικές αστυνομικές αρχές τα διαβατήρια των επιβατών. Αυτό ωστόσο για το τελωνείο δεν σημαίνει τίποτα, καθώς θεωρεί ότι, παρόλα αυτά, το σκάφος και οι επιβάτες του θα… αλλάξουν μεσοπέλαγα γνώμη και θα ξαναπεράσουν όλη αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου τελικά να ταξιδέψουν πχ. αντί για την Τουρκία, στην Κάλυμνο.

Όλα αυτά έχουν όμως σαν αποτέλεσμα, οι τοπικές επιχειρήσεις να χάνουν χωρίς επαρκή δικαιολόγηση σημαντικά έσοδα από τουρίστες – επιβάτες σκαφών αναψυχής και να τίθενται σε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων σε άλλα νησιά που τα τιμολόγια σφραγίζονται.

Θεωρούμε ότι, η απόφαση της μη σφράγισης των τιμολογίων από τα τελωνεία για απαλλαγή των σχετικών αγορών από το ΦΠΑ δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και από τις 4 χώρες που συνορεύει, οι 3 είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ΄ακολουθία, σας παρακαλούμε για την διευθέτηση του συγκεκριμένου θέματος, που αφενός θα κάνει περισσότερο ελκυστική στους συγκεκριμένους -πολυπληθείς- τουρίστες την ελληνική αγορά, αφετέρου θα δώσει ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις σε μία εποχή που, λόγω της κρίσης και της ύφεσης, την έχουν ιδιαίτερα ανάγκη», καταλήγει η σχετική επιστολή.

real.gr

«Τα λουκέτα σε αυτό το διάστημα είναι τα γνωστά 15.409 από την αρχή του 2016 και συνολικά 25.990 μέχρι σήμερα, από την επιβολή των capital controls.

Το ανησυχητικό δεν είναι, όμως, μόνο τα λουκέτα, αλλά και η μείωση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κατά περίπου 3.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.» Τα παραπάνω κάνει γνωστά η ΕΣΕΕ σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε για τις επιπτώσεις των capital controls στο εμπόριο Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ από τις 15.379 νέες επιχειρήσεις πέρυσι, φέτος ενεγράφησαν στο ΓΕ.ΜΗ 12.486 νέες επιχειρήσεις, έναντι των 18.030 το 2014 και των 20.024 το 2013. Η πτώση των εξαγωγών κατά -11,7%, η ύφεση στο -1,3%, η αποεπένδυση -2,7%, η χρηματοδότηση -1,9%, η κατανάλωση -4,3% και η μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο 89,7 είναι τα αποτελέσματα των capital controls. Η απώλεια έξι θέσεων στη 56η θέση στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ 61 χωρών, είναι επίσης αποτέλεσμα των capital controls. Ανάπτυξη με capital controls δεν θα έρθει στην αγορά, ούτε βεβαίως και νέο χρήμα στις ελληνικές τράπεζες, όπου οι καταθέσεις έχουν μειωθεί στα 121,5 δις ευρώ.

Το όραμα της «δίκαιης» ανάπτυξης δεν θα προκύψει, όσο δεν υπάρχει δίκαιη φορολογία, χρηματοδότηση, απασχόληση, δημόσια διοίκηση, πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ρευστότητα και δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον στην ελληνική αγορά. Τα capital controls ήρθαν πέρυσι στις 28 Ιουνίου δυστυχώς για να μείνουν, άγνωστο πόσο. Ένα χρόνο μετά, άπαντες οφείλουν να αναγνωρίσουν την ψυχραιμία και την ευελιξία που έδειξαν οι μικρομεσαίοι της αγοράς στην αντιμετώπιση του αρχικού σοκ, αλλά και στη μετέπειτα διαχείρισή τους, παρά τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησαν.

Το μόνο ίσως «θετικό» που μπορεί κανείς να πει ότι επέβαλαν τα capital controls είναι η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικών πληρωμών, επιβεβαιώνοντας πόσο γρήγορα οι Έλληνες μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε. Φυσικά τα capital controls, όπως επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία έτσι δημιουργούν προβλήματα στις εισαγωγές και γενικότερα στις πληρωμές του ηλεκτρονικού εμπορίου για αγορές προϊόντων από το εξωτερικό.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που επαναφέρει το waiver για την πιστοληπτική διαβάθμιση των ελληνικών ομολόγων είναι μια θετική ένδειξη για την αποκατάσταση της σταθερότητας και εμπιστοσύνης, ώστε να συμμετάσχει η χώρα μας τους επόμενους μήνες στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE της Ε.Κ.Τ. για την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.»

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε για τη μαύρη επέτειο: «...Η επιβολή των capital controls είναι ενοχλητική για την επιχειρηματικότητα. Ας ελπίσουμε, ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι κεφαλαιακοί περιορισμοί θα συνεχίσουν σταδιακά να χαλαρώνουν και μέχρι το τέλος του 2016 η παρουσία τους θα είναι διακριτική, μέχρι βεβαίως να αρθούν οριστικά. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν το 2017, δεύτερα γενέθλια για τα «άδικα» και αντιαναπτυξιακά capital controls...»

www.dikaiologitika.gr

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κω διοργάνωσε εκδήλωση παρουσίασης για τα "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" (OPEN MALL), σήμερα στη 1:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου Κως, με ομιλητή τον ειδικό σύμβουλο της ΕΣΕΕ Τάσο Παντελάκη. 

Την έναρξη της διοργάνωσης έκανε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πασχάλης Βρακίδης, στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Ειδικό Σύμβουλο για την παρουσίαση του προγράμματος και την αναγκαιότητα δημιουργίας των Open Malls. Στην αίθουσα παρεβρέθησαν μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Δωδ/σου Ηλίας Καματερός, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κω, Μυλωνάς Νίκος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ναθαναήλ, ο Έπαρχος Κω, Γιώργος Χαλκιδιός, ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Τσακίρης, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κανταρζής, η επικεφαλής του "Οράματος" Ιωάννα Ρούφα, μέλη του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Βασίλης Μανιάς και πολλοί άλλοι.

Τι είναι τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου και πώς μπορούν να μας ωφελήσουν μέσα στην κρίση;

Τα Open Mall - Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της μικρομεσαίας Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση των αστικών κέντρω και την διευκόλυνση και την παροχή επιλογών στους καταναλωτές. Μία πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ, σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους και την ΓΣΕΒΕΕ και ήδη έει ξεκινήσει πιλοτικά σε 4 πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη).

Επιπλέον τα Open Malls έχουν στόχο να ωφελήσουν τις πόλεις, ενισχύοντας την τοπική αγορά, αναβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης και δημιουργώντας ένα νέο πόλο έλξης για τους τουρίστες και πολλά ακόμη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους www.esee.gr

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ της καινοτόμου δράσης της ΕΣΕΕ για το εμπόριο, "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" (OPEN MALL), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐουκαι ώρα 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΚΩΣ.

Τι είναι τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου και πώς μπορούν να μας ωφελήσουν μέσα στην κρίση

Ενισχύουμε τις μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
Ενισχύουμε τον τόπο μας

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot