arxiki selida

Για την 7η Μαΐου 2020 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση υπόθεσης με κατηγορούμενο για πλαστογραφία έναν 49χρονο δικηγόρο, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή.
Του αποδίδεται ότι στην Κω κατά το χρονικό διάστημα από 17-3-2014 έως και 25-6-2014 σε μη επακριβώς διακριβωθείσα ημερομηνία, νόθευσε γνήσιο έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.
Συγκεκριμένα φέρεται, όντας δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, επί της από 10-3-2014 περίληψης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ποσού 103.800 € πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ’ άρθρον 1289 Α.Κ., στα βιβλία υποθηκών παντός αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε βάρος δύο συγγενών, η οποία εγγραφή επετράπη δυνάμει αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), προς εξασφάλιση κάθε ‏συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας ανατοκισμών, εισφορά του ν.128/1975 και πάσης φύσεως δαπανών μέχρις εξοφλήσεως η οποία προέρχεται από σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, με εμπράγματη εξασφάλιση «ALPHA ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ» ή οποιαδήποτε άλλη μελλοντική σύμβαση ή πρόσθετη πράξη, ποσού 86.500 ευρώ, μετά της από 19-2-2014 πρόσθετης αυτής πράξεως που έχουν συναφθεί μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και του πρώτου των καθ’ ων με την εγγύηση του δεύτερου των καθ’ ων επί του δικαιώματος της ψιλής κυριότητος και σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου για έκαστο εκ των καθ’ ων με την εγγύηση του δεύτερου των καθ’ ων, επί του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας και σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου για έκαστο εκ των καθ’ ων, επί ενός ενιαίου αγροτεμαχίου εντός σχεδίου πόλεως που προήλθε από αυτοδίκαιη συνένωση δύο αγροτεμαχίων, και επί πάντων των επ’ αυτού ανεγερθέντων ή ανεγερθησομένων κτισμάτων, συνολικής έκτασης 9.079 τετραγωνικών μέτρων, ευρισκόμενα στη θέση «Βουρλίδια-Άγιος Γεώργιος» της κτηματικής περιφέρειας περιοχής Λακκίου της νήσου Λέρου ανέγραψε χειρόγραφα χωρίς να έχει νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, ότι βεβαιώνεται (εκ μέρους του Κτηματολογικόύ Γραφείου Κω-Λέρου) η εγγραφή της παραπάνω προσημείωσης υποθήκης.
Φέρεται να έθεσε ως ημερομηνία της εν λόγω βεβαίωσης την «17-3-2014» και κάτωθεν αυτού του κειμένου-βεβαίωσης επικόλλησε αντίγραφο της γνήσιας υπογραφής της υπαλλήλου του Κτηματολογικού Γραφείου Κω-Λέρου εν αγνοία αυτής χωρίς τη θέλησή της, χωρίς τη συναίνεση ή έγκριση ή εντολή αυτής με σκοπό να παραπλανήσει τον υπηρετούντα στην εντολοδόχο δικηγορική εταιρεία, επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών και Προσημειώσεων και την υπηρετούσα σ’ αυτό ασκούμενη δικηγόρο, προς την οποία (δικηγορική εταιρεία) η εντολέας τράπεζα «ALPHA BANK» είχε αναθέσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου προσημείωση κατά των οφειλετών, όπως προεκτέθηκε, ώστε εν συνεχεία να προχωρούσε η ανωτέρω τράπεζα στην εκταμίευση του δανείου προς τον πιστούχο, ότι σε εκτέλεση της ανατεθείσας σ’ αυτόν εντολής από την ανωτέρω δικηγορική εταιρεία προς εγγραφή ‏της προμνημονευόμενης προσημείωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω-Λέρου, είχε εγγραφεί η από 10-3-2017 περίληψη εγγραφής προσημείωσης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας.

Επιπλέον εκκρεμεί εις βάρος του κι άλλη υπόθεση για υπεξαίρεση και πλαστογραφίες με θύμα συστημική τράπεζα.
Ο κατηγορούμενος, φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012, να ιδιοποιήθηκε παρανόμως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ξένα (ολικά) κινητά πράγματα που του είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας.
Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του εντολοδόχου-πληρεξούσιου δικηγόρου της εγκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας στο παραπάνω χρονικό διάστημα φέρεται να έλαβε εξακολουθητικά από την τράπεζα περισσότερες από μία φορά προκαταβολές για δικαστικές δαπάνες, συνολικού ύψους 117.829,75 ευρώ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, πλην όμως δεν τα χρησιμοποίησε για την υλοποίηση νομικών ενεργειών και εξόφληση νομικών εξόδων στο πλαίσιο της εντολής, αλλά φέρεται να τα παρακράτησε και τα να ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην ατομική του περιουσία.
Του αποδίδεται παραπέρα ότι κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 παρέστησε στους υπαλλήλους της τράπεζας ότι έχει εντολή για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με οφειλέτες ή εργασίες της τράπεζας προκειμένου να λάβει προκαταβολές εξακολουθητικά για νομικές ενέργειες που του είχαν ανατεθεί σχετικά με οφειλέτες της τράπεζας.
Τα παραπάνω όμως φέρεται να μην ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα είτε επρόκειτο για νομικές ενέργειες ανύπαρκτες ή που δεν του είχαν ανατεθεί ή δεν ήταν στην αρμοδιότητά του και ουδέποτε υλοποίησε ή εξαρχής σκόπευε να μην υλοποιήσει.
Επεισε τους αρμόδιους υπαλλήλους της εγκαλούσας που την εκπροσωπούν, ότι επρόκειτο για προκαταβολές νομικών εξόδων σχετικά με ενέργειες για τις οποίες είχε την εντολή ή συναίνεση της τράπεζας, με αποτέλεσμα η τελευταία διά των υπαλλήλων της να του πληρώσει κατ’ επανάληψη προκαταβολές ύψους συνολικά 104.209,69 ευρώ οι οποίες έμειναν ανεκκαθάριστες.
Φέρεται συγκεκριμένα να παρέστησε σε εντεταλμένους της τράπεζας ότι προέβη σε νομικά έξοδα για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με την εγγραφή 19 προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της εγκαλούσας επί ακινήτων πιστούχων – οφειλετών της προκειμένου να εκκαθαρίσει προκαταβολές νομικών εξόδων για εγγραφή προσημειώσεων, που του είχαν ανατεθεί σχετικά με πιστούχους -οφειλέτες της και εν συνεχεία τις παρέστησε ψευδώς ως υλοποιηθείσες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης προκαταβολών που ακολούθησε.
Φέρεται να μην προέβη στην εγγραφή των προσημειώσεων ενώ περαιτέρω του αποδίδεται ότι ενεργώντας εν αγνοία Υποθηκοφύλακος και χωρίς την έγκριση ή συναίνεσή της, από πρόθεση νόθευσε 16 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της, παραποιώντας τα ποσά που έλαβε ως αμοιβή της η τελευταία και αναφέρονται σε κάθε απόδειξη, χωρίς κανένα προς αυτές τις ενέργειες δικαίωμα, εντολή ή συναίνεση και να τις υπέβαλε στο πλαίσιο της εκκαθάρισης προκαταβολών στην εγκαλούσα εταιρεία στο διάστημα από 1-9-2012 μέχρι 31-10 – 2012 για πληρωμή νομικών εξόδων.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Τα δίνουν όλα για να κρατήσουν «ζωντανή» την οικονομία. Στις 10:00 Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Βρούτσης ανακοινώνουν νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί ο κορονοϊός. Υπό συζήτηση, έως την τελευταία στιγμή, να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση Μητσοτάκη.

Σε ένα πακέτο-μαμούθ για τη στήριξη της οικονομίας προχωράει η κυβέρνηση, επιχειρώντας αφενός ν’ αντιμετωπίσει το «πάγωμα» που έχει επέλθει λόγω κορονοϊού με βίαιο τρόπο και τις συνέπειες που έχει σε επιχειρήσεις και εργαζομένους. Αφετέρου κατ’ αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατήσει ζωντανή την οικονομία και να μετριάσει τις συνέπειες της επόμενης μέρας, οι οποίες ούτως ή άλλως αναμένονται δραματικές λόγω της κάμψης του τουρισμού και της κρίσης που έχει χτυπήσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο αναφέρουν ότι το πακέτο στήριξης θα συμπεριλάβει το σύνολο των επιχειρήσεων και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα πλην αυτών που συνεχίζουν τη λειτουργία τους (σούπερ μάρκετ, φαρμακεία κτλ.). Ενδέχεται δε το πακέτο αυτό και συγκεκριμένα οι προστατευτικές του ρυθμίσεις να παραταθούν και το Μάιο, αφού, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δύσκολα θα έχει επέλθει έως τότε η επιστροφή στην κανονικότητα, με το πρώτο μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση να είναι η άρση του περιορισμού της κυκλοφορίας και εν συνεχεία θα επιτραπεί σταδιακά η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που έκλεισαν.

Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος του πακέτου – το οποίο «κλείδωσε» χθες το πρωί σε ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό – θα ανέλθει σε περίπου 15 δισ. ευρώ, ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί κοντά στο 8% του ΑΕΠ και είναι υπερτριπλάσιο από αυτό που ήδη έχει ανακοινωθεί και αφορά τρεις δέσμες μέτρων. Βασικός στόχος είναι στο τέλος αυτής της περιπέτειας η οικονομία να επανεκκινήσει με δυναμικό τρόπο και να περιοριστούν έτσι οι απώλειες, την ώρα που η στροφή σε ύφεση τουλάχιστον για το 2020 είναι πλέον δεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ένταξη των επιστημόνων (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, λογιστές, οικονομολόγοι κτλ.) στο πλαίσιο του βοηθήματος των 800 ευρώ. Έως την τελευταία στιγμή πάντως, υπό συζήτηση ήταν το ενδεχόμενο να ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια, για το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη λογική της δικαιοσύνης ως προς τη λήψη των μέτρων.

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται, επίσης, η επιδότηση επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων και η κρατική ενίσχυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσα (και) από κοινοτικούς πόρους. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Στην τελική ευθεία, με την απολογία του κατηγορουμένου, περνά η δίκη ενώπιον του ΜΟΔ, του 30χρονου ηθοποιού που κατηγορείται ότι με την βοήθεια ναρκωτικών ουσιών βίασε 25χρονο πρώην οδηγό ταξί, το οποίο είχε μισθώσει το Νοέμβριο του 2018.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε σήμερα να απολογείται στο δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας ότι όχι μόνο αρνείται την κατηγορία, αλλά και ότι θεωρεί «άκρως ατιμωτικό, αυτό για το οποίο κατηγορούμαι, με θίγει. Είμαι 443 ημέρες φυλακή. Αυτό για το οποίο κατηγορούμαι δεν είμαι εγώ».
Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος ξετύλιξε όσα έγιναν την επίμαχη νύχτα από την στιγμή που, μέσω εφαρμογής, βρήκε το συγκεκριμένο ταξί, για να πάει στην Ομόνοια, σε κατάστημα ερωτικών ειδών, καθώς αργότερα είχε ραντεβού με έναν φίλο του, μέχρι που βρέθηκαν με το ταξί στο νοσοκομείο.

Περιγράφοντας την συζήτηση που είχαν μεταξύ τους, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο νεαρός οδηγός του ανέφερε πως σχετίζεται με μία κοπέλα και ότι έχει εμπειρίες και με τα δύο φύλα. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με τον ηθοποιό, πήγαν μαζί να φάνε. Κατά τον ηθοποιό, ψάχνοντας για τα τσιγάρα του μέσα στο ταξί «έκανα απότομες κινήσεις και πετώντας τα πράγματα ίσως άνοιξε το μπουκαλάκι με το popper (σσ κάψουλα αλάτων που δημιουργεί αναθυμιάσεις)… μετά σκέφτηκα, μέχρι να μου στείλει ο φίλος μου να βρεθούμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο πάρκο, εκείνο κάτω από το Γκάζι, που ήξερα ότι γίνονται υπαίθριες γνωριμίες ομοφυλοφίλων ατόμων».

Όπως περιέγραψε ο κατηγορούμενος τελικά, εξαιτίας, πιθανότατα, της κάψουλας, ο ίδιος αποκοιμήθηκε μέσα στο ταξί μετά την βόλτα στο πάρκο και ξύπνησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου είδε τον οδηγό να φωνάζει και να του επιτίθεται χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι είχε πάθει, καθώς μέχρι τότε απλά χαζολογούσαν χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ τους. Κατά τον κατηγορούμενο, ο οδηγός:

«Δεν παραδέχεται ότι ήρθε βόλτα μαζί μου στο πάρκο, θέλει να αποκρύψει οποιαδήποτε συμπεριφορά δική του που ίσως υποκρύπτει ομόφυλο ερωτισμό. Πώς όταν με πήγε στο νοσοκομείο έκανε σαν τρελός να με σώσουν οι γιατροί και μετά ζητούσε ιατροδικαστή; Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει από ανακριτή για υπόθεση ναρκωτικών και φτάνει σε ένα νοσοκομείο με έναν που έχει πάνω του ναρκωτικά και είναι τέζα… γι΄ αυτό φώναζε, φοβόταν μήπως πάει φυλακή... Πιστεύω ότι αυτοτραυματίστηκε για να εξυπηρετήσει το σενάριο της ρίψης ουσιών και υπό τον φόβο ότι μπορεί να μπλέξει εξαιτίας των προηγούμενων υποθέσεών του με τα ναρκωτικά. Γνωρίζει ότι δεν έχει κακοποιηθεί. Πιστεύω ότι σκέφτηκε να με παρατήσει κάπου, αλλά μετά θυμήθηκε ότι τον είχα πάρει από beat…».

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος, ο οποίος είπε ότι στο ταξί δεν βρέθηκαν ίχνη σπέρματος ή αίματος που να δείχνουν εικόνα σεξουαλικής πράξης, ότι στο σώμα του οδηγού ταξί δεν βρέθηκε υλικό του κατηγορουμένου και τέλος ότι στα ερωτικά βοηθήματα του ηθοποιού δεν βρέθηκε dna του οδηγού ταξί, παρά μόνο του ηθοποιού και άλλων ατόμων. «Αποκλείεται να έχει συμβεί σεξουαλική κακοποίηση μέσα στο αμάξι αυτό», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η δίκη συνεχίζεται.

https://www.newsbomb.gr/

Στις Σέρρες θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι το 13ο Δικηγορικό πρωτάθλημα μπάσκετ Ελλάδας- Κύπρου, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν μέρος οι ομάδες της Ρόδου και της Κω. Συγκεκριμένα το τουρνουά θα διεξαχθεί από 14 έως 19 Ιουλίου και το σύστημα διεξαγωγής θα περιλαμβάνει αρχικά την προκριματική φάση και στη συνέχεια την τελική με τους ομίλους. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020.
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας και της Κύπρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό. Ο διοργανωτής μέσω της Επιτροπής Πρωταθλήματος θα καθορίσει, σύμφωνα με τον κανονισμό και με κριτήριο τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση, τον αριθμό των ομίλων και τον αριθμό των ομάδων που θα απαρτίζουν κάθε όμιλο, με ανώτατο όριο συμμετοχής τις εικοσιτέσσερις (24) ομάδες. Κάθε ομάδα που συμμετέχει απευθείας ή μέσω προκριματικών στην τελική φάση του πρωταθλήματος υποχρεούται, με την δήλωση συμμετοχής, να καταβάλει στον διοργανωτή, με ισόποση κατάθεση στον τηρούμενο στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπ` αρ. GR12 0172 2570 0052 5702 6005 034 λογαριασμό, ως παράβολο συμμετοχής, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής της τελικής φάσης και της φιλοξενίας των ομάδων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του παραβόλου συμμετοχής, η ομάδα αποκλείεται από την τελική φάση και καλείται στη θέση της η πρώτη επιλαχούσα.
Η πρωταθλήτρια ομάδα του 2019 και η διοργανώτρια ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών εξαιρούνται της συμμετοχής σε προκριματικούς αγώνες και αυτοδίκαια μετέχουν στην τελική φάση. 4 Στην περίπτωση που οι δηλωθείσες συμμετοχές υπερβούν το ανωτέρω όριο (24 ομάδες) ή σε περίπτωση που η διοργανώτρια κρίνει ότι απαιτείται περιορισμός των ομάδων, ούτως, ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη διεξαγωγή της τελικής φάσης, θα προηγηθούν προκριματικοί αγώνες για την πρόκριση στην τελική φάση, στους οποίους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω και μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τους, πρώτα: α) οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα, β) οι νεοεμφανιζόμενες ομάδες, γ) οι πέραν των δύο πρώτων προερχόμενες από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης ομάδες και οι πέραν της πρώτης προερχόμενες από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή, δ) οι ομάδες που προέρχονται από Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν έχουν εκπροσωπηθεί μέχρι σήμερα στη διοργάνωση και ε) οι τελευταίες, κατά σειρά, ομάδες της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος του 2019.
Ο διοργανωτής μετά το πέρας της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα θα γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες τον ακριβή αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση και στους ενδεχόμενους προκριματικούς αγώνες, τον τρόπο διεξαγωγής των προκριματικών, τα κριτήρια κατάρτισης των ομίλων και τον τρόπο διασταύρωσης των ομάδων μετά την φάση των ομίλων. Ο διοργανωτής, τέλος, διατηρεί και το δικαίωμα τροποποίησης του συστήματος διεξαγωγής, εφόσον μειωθούν οι συμμετέχουσες ομάδες. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό πληρωμής της συμμετοχής και θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 31-1-2020 στον διοργανωτή, με στοιχεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας, με την παράκληση να προτιμηθεί η αποστολή των συμμετοχών με email, μέσω του συνημμένου με την παρούσα εντύπου.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Οι Δικηγόροι της Ρόδου απάντησαν με σκληρή ανακοίνωση στους συνάδελφούς τους από την Κω, με αφορμή το... αλλήστου μνήμης παιχνίδι στην Κύπρο.

Αναλυτικά: ''Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα , οφείλουμε μία απάντηση , στους οργισμένους συναδέλφους της ομάδας του Δ.Σ Κω. Δυστυχώς οι αναφορές τους, στην ανακοίνωσή τους περί συναδελφικότητας και ήθους, μας υποχρεώνουν να επανέλθουμε στο θέμα για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Οι συνάδελφοι της Κω, θεώρησαν συναδελφικό να εντάξουν φέτος στην ομάδα τους ένα επαγγελματία παίκτη, ειδικό φρουρό των φυλακών Κω, (ο οποίος φέτος θα αγωνίζεται στον Ιπποκράτη Κω στην Α2 Εθνική κατηγορία) που σε δύο αγώνες στο τουρνουά μας, σημείωσε 54 πόντους. Εμείς τον εν λόγω παίκτη τον είδαμε για πρώτη φορά στο γήπεδο στον μεταξύ μας αγώνα , δεν γνωρίζαμε την ιδιότητά του και την μάθαμε στο ημίχρονο του αγώνα, από την σχετική βεβαίωση των φυλακών Κω.
Δηλώσαμε την επιθυμία μας να καταθέσουμε ένσταση στο ημίχρονο του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 38-33 υπέρ της Κω και ο διαιτητής μας παρέπεμψε για μετά το τέλος, πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνα. Τελικά χάσαμε με επτά (7) πόντους διαφορά και ο εν λόγω παίκτης σημείωσε στον αγώνα μας 25 πόντους και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δηλαδή έπρεπε να αποδεχθούμε την συμμετοχή του, να δημιουργηθεί προηγούμενο , να θεμελιώσει δικαίωμα για τις επόμενες διοργανώσεις , όπου θα είχαμε και άλλους ειδικούς φρουρούς και αστυνομικούς;
Δηλαδή ο υπεύθυνος της ομάδας της Κω, όταν έστελνε την βεβαίωση για τον παράτυπο παίκτη τους στις 09/07/2019 ήταν με την πεποίθηση , ότι είχε δικαίωμα συμμετοχής; Εχει αγωνιστεί ξανά ειδικός φρουρός ή αστυνομικός στο πρωτάθλημα μας; Εχουν ευθύνη για ότι έγινε ή όχι;
Εστειλαν τα δελτία τους στις 09/07/2019 μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος , σε συναδέλφους άλλου κράτους, που έτρεχαν μία διοργάνωση 500 ατόμων, με ότι τρέξιμο αυτό συνεπάγεται και είχαν απαίτηση οι συνάδελφοι να γνωρίζουν σε ποιο υπουργείο υπάγεται και αν έχει δικαίωμα συμμετοχής;
Και επειδή μιλούν για συναδελφικότητα , θεωρούν συναδελφικό πριν την υποβολή της ένστασης, να μας σπρώχνουν και να μας απειλούν μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων; Θεωρούν συναδελφικό το ότι δεν σεβάστηκαν ούτε την δεξίωση των διοργανωτών , αναμασώντας τα ίδια; Θεωρούν συναδελφικό το ότι έθεσαν θέμα περί νομιμότητας συμμετοχής της συναδέλφου αθλήτριάς μας Δήμητρας Μελλίνη Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας με την Εθνική Κωφών , που αποτελεί κόσμημα για την διοργάνωση; Θεωρούν συναδελφικό το ότι αρχικά δήλωσαν ότι αποχωρούν (στερώντας την χαρά ενός αγώνα από τις άλλες ομάδες) από το τουρνουά και μετά δηλώνουν ότι αδυνατούν να κατέβουν, λόγω τραυματισμών;
Οσον αφορά το δελτίο του φοιτητή παίκτη μας, δηλώσαμε την ακριβή ιδιότητά του στους διοργανωτές, στέλνοντας σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου και ζητήσαμε (λάθος μας τελικά ) ένεκα επτά (7) απουσιών μας, να μας δώσουν την άδεια να τον χρησιμοποιήσουμε κατ’ εξαίρεση, ο εν λόγω δε φοιτητής , του χρόνου πιθανότατα ως τεταρτοετής, θα έχει λάβει το πτυχίο του , σε αντίθεση με ορισμένους που χωρίς να έχουν καμία σχέση με την Νομική , έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συμμετοχής με συμβάσεις δικηγορικών συλλόγων από προηγούμενα έτη. Αυτά τα ολίγα, ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους''.

https://www.12sports.gr/

Σελίδα 1 από 15

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot