Πρόσκληση σε Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

34.jpg

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες, στα πλαίσια του ανοιχτού διαλόγου που έχει ο δικηγορικός Σύλλογος Κω με όλους εσάς, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να σας ενημερώνουμε για το χρονικό της ψήφισης του ν. 4605/2019 ο οποίος διαδέχθηκε τον περίφημο νόμο Κατσέλη (3869/2010).

Του νόμου αυτού προηγήθηκε διετές στάδιο κατά το οποίο προνομιακός συνομιλητής της Κυβέρνησης ήταν αποκλειστικά οι τράπεζες, ενώ οι δικηγορικοί σύλλογοι, παρά τον εκ του νόμου κατοχυρωμένο ρόλο τους, ως συμβούλου της Πολιτείας σε ζητήματα νομοθετικής πολιτικής (άρθρο 90 ΚωδΔικ), ενημερώθηκαν για τις προωθούμενες διατάξεις μόλις μερικές ημέρες πριν, με αποτέλεσμα η παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής να γίνει εσπευσμένα και χωρίς τον αναγκαίο χρόνο διαβούλευσης.

Παρά όμως την σκόπιμη παράλειψη της έγκαιρης ειδοποίησης των δικηγορικών συλλόγων, οι τελευταίοι δια του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων, κατέθεσαν προτάσεις επισημαίνοντας ότι οι υπερβολικά αυστηρές προϋποθέσεις που τίθενται, δημιουργούν κίνδυνο αποκλεισμού μεγάλου αριθμού οφειλετών από το νέο προστατευτικό πλαίσιο, παρότι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και χρήζουν προστασίας σύμφωνα με την συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Ειδικότερα, επισημάνθηκαν τα εξής:

1) Το ποσό της ρύθμισης που επιβάλλεται τελικώς στον οφειλέτη δεν συνδέεται με το ύψος των οικονομικών του δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο όριο διαβίωσής του. Με τη νέα ρύθμιση δεν αποκλείεται, δηλαδή, να επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής δόσης που ισούται ή και υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη. Τίθεται, έτσι, σε διακινδύνευση, τόσο η αξιοπρεπής διαβίωση, όσο και η εν τοις πράγμασι διάσωση της κύριας κατοικίας.

2) Δεν είναι σαφής ο τρόπος ορισμού της υποχρέωσης του οφειλέτη προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωση της κύριας κατοικίας. Τούτο διότι : α) Προβλέπεται η υποβολή πρότασης από το τραπεζικό ίδρυμα κατά διακριτική του ευχέρεια, γεγονός που δεν συνάδει με τον ορισμό υποχρέωσης καταβολής του 120% της αξίας της κατοικίας σε ισόποσες δόσεις σε διάστημα 25 ετών, και β) Δεν προβλέπεται δυνατότητα συνδυασμού των δύο ρυθμίσεων, ήτοι της εξωδικαστικής και της δικαστικής, που μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα.

3) Ελλείψει σχετικής πρόβλεψης, ο τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου παραμένει αβέβαιος.

– Το ύψος του χρέους συνίσταται μεν σε 130.000 ευρώ ανά πιστωτήόμως το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τους τόκους. Έτσι, αποκλείονται :

α) Δανειστές που οφείλουν μικρό μόνο τμήμα του κεφαλαίου, αλλά η σημερινή οφειλή υπερβαίνει το όριο των 130.000 ευρώ λόγω καταλογισμού τόκων υπερημερίας, εξαιτίας μακρόχρονης αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανείου.

β) Οφειλέτες που έλαβαν δάνειο σε έτερο του ευρώ νόμισμα (π.χ. δάνεια σε ελβετικό φράγκο), των οποίων το χρέος έχει διογκωθεί λόγω ακριβώς αλλαγής της ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να μην πληρούται το όριο του ύψους του χρέους, παρότι μπορεί να πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις και την ίδια στιγμή είναι εύλογη η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών λόγω ανατροπής του δικαιοπρακτικού θεμελίου της συναφθείσας σύμβασης.

– Το όριο της συνολικής αξίας της λοιπής περιουσίας του αιτούντος, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών είναι εξαιρετικά περιορισμένο (σύνολο αξίας ακίνητης περιουσίας και μεταφορικών μέσων έως 80.000 €), με κίνδυνο αποκλεισμού επίσης σημαντικής μερίδας οφειλετών.

4) Το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος αυστηροποιείται σημαντικά σε σχέση με το ν. 3869/2010 καθώς το εν λόγω όριο (:12.500 € πλέον 8.500€ για τον σύζυγο και 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη), ορίστηκε με συνυπολογισμό των δαπανών διαβίωσης της δεύτερης κατηγορίας της ΕΛΣΤΑΤ, αντί της τέταρτης που ρητά λαμβανόταν υπόψη από τον ν. 3968/2010.

5) Μειώνεται το όριο της αξίας της κύριας κατοικίας για όποιον έχει επιχειρηματικό δάνειο (: 175.000 €), χωρίς όμως να τίθεται ένα όριο του επιχειρηματικού δανείου, με αποτέλεσμα να εμπίπτει στην κατηγορία ακόμη και ο οφειλέτης ασήμαντου ή αμελητέου από αυτή την αιτία ποσού.

6) Λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία ακόμη και αν υφίσταται ποσοστό κυριότητας ή έτερο δικαίωμα επ’αυτής. Δημιουργείται, έτσι, κίνδυνος αποκλεισμού ατόμων που αν και διαθέτουν μερίδιο ή είδος δικαιώματος επί κύριας κατοικίας, τα οποία και επιδιώκουν να διασώσουν, να κρίνονται (προκειμένου να υπαχθούν στην ρύθμιση) για το σύνολο της αξίας του ακινήτου για το οποίο δεν υφίσταται δική τους ευθύνη.

7) Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία ελέγχου μέσω δικηγόρων -που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία-: α) της εξωδικαστικής διαδικασίας,  β) των προτάσεων των πιστωτών, γ) των στοιχείων που οι τελευταίοι υποβάλλουν, δ)  της ορθής και σύννομης τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας και ε)  του προσδιορισμού και ελέγχου των λόγων μη επίτευξης μιας συναινετικής ρύθμισης, που μπορούν να διαδραματίσουν ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη και της δικαστικής διαδικασίας.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα καταδεικνύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και αξιολογικές αντινομίες του νέου θεσμικού πλαισίου, που έχει ως αποτέλεσμα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να αφήνει εκτός πλαισίου εκείνους που χρήζουν πραγματικής προστασίας, ενώ προστατεύει οικονομικά ισχυρότερους οφειλέτες:

1) Οφειλέτης άνεργος με μηδενικό εισόδημα, με αξία κύριας κατοικίας 30.000 ευρώ, χωρίς λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα), με οφειλή 131.000 ευρώ τίθεται εκτός ρύθμισης λόγω του ύψους της οφειλής του.

2) Οφειλέτης έγγαμος με 21.000 ευρώ εισόδημα, με αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας 250.000 ευρώ, και εμπορική αξία 500.000 ευρώ, με πολυτελέστατο όχημα 80.000 ευρώ, και με οφειλή 516.000 ευρώ επιμερισμένη ως εξής: 129.000 ευρώ σε 4 διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα, εντάσσεται στη ρύθμιση.

3) Οφειλέτης άγαμος με 12.551 ευρώ εισόδημα (1.045 ευρώ μηνιαίως), με αξία κύριας κατοικίας 30.000 ευρώ, χωρίς λοιπά περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα), με οφειλή 50.000 ευρώ τίθεται εκτός ρύθμισης λόγω εισοδήματος.

Με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο δικηγορικός κόσμος δεν φυγομάχησε. Κατέθεσε τις προτάσεις του και την αντίθεσή του στις φιλοτραπεζικές διατάξεις που αδικούν την πλειοψηφία των δανειοληπτών και υποτάσσονται στα παγκόσμια οικονομικά συμπλέγματα που αγοράζουν μαζικά τις απαιτήσεις των μικρών οφειλετών σε απίστευτα εξευτελιστικές τιμές, προσδοκώντας στον πλουτισμό τους μέσα από την εκποίηση των κατοικιών των ανυπεράσπιστων πολιτών. Μάλιστα στην Ολομέλεια των δικηγορικών Συλλόγων που έγινε πρόσφατα στις Σέρρες, ειπώθηκε ότι τα πανίσχυρα οικονομικά funds, έχουν προσλάβει μεγάλο αριθμό συναδέλφων προκειμένου το επόμενο διάστημα να αρχίσει η μαζική εκποίηση της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ο Δικηγορικός Σύλλογος Κω καλεί όλους τους δανειολήπτες να ενημερωθούν από τους νομικούς τους παραστάτες για κάθε λεπτομέρεια της περίπτωσής τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την εκτελεστική σε βάρος τους διαδικασία.

Άσχετα λοιπόν από την έκβαση της μάχης που δώσαμε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την κεντρική εξουσία για μια δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος, επιμερίζοντας την ευθύνη κατά το ποσοστό που αυτή αντιστοιχεί σε κάθε πλευρά.

Κως 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δικ. Συλλ. Κω

Μανώλης Χατζηάμαλλος

Όπως είναι γνωστό, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να απέχουμε από τα καθήκοντά μας έως και την 16-11-2018 προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να τοποθετήσει στο Πρωτοδικείο μας Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενόψει της άδειας άνευ αποδοχών του υπηρετούντος.

Αμέσως μετά την παραπάνω εξέλιξη και σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, αναμέναμε από τον αρμόδιο Υπουργό να απευθύνει ερώτημα στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την απόσπαση Εισαγγελέα στο Πρωτοδικείο μας.

Την 16-11-2018 διαπιστώθηκε ότι μέχρι και την ως άνω ημερομηνία δεν είχε σταλεί σχετικό ερώτημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξέταση του θέματος από το συμβούλιο του Α.Π. κατά την συνεδρίαση της 20-11-2018. Πρακτικό αποτέλεσμα αυτού είναι η τοποθέτηση του Εισαγγελέα να καθυστερήσει πολύ, αφού όποιος τοποθετηθεί, έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου και να παρατείνει έτι περαιτέρω την πλήρωση της θέσεως.

Κατόπιν της παρεμβάσεώς μας, η Εισηγήτρια Αεροπαγίτης του Συμβουλίου, δεσμεύτηκε να εισάγει το ερώτημα στο Συμβούλιο της Τρίτης (20-11-2018) ακόμη και αν αυτό σταλεί από το Υπουργείο την Δευτέρα το μεσημέρι.

Αμέσως μετά ενημερώσαμε Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου και επικοινωνήσαμε τον Γ.Γ. του άνω Υπουργείου, ο οποίος υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα άμεσα.

Ενόψει αυτών το Δ.Σ. του Συλλόγου μας το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα την 17-11-2018 αποφάσισε, αφενός την παράταση της αποχής υπό το αυτό πλαίσιο, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, αφετέρου να αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

 

Στο πλαίσιο της αποχής των μελών του Συλλόγου μας δεν περιλαμβάνονται:

Α) Τα κακουργήματα με κρατούμενο.

Β) Τα πλημμελήματα που εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό με συμπληρωμένα ήδη τα επτά (7) έτη,

Γ) Τα πλημμελήματα που εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό με συμπληρωμένα ήδη τα επτά (7) έτη και έξι (6) μήνες και

Δ) Τα πταίσματα που εκδικάζονται με συμπληρωμένα ήδη τα δύο (2) έτη και εννέα (9) μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κω βρίσκεται σε αποχή από την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων,από την 14η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 30-9-2018, σε μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθεί εποικοδομητικά για την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το δικαστικό μέγαρο.

Όποιος έχει επισκεφθεί το δικαστικό μέγαρο, ξέρει ότι η κατάστασή του είναι άθλια. Τέτοια που αν μη τι άλλο, δεν τιμά την Ελληνική πολιτεία και όλους όσους έχουν την ευθύνη του.
Μια ματιά σε οποιοδήποτε σημείο του,εντός και εκτός αυτού, καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα του Μεγάρου μας και κυρίως την ασέβεια της πολιτείας προς το σημαντικότερο κτίριο του νησιού μας, σύμβολο και έμβλημα αυτού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την εικόνα της Κω των νεοτέρων χρόνων.
Το κτίριο αυτό έχει οικοδομηθεί το έτος 1928 από ιταλούς αρχιτέκτονες και οικοδόμους, άριστους γνώστες του αντικειμένου, οι οποίοι μέχρι και σήμερα χαίρουν τον έπαινο όλων όσων αναφέρονται στο κτίριο, για την λειτουργικότητά του, την αισθητική και τις μεθόδους κατασκευής του.Από τότε μέχρι σήμερα, οι παρεμβάσεις ήταν μόνο για την αποκατάσταση βλαβών, κυρίως στο αποχετευτικό του σύστημα και τις εξωτερικές του όψεις, μεπεριορισμένη αποκατάσταση επιχρισμάτων και τους αναγκαίους ελαιοχρωματισμούς. Άξια επαίνου η προσπάθεια του Δικηγορικού Συλλόγου σε επιμέρους παρεμβάσεις στις αίθουσες των ακροατηρίων, αλλά και πολιτών, σε δωρεές επίπλων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μετά τον σεισμό της 21-7-2017 το κτίριο υπέστη βλάβες των οποίων την έκταση δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια.Στα προβλήματα της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων του κτιρίου, των άθλιων κουφωμάτων, των παραμελημένων όψεων, εσωτερικά και εξωτερικά, των θλιβερών υγειονομικά χώρων, προστέθηκε η δυσοσμία, η οποία καθημερινά γίνεται εντονότερη. Χαρακτηριστικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σφραγίστηκαν τουαλέτες του κτιρίου.
Περιμέναμε την αποκατάσταση αυτών με μια μελέτη που εκπονήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πράγματι η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 πλην όμως δεν εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να συνοδεύεται και από μελέτη στατικής επάρκειας. Μάλιστα είναι γνωστή η άποψη της άνω Υπηρεσίας από τον Φλεβάρη του 2018 χωρίς κανείς να ενημερώσει όλους εμάς που βρισκόμαστε στο κτίριο σε καθημερινή βάση.
Με αυτά τα δεδομένα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση, όπου η υπηρεσία που έλεγξε το κτίριο μετά τον σεισμό, θεωρεί αυτό στατικά επαρκές, ενώ την ίδια στιγμή, κάποια άλλη,η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία μάλιστα πρέπει να εκπονηθεί από ειδικούς επιστήμονες, με ειδικά μηχανήματα. Με άλλα λόγια, η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων θεωρεί άκρως επιπόλαιη την άποψη των επιθεωρητών του σεισμού, προφανώς διότι αυτή έγινε με μια απλή οπτική θεώρηση από επιστήμονες, μη ειδικούς στην στατική αξιολόγηση τέτοιων αιωνόβιων κτιρίων και φυσικά χωρίς τα απαραίτητα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
Μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι τουλάχιστον θέματα στατικότητας δεν υπάρχουν. Πιέζαμε για την αντικατάσταση των επίπλων που καταστράφηκαν από τον σεισμό. Μάλιστα ο δικηγορικός Σύλλογος παραπονέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα άθλια έπιπλα που μας απέστειλαν ένα έτος μετά. Του διαμηνύσαμε ότι τέτοια έπιπλα δεν αγοράζονται ούτε σε φοιτητικά σπίτια. Πολύ περισσότερο αδικούν την σημαντικότητα του χώρου και προσβάλλουν την αισθητική όλων μας, όταν στήνονται δίπλα στα Ιταλικά αριστουργήματα των 100 χρόνων.
Μπαίνουν λοιπόν ερωτήματα σοβαρά για την ασφάλεια του κτιρίου. Φυσικά εμείς οι δικηγόροι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το κτίριο δεν είναι στατικά επαρκές. Το παράδοξο όμως είναι, ότι κανείς από τους ειδικούς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο.
Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κατόπιν της ομόφωνης εντολής που έλαβε από την Γενική Συνέλευση της 7/9/2018, αφού στάθμισε την κατάσταση, αποφάσισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατηρούμενη καθυστέρηση σε τόσο ζωτικής σημασίας θέμα, τα παρακάτω:
Α. Να απέχει από την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων μέχρι και την 30/9/2018.
Β. Να διαμαρτυρηθεί για την αβέβαιη κατάσταση της στατικότητας του κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο στεγάζεται και το Δικαστικό Μέγαρο, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για το σύνολο του εργαζομένου εντός αυτού προσωπικού, το σύνολο των παραγόντων απονομής της Δικαιοσύνης και όλους τους επισκέπτες.
Γ. Να ζητήσει ακρόαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να του γνωστοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος.
Δ. Να ενημερώσει κάθε αρμόδια εμπλεκόμενη υπηρεσία για την άθλια κατάσταση του οικοδομήματος.
Καλούμε λοιπόν τον Κωακό λαό να συνταχθεί και να διαμαρτυρηθεί μαζί μας.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ζήτημα ελέγχου της στατικότητας όλων των Ιταλικών κτιρίων. Αυτό επικαιροποίησε ο σεισμός. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, αρχίζοντας από το κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου.
Κως, 17-9-2018
Μανώλης Χατζηάμαλλος
Οι Κώοι Δικηγόροι κατέκτησαν την 5η θέση στο 11ο πανελλήνιο πρωτάθλημα δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος, που διεξήχθησαν στην Ηλεία με προπονητή τον Μιχ.Καπλανίδη και αρχηγό της ομάδας τον Γιάννη Φεσσάρα.
Ο Δημήτρης Δρόσος μίλησε στην Δημοτική τηλεόραση Κω για τη συγκεκριμένη διάκριση που αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κω. Η πρώτη θέση παίζεται ανάμεσα στην ομάδα Αθηνών και Λεμεσσού. Μέχρι το απόγευμα θα γνωρίζουμε το νικητή.
Σελίδα 1 από 7

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot