Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 2ου Γυμνασίου Κω διάρκειας εννέα χρόνων, όπως αποφασίστηκε με την υπ αριθμό 10/2017 απόφασής της.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο κλειστός φάκελος µε τα δικαιολογητικά, θα αναγράφει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και θα απευθύνεται προς: «Την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κω». Σε περίπτωση που την προσφορά καταθέτει άλλο άτομο εκτός από τον προσφέροντα θα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι:
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κάρτα ευρωπαίου πολίτη, ή φωτ/φο διαβατηρίου.
γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε µίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα.
ζ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ.
η) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
θ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ι) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους υποψήφιους µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)
ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 1) ∆εν απασχολούνται στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 2) ∆εν είναι συνταξιούχοι 3) ∆εν έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07. 4) ∆εν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ιβ) Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας.
ιγ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.
ιδ) Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους
ιε) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να µεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισµού.
Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στο Ζηπάρι στις 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του 2ου Γυμνασίου Κω: τηλέφωνο επικοινωνίας 22420- 26525 και στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009, απ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Zερβός
Τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για περίπου 5.000 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
Όπως είπε, ο ακριβής αριθμός των μόνιμων θέσεων θα προκύψει μετά τον έλεγχο των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από τους 325 δήμους της χώρας.
Για την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές, ο υπουργός σημείωσε ότι αποτυπώνει τους πραγματικούς συσχετισμούς στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Το έχουμε ως νόμο του κράτους για τις κοινοβουλευτικές εκλογές και δεν θα το έχουμε για τις τοπικές, εκεί που ο χαρακτήρας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία τοπική κοινωνία, διευκολύνει πρώτα από όλα τη συνεννόηση, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα;».
Ο κ. Σκουρλέτης εμφανίστηκε θετικός στις μεγάλες επενδύσεις όπως αυτή στο Ελληνικό, αλλά «με όρους και προϋποθέσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, με σεβασμό την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου».
Σχετικά με επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μπλοκάρουν τις πληρωμές συμβασιούχων σε δήμους, τόνισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία νόμιμη δικαιολογία να μένουν απλήρωτοι άνθρωποι». Ανέφερε πάντως, ότι μετά από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Εσωτερικών, οι περιπτώσεις είναι πλέον λίγες και εκτίμησε ότι και αυτές σύντομα θα λυθούν.
Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, παρατήρησε ότι «γίνεται μία διαδικασία εκλογής ενός νέου αρχηγού, χωρίς να έχει προϋπάρξει κόμμα και χωρίς πολιτικό πλαίσιο».
«Είναι η αποθέωση της μεταπολιτικής, της μεταδημοκρατίας. Μία τέτοια διαδικασία ουσιαστικά τι κάνει; Απαξιώνει την έννοια του πολιτικού συλλογικού υποκειμένου. «Ελάτε να διαλέξουμε τον αρχηγό, μετά θα βρούμε και τις θέσεις». Κι αν ο αρχηγός δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, που θα διαμορφώσουν το κάδρο των θέσεων και την ταυτότητα του νέου κόμματος»; διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μια ανάσα πριν την ανάδειξη του νέου σεφ που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Young Chef 2017 στην Βαρκελώνη στις αρχές Νοεμβρίου βρίσκεται η Περιφέρεια, με τον τελικό να πραγματοποιείται σήμερα στην κοσμοπολίτικη Σύρο.
Μάλιστα χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε και ο τελευταίος διαγωνισμός πριν τον σημερινό τελικό, στο εστιατόριο “Κάπαρη” στην Τήνο, με τον σεφ Αντώνη Φουστάνια να αναδεικνύεται ο νικητής.
Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Νίκος Χριστοφόρου και τα μέλη της λέσχης Γιώργος Αμοιραλής και Δημήτρης Πλυτάς.
Οι τέσσερις νικητές των επιμέρους διαγωνισμών σε Ρόδο, Κω, Σαντορίνη και Τήνο θα διαγωνιστούν στην τελική φάση σήμερα στην Σύρο στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY (περιοχή Γαλησσάς ) και ώρα 17:00 έως 19:00.
Στον σημερινό τελικό, στην Κριτική Επιτροπή θα συμμετάσχουν η Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η συγγραφέας- κριτικός Οίνου και Γεύσης Νίκη Μηταρέα ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Νίκος Χριστοφόρου και οι Κώστας Μπουγίουρης και Χρήστος Αθανασιάδης, και οι δύο σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων .
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη κατάκτηση του τίτλου European Young Chef 2016 από τον Ρόδιο Σταμάτη Μισομικέ, επιθυμεί να επαναλάβει την περσινή επιτυχία της και φέτος, με τον σεφ που θα αναδειχθεί στον τελικό διαγωνισμό!
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ (2006 -2010)
Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΟΔΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ» προκηρύσσει ο Δήμος Κω σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), με γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου 378.000,00 €
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 24/10/2017 ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα (24/10/2017) και ώρα 11:00π.μ.
Αφορά το συλλεκτικό γραμματόσημο που θα εκδώσουν τα ΕΛΤΑ, επί τη ευκαιρία του εορτασμού του 2017, ως Έτους Δωδεκανήσου
Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2017 ως Έτους Δωδεκανήσου, με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στον διαγωνισμό εικαστικό σχεδίου, για το συλλεκτικό γραμματόσημα που θα εκδώσουν τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο του εορτασμού.
Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και μαθητές των σχολείων της Δωδεκανήσου, με πρωτότυπο σχέδιο, που μπορεί να είναι σκίτσο, ζωγραφιά, φωτογραφία κλπ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν το εικαστικό σχέδιό τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου
Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου creative@pnai.gov.gr
Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί η σύνθεση της Επιτροπής που θα αναδείξει τις καλύτερες εικαστικές δημιουργίες.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot