ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩ Μ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ: 42 ΕΓΚΥΡΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟvideo-δηλώσεις
Εντός του Φεβρουαρίου θα επαναπροκηρυχθεί από την Deloitte ο διαγωνισμός για την πώληση τριών ξενοδοχείων της εταιρείας Lakitira Α.Ε. έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση.
Στις 25 Ιανουαρίου συζητήθηκε στο δικαστήριο η προσφυγή εργαζομένων κατά του πλειστηριασμού της εταιρείας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως να επαναληφθεί ο διαγωνισμός από την ειδικό εκκαθαριστή την Deloitte η οποία και προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση.
H Lakitira A.E. οφείλει πάνω από 37 εκατ. ευρώ στην Eurobank, επιπλέον 3 εκατ. σε τρίτους και 2.17 εκατ. στο Δημόσιο, εκ των οποίων 1,56 εκατ. είναι ληξιπρόθεσμα. Η Deloitte για λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank διενεργεί ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό λογαριασμό με βάση το αρθ. 106 ια, του ν. 3588/2007, για το τουριστικό συγκρότημα που πωλείται εν συνόλω και περιλαμβάνει τις μονάδες Lakitira Suites, Lakitira Resort και Lakitira Helona Resort, με εκτιμώμενα έσοδα για φέτος 11,5 εκατ. ευρώ.
Ο αγοραστής θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, αλλά και αυτών που απορρέουν από συμβάσεις με tour operators.
Στον διαγωνσμό εμφανίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έξι ενδιαφερόμενοι οι: Γιάννης Χατζηλαζάρου των H Hotels, Κώστας Κωνσταντινίδης των ARTIUM Hotels, ΕUROBANK, ATLANTICA, ένα βρετανικό fund και ένα fund ισραηλινών συμφερόντων.
Πηγή: Nαυτεμπορική
Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή την άσκηση προδικαστικής προσφυγής για την ακύρωση της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, για το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Oδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», απέστειλε χθες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

«Ο διαγωνισμός αφορά την υπογραφή σύμβασης προμήθειας και όχι συμβάσεως εργολαβίας. Δεν χρειάζονται μεσάζοντες στην διαδικασία της προμήθειας», δήλωσε παράγοντας της Περιφερειακής Αρχής, προσθέτοντας παραπέρα ότι πριν την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είχε υπάρξει παρέμβαση για το ίδιο θέμα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών και απάντηση με δελτίο τύπου, απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Θυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Πώς έχει όμως το ιστορικό της υπόθεσης, πριν την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής;
Την 27η Δεκεμβρίου 2017 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, απέστειλε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κοινοποίησε σε ακόμη 5 υπηρεσίες και το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών έγγραφο, που αφορά τον επίμαχο διαγωνισμό προμήθειας.
Υποστηρίζεται στο έγγραφο ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά έργο, υποστηρίζοντας ότι «η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ΔΕΝ συνιστά απλή προμήθεια υλικών και μηχανημάτων αλλά αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισμού, δηλαδή, οι εργασίες της σύμβασης για το εν θέματι έργο».
Ο Σύνδεσμος υποστήριξε ότι η επίμαχη σύμβαση, όλως παρανόμως, δημοπρατείται ως σύμβαση υπηρεσιών, ενώ πρόκειται σαφώς για σύμβαση έργου προσθέτοντας παραπέρα ότι «η εν λόγω σύμβαση έχει προεχόντως χαρακτήρα συμβάσεως δημοσίου έργου, εφόσον η μελέτη και η εκτέλεση του έργου, αποτελούν, σε σχέση με τα λοιπά καθήκοντα του αναδόχου, το κύριο αντικείμενο της σύμβασης».
Ειδικότερα, όπως ισχυρίζεται «για την κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος φωτισμού, η εν θέματι διακήρυξη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών λειτουργικής εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED οι οποίες υπάγονται στην έννοια του δημοσίου έργου. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι απαραίτητη για τη θέση του συστήματος φωτισμού σε παραγωγική λειτουργία, για την εκπλήρωση δηλαδή του ολοκληρωμένου τεχνικού αποτελέσματος, στο οποίο αποβλέπει ως Αναθέτουσα Αρχή με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Υπό τα δεδομένα επομένως αυτά, η εν λόγω σύμβαση έχει χαρακτήρα προεχόντως δημόσιας συμβάσεως έργου και θα έπρεπε να καλούνται σε αυτόν νομίμως λειτουργούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις».
Υποστηρίζει παραπέρα ότι «η σχετική διακήρυξη εμπεριέχει όρους οι οποίοι περιορίζουν υπέρμετρα, χωρίς κανέναν αποχρώντα λόγο, τον ανταγωνισμό, είναι δε προδήλως φωτογραφικοί και, συνεπώς, αντίθετοι προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων».
Διατείνεται μεταξύ άλλων, ότι «από τα στοιχεία που επιλέγει η Αναθέτουσα Αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και, δεύτερον, το κατώτερο όριο που θα καθορισθεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτόν».
Θεωρεί ότι οι «αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του πραγματικού ανταγωνισμού», έχουν «παραβιασθεί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής (οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας) που θέτει η διακήρυξη όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα της παρούσας, και τα οποία παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές και περιορίζουν πέραν του επιτρεπτού και δέοντος τον ανταγωνισμό για την ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης».
Υποστηρίζει επίσης ότι οι προβλεπόμενες τιμές των υπό προμήθεια ειδών κρίνονται ως εξαιρετικά υψηλές έναντι άλλων περιπτώσεων διακηρύξεων που θα πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής.
Ζήτησε έτσι την ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη του εκ νέου ως έργο και την άρση κάθε φωτογραφικού περιοριστικού κριτηρίου συμμετοχής.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο υπήρξε παρέμβαση και μάλιστα με δελτίο τύπου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο είχε κοινοποιηθεί.
Το Ταμείο αφού επισημαίνει ότι το τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαγωνισμοί 5 Δήμων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ολόκληρου του δικτύου τους οδοφωτισμού με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δανείων), τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι:
«Ηταν αναμενόμενο να διατυπωθούν κριτικές και διαφορετικές προτάσεις για επιμέρους όρους των διαγωνισμών οι οποίοι κρίθηκαν ως σημαντικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων αναδόχων η υποβολή προσφυγών και ενστάσεων στις περιπτώσεις εκείνες που αυτοί κρίνουν ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δεν τήρησαν επαρκώς τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων».
Ξεκαθαρίζει όμως ότι «οι διακηρύξεις των φορέων οφείλουν να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως με τον ν. 4412/2016, τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ και το πρότυπο τεύχος με αρ. πρωτ 6356/20.12.2016, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και με τον Οδηγό Μελετών του ολοκληρωμένου προγράμματος Τ.Π.&Δανείων – ΚΑΠΕ.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία της τελευταίας επένδυσης από αυτές που χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές», η οποία περιλαμβάνει και σύστημα τηλεδιαχείρισης.
Με την ολοκλήρωση και αυτού του διαγωνισμού, θα υπάρξει διαβούλευση με τους Δήμους, τον τεχνικό κόσμο και τους φορείς της αγοράς για τα συμπεράσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος».
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μετά την έγκριση της διαδικασίας από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου
Η προμήθεια των ασθενοφόρων χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Στην έγκριση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΕΚΑΒ σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου. Κατόπιν αυτού, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται άμεσα, με σημερινή απόφαση της διοίκησης του ΕΚΑΒ.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 829.560 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Κατόπιν αυτού, άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της διοίκησης του ΕΚΑΒ. Σήμερα το πρωί συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου και αποφάσισε την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των ασθενοφόρων, ο οποίος βγαίνει στον «αέρα» αύριο, Παρασκευή.
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) ασθενοφόρων οχημάτων 4X4 για τα νησιά της Ρόδου και της Νάξου, μιας (1) κινητή μονάδας για τη Σύρο και εννέα (9) ασθενοφόρων μικρού όγκου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο και Τήνο.
Πρόκειται για 12 οχήματα VAN κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και διαθέτουν τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό.
Τα έντεκα (11) ασθενοφόρα οχήματα έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά τα οχήματα 4x4 (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφοράς και υποστήριξης δύο ασθενών.
Διασφαλίζονται επιπρόσθετα οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις και ειδικά για τα ασθενοφόρα μικρού όγκου, τους επιτρέπουν τη διέλευση ή στροφή από δρόμους στενούς ή από δρόμους με σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η κινητή ιατρική μονάδα, διαθέτει τον επιπλέον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό, σε σχέση με τα απλά ασθενοφόρα οχήματα.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εν λόγω Πράξη ανέρχεται σε 829.560,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στο διαδίκτυο ψεύτικος λογαριασμός της Εταιρείας, με παράνομη και παραπλανητική χρήση σημάτων, επωνυμίας, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων , ο οποίος επιπλέον διενεργεί και παραπλανητικό διαγωνισμό με τον τίτλο «Aegean-fly.club»,
Αυτά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Aegean Airlines και συνεχίζει τονίζοντας ότι εν λόγω λογαριασμός και ο διενεργούμενος από αυτόν διαγωνισμός ουδεμία σχέση, έγκριση ή σχετική εξουσιοδότηση ή οιαδήποτε άδεια έχει με την εταιρεία.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot