1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/19-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης  Συγχρηματοδότησης του Προγράμματος Φιλανθρωπικού Έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
3. Αποδοχή της “1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ 5001725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» - Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου – Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων των πέντε υπαλλήλων – Έγκριση για πρόσληψη νέων υπαλλήλων." (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).
4. Αποδοχή του ποσού των 12.696,00 € για : α) την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και β) την αποκατάσταση ζημιών της οικοσκευής της κύριας κατοικίας των πληγέντων από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 στον Δήμο της Κω. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).
5. Απαλλαγή υπολόγων – Ορισμός νέων υπόλογων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες Κω, Ασφενδιού, Καρδάμαινας, Κέφαλου, Πυλίου & Αντιμάχειας - Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση των ποσών των πάγιων προκαταβολών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
6. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού ποσού προερχόμενο από τη μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος της Κ.Μ. 50 γαιών Καρδάμαινας επιφανείας Ε = 80,88 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Καρδάμαινας, ιδιοκτησίας : “ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
17. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: Step2smart. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
18. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: STRATENERGY. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
19. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
20. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
21. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
22. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
23. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
24. Ορισμός μελών της επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).
25. Ορισμός μελών της επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).
26. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
27. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την ανέλκυσης – απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του λιμεναρχείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
28. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
29. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
30. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝ.ΔΩ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
31. Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 19:00,

 

ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού ΟργανισμούΠολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Κω.

 

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω.

 

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.

 

6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω.

 

7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κω.

 

8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω.

 

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε.

 

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε.

 

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε.

 

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού Κω - Νισύρου.

 

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης.

 

14. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019).

 

15. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.

16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου
Κω.

 

17. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω.

 

18. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω.

 

19. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Κω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Παραβρέθηκα στην παρουσίαση του νέου λογοτύπου του Δήμου μας και απόρησα με την εμμονή κάποιων να αλλάξουν κάτι μοναδικό και ιστορικά καθιερωμένο με μια σύνθεση μειωμένης αισθητικής.

Θεωρώ ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα ανατρέψει την απόφαση αυτή και θα επαναφέρει το σύμβολο της Κω, αποκαθιστώντας έτσι τα πράγματα!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΩΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ!!

Νίκος Κανταρζής

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 53781/Υ1/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ . (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ.12995/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΧΜΩΛΕ-Ρ0Θ) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
Εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
Έγκριση για «Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Βελτίωση συνθηκών Στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 2010649 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σε δημόσιες παραλίες νήσου Κω, στις περιοχές : Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Μέλους της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με το ακρωνύμιο : “Step2Smart”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ Νήσου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω», (Α.Μ.: 63/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη Νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός», (Α.Μ.: 1/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως», (Α.Μ.: 36/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου : «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω» (Α.Μ 62/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού από πλατεία Γ. Αποστόλων προς «Γλυκί», (Α.Μ.: 22/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αντιμάχειας – 2ου Λυκείου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Αναστροφή της εγκεκριμένης παραχωρηθείσας έκτασης επιφανείας 760,5 τ.μ. από την Κ.Μ. 63Ζ, 63Η και 63 γαιών Καρδάμαινας και πρόταση σύστασης δουλείας διόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έκφραση γνώμης για χρήσεις γης σε τμήμα του Τ.Δ. 118 Αγροκτήματος Αντιμάχειας Δήμου Κω (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 500 Γαιών Αντιμάχειας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Λήψη απόφαση για το συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν μισθώματα της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. ΟΡΦΕΑΣ, βάσει της υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου της διαχείρισης του υπ’ αριθμ. Β 431/06-05-2019 & Απόδοση λογαριασμού. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την επανάληψη της προμήθειας «Ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης (συμπληρωματική) περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Αποδοχή του από 14-5-2019 πρακτικού της διαπαραταξιακής – διακομματικής σύσκεψης, περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατέθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,

ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 13:30 Μ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 15:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην ψήφιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γιώργος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του οίκου ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

Επανυποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό : 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, Α.Π.: 3438/1113/Α3/13-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλασσών Προορισμών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές – Συνεργασία Δήμων Κω – Σαλέρνο – Κόρντοβα – Ουψάλα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος – Υπεύθυνος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κανταρζής Νίκος).

Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5029266 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίου 2014-2020», ποσού 1.000.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 809Γ Γαιών Κεφάλου επιφάνειας 100 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 4.010 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Αποδοχή της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί απευθείας εκποίησης της Κ.Μ. 424 οικοδομών Κω εξοχής στον Μεμέτ Τσακίρ του Χασάν. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τις μισθώσεις ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του και για τη στέγαση σχολικών κτιρίων οι οποίες τείνουν στη λήξη τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός της Κ.Μ. 1327 οικοδ. Κω – εξοχής (κτίριο πρώην Alexander fashions) στο Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο «Σωματείο Αεροσφαίρισης Κω», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 220/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά την υπ’ αριθμ. Α843/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», μετά την υπ’ αριθμ. Α842/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

Έγκριση εκλογής προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άδρευσης) στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε παραλίες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Επικαιροποίηση της «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 335/14-03-2017 (ΑΔΑ: Ω80ΧΩΛΕ-ΩΟΜ) απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ορισμός ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου του προγράμματος «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Ενιαίου Λυκείου πόλης Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Κ. Πυλίου», (ΑΜ 40/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση & Ηλεκτροφωτισμός οδών στα Ο.Τ. 379, 378, 360 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω», (Α.Μ.: 28/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω», (Α.Μ. 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Διευθέτηση του νοτίου τμήματος του ρέματος «Χάντακας» Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ.: 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ομβρίων παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ (Α.Μ.: 12/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις, (ΑΜ: 19/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου ΔΕ Καρδάμαινας (ΑΜ 71/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναδιαρρύθμιση πολιτιστικού κέντρου Κεφάλου – αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων», (ΑΜ 59/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη ΔΚ Κεφάλου, (ΑΜ 43/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικοπέδου Καραμπεσίνη στην Αντιμάχεια Κω», (ΑΜ. 52/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Πλημμύρες σε οδοστρώματα οδού Μεροπίδος (διευθέτηση χειμάρρων στην ΔΚ Καρδάμαινας – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βαληνάκη), (ΑΜ 36/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (ΑΜ 36/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκαταστάσεις ζημιών σχολικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την υφιστάμενη επωνυμία “Blue Lagoon Resort”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 894 κλινών και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, που πρόεκυψε από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχείων “BLUE LAGOON I”, “BLUE LAGOON II”, “BLUE SEA BEACH I” & “BLUE SEA BEACH II”, καθώς και από την πολεοδομική και λειτουργική τακτοποίηση των κατασκευών τους με το ν. 4178/2013, εντός του γηπέδου συνολικού εμβαδού 59.617,00 τ.μ., στην περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός» του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας «ΜΟΥΡΑΡΙΟ Α.Ε». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Καθορισμός τιμής μονάδας του ακινήτου με ΚΜ 29Κ γαιών Καρδάμαινας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Έγκριση πρόσθετων επιχορηγήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω» και «Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την καταβολή των μισθωμάτων Β’ Εξαμήνου οικον. έτους 2019 των ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω και τη ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ή επιστροφή ποσού μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος κατόπιν αιτήματος κας Αικατερίνης Ζουμπά. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Σελίδα 1 από 55

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot