Α. Στις 16.00 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018».

Β. Ακολουθεί στις 18.00 τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω 26 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:
1) Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
2) Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
3) Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
4) Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
5) Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2018 της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) καθώς και της σχετικής Έκθεσης Απολογισμού. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).
6) Απαλλαγή της  Εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ)  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την διαχείριση των χρήσεων 2018. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).
7) Διορισμός εκπροσώπου στον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω – Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
8) Λήψη απόφασης για αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω” - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
9) Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
11) Προγραμματισμός των Δράσεων του Δήμου Κω που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
12) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης Πρόεδρο & Αντιπροέδρου έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος).
13) Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2019 Απόφαση του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).
14) Μεταβολές σχολικών μονάδων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ των Ν.Π. κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
15) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. που αφορά στην αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης κα. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία).
16) Λήψη απόφασης επί της με Α.Π. 28843/28-10-2019 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ Νικηταράς Θεοδόσιος.).
17) Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
18) Διακοπή εργασιών στο έργο: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Περιοχή “ΚΕΠΕΧΗ”, μεταξύ των Κ.Μ. 118 ΚΧ & 119 – 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018).» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΝΕΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» (Α.Μ. 33/2010 πρώην Δήμου Δικαίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίστρωση, επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού», (Α.Μ.: 11/2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
21) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από Ο.Τ. 11Α (Α.Μ. 52/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
22) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω, (Α.Μ. 46/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
23) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο: «ΦΙΛΟΙ/FILI», κατηγορίας δύο αστέρων (2*), με τελική δυναμικότητα 135 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 8.720,00 τ.μ. (Κ.Μ. 270 γαιών Ασφενδιού – Κτηματολογίου Κω), στην περιοχή «Τιγκάκι», της Δ.Κ. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
24) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διόρθωση του Ο.Π.Δ. (πίνακας στοχοθεσίας) του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2019 απόφαση του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. & προσθήκη του Ο.Π.Δ. (Πίνακα Στοχοθεσίας) του Δ.Λ.Τ. βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2019 σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
25) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
26) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Β’ εξαμήνου έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1) Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα “υιοθέτησης” πάρκων, πλατειών και γενικότερα κοινόχρηστων χώρων από επιχειρηματίες, φορείς ή πολίτες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
2) Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς γιατρούς, σύμφωνα με το αρθρ. 20 Ν. 4213/2013, την υπ’ αριθμ. Υ10Α/Γ.Π.οικ. 60934/8/7/2013 & το Ν. 4368/2016, αρθρ. 46 παρ. 5. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
3) Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω – Δ.Ι.Ι.Κ. και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του, την περίφραξη, την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας και την πλήρη προσαρμογή του στις προδιαγραφές εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
4) Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω & Ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καμπουράκης Σταμάτιος).
5) Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κω και ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
6) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία “ΑΚΤΙ ΤΙΓΚΑΚΙ”, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) συνολικής δυναμικότητας 500 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεών του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, εντός γηπέδου 27.870 τ.μ., στην περιοχή “Τιγκάκι”, εντός Natura 2000), εκτός σχεδίου ΔΚ Ασφενδιού, ΔΕ Δικαίου, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, ιδιοκτησίας ΕΛ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ - Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός (Α.Μ. 1/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
8) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : “Μετατροπή διώροφου κτιρίου καταστήματος (ιδιοκτησίας Β. Πίτση) σε Λύκειο Ζηπαρίου.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
9) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διανοίξεις δρόμων σχεδίου πόλεως στο Πλατάνι και παράπλευρα της υπό διάνοιξης περιμετρικής οδού (οδοί Αττάλου, Αρτέμιδος, Αρχ. Γαβριήλ, Χάλκης), (Α.Μ.: 27/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
10) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση – συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Πυλίου”, (Α.Μ. 32/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
11) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου Κω», (Α.Μ. 53/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
12) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση – αποκατάσταση όψεων και μόνωσης δώματος κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ”, (Α.Μ. 54/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
13) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιούλιου 2017 - Λήψη μέτρων ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
14) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση οδού από καφετέρια Πίκουλα ως γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πυλίου, (Α.Μ. 17/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
15) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινοχρήστων Υποδομών στη νήσο Κω - Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο "Αμανιού" Δ.Κ. Πυλίου (Έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού), (Α.Μ. 49/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
16) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
17) Αποδοχή παραίτησης εκπροσώπου Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ» για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες & ορισμός νέου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
18) Εκλογή νέων οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου, με μυστική ψηφοφορία, (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή δύο (2) Αντιπροσώπων Δήμου Κω (με μυστική ψηφοφορία) στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
2) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
3) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
4) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
5) Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω, μήκους ακτογραμμής 500μ. και κατασκευή ΣΠΑΑ. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφασης του Δ/Σ περί καθορισμού τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
7) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2019 απόφασης του Δ/Σ περί υποβολής οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
8) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφαση του Δ/Σ περί ψήφισης Α’ τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
9) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ψήφισης αναμόρφωσης Π/Υ εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).
11) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εκπροσώπων κοινωνικού φορέα (ΤΕΕ) από το Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ορισμός νέων εκπροσώπων. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
12) Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα, κλασικού τύπου με διακριτικό τίτλο: «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΩΣ», κατηγορίας 3* αστέρων δυναμικότητας 212 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 13.520,00 τ.μ. (κατά κτηματολόγιο) στην ενοποιημένη μερίδα 40 γαιών Καρδάμαινας στην περιοχή «Καρδάμαινα», ΔΚ Καρδάμαινα / ΔΕ Ηρακλειδών, Δήμου Κω ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ του φορέα «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
13) Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης “Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ειδικό Χωρικό Σχέδιο) σε τμήμα της Κ.Μ. 2008 γαιών Κεφάλου για την ανέγερση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.” (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
14) Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ.: 06/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
15) Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι), (Α.Μ.: 10/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
16) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω, (Α.Μ.: 63/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
17) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Πλακόστρωση και Ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (Α.Μ.: 36/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
18) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη Δ.Κ. Κεφάλου», (Α.Μ.: 43/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις του οδοστρώματος από εκκλησία Ασώματου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο». (Α.Μ. 29/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
20) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Επέκταση δημοτικού φωτισμού από πλατεία Αγ. Αποστόλων προς «Γλυκί», (Α.Μ. 22/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
21) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση από πλατεία Αγίας Τριάδας ως πλατεία Τσιγκούρας», (Α.Μ. 24/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
22) Λήψη απόφασης για τη διακοπή εργασιών & έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ.: 08/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
23) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση οδού από “Πηγή” έως πλατεία Αγίου Νικολάου, (Α.Μ.: 23/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
24) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47), (Α.Μ.: 25/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
25) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη & Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινα: Περιοχή Κεπεχή μεταξύ των Κ.Μ. 118 Κ.Χ.> +119, 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
26) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων : 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ. 49/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
27) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου», (Α.Μ. 45/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
28) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι Πλατύ Ποταμού (Υποσκαφή θεμελίωσης, αστοχία σκυροδέματος βάσεως και πλαϊνών γέφυρας Πλατύ Ποταμού», (Α.Μ. 51/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
29) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 459/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ως προς την αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων Δήμου Κω για την κίνηση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
30) Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου για την Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω» - «Ανανέωση συμβάσεων εργασίας των τριών στελεχών του Κέντρου». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).
31) Αποδοχή   της  υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ.Α ΤΕΒΑ:839 Οικ./02-10-2019 (εισερχ. αριθμ. πρωτ. Εισερχ.23403/03-10-2019) απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» (ΑΔΑ:ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6). (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).
32) Αποδοχή  της  Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Συνθηκών  Στέγασης Ρομά Δήμου Κω” με Κωδικό ΟΠΣ 5047912 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).
33) Αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. στην Ομάδα έργου της πράξης µε τίτλο: “Step2Smart/ Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
34) Απαλλαγή υπολόγου υπάλληλου για μετάβαση αιρετού στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “TOUR NATUR” στο Ντίσελντορφ από 06-08/09/2019, ως μη γενόμενη. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/19-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης  Συγχρηματοδότησης του Προγράμματος Φιλανθρωπικού Έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
3. Αποδοχή της “1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ 5001725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» - Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου – Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων των πέντε υπαλλήλων – Έγκριση για πρόσληψη νέων υπαλλήλων." (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).
4. Αποδοχή του ποσού των 12.696,00 € για : α) την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και β) την αποκατάσταση ζημιών της οικοσκευής της κύριας κατοικίας των πληγέντων από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 στον Δήμο της Κω. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).
5. Απαλλαγή υπολόγων – Ορισμός νέων υπόλογων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες Κω, Ασφενδιού, Καρδάμαινας, Κέφαλου, Πυλίου & Αντιμάχειας - Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση των ποσών των πάγιων προκαταβολών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
6. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού ποσού προερχόμενο από τη μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος της Κ.Μ. 50 γαιών Καρδάμαινας επιφανείας Ε = 80,88 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Καρδάμαινας, ιδιοκτησίας : “ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
17. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: Step2smart. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
18. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: STRATENERGY. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
19. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
20. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
21. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
22. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
23. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
24. Ορισμός μελών της επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).
25. Ορισμός μελών της επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).
26. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
27. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την ανέλκυσης – απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του λιμεναρχείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
28. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
29. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
30. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝ.ΔΩ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
31. Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 19:00,

 

ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού ΟργανισμούΠολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Κω.

 

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω.

 

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.

 

6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω.

 

7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Κω.

 

8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω.

 

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε.

 

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε.

 

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε.

 

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού Κω - Νισύρου.

 

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης.

 

14. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019).

 

15. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.

16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου
Κω.

 

17. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω.

 

18. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω.

 

19. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Κω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σελίδα 1 από 55

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot