ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 53781/Υ1/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ . (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ.12995/04-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΧΜΩΛΕ-Ρ0Θ) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης –Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
Εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
Έγκριση για «Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Βελτίωση συνθηκών Στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 2010649 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σε δημόσιες παραλίες νήσου Κω, στις περιοχές : Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Μέλους της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με το ακρωνύμιο : “Step2Smart”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ Νήσου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω», (Α.Μ.: 63/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη Νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός», (Α.Μ.: 1/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως», (Α.Μ.: 36/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου : «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω» (Α.Μ 62/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού από πλατεία Γ. Αποστόλων προς «Γλυκί», (Α.Μ.: 22/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αντιμάχειας – 2ου Λυκείου Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Αναστροφή της εγκεκριμένης παραχωρηθείσας έκτασης επιφανείας 760,5 τ.μ. από την Κ.Μ. 63Ζ, 63Η και 63 γαιών Καρδάμαινας και πρόταση σύστασης δουλείας διόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Έκφραση γνώμης για χρήσεις γης σε τμήμα του Τ.Δ. 118 Αγροκτήματος Αντιμάχειας Δήμου Κω (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 500 Γαιών Αντιμάχειας). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος).
Λήψη απόφαση για το συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν μισθώματα της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. ΟΡΦΕΑΣ, βάσει της υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου της διαχείρισης του υπ’ αριθμ. Β 431/06-05-2019 & Απόδοση λογαριασμού. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης για την επανάληψη της προμήθειας «Ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Λήψη απόφασης (συμπληρωματική) περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
Αποδοχή του από 14-5-2019 πρακτικού της διαπαραταξιακής – διακομματικής σύσκεψης, περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατέθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,

ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 13:30 Μ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 15:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην ψήφιση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γιώργος).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2019 απόφασης Δ/Σ της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης απολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ζερβός Μανώλης).

Έγκριση απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του οίκου ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

Επανυποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό : 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, Α.Π.: 3438/1113/Α3/13-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλασσών Προορισμών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές – Συνεργασία Δήμων Κω – Σαλέρνο – Κόρντοβα – Ουψάλα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος – Υπεύθυνος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κανταρζής Νίκος).

Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5029266 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίου 2014-2020», ποσού 1.000.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 809Γ Γαιών Κεφάλου επιφάνειας 100 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 4.010 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Αποδοχή της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 238/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί απευθείας εκποίησης της Κ.Μ. 424 οικοδομών Κω εξοχής στον Μεμέτ Τσακίρ του Χασάν. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τις μισθώσεις ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του και για τη στέγαση σχολικών κτιρίων οι οποίες τείνουν στη λήξη τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός της Κ.Μ. 1327 οικοδ. Κω – εξοχής (κτίριο πρώην Alexander fashions) στο Πολιτιστικό – Αθλητικό Σύλλογο «Σωματείο Αεροσφαίρισης Κω», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 220/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά την υπ’ αριθμ. Α843/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, με την επωνυμία «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ», μετά την υπ’ αριθμ. Α842/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την ίδρυση Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

Έγκριση εκλογής προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Υδρονομείς Άδρευσης) στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε παραλίες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Επικαιροποίηση της «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 335/14-03-2017 (ΑΔΑ: Ω80ΧΩΛΕ-ΩΟΜ) απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ορισμός ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου του προγράμματος «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλαιού σταδίου ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Ενιαίου Λυκείου πόλης Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Κ. Πυλίου», (ΑΜ 40/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση & Ηλεκτροφωτισμός οδών στα Ο.Τ. 379, 378, 360 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω», (Α.Μ.: 28/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω», (Α.Μ. 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Διευθέτηση του νοτίου τμήματος του ρέματος «Χάντακας» Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ.: 6/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ.: 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ομβρίων παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ (Α.Μ.: 12/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις, (ΑΜ: 19/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού 7ης Μαρτίου ΔΕ Καρδάμαινας (ΑΜ 71/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναδιαρρύθμιση πολιτιστικού κέντρου Κεφάλου – αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων», (ΑΜ 59/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη ΔΚ Κεφάλου, (ΑΜ 43/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικοπέδου Καραμπεσίνη στην Αντιμάχεια Κω», (ΑΜ. 52/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Πλημμύρες σε οδοστρώματα οδού Μεροπίδος (διευθέτηση χειμάρρων στην ΔΚ Καρδάμαινας – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βαληνάκη), (ΑΜ 36/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (ΑΜ 36/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκαταστάσεις ζημιών σχολικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου με την υφιστάμενη επωνυμία “Blue Lagoon Resort”, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 894 κλινών και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, που πρόεκυψε από τη λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων ξενοδοχείων “BLUE LAGOON I”, “BLUE LAGOON II”, “BLUE SEA BEACH I” & “BLUE SEA BEACH II”, καθώς και από την πολεοδομική και λειτουργική τακτοποίηση των κατασκευών τους με το ν. 4178/2013, εντός του γηπέδου συνολικού εμβαδού 59.617,00 τ.μ., στην περιοχή «Νέα Αλικαρνασσός» του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας «ΜΟΥΡΑΡΙΟ Α.Ε». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

Καθορισμός τιμής μονάδας του ακινήτου με ΚΜ 29Κ γαιών Καρδάμαινας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

Έγκριση πρόσθετων επιχορηγήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω» και «Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κω». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ζερβός Μανώλης).

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης για την καταβολή των μισθωμάτων Β’ Εξαμήνου οικον. έτους 2019 των ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Κω και τη ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ή επιστροφή ποσού μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος κατόπιν αιτήματος κας Αικατερίνης Ζουμπά. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
2. Έγκριση για τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Μουζουράκης Θεόφιλος).
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης Διευθυντικού στελέχους επί θητεία, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ίσης με διάρκεια της επόμενης δημοτικής περιόδου. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. κα. Πη Βασιλεία).
6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κω έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
7. Λήψη απόφασης για την καταβολή μερισμάτων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ” και με το διακριτικό τίτλο “Α.Ν.Ε.Μ. Α.Ε.” (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Α.Ν.Ε.Μ. κος Λοΐζος Σταμάτης).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή «Τσουκαλαριά» σχεδίου πόλης Καρδάμαινας”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : “Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος λόγω κατολίσθησης στην περιοχή Παραδείσι”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω, (Α.Μ.: 36/2017)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός οδού Δωδεκανήσου σχεδίου πόλεως Καρδάμαινας από είσοδο έως πλατεία ταξί”, (Α.Μ. 38/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - επισκευές στον Παιδικό Σταθμό οδού Γ. Αβέρωφ πόλης Κω”, (Α.Μ. 14/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού από Α.Τ. Αντιμάχειας μέχρι πλ. Αγίας Τριάδας”, (Α.Μ. 21/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
16. Εξέταση ένστασης αναδόχου κατά απόφασης έκπτωσης στα πλαίσια του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 379, 378, 360 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
17. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ - ΚΟΜΒΟΙ - ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου πλατείας Πιάτσα Ροτόντα (Κων. Παλαιολόγου)”, (Α.Μ. 60/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
18. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - Αποκατάσταση ζημιών Σχολικών κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών”, (Α.Μ. 56/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
19. Λήψη απόφασης α) για την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Ο.Α.Ε.Δ. από 01/01 έως 31/12/2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).
20. Πρόταση Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Επέκτασης Πόλης Κω στο Κακό Πρινάρι στα Ο.Τ. 453, 454 & 455 (ιδιοκτησίας Αφών Περίδου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος του Δ/Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ” και ορισμός νέου μέλος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Αντιμάχειας”, (Α.Μ. 60/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για τη “συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
24. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
25. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
26. Προέγκριση μετάβασης εκπρόσωπου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΒΙΤ» στο Μιλάνο 10-12/2/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
27. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού “IFT” στη Σερβία από 21 – 24/2/2019 – Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
28. Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στη Διεθνή έκθεση τουρισμού στο “ITB” στο Βερολίνο από 06 έως 10/03/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Σιφάκης Ηλίας).
29. Προέγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).
a.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια τυπική διαδικασία.
Αυτή η Δημοτική Αρχή μετέτρεψε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε μια βαθιά, ανοιχτή και αληθινή δημοκρατική διαδικασία.
Παρουσιάστηκε στους πολίτες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, έγινε αντικείμενο διαλόγου και αντιπροτάσεων. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις μας βοήθησαν ουσιαστικά.
Δώσαμε το λόγο στον πολίτη, ακούσαμε τον πολίτη της Κω.
Και αυτό ήταν και είναι μια μεγάλη κατάκτηση.
Έτσι προχωρά μπροστά η Κως, έτσι θα συνεχίσει να προχωρά και στο μέλλον.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2019 στηρίζεται στη δυνατότητα του Δήμου Κω να χρηματοδοτεί έργα με δικά του χρήματα.
Ο Δήμος Κω είναι πλέον ένας Οικονομικά Ισχυρός και Αυτοδύναμος Δήμος, στέκεται γερά στα πόδια του.
Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της δημοτικής αρχής, σε καιρούς δύσκολους με μείωση κατά 60% των ΚΑΠ και με την κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ που στέρησε από το Δήμο Κω έσοδα της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κω, περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.119.237 ευρώ.
Το 80% των έργων και αυτού του ποσού προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν με ίδιους πόρους του Δήμου, ανέρχονται στο ποσό των 13.725.863 ενώ τα χρηματοδοτούμενα έργα από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και από ευρωπαϊκά προγράμματα ανέρχονται στο ποσό των 3.933.374 και αντιπροσωπεύουν το 19,8% του τεχνικού προγράμματος.
Ελάχιστοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν αυτή τη δυνατότητα, να χρηματοδοτούν δηλαδή έργα με δικούς τους πόρους.
Σε ελάχιστους Δήμους το 80% των έργων του Τεχνικού Προγράμματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.
Φαντάζομαι όλοι να αντιλαμβάνονται ότι σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας και μείωσης των πόρων προς τους Δήμους, πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Και ποια θα ήταν η εξέλιξη και η μορφή του Τεχνικού Προγράμματος αν ο Δήμος Κω δεν είχε εξυγιάνει τα οικονομικά του, αν δεν είχε καταστεί οικονομικά ισχυρός και αυτόνομος.
Είναι δεδομένες οι κατευθύνσεις του Τεχνικού Προγράμματος στο πεδίο των έργων.
Η Κως κλείνει παλιές πληγές, ρίχνουμε το βάρος στη βελτίωση του οδικού δικτύου. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, βελτιώνουμε το οδικό μας δίκτυο.
Ταυτόχρονα το 2019 υλοποιούνται έργα στις υποδομές του νησιού, στους βιολογικούς και στα αποχετευτικά δίκτυα των χωριών.
Παράλληλα υπάρχουν στοχευμένα έργα, που κάνουν πράξη αυτό που θέλουμε όλοι.
Κάθε μέρα, η Κως να γίνεται καλύτερη.
Η κ. Αναγνωστίδου θα αναφερθεί αναλυτικά στο τεχνικό πρόγραμμα.
Εγώ θα επανέλθω στην αναγκαιότητα διαλόγου, δημοσίου ελέγχου και διαβούλευσης με τους πολίτες.
Το θεσμό των ετήσιων λαϊκών συνελεύσεων θα τον συνεχίσουμε, το επιβάλει άλλωστε η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών.
Είναι κανόνας της δημοκρατίας ο διάλογος και ο θεσμός των λαϊκών συνελεύσεων.
Οι μόνοι που δεν τον θέλουν είναι όσοι φοβούνται τους πολίτες και οι κουκουλοφόροι.
Οι λαϊκές συνελεύσεις δεν είναι παραταξιακές συγκεντρώσεις, είναι ανοιχτές σε όλους τους Δημότες, κυρίως ανήκουν στο Δήμο ως πρωτοβουλία και έκφραση.
Και ο Δήμος ανήκει σε όλους.
Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν φοβάται τους πολίτες , δίνει λόγο και βήμα στον πολίτη, ακούει τον πολίτη. Ακόμα και αν αυτά που λέει ο πολίτης ακούγονται δυσάρεστα.
Όλοι όμως θα αντιλήφθηκαν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή μπορεί και συνεργάζεται με όλους για το καλό της Κω.
Με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση εγκαινιάσαμε μια ειλικρινή σχέση και συνεργασία, το ίδιο θα κάνουμε και με όποιον είναι σε αυτή τη θέση μετά τις εκλογές.
Δεν είμαστε δεδομένοι για κανέναν, πέρα και πάνω από όλα βάζουμε την Κω.
Και όταν θίγεται η Κως, η φωνή μας θα ακούγεται πάντα δυνατή.
Δεν λειτουργούμε με ιδεολογικές αγκυλώσεις και αποκλεισμούς, δεν μας ελέγχει και δεν μας κρατάει κανείς, δεν είμαστε ενεργούμενα κανενός κομματικού επιτελείου και χώρου.
Στην παράταξη μας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους άνθρωποι από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, τους οποίους όμως ενώνει ένα πράγμα: η αγάπη τους για την Κω.
Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, η πιο μεγάλη παράταξη είναι η ίδια η Κως.
Η εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου για τις δημοτικές εκλογές δεν πρέπει να οδηγήσει σε ακυβερνησία τους Δήμους.
Εάν ο στόχος της εφαρμογής του νέου εκλογικού νόμου είναι η συνεργασία, όλοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τη διάθεση σύνθεσης, συνεννόησης και συνεργασίας.
Και αυτή εκφράζεται μέσα από διαδικασίες όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου.
Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος, αν δεν υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και αντιμετωπίσουμε πρακτικές στείρας άρνησης, ο Δήμος να μην έχει ούτε προϋπολογισμό αλλά ούτε και Τεχνικό Πρόγραμμα.
Και αυτό θα ήταν τραγικό και επιζήμιο για τους ίδιους τους πολίτες.

 

Δήμαρχος Κω
Γιώργος Κυρίτσης

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 13:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών).
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018, (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
3. Έγκριση υπολογισμού εισφοράς σε γη στα πλαίσια εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κω, σύμφωνα με το π.δ. 20.1.88 (ΦΕΚ 61/Δ/28.1.88), στο Ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της εταιρείας “BLUE LAGOON ANNEX A.E.”, στο Ψαλίδι της Κω, σε γήπεδο εμβαδού Ε=41.880 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
4. Έγκριση του αιτήματος της ομόρρυθμης εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί αντικατάστασης των κατόψεων που συνοδεύουν την με αριθμ. 393/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτής για χώρο πώλησης 1.483,29 τ.μ., λοιπούς βοηθητικούς χώρους ισογείου 651,55 τ.μ. και ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους υπογείου 120,96 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
5. Λήψη απόφασης για την υπόθεση αντικατάσταση οικοπέδου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω, κατόπιν αιτήματος του κ. Πετρόπουλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
6. Τακτοποίηση οφειλής Δήμου Κω προς τους κληρονόμους ιδιοκτησίας Τζεγιάννη χήρας Δημητρίου Σπύρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220/1993 πράξη αναλογισμού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
7. Λήψη απόφασης για την μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος της ιδιοκτησίας κ. Κοντομανώλη Νικολάου (Ξενοδοχείο Ευριπίδης), επιφανείας Ε= 80,88 τ.μ. της Κ.Μ. 50 Γαιών Καρδάμαινας, στην περιοχή «ΠΕΔΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών για Παράγωγη Vr Video Εικονικής Πραγματικότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιστολών και μικροδεμάτων στο εξωτερικό του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 24/09/2018 έως και 24/10/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από 1 σημείο (έκθεση δομικής) για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης υδραυλικού εξοπλισμού δημοτικού σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 20/09/2018 έως και 19/10/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού δημοτικού σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 10/09/2018 έως και 10/10/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων HACCP του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 7ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων Δήμου Κω 2017-2018». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών και εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο 1ο και 2ο όροφο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω, (Α.Μ.: 58/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ελαστικών. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
19. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής μηχανημάτων έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου απορριμματοφόρων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
21. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής λεωφορείων και απορριμματοφόρων. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
23. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ενός μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
24. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής δύο μηχανημάτων και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

25. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής μηχανημάτων έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου μηχανήματος έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου μάρκας Volvo με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5796. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
28. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας που αφορά σε εργασίες αποψίλωσης χόρτων εκατέρωθεν του δημοτικού οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας που αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2017 Δήμου Κω από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής καλής εκτέλεσης της εργασίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών δημοτικού συμβουλίου παρελθόντων ετών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ.).
31. Προέγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ., που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 – 5/12/2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ.).
32. Προέγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχάλη για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 

Σελίδα 1 από 54

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot