Που έχει καταχωρηθεί στο 02ο Πρακτικό της από 20-01-2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Σήμερα στις είκοσι (20) μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 714/16-01-2020 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τα αρθρ. 74, 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133/19-07-2018) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του ιδίου ως άνω Κώδικα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων, ήσαν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλούδης Ιωάννης
1. Μήτρου Εμμανουήλ
2. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία
2. Σιφάκης Ηλίας
3. Μουζουράκης Θεόφιλος
3. Σαϊτής Ιωσήφ
4. Βλάχου Σεβαστή
οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα &
5. Κασσιώτη Γεωργία
αιτιολογημένα δεν προσήλθαν.
6. Πης Σταμάτιος

7. Κανταρζή Σταματία

8. Παρισίδη Σμαράγδη

9. Ρούφα Ιωάννα

10. Κάννη Καλλιόπη

11. Καμπουράκης Σταμάτιος

12. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ

13. Μαραγκός Σεβαστιανός
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
14. Αβρίθης Παναγιώτης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
15. Μακρή Κυριακή
1. Γιωργαλλής Μιχαήλ, Ασφενδιού
16. Φραγκούλης Ιωάννης
2. Πάχος Θεόδωρος, Πυλί
17. Γερασκλής Δαυίδ

18. Πη Βασιλεία

19. Χόνδρος Κωνσταντίνος

20. Ζαχαρός Κωνσταντίνος

21. Μανιάς Βασίλειος

22. Πασσανικολάκης Γεώργιος

23. Ζερβός Νικόλαος

24. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη

25. Κρητικός Αντώνιος

26. Ζερβός Εμμανουήλ

27. Κιάρης Μηνάς

28. Κυρίτσης Γεώργιος

29. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

30. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

31. ………………………………………………….

32. ………………………………………………….

33. ………………………………………………….

 

ΘΕΜΑ 1ο § Β: “ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΑΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.”

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και για το ανωτέρω θέμα απηύθυνε το λόγο στον κ. Δήμαρχο για να το εισηγηθεί.
Ο κ. Δήμαρχος πήρε στη συνέχεια το λόγο και εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε τα εξής:
Να ενημερώσω το Σώμα πως πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μετά τη χθεσινή συνεδρίασή της (19-1-2010) είναι πέραν των προτάσεων που εγκρίθηκαν στο πρώτο μέρος της απόφασης, να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου μας στην κινητοποίηση όλων των νησιών, με το κλείσιμο των υπηρεσιών του την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ως μέτρο πίεσης για την άμεση και γενναία αποσυμφόρηση της υπάρχουσας δομής και της προθέσεως της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστής δομής στο νησί μας.
Παράλληλα, καλούμε τον εμπορικό κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση με κλείσιμο των καταστημάτων την ίδια ημέρα.
Στη συνέχεια απηύθυνε το λόγο στους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, για να εκφράσουν τις θέσεις τους. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ . ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ν’ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΕΧΕΙ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α’ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝΙΣΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).
Ο Πρόεδρος κλείνοντας πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της συζήτησης, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει επί του θέματος.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:

 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133/19-07-2018).
2. Τη σχετική με το θέμα εισήγηση του κ. Δημάρχου.
3. Την υπ’ αριθμ. 1/19-01-2020 σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
4. Τις εισηγήσεις το Προέδρου & του κ. Δημάρχου.
5. Τις εισηγήσεις – θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους.
6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί δεκαεννέα (19) παρόντων Μελών, ΥΠΕΡ της προτάσεως εψήφισαν δεκαπέντε (15) παριστάμενα Μέλη, μειοψηφούντων των 1/ Ρούφα Ι., 2/ Κάννη Καλλ., 3/ Φραγκούλη Ι. & 4/ Μακρή Κυρ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
A. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στην κινητοποίηση όλων των νησιών, με κλείσιμο των υπηρεσιών του την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ως τρόπο αντίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
B. Καλεί τον εμπορικό κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση με κλείσιμο των καταστημάτων τους την ίδια ημέρα.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 02ο πρακτικό της από 20-01-2020 τακτικής συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Δήμαρχος Κω
Τα Μέλη
Καλλούδης Μ. Ιωάννης
Νικηταράς Α. Θεοδόσιος
Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία

 

Βλάχου Σεβαστή

 

Κασσιώτη Γεωργία

 

Πης Σταμάτιος

 

Κανταρζή Σταματία

 

Ρούφα Ιωάννα

 

Κάννη Καλλιόπη

 

Καμπουράκης Σταμάτιος

 

Αβρίθης Παναγιώτης

 

Μακρή Κυριακή

 

Φραγκούλης Ιωάννης

 

Χόνδρος Κωνσταντίνος

 

Ζαχαρός Κωνσταντίνος

 

Μανιάς Βασίλειος

 

Πασσανικολάκης Γεώργιος

 

Ζερβός Νικόλαος

 

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 

Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

Η θέση μου / ομιλία στην επιτροπή διαβούλευσης:

«Μπορώ να καπνισω;
Οχι; Άρα Πολιτική βουληση και η ανυπακοή φέρνει τιμωρία…

Αφού άκουσα προσεκτικά τους συμπολίτες μου και επιστρέφοντας από την Αρκαδία, οπου ήμουν για λίγες ημέρες όπου είχα και συναντήσεις με διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμών, έχω να αναφέρω τα εξής:

Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης ( της λαθραίας εισόδου στην χώρα δηλαδή ατόμων ), αποτελεί μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία για όλους.
Θεωρώ δεδομένο ότι συμφωνούμε όλοι σ’αυτό.
Επίσης το πρόβλημα σε αυτήν την έκταση ξεκίνησε με την αστεία ανεύθυνη ανακοίνωση οτι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα.
Ο Εθνικός κίνδυνος που αναφέρθηκε απο τους συνομιλητές εδώ, δεν εγκυμονεί μόνο στα νησιά αλλά παντού πλέον στην Ελλάδα.

Ομως και μόνο η αποδοχή της ύπαρξης του προβλήματος υποδεικνύει και την λύση του!
Ως Ιπποκρατικός τόπος – κοιτίδα της Ιατρικής, η λύση του υποδεικνυεται απο τη φράση «Προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν»
Αυτό μεταφράζεται, στο ζήτημα της παράνομης μεταναστευσης, σε Αποτροπή Εισόδου με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.
Εχω θέση, αλλά Δεν είμαι ο αρμόδιος να τους προτείνω.

Στην περίπτωσή μας, αν και εφόσον η πρόληψη, η αποτροπή δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε η θεραπεία είναι η καταπολέμηση του ξένου παράγοντα – άρα η καταστολή, ο περιορισμός και όχι η ελεύθερη μετακίνησή του στο νησί.

Αν δεν είναι εφικτό το κλείσιμο της υπάρχουσας δομής, πράγμα που ευχόμαστε και επιθυμούμε και εισηγούμαστε, τότε συστήνουμε κάποιας μορφής κλειστού τύπου, με την έννοια του
Αυστηρού εγκλεισμού, αυστηρά φυλλασσόμενου κέντρα – και με την πιθανή συνδρομή εθνοφυλακων – μικρού αριθμού μεταναστών, όχι εισροή από άλλες περιοχές, είναι ο Μόνος Δρόμος, με ταυτόχρονη Άμεση επαναπροώθηση σε άλλες χώρες προορισμού ή της προέλευσης
Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος και αρμόδιος να κρίνω Ποιοί και πού.
Αλλά ξεκάθαρα Όχι στην ενδοχώρα, όπως από το 2015 δήλωνα.

Η ενδοχώρα είναι ημίμετρο που ανακουφίζει το πρόβλημα τοπικά.
Η Κως δεν είναι κάτι διαφορετικό απο τα άλλα νησιά ή την ενδοχώρα, αυτό είναι εγωιστική θέση και διχαστική, δεν πολεμά το πρόβλημα, αντιθέτως προκαλεί νεες ροές.
Είναι σαν ενα φράγμα που ανοίγει και ξανακλείνει..

Αν όντως επιθυμούμε την ποιοτική αναβάθμιση της Κω, θέση που διατυπβθηκε και τις προηγούμενες ημέρες και μέσω του Υφυπουργού Μάνου Κόνσολα, του Γ.γ του ΕΟΤ και του Δημάρχου κ.Νικηταρά, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε, να είναι ποιοτικό και διαφορετικό και όχι μιά σοθπα πολυπολιτισμικότητας 48 εθνικοτήτων και χαοτικής καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητας.

Είμαστε ανοικτοί, με πολλές προτάσεις σε διάλογο,γιά την καταπολέμηση του προβλήματος, εν τη γέννέση του και όχι στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του.

Κάθε πρόβλημα, όπως λέω στους μαθητές μου, έχει πανω από μία λύσεις, το ποιά θα επιλέξουμε είναι επιλογή μας, για τό πόσο κόπο η χρόνο θέλουμε να δαπανήσουμε,

Καιρός να αντιτάξουμε και να ορθώσουμε με Θέληση ομοψυχία και ενότητα,
ως Κώοι και ώς απόγονοι Ελλήνων το ανάστημά μας, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.
Σε κάθε περίπτωση θα σταθούμε πλάι στην απόφαση της πλειοψηφίας και στον αγώνα της.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.»

 

Μια από τις προγραμματισμένες συναντήσεις του γραφείου τουριστικής προβολής του δήμου μας στη έκθεση της Ουτρέχτης, «VAKANTIEBEURS 2020», η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19/1, ήταν κι αυτή με τον κ. Stephane Joly, Head of Tourism Partnerships του πολύ σημαντικού για την ολλανδική και βελγική αγορά tour operator, Sunweb.

Για τον συγκεκριμένο tour operator και για το 2020, οι πτήσεις τους από Ολλανδία για Κω ξεκινάνε 9 Απριλίου και τελειώνουν 22 Οκτωβρίου, ενώ για το Βέλγιο ξεκινάνε 2 Μαΐου και τελειώνουν 17 Οκτωβρίου.

Το 2019 έφεραν 17.900 Ολλανδούς τουρίστες στο νησί και φέτος θα φέρουν 22.750 (αύξηση 27%), ενώ από το Βέλγιο από 2.540 το 2019, φέτος θα φέρουν 7.550 (αύξηση 197%).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

Μανιάς Βασίλης

Ο Δήμος Κω ως Επικεφαλής Εταίρος της 55ΠΕ ΚΩ σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει με Θέμα:
“Ενημέρωση και Συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής διατροφής και παιδικής παχυσαρκίας” ,
το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στις 17:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΩΣ» .
Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν ως ομιλητές, οι ειδικοί επιστήμονες κα Μαλαχία Καλλιόπη, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος και η κα Δρόσου Μαρία-Ειρήνη, Ψυχολόγος.
Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους ενήλικες ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Δεν τους ακολουθούμε.
Διαπιστώνουμε όμως καθημερινά ότι επιβεβαιώνεται η άποψη που εξέφρασε ο Κωακός λαός για την προηγουμένη δημοτική αρχή: αδιαφορία, έλλειψη διεκδίκησης, παραίτηση …
Επειδή, λοιπόν, φαίνεται ότι αγνοούν εντελώς ποια ήταν η εισήγηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων προς το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη δική τους περίοδο, ας αναμένουν λίγο.
Θα εκπλαγούν, αφού όπως φαίνεται δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν, όπως δεν ενδιαφέρθηκαν για πολλά προβλήματα των συμπατριωτών μας ολόκληρη πενταετία.
Αν ενδιαφερόντουσαν, θα γνώριζαν ότι η εισήγηση αναφερόταν σε 80 εγκριθείσες θέσεις και μόνο για ένα μικρό τμήμα 3129 τ.μ. της μεγάλης έκτασης των 18780 τ.μ ..
Επίσης, θα πρέπει να απαντήσουν στην Κωακή κοινωνία γιατί αγνόησαν παντελώς όμορη της έκταση 2262 τ.μ. (Ο.Τ. 400, χαρακτηρισμένο για στάθμευση) την οποία προσθέσαμε στη δική μας μελέτη που υποβάλλαμε στο Υπουργείο.
Ακόμα και αυτό από μόνο τους ως στοιχείο, δείχνει πολλά.
Τα έγγραφα υπάρχουν, η αλληλογραφία και οι μελέτες υπάρχουν, ας ετοιμαστούν λοιπόν να απαντήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Εμείς, δεν αναφέραμε τίποτα απολύτως για την προηγούμενη δημοτική αρχή γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κοιτούμε μπροστά, στο μέλλον. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τους Δημότες.
Όμως στο ψέμα και την άγνοια θα τοποθετούμαστε, για να μην εισπράττουν οι συμπολίτες μας λανθασμένη εικόνα για όσα τους αφορούν.
Ο Δήμαρχος Κω, μέσα σε τέσσερις μήνες επισκέφτηκε τουλάχιστον ισάριθμες φορές το Υπουργείο Πολιτισμού.
Τα πάντα κατακτώνται με σκληρή δουλειά, επιμονή, επιχειρηματολογία και κυρίως διάλογο.
Η έλλειψη διαλόγου και συνεννόησης, στο πρόσφατο παρελθόν, στοίχισε ακριβά στους συνδημότες μας.
Για εμάς, το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της δημοτικής περιόδου, είναι η αποκατάσταση της τρωθείσας αξιοπιστίας του Δήμου μας.
Η εξωστρέφεια αρχίζει ήδη να αποφέρει καρπούς.
Καλούμε τη Δύναμη Αλλαγής να συστρατευθεί σε αυτή τη λογική.
Οι λεκτικές ακρότητές της δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα απολύτως στους συμπατριώτες μας.

Γραφείο Τύπου

Σελίδα 1 από 443

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot