Σας προσκαλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»
Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ακαθάρτων μεταξύ των φρεατίων 45 – 46 στην πόλη της Κω».
Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου νήσου Κω στο νομό Δωδεκανήσου»
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων»
Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις θέσεις Αγ. Πέτρος και Μαστιχάρι Νο2 Δήμου Κω»
Έγκριση της υπ΄αριθ. 36/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αναλύσεις χημικών παραμέτρων πόσιμου νερού, λυμάτων και ιλύος»
Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
Αποζημίωση Προέδρου του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ.
Αποζημίωση μελών του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑΚ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις.
Ανάθεση σε δικηγόρο για τη γνωμοδότηση επί της εφαρμογής της απόφασης 158/2018 Εφετείου Δωδεκανήσου, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβής των εργαζομένων της επιχείρησης.
Αναπροσαρμογή μισθώματος ενός αγρού στη θέση «ΛΕΙΒΑΝΟΣ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιμάχειας του πρώην Δήμου Ηρακλειδών.
Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.
Λοιπά θέματα.
Αιτήσεις δημοτών

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
Παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών της ΔΕΥΑΚ για συναλλαγές και εκπροσώπησης σε φορείς του Δημοσίου και Τράπεζες.
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε ΕΔΕΥΑ.
Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών.
Επικαιροποίηση ορισμού υπολόγου – διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων των χρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω ζημιών σε αγωγούς ύδρευσης».
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω».
Ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου Νήσου Κω στο Νομό Δωδεκανήσου».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου (Δ.Ε. Δικαίου)».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δίκυκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού (εργαλείων)».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ακαθάρτων μεταξύ των φρεατίων 45 – 46 στην πόλη της Κω».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων».
Έγκριση της υπ΄αριθ. 34/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια καλωδίων, ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών πινάκων».
Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019.
Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κω.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018.
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ανανέωση αδειών χρήσης για το έτος 2020.
Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.
Λοιπά θέματα.
Αιτήσεις δημοτών

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Συνεχίζουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ τον καθαρισμό φρεατίων καιρεμάτων – χωρίς προβλήματα η Κως από την πρώτη κακοκαιρία

Η ΔΕΥΑΚ συγχαίρει τον εργαζόμενο της Ψαρό Μανώλη για την αποφοίτησή του με άριστα από το νυκτερινό Λύκειο Κω και την εισαγωγή του με τις πανελλαδικές εξετάσεις στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2018
Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσεως 2018.
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια μονάδας απόσμησης στο αντλιοστάσιο Α9 στο Ψαλίδι».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες αφυδάτωσης περίσσειας ιλύος από τους τρεις (3) βιολογικούς καθαρισμούς Δήμου Κω».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών και λογισμικού».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Ε. Δικαίου Κω»
Γνωμοδότηση δικηγόρου Κω για την υπ΄ αριθ. 54/2019 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.
Λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης με αρ. πρωτ. 3379/18-09-2017 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου στη Δημοτική Ενότητα Κω (ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ)».
Λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης με αρ. πρωτ. 3510/27-09-2017 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου στη Δημοτική Ενότητα Κω (ΟΜΑΔΑ Α: Έτοιμο σκυρόδεμα)».
Λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης με αρ. πρωτ. 1021/30-03-2017 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου στη Δημοτική Ενότητα Κω (ΟΜΑΔΑ Α: Έτοιμο σκυρόδεμα)».
Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.
Λοιπά θέματα.
Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Σελίδα 1 από 46

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot