arxiki selida

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ,
Ως γνωστόν η οικονομική κρίση που ξεκίνησε κατά το δεύτερο ήμισυ της προηγούμενης δεκαετίας δημιούργησε μια ιδιαίτερα εύθραυστη κατάσταση στις αγορές. Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ήτοι 23,2 % στην ΕΕ των 28 και 23,8 % στην ευρωζώνη (Δεκέμβριος 2013).

Αρχική δημοσίευση 2014-09-03 19:42
 
Ως αποτέλεσμα αυτής της υψηλής ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας και της κοινωνικής απομόνωσης των νέων αυξάνεται, ενώ ολοένα και περισσότεροι νέοι νοιώθουν αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τον τόπο τους προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες αλλού.
Η επιχειρηματικότητα είναι σημαντικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας: δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, ανοίγει νέες αγορές, βελτιώνει την παραγωγικότητα και παράγει πλούτο. Η επιχειρηματική νοοτροπία ενισχύει την απασχολησιμότητα.  Η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συνιστά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και τη σημαντικότερη πηγή νέων θέσεων εργασίας.

Στις κοινωνίες που εκτιμούν και επιβραβεύουν επιχειρηματικές συμπεριφορές, όπως η ανάληψη λελογισμένων ρίσκων και η ανεξάρτητη σκέψη, ευνοείται η διαμόρφωση νέων λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις που πρέπει και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εντατικοποιηθεί η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και βοήθεια όχι μόνο στα μέλη μας αλλά στο σύνολο του δωδεκανησιακού λαού που πρόκειται να ιδρύσει, να διαχειριστεί ή να επεκτείνει μια επιχείρηση ή εταιρεία.

Με αυτά τα δεδομένα η επιχειρηματικότητα απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ακλόνητη πίστη στις δυνατότητες των επιχειρηματιών. Για αυτόν τον σκοπό, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να παροτρύνεται, να εμφυτεύεται σε αυτόν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας (ανάληψη πρωτοβουλίας, εμπιστοσύνη, ανάληψη λελογισμένων ρίσκων, δημιουργικότητα, οργάνωση, επιμονή) προκειμένου να αναπτύξει στο έπακρο τις δυνατότητές του και να επιχειρήσει  απρόσκοπτα στην αγορά. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητα προσδιορίζονται οι ακόλουθες προτεραιότητες:

Ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης και των δεξιοτήτων μέσω της επίσημης εκπαίδευσης, όπως επίσης και μέσω της μη τυπικής και της ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Θεωρώ ότι αυτά που μέχρι τώρα σας έχω επισημάνει είναι σχεδόν αυταπόδεικτα.

Όχι μόνο είναι αυταπόδεικτα αλλά είμαι και ικανοποιημένος που μεταφέρω στο ΔΣ του ΕΒΕΔ τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Μάιου 2014, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.

Θεωρώ επίσης ότι είναι χρέος μας να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο του Επιμελητηριακού θεσμού, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων εν γένει στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξης του παραγόμενου πλούτου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των αγορών μέσα στις οποίες και εμείς οι ίδιοι δραστηριοποιούμαστε.

Η ίδια απόφαση του Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη :

•    Να αναγνωρίσουν τη σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και να αναδείξουν τον ρόλο της μη τυπικής και της ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ώστε να διασφαλίζεται μια διεξοδική προσέγγιση της προσωπικής εξέλιξης των επιχειρηματιών και των νέων και να διευκολύνεται η επιτυχής ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
•    Να αναπτύξουν και να δώσουν έμφαση στην αναγνώριση της μη τυπικής και της ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, συνεκτιμώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, ενμέρη βασίστηκε και στις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 όπου ρητά αναφέρει :

Ότι σε μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση η οποία εκτινάσσει την ανεργία, και ειδικότερα την ανεργία των νέων, και σε μία συγκυρία γήρανσης του πληθυσμού, η επικύρωση των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και στην ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Συνεχίζει επισημαίνοντας τον τόσο σημαντικό ρόλο που εμείς οι ίδιοι έχουμε να διαδραματίσουμε για άλλη μια φορά και σας μεταφέρω:

«Οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι μεμονωμένοι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι όλοι τους νευραλγικοί φορείς που έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της παροχής ευκαιριών για μη τυπική και άτυπη μάθηση και στις διαδικασίες επικύρωσης στη συνέχεια.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα το ίδιο συμβούλιο της 20ης Δεκεμβρίου 2012 συστήνει στα κράτη μέλη όπως θεσπίσουν, το αργότερο έως το 2018, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.
Το ίδιο Συμβουλίου της 12ηςΜαϊου του 2009 τονίζει ότι η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της κατάρτισης είναι βασική συνιστώσα της στρατηγικής της Ευρώπης για την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης που αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Στην σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2008 κεντρικός κορμός υπήρξε η ιδέα και το σκεπτικό ότι :
Η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών έχουν ζωτική σημασία για την ατομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Η ίδια Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2008 συνιστά στα κράτη μέλη όπως προωθήσουν την επικύρωση των ανεπίσημων και ΑΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές που εγκρίθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2004.

Με το σημερινό μου κείμενο και φυσικά ορμώμενος από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Μάιου 2014, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων εισηγούμαι την πλήρη εφαρμογή του υπ’ αριθ. 3879/10 νόμου που αφορά στην ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης.

Σκοπός του συγκεκριμένου νόμου είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ,

Εισηγούμαι την συμπληρωματική λειτουργία του Επιμελητηρίου ως ΦΟΡΕΑ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο υπ΄αριθμ. 14 άρθρο του 3879/10 (Κεφάλαιο ΄Β) ρητά αναφέρεται ότι φορείς άτυπης μάθησης μπορούν να είναι οι φορείς κάθε μορφής που λειτουργούν σε  εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδοεφόσον αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης τωνπολιτών και εγγράφονται στο σχετικό μητρώο που τηρείη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση τους.

Ενώ στο υπ΄αριθμ. 3 άρθρο (Κεφάλαιο ΄Α) του ίδιου νόμου ρητά αναφέρεται ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς άτυπης μάθησης.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίζω ότι στο Τοπικό παράρτημα της Κω γίνεται μια σημαντική και συστηματική προσπάθεια ενεργοποίησης της εμπορικής κοινότητας αλλά και των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών με την υλοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και προγραμμάτων συμβουλευτικής από τους σημαντικότερες συνδικαλιστικούςφορείς της χώρας όπως η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ.

Με γνώμονα την προσπάθεια και το παράδειγμα του τοπικού παραρτήματος Κω, όπου δεν μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τα προγράμματα με τις συγκεκριμένες στοχεύσεις που απαιτούνται για τους τοπικούς επιχειρηματίες του νησιού, εισηγούμαι την λειτουργία του ΕΒΕΔ ως φορέα άτυπης μάθησης υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και ημερίδες ειδικά σχεδιασμένα στις απαιτήσεις της εμπορικής μας κοινότητας αξιοποιώντας εξωτερικούς συνεργάτες ή και το ίδιο επιστημονικό προσωπικού του Επιμελητηρίου παρέχοντας βεβαιώσεις συμμετοχής ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, χωρίς εξετάσεις στα θεματικά αντικείμενα που εμείς οι ίδιοι θα έχουμε διαμορφώσει κατ απαίτηση των μελών μας.
Η διαδικασία για την υλοποίηση της πρότασης είναι απλή χωρίς κόστη και αναμφισβήτητα αξίζει τόσο της προσοχής μας όσο και της προσπάθειας από την πλευρά μας στην ανάδειξη των ευεργετικών πλεονεκτημάτων και της συνέργιας που μπορεί να προσδώσει η ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ στην εμπορική κοινότητα. Το ΕΒΕΔ έχει την δυνατότητα την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή να δημιουργήσει ένα δίκτυο άτυπης μάθησης στα μεγάλα νησιά του συμπλέγματος ή τουλάχιστον να λειτουργήσει ένα πιλοτικό κέντρο ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ στις εγκαταστάσεις του σε Ρόδο ή Κω.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες κατάρτισης των μελών μας ή μη υπό το πρίσμα του φορέα της ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Ενέργειες κατάρτισης που αναμφισβήτητα θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας και την μονοδιάστατη οπτική αντίληψης της έννοιας της επιχειρηματικότητας όπως πολύ σωστά επισήμανεστέλεχος του επιστημονικού προσωπικού της ΓΣΕΒΕΕ σε μια πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε.
 
Αναμφισβήτητα η λειτουργία του ΕΒΕΔ ως φορέας άτυπης μάθησης είναι ένα σημαντικό βήμα. Είναι όμως και ένα βήμα απαραίτητο για την προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων των μελών μας.  

Είναι ο μοναδικός ίσως τρόπος να καταφέρουμε να αναδείξουμε την κατάρτιση μέσω της άτυπης μάθησης ως το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης ενισχύοντας και θωρακίζοντας τις επιχειρήσεις από το κλίμα της αβεβαιότητας της αστάθειας και του μη λελογισμένου ρίσκου.

Κλείνοντας υπενθυμίζω ότι το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 2014 – 2020 προβλέπει συνολική επένδυση 1,9 δις ευρώ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευση και δια βίου μάθησης. Την ίδια στιγμή όπου η διασύνδεση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης αποτελεί επενδυτική προτεραιότητα του θεματικού στόχου 10 του άξονα προτεραιότητας 5 του Ε.Π .Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Με εκτίμηση ,
Γιαλλίζης Στέργιος
Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος ΕΒΕΔ
Υπεύθυνος Τοπικού Παραρτήματος Κω

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot