«Διασύνδεση αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ» προϋπολογισμού 40.000,00 €

Νοέμβριος 20, 2015 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Κω για το έργο «Διασύνδεση αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ» προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετ.: Υπ.αριθμ.709/2015 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου

Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Κω διαθέτει έναν αξονικό τομογράφο ο οποίος ηλεκτροδοτείται από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Για λόγους εξοικονόμησης πετρελαίου και μείωσης της όχλησης των γειτονικών οικημάτων υπάρχει η πρόθεση από την πλευρά του νοσοκομείου για τη διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Μετά από επικοινωνία του Νοσοκομείου – ΚΥ Κω με τη ΔΕΗ υπάρχει διαβεβαίωση για την επάρκεια της παρεχόμενης ισχύος.

Δυστυχώς το νοσοκομείο, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, το κόστος του οποίου, βάσει υφιστάμενης μελέτης, υπολογίζεται στο ποσό των 40.000,000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Για τους παραπάνω λόγους, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Κω για την υλοποίηση του έργου «Διασύνδεση αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ» συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2015 (ΚΑΕ 9479).

Παρακαλούμε λοιπόν, όπως προβείτε στην έγκριση σύναψης και των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ζαννετίδης Φιλήμονας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Ρόδο σήμερα / /2015, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ.Νικόλαο Καρβούνη,

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3369/2088 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
3. Την απόφαση με αριθμό /2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
5. Την απόφαση με αριθμό /2015 του Δ.Σ. της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α / - - 2015 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Τον αριθμό καταχώρησης α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Κω διαθέτει έναν αξονικό τομογράφο ο οποίος ηλεκτροδοτείται από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Για λόγους εξοικονόμησης πετρελαίου και μείωσης της όχλησης των γειτονικών οικημάτων εξαιτίας του Η/Ζ θα γίνει διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Ο Αξονικός τομογράφος απαιτεί ισχύ της τάξης των 120 KVA. Η συγκεκριμένη ισχύς θα είναι σε θέση να καλύψει και μελλοντική αναβάθμιση του.

Συγκεκριμένα, η διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με δίκτυο της ΔΕΗ θα έχει τα εξής οφέλη:
- Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου τουλάχιστον κατά 95%. Πετρέλαιο θα καταναλώνεται μόνο κατά τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος οπότε θα λειτουργεί το Η/Ζ.
- Μείωση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία της γεννήτριας και κατά συνέπεια μείωση της όχλησης των γειτονικών οικημάτων
- Άμεση δυνατότητα εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας (έως σήμερα απαιτείται η προθέρμανση του μηχανήματος συνολικής διάρκειας ~30 min ; εφόσον ο αξονικός είναι κρύος)

1.2. Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συμφωνούν στην υλοποίηση της πράξης «Διασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ» με σκοπό α) την καλύτερη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, β) την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ ΚΩ και γ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της γύρω περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΦΟΡΕΙΣ
2.1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρώτη συμβαλλόμενη είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου ποσού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2.2. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου, δεύτερη συμβαλλόμενη, είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ»

Η 2η Υ.ΠΕ.Πειραιά και Αιγαίου αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με δίκτυο της ΔΕΗ.
Οι δυο παραπάνω φορείς, σύμφωνα με την παρούσα προγραμματική σύμβαση συνεργάζονται αρμονικά για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση του περιγραφόμενου αντικειμένου της σύμβασης στο άρθρο 3.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την αρτιότερη και συντομότερη δυνατή υλοποίηση του έργου «Διασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ»


ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΠΟΡΟΙ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 40.000,00 € και αναλύεται σε:
Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τεχνολογίας ON LINE τριφασικής εισόδου / τριφασικής εξόδου, ισχύος 100KVA 19.000,00 €
Πίνακας μεταγωγής εντός πίλαρ κατάλληλου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο 4.000,00 €
Καλώδια τύπου H01N2 3.000.00 €
Εργασία κατασκευής τους μούφας εντός φρεατίου 3.985,00 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15%) 4.497,75 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 5.517,25 €

4.2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2015 (ΚΑΕ 9479).

4.3. Η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την πρόοδο των εργασιών εκτέλεσης του έργου.
4.4. Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Παρακολούθησης του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

6.1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
- τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης,
- να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7
- το συντονισμό της επιτροπής παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

6.2 Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου αναλαμβάνει
- την υποχρέωση υλοποίησης του έργου
- να μεριμνήσει για τη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς για τις ανάγκες του έργου
- να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7


ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων μετά την υπογραφή της παρούσας και θα είναι:
1) Δύο (2) Εκπρόσωποι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τους αναπληρωτές τους
2) Ένας (1) εκπρόσωπος της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου με τον αναπληρωτή του.


ΑΡΘΡΟ 8°: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών, όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο πρώτο συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Εποπτείας, Παρακολούθησης. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και την επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
Η παρούσα υπογράφεται σε 4 (τέσσερα) πρωτότυπα αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο (2) αντίγραφα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Περιφερειάρχης
Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Για τη
2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου


Ο Διοικητής
Νικόλαος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot