Χρηματοδοτούνται περισσότερες από 700 θέσεις στις κοινωνικές δομές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους για το σχολικό έτος 2016-2017, με ευρωπαϊκούς πόρους, εγγυάται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» δύο Πράξεων για την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, για το σχολικό έτος 2016 – 2017, προϋπολογισμού 2.399.606 και 363.322 ευρώ αντίστοιχα (σύνολο 2.762.928 ευρώ).

Η πρώτη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, όπως είναι οι Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι οποίες, μέσω της διάθεσης θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, υποστηρίζουν γονείς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση ή τη βελτίωση των όρων απασχόληση τους.

Η δεύτερη Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
Μέσω των Πράξεων που και οι δύο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν περισσότερες από 700 θέσεις για παιδιά με αναπηρία, στις προαναφερθείσες δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές.

Επιτεύχθηκε συμφωνία για την παροχή υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους σε όλη την Ελλάδα.

H Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής με στη δέσμευσή της για την ολοκληρωμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας, προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με την ΕΤΕπ για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας με την ΕΤΕπ στο πλαίσιο του προγράμματος «Grouped Loans for SMEs». Με βάση τη διευρυμένη συμφωνία, η  Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει χαρτοφυλάκιο ύψους €90 εκατ, για την χρηματοδότηση σχεδίων που υλοποιούνται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η υποστήριξη αυτή θα έχει τη μορφή επενδυτικών δανείων, και κεφαλαίων κίνησης για την ανάπτυξη υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, προβλέπονται ανταγωνιστικά επιτόκια μέσω της πρωτοβουλίας «Jobs for Youth» της ΕΤΕπ σε επιχειρήσεις που προωθούν την απασχόληση των νέων.

Η επέκταση της τρέχουσας συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΤΕπ έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει έμπρακτα και καθοριστικά στην ενίσχυση του ελληνικού επιχειρείν, την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς που στοχεύει στην υποστήριξη της επιστροφής της Ελληνικής Οικονομίας σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

«Η στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και οι επενδύσεις σε νέους ανθρώπους αποτελούν βασικούς στόχους της δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΤΕπ στην Ελλάδα και οι από κοινού προσπάθειές μας θα βοηθήσουν εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να δημιουργήσουν αναγκαίες νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας η ΕΤΕπ θα προβεί σε χορήγηση επιπλέον €40 εκατ για την υποστήριξη επενδύσεων από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και σε παροχή κεφαλαίων  κίνησης για επιλέξιμες επενδύσεις που αφορούν την απασχόληση των νέων. Οι συμβάσεις για τη νέα χορήγηση δανείων δυνάμει της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», υπογράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΕΤΕπ δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα χορήγησης δανείων της Τράπεζας που αφορά ειδικά τη στήριξη των νέων, τον Ιούλιο του 2013. Λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τις πολιτικές για την απασχόληση των νέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για επαγγελματική κατάρτιση, κινητικότητα σπουδαστών και μαθητευόμενων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων εργασίας για νέους σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους.

Η νέα πιστωτική γραμμή που συμφωνήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία που συμφωνείται μεταξύ της ΕΤΕπ και ελληνικής τράπεζας στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση των νέων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων από τοπικές τράπεζες σε χώρες όπου οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερείς για τους νέους.

Κατά τους ερχόμενους μήνες, η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να αξιοποιήσει το νέο δάνειο ύψους €40 εκατ. της ΕΤΕπ, ώστε να χορηγεί δάνεια σε εταιρείες των κλάδων της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ανταγωνιστικότερα επιτόκια και θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την ικανότητα ανταπόκρισής τους για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στους νέους στην Ελλάδα.

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διέθεσε €215 εκατ. για επενδύσεις στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων για στήριξη του νέου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και υποστήριξη της επιχειρηματικής έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Aποστάσεις από τις συζητήσεις σχετικά με την τουριστική προβολή του νησιού της Ρόδου, έλαβε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αναφέροντας οτι τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έχουν πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και ότι το νησί της Ρόδου, ως τουριστικός προορισμός, εισήλθε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην ψηφιακή εποχή, χάρη στη στήριξη της Περιφέρειας.

Στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Δευτέρα, κατέστησε σαφές ότι η περίοδος της διαβούλευσης για την χάραξη του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης ήταν μακρά και σε αυτήν κλήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, σε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο διαβούλευσης, όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν ενσωματώθηκαν στο τριετές και ανά μήνα, σαφώς καθορισμένο στρατηγικό πλάνο δράσης, που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2016 και το οποίο εκπόνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την πλέον εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών για την αποτελεσματική προβολή και την διαφήμιση του προορισμού.

Από αυτή τη διαδικασία, καμία πρόταση που κατατέθηκε επισήμως δεν παραλείφθηκε, όπως ψευδώς διαδίδεται, ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου, το πλάνο προβολής της Ρόδου υλοποιείται απρόσκοπτα και με εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της ως τουριστικός προορισμός, η Ρόδος εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά η Ρόδος, περνά σε άλλο επίπεδο όσον αφορά την προβολή της στις διεθνείς αγορές, αφού χάρη στην Περιφέρεια, της δίνεται η δυνατότητα να κάνει χρήση των πιο εξελιγμένων εργαλείων τουριστικού marketing.

Ο κ. Χατζημάρκος, αναφερόμενος στην επίπονη προσπάθεια που κατεβλήθη από την Περιφέρεια στο διάστημα του ενός και πλέον χρόνου, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, προκειμένου να στηριχθεί ο τουρισμός των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, δήλωσε: «Οφείλαμε να κάνουμε το καλύτερο για τα νησιά μας και βεβαίως και για τη Ρόδο. Καθήκον μας είναι να στηρίξουμε την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του τόπου μας, τον τουρισμό, και το κάναμε με πολλή δουλειά, με μεγάλη δαπάνη πόρων, με σοβαρότητα και προσήλωση στο στόχο μας, στην πιο δύσκολη στιγμή.

Σε μια συγκυρία πρωτοφανώς αρνητική, εν μέσω προσφυγικής κρίσης, capital controls και με πολλές “φωτιές” να ανάβουν στη γειτονιά μας, ήταν επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την ιδανική εικόνα των νησιών μας. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα και καλύψαμε το κενό του ΠΡΟΤΟΥΡχωρίς ούτε ημέρα καθυστέρησης, το κάναμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε με προσήλωση στο περιεχόμενο της προβολής και  όχι με στόχο την διάσωση προσώπων ή “μικροφώνων”.

Τώρα, το γιατί αυτοί που επί δεκαετίες έπαιρναν ως αποκλειστικό κριτήριο της επιτυχίας της προβολής τις αφίξεις στο αεροδρόμιο “Διαγόρας” της Ρόδου, σήμερα που οι αφίξεις σημειώνουν άνοδο, άλλαξαν το κριτήριο τους, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.

Η εξέλιξη της τουριστικής περιόδου, παρά την αβεβαιότητα και την ρευστότητα της διεθνούς συγκυρίας, έρχεται να δικαιώσει τις προσπάθειές μας και να καταδείξει πως η επιλογή της Περιφέρειας να εκπονήσει έγκαιρα και για πρώτη φορά στην ιστορία των νησιών μας ένα πληρέστατο στρατηγικό σχέδιο προβολής, παράλληλα με την επένδυση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, στα πιο σύγχρονα εργαλεία τουριστικού marketing, ήταν μια σωστή επιλογή που λειτουργεί ως το πιο ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τον τουρισμό των νησιών της Περιφέρειας και φυσικά για τον τουρισμό της Ρόδου».

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την ένταξη του Σβουρένειου Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δήμου Κω στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2016 - 2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι- γυναίκες και άνδρες - να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν, για πρώτη φορά φέτος, σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχήςυποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016.
Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση επιδιώκοντας στην άμεση εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας, είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ώστε να τους παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολήτης αίτησης, μέσω του υπεύθυνου του Σβουρένειου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ κου Κων/νου Χατζηδαυίδ, τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως τις 15.00 (τηλ. Επικοινωνίας 2242028610).
Επισημαίνουμε ότι:
• Τα σχετικά έντυπα, που αφορούν την αίτηση, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).
• Οι προσωρινοί πίνακες των δυνητικά ωφελούμενων και των απορριφθεισών μητέρων θα αναρτηθούν στις17.8.2016 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον Δήμο Ηρακλείου η απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ζητά πίσω από το δήμο ούτε λίγο ούτε πολύ, το ποσό των 896.522 ευρώ, ως ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης όπως χαρακτηρίζεται, καθώς ο έλεγχος που έγινε από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες έδειξε πως κακώς είχαν καταβληθεί τα συγκεκριμένα χρήματα από τα ταμεία του κράτους!

Η υπόθεση αφορά τη δημοτική περίοδο Κουράκη, το 2011,όταν στα πλαίσια της ανάπλασης του κυττάρου των Πέρα Γαλήνων, ο δήμος είχε προχωρήσει στην ανάπλαση της χωματερής μ΄ένα κονδύλι της τάξης των 900.000 ευρώ περίπου.Το ποσό αυτό κατά το ήμισυ δόθηκε από ιδίους πόρους του δήμου Ηρακλείου και το υπόλοιπο μισό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ.Στην πορεία έγινε γνωστό πως τέτοια έργα εξασφαλίζουν χρηματοδότηση και από το  πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στο οποίο πράγματι εντάχτηκε το έργο, με αποτέλεσμα να επιστραφούν τα χρήματα που αρχικά είχε δώσει η τότε δημοτική αρχή, δίνοντας την ευκαιρία, ουσιαστικά αχρεωστήτως για τη Λότζια να χρηματοδοτήσει αυτό το μεγάλο έργο.

Ένα χρόνο μετά, όμως, τον Ιούνιο του 2012 και σε έλεγχο που έγινε επί των χρηματοδοτήσεων των έργων διαπιστώθηκε πως κακώς χρηματοδοτήθηκε το Ηράκλειο με το συγκεκριμένο ποσό και ουσιαστικά 5 χρόνια μετά ζητείται η απένταξη του και η επιστροφή των χρημάτων!

Στο δήμο Ηρακλείου η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία καθώς δεν ήταν αναμενόμενη και όπως και στην περίπτωση της β΄φάσης του Πολιτιστικού Κέντρου που ζητήθηκε η επιστροφή των περίπου 12.000.000 ευρώ, αναζητείται PLAN B για τη διαχείριση της κατάστασης.Σήμερα ενημερώθηκε η εκτελεστική του δήμου και αναμένονται τα επόμενα βήματα για το πως το Ηράκλειο δύναται και μπορεί να προστατέψει τα συμφέροντα του και καλούμενο για μία ακόμη φορά να πληρώσει σπασμένα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, όπως έγινε με το Πολιτιστικό αλλά και την πολύκροτη υπόθεση του TALOS!Δείτε το έγγραφο που εστάλη στο δήμο και ζητείται η επιστροφή των χρημάτων:

cretalive.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot