Τα νέα εμβλήματα που θα σηματοδοτούν την καταλληλότητα των προγραμμάτων της τηλεόρασης για ανηλίκους ηλικίας 8, 12, 16 και 18 ετών θα είναι τετράγωνα και θα δείχνουν έναν αριθμό στο κέντρο τους (την ηλικία πάνω από την οποία μπορεί να δει το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάποιος), όπως τα δημοσίευσετο υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Τα κανάλια είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν από την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Η κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων πλην των διαφημιστικών μηνυμάτων (τηλεοπτικών διαφημίσεων) και των μηνυμάτων τηλεπώλησης, γίνεται ανάλογα με το βαθμό δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει σωματική, ηθική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των ανηλίκων (προσώπων ηλικίας έως 18 ετών). Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η σήμανση των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων κινηματογραφικών έργων που προβάλλονται στους κινηματογράφους ή σε οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.

Κριτήρια επιλογής προσήκουσας σήμανσης

Η επιλογή της προσήκουσας σήμανσης ενός προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα άσκησης του γονικού ελέγχου. Βασικό κριτήριο για την επιλογή της προσήκουσας σήμανσης αποτελεί η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ περιεχομένου προγράμματος και ώρας μετάδοσης του, σε συνδυασμό με την πιθανή παρακολούθηση αυτού από ανηλίκους. Η καταλληλότητα του προγράμματος κρίνεται με βάση ιδίως ποιοτικά κριτήρια και ποσοτικά κριτήρια, όπως την ύπαρξη συντακτικής αιτιολόγησης, το συνολικό πλαίσιο του προγράμματος και τον χαρακτήρα αυτού, τη συχνότητα, την επαναληπτικότητα, την ένταση και τη διάρκεια μετάδοσης ακατάλληλων σκηνών, τη γενική ή ειδική στόχευση του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Διαδικασία κατάταξης - Εσωτερική Επιτροπή

Η κατάταξη των προγραμμάτων στις πέντε (5) κατηγορίες γίνεται από εσωτερική επιτροπή επιστημόνων (Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων) που συγκροτείται σε κάθε τηλεοπτικό φορέα το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Η επιτροπή αυτή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες (λ.χ. ψυχολόγους, παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς, νομικούς, ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας) και στελέχη φορέων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, το σχεδιασμό και τη διάρθρωση του προγράμματος. Η επιτροπή μεριμνά ιδιαίτερα για το περιεχόμενο του προγράμματος τόσο των γραμμικών, όσο και για των μη-γραμμικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων. Η συγκρότηση της κάθε επιτροπής κοινοποιείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ειδικά, η κατάταξη των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων των κινηματογραφικών ταινιών γίνεται από την επιτροπή χωρίς να αποτελεί ένδειξη για την επιλογή της σήμανσής τους η σήμανση που έχει επιλεγεί για την προβολή του στους κινηματογράφους.

Οπτικά σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων - ειδική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων

Σε κάθε κατηγορία κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων αντιστοιχεί το καθοριζόμενο με την παρούσα απόφαση οπτικό σύμβολο που συναρτάται με την ηλικία των τηλεθεατών. Το κάθε σύμβολο μεταδίδεται σε εμφανές σημείο της οθόνης, σε μέγεθος ένταση και διάρκεια που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό του από το μέσο τηλεθεατή.

Για την πληρέστερη προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών προβλέπεται και ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων, ανάλογα με τη βλάβη που αυτό μπορεί να προκαλέσει στους ανηλίκους (λ.χ. σκηνές βίας, σεξουαλικές σκηνές, χρήσης ουσιών και σκηνές απρεπούς εκφοράς λόγου). Η λεκτική σήμανση εμφανίζεται κάτω από το οπτικό σύμβολο κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα οπτικά σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, η ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων και η επεξήγηση των κατηγοριών συμβόλων που ενημερώνουν τους τηλεθεατές ως προς την καταλληλότητα του προγράμματος για την παρακολούθησή του από τους ανηλίκους, καθώς και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με τις ώρες μετάδοσης και αναγγελίας των προγραμμάτων αυτών, τη διάρκεια εμφάνισης των συμβόλων και την επεξήγησή τους, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

simata1

simata2

simata3

simata4

simata5

simata 6

simata7

Στη νέα απόφαση, ρυθμίζονται και οι ώρες που θα επιτρέπεται η προβολή του κάθε προγράμματος, ανάλογα με την κάθε επιμέρους σήμανση.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα άνω των 8 ετών απαγορεύεται να προβάλλονται σε ζώνη παιδικού προγράμματος, καθώς και 30 λεπτά πριν και μετά τη ζώνη αυτή.

Τα προγράμματα για ηλικίες άνω των 12 ετών, μπορούν να μεταδίδονται μετά τις 21:00 έως τις 06:00, Παρασκευή, Σάββατο, παραμονή αργιών, και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών μετά τις 22:00.

Τα προγράμματα με τη σήμανση με το νούμερο 16 θα προβάλλονται μετά τις 22:00 έως τις 06:00, ενώ αυτά με τη σήμανση 18, μετά τα μεσάνυχτα έως τις 06:00.

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές και για τις σειρές συνέχειας

Ειδικά για τις ενημερωτικές εν γένει εκπομπές, καθώς και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για ορισμένα τμήματα ή σκηνές των προγραμμάτων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την εμφάνιση του οπτικού συμβόλου ο παρουσιαστής των εκπομπών οφείλει να ενημερώνει το κοινό τουλάχιστον τρία λεπτά (3’) πριν από τη μετάδοση τμημάτων ή σκηνών της εκπομπής που αντιστοιχούν στις κατηγορίες προγράμματος κατάλληλων για παιδιά άνω των 12, 16 και 18 ετών. Η ειδοποίηση αυτή προηγείται της μετάδοσης των επίμαχων σκηνών ή τμημάτων της εκπομπής, να διαχωρίζεται από αυτή, να διατυπώνεται με τρόπο σαφή, κατάλληλο και ειδικό ως προς το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σκηνών, να αιτιολογείται η ανάγκη μετάδοσης των σκηνών αυτών και να υπάρχει προτροπή προς τους γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά από την οθόνη.

Τα δελτία ειδήσεων εξαιρούνται από την υποχρεωτική σήμανση. Στις σειρές συνέχειας, η κατάταξη και η αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε, αυτοτελές ή μη μεταδιδόμενο πρόγραμμα των σειρών αυτών.

Σε περίπτωση προγράμματος που περιέχει γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας ή χρωμάτων ή σχημάτων ή άλλα παρεμφερή χαρακτηριστικά, σε βαθμό που ενδέχεται εξ αυτού να προκαλείται κίνδυνος στην υγεία προσώπου με σχετικές ευαισθησίες ιδίως προσώπων που πάσχουν από φωτοευαίσθητη επιληψία, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει σχετική Οδηγία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας που μπορούν να εφαρμόζουν οι πάροχοι οπτικοακουστικών μέσων στα τηλεοπτικά τους προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει προφορική και γραπτή ειδοποίηση κατά την έναρξη και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος που περιέχει ιδίως γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας, χρωμάτων και σχημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις σε άτομα που έχουν φωτοευαίσθητη επιληψία.

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν στη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματός τους ανά έξι (6) ώρες τουλάχιστον να μεταδίδουν επί ένα (1’) λεπτό της ώρας ειδική κάρτα στην οποία θα εμφανίζονται τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών οργανισμών και οι επεξηγήσεις τους, καθώς και η ειδική σήμανση προσδιορισμού περιεχομένου των τηλεοπτικών προγραμμάτων και η επεξήγησή της.

Οι εφημερίδες, τα περιοδικά οι ηλεκτρονικοί Οδηγοί Προγράμματος (EPG) και οι ιστοσελίδες που δημοσιεύουν το πρόγραμμα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή διαφημίζουν συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα οφείλουν να παραθέτουν δίπλα στον τίτλο των προγραμμάτων τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα αυτά βάσει της κατάταξης που έχει γίνει από την εσωτερική επιτροπή.

Πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων για τη σήμανση των προγραμμάτων, εκτός από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 σχετικά με τις επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης των προγραμμάτων, ισχύουν και για τους παρόχους τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών. Ειδικά οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών οφείλουν να φέρουν προσήκουσα σήμανση στα προγράμματά τους χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς ως προς τις επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν πλήρως και καταλλήλως τους συνδρομητές τους για την χρήση και τη λειτουργία μηχανισμών αποκλεισμού πρόσβασης και εξασφαλίζουν στους συνδρομητές πρόσβαση σ’ αυτούς τους μηχανισμούς.
Τέτοιος μηχανισμός ενδεικτικά αποτελεί ο μηχανισμός κλειδώματος/ κρυπτογράφησης προγραμμάτων ή υπηρεσιών με τη χρήση κωδικών.

Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Έναρξη ισχύος Η ισχύος της παρούσας άρχεται από την 30η Σεπτεμβρίου 2019 πλην των άρθρων 3 και 6, τα οποία ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.

https://www.dikaiologitika.gr

Μάθετε πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Alpha!
Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Αστέρια στην άμμο» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, στις 20:00, με διπλό επεισόδιο.

Στην Ρόδο, πριν αρκετά χρόνια, η μικρή Αλεξία ζούσε ευτυχισμένη με τους γονείς της, τον Ιάκωβο και την Χαρίκλεια. Όλα κυλούσαν ήρεμα μέχρι την στιγμή που μοιραία γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο και βαραίνουν το αρχοντικό της οικογένειας Στεργίου. Ο πατέρας της Αλεξίας εγκαταλείπει την οικογένειά του, φεύγει στη μακρινή Ινδία και η μητέρα της δεν αντέχει και πεθαίνει. Ο κόσμος του μικρού κοριτσιού αλλάζει, η αυστηρή γιαγιά είναι ο μόνος συγγενής της πλέον. Μοναδική αχτίδα φωτός στη ζωή της, η Βέρα, η οικονόμος του σπιτιού, και οι τρεις φίλοι της, ο Μάξιμος, ο Ανδρέας και ο Ίωνας.

Σήμερα, η Αλεξία νέα γυναίκα πια, ερωτευμένη από χρόνια με τον Μάξιμο, ο οποίος την έχει πληγώσει βαθιά, είναι έτοιμη να του δώσει μία δεύτερη ευκαιρία. Μερικές φορές όμως, ο πρίγκιπας του παραμυθιού αποδεικνύεται μία ψευδαίσθηση και η Αλεξία για άλλη μια φορά προδίδεται από τον Μάξιμο. Ο Νικηφόρος Απέργης, ο σατανικός πατέρας του Μάξιμου κινεί τα νήματα της δολοπλοκίας και δε σταματά ούτε όταν κινδυνεύει η ευτυχία του ίδιου του παιδιού του. Η περιουσία της Αλεξίας ήταν πάντα στο στόχαστρό του, πολύ περισσότερο τώρα που τα χρέη τον έχουν πνίξει. Η γιαγιά της Αλεξίας, η Δέσποινα, προσπαθεί να την προστατεύσει, αλλά δεν θα προλάβει, αφού ένα βράδυ βρίσκεται δολοφονημένη. Παρηγοριά και λιμάνι στην ταραγμένη ζωή της Αλεξίας, οι δύο παιδικοί της φίλοι, ο Ανδρέας και ο Ίωνας. Ένας από τους δύο θα κληθεί να σώσει το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή της φίλης τους, το γιο της.

Παράλληλα με τη ζωή της Αλεξίας, στην Κύπρο έχει μεγαλώσει φτωχή και βασανισμένη η ετεροθαλής αδελφή της, η Νίκη, εννέα χρόνια μικρότερή της. Η ψυχή της κοπέλας έχει δηλητηριαστεί από την πικρία της μητέρας της και της γιαγιάς της για τον άγνωστο άντρα που κατέστρεψε τις ζωές τους. Στο κρεβάτι του πόνου, όταν η μητέρα αρρωσταίνει βαριά, η Νίκη ορκίζεται να πάρει εκδίκηση για αυτόν και την οικογένειά του. Το όνομα του άνδρα είναι Ιάκωβος Στεργίου και πρόκειται για τον πατέρα της Αλεξίας, ο οποίος δεν έχει πεθάνει αλλά ζει στην Ινδία προσπαθώντας να λησμονήσει και να λησμονηθεί. Βασανισμένος από τύψεις, όταν μαθαίνει ένα τραγικό γεγονός αποφασίζει να επιστρέψει για να σώσει τις κόρες του, την Αλεξία και την Νίκη. Θα τα καταφέρει ή μήπως για κάποιους είναι ήδη πολύ αργά; Θα μπορέσει να διορθώσει τα λάθη που σημάδεψαν τις ζωές όλων; Και άραγε ποιο θα είναι το κόστος;

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η Αλεξία, ο Ίωνας, ο Ανδρέας και ο Μάξιμος, «η παρέα του ανεμόμυλου», επιστρέφουν στη Ρόδο μετά από χρόνια και συναντιούνται για πρώτη φορά όλοι μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Ανδρέα.

Η Αλεξία ερωτευμένη με τον Μάξιμο από παιδί, είναι πληγωμένη από την προδοσία του. Ο Μάξιμος προσπαθεί να επανορθώσει με μια πρόταση γάμου, που όμως δεν γίνεται αποδεκτή από την γιαγιά της Αλεξίας, τη Δέσποινα, η οποία είναι ο θεματοφύλακας της έχθρας μεταξύ των δύο οικογενειών. Στο μεταξύ στην Κύπρο, επιστρέφει για να διοριστεί στο νοσοκομείο ο Λουκάς. Μετά από χρόνια απομάκρυνσης συναντά τη μητέρα του, την Μαριάννα, η οποία δεν του έχει αποκαλύψει ποτέ τον πραγματικό λόγο της πολύχρονης εξαφάνισής της. Στο νοσοκομείο της Λεμεσού, η Νίκη, ένα νέο και φτωχό κορίτσι, μεταφέρει την μητέρα της την Αλκμήνη, σε τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας και την αναλαμβάνει ο Λουκάς. Η βασανισμένη γυναίκα κρύβει ένα μυστικό που ζητά να αποκαλυφθεί και να πάρει εκδίκηση για τα χαμένα χρόνια… Στη μακρινή Ινδία ο Ιάκωβος, Έλληνας που ζει εκεί πολλά χρόνια, αποφασίζει ότι είναι ώρα να γυρίσει στην Ελλάδα να αποκαλύψει την αλήθεια και να προστατέψει τις κόρες του από τον κίνδυνο που τις απειλεί.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Ο Ίωνας καλεί τους φίλους του και τους παρουσιάζει την αρραβωνιαστικιά του, την Αριάδνη. Ο ερχομός της κοπέλας θα ταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες της παρέας. Ο Αντρέας συστήνει στην παρέα την Μαργαρίτα με την οποία έχει σχέση το τελευταίο διάστημα αν και είναι φανερό ότι η καρδιά του είναι δοσμένη αλλού. Ο Μάξιμος καταφέρνει να πείσει την Αλεξία να συναντηθούν εκεί που βρίσκονταν όταν ήταν παιδιά, στον ανεμόμυλο. Η μητέρα του Μάξιμου, η Ασπασία, χαμένη στον κόσμο της με μοναδικό αποκούμπι την τέχνη της, προβλέπει μια μεγάλη καταστροφή που πλησιάζει και προσπαθεί να προειδοποιήσει τον γιο της. Όταν η Αλεξία συναντά την Αριάδνη, ένας εφιάλτης πικρίας και αμφιβολιών αρχίζει γι’ αυτήν. Εν τω μεταξύ στην Κύπρο, η Νίκη ζει το δικό της δράμα βλέποντας τον κόσμο της να καταρρέει, ενώ η Μαριάννα συνωμοτεί με την Κλαίρη, την έμπιστη φίλη της, προκειμένου να κρατήσει τον Λουκά κοντά της.

https://www.zappit.gr/

Ετοιμάζεται το remake της σειράς;
Τον τελευταίο καιρό όλο κι πιο πολλές σειρές που άφησαν εποχή, επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με νέα και ανανεωμένα επεισόδια. Ένα από αυτά τα σίριαλ είναι και η θρυλική σειρά του MEGA «S1ngles».

Μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει κάτι για το remake της σειράς, αλλά μια ανάρτηση του σεναριογράφου Γιώργου Φειδά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Η επιστροφή στην αφετηρία δεν είναι πάντα άσχημη. Όλα εξαρτώνται από το ποσό ωραία είχες περάσει εκεί… #back to #square #ONE #το1είναιοαγαπημένοσμουαριθμός #s1NgLEs #revisited #life is a #game of #cards #lets #play our #best #hand and #see what #happens ?», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φειδάς.

Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο σεναριογράφος, δημιούργησε κάποια ερωτηματικά στους διαδικτυακούς του φίλους και στους θαυμαστές της σειράς…

 

Από καιρό το κανάλι του ΣΚΑΪ είχε βάλει στο μάτι τις επιτυχημένες σειρές του Mega. Όχι μόνο για να τις εντάξει στη βιβλιοθήκη του.

Ήταν σαφής ο προσανατολισμός του καναλιού του Φαλήρου προς την ελληνική μυθοπλασία. Ήθελε όμως να μειώσει το ρίσκο όσο γίνεται περισσότερο. Γι΄αυτό φαίνεται πως κινήθηκε σε λογική Mega και έκανε πρόταση σε ονόματα που υπέγραψαν κάποιες επιτυχημένες σειρές του καναλιού. Έτσι, βλέπουμε ήδη τα πρώτα trailer για τις δύο νέες σειρές του ΣΚΑΪ.

Πριν προχωρήσουμε στο παρασύνθημα, να πούμε ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο μάρκετινγκ φέτος, ιδίως με τα σλόγκαν για το νέο τους πρόγραμμα. Όσον αφορά τις εκπομπές το σλόγκαν «Όλοι Στον ΣΚΑΪ» έχει τη διπλή έννοια για τους παρουσιαστές και για τους τηλεθεατές που θα βλέπουν τον σταθμό. Για τις σειρές το σλόγκαν είναι «Τώρα είναι η σειρά του ΣΚΑΪ», το οποίο έχει επίσης διπλή ανάγνωση. Τώρα είναι η σειρά του ΣΚΑΪ να θέσει ένα brand στη μυθοπλασία, αλλά είναι και οι σειρές του ΣΚΑΪ.

Το πρώτο trailer ήρθε με το Room Service Πλιζ, μια σειρά-κόπια του Κόκκινου Δωματίου, με τον Αλέξανδρο Ρήγα να υπογράφει το σενάριο και να είναι ξανά στη θέση του ρεσεψιονίστ, χωρίς όμως τη Βασιλική Ανδρίτσου.

 

Η Ανδρίτσου θα βρίσκεται σε άλλη σειρά του ΣΚΑΪ κι αυτή είναι η συνέχεια της Πολυκατοικίας. Μετά από 3 σεζόν στο Mega πριν μια δεκαετία, επανέρχεται με τίτλο Θα Γίνει Της Πολυκατοικίας, με αρκετά από τα παλιά πρόσωπα να είναι και πάλι στο καστ, όπως ο Χαϊκάλης και ο Πουρσανίδης.

H κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση επισημοποίησε ότι θα προτείνει ως υποψηφίους για τις δύο κορυφαίες θέσεις της ΕΡΤ τον Κωνσταντίνο Ζούλα ως πρόεδρο και τον Γιώργο Γαμπρίτσο ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα ανέφεραν από την Κουμουνδούρου απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε τη δημόσια τηλεόραση και τη μετέτρεψε σε κομματικό φερέφωνο». Προσθέτει ότι «όπως τονίστηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, βασικός μας στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δημόσιας Τηλεόρασης, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων, καθώς και η εξασφάλιση του πλουραλισμού και της ποιότητας του προγράμματός της».

Ο κ. Πέτσας καταλήγει ότι οι πολίτες ήδη έχουν τα πρώτα δείγματα και σύντομα θα μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν.

Τι ανάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
«Η σημερινή απόφαση του κ. Μητσοτάκη να προτείνει για πρόεδρο της ΕΡΤ τον μέχρι χτες διευθυντή του γραφείου Τύπου του, επιβεβαιώνει την ουσία του περίφημου «επιτελικού κράτους»: το κράτος στην υπηρεσία της Ν.Δ. και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «η απόφαση αυτή δεν πρέπει να εκπλήξει κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά προχώρησε στην υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της ΕΡΤ στο πρωθυπουργικό γραφείο. Σήμερα προχώρησε στο επόμενο βήμα. Ο διορισμός του κ. Ζούλα καταλύει κάθε δυνατότητα αντικειμενικής ενημέρωσης, ενώ παραπέμπει σε αυταρχικές αντιλήψεις για τον ευθύ έλεγχο της δημόσιας συχνότητας από το πρωθυπουργικό γραφείο».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει αυτήν την πρωτοφανή και αντιδεοντολογική μεθόδευση. Παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αντιδράσεις των μόνιμων συκοφαντών της ΕΡΤ που αίφνης ανακαλύπτουν στον διορισμό του κυρίου Ζούλα μια «νέα αρχή». Κυρίως όμως καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις δημοσιογραφικές ενώσεις και τους πολίτες που απαιτούν αντικειμενική ενημέρωση από την δημόσια ραδιοτηλεόραση να αντιδράσουν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σελίδα 1 από 42

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot