Νωρίτερα μπορούν να βγουν στην σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι κερδίζοντας χρόνια ασφάλισης, ειδικά τώρα που η ανεργία παραμονεύει.12 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών χρόνων.

Νωρίτερα μπορούν να βγουν στην σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι κερδίζοντας χρόνια ασφάλισης, ειδικά τώρα που η ανεργία παραμονεύει. Σήμερα τα Dikaiologitika News σας παρουσιάζουν πότε σας συμφέρει να εξαγόρασετε πλασματικά και τι θα στοιχίσει στις τσέπες σας.

1.Ποια νέα πρόσωπα δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης;

Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

2.Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης εξαγοράς πλασματικών ετών;

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:
α. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου
β. Γονική άδεια
γ. Εκπαιδευτική άδεια
δ. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου
ε. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 - 2014)
στ. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 - 2014)
ζ. Χρόνος σπουδών
η. Αναγνώριση τέκνων
θ. Κενός χρόνος

3. Μέχρι πότε μπορεί να υποβάλλει ένας ασφαλισμένος αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών και πού;

Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

4. Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας από ασφαλισμένους και συνταξιούχους;

Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο από τους ήδη συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

5. Πως γίνεται η αναγνώριση πλασματικών ετών;

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς (πχ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε όλα τα έτη - 20%, ΤΑΠ-ΟΤΕ / ΟΤΕ για το 2017 = 25,99% , για το 2018=24%).

6. Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζονται οι εισφορές;

Με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται στις αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτή.

7.Με ποιους τρόπους γίνεται η καταβολή του ποσού της εξαγοράς;

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:
α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.
β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

8. Από πότε έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών;

Οι νέες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους προϋφιστάμενους φορείς.

9. Πώς καταβάλλεται το ποσό εξαγοράς;

Η εξόφληση του ποσού εξαγοράς (εφάπαξ ή με δόσεις) πραγματοποιείται μέσω Διατραπεζικού Συστήματος με την χρήση Ειδικού Κωδικού Πληρωμής. Ο Κωδικός Πληρωμής εμφανίζεται στον Ατομικό σας Λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ αμέσως μόλις γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ η παραλαβή της απόφασης αναγνώρισης.

10. Ποιους συνδέει η εξαγορά πλασματικών ετών;

- Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 3-5 χρόνια.
- Άνδρες δημόσιους υπαλλήλους για τη συμπλήρωση 35ετίας. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια, ώστε να κατοχυρώσουν 25ετία μέχρι το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία.
- Ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για συμπλήρωση 35ετίας αναδρομικά το 2011 ή το 2012. Συμφέρει να αναγνωρίσουν 4-5 χρόνια.
- Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων και του ΟΓΑ που συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά. Συμφέρει να αναγνωρίσουν μέχρι και 7 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

11. Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες;

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έχει μειωθεί το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών μετά τη μείωση του ασφαλίστρου για κύρια σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33%. Πρόκειται για το κόστος εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης που αφορούν το στρατιωτικό, τις σπουδές ή την ανατροφή παιδιών και μπορούν να αναγνωριστούν από μη μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες). Ετσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μπορεί να οδηγηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, αν αξιοποιήσουν τις έξι κατηγορίες πλασματικών ετών ασφάλισης.

12. Τι καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες για τα πλασματικά;

Ειδικά για τους αγρότες, οι οποίοι το 2018 κατεβαλλαν το 18% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους συν τις εισφορές του προηγούμενου έτους, η νέα εισφορά κύριας ασφάλισης και κατά συνέπεια το κόστος της εξαγοράς πλασματικών ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2019 υπολογίζεται επί 12%.

Μεγάλη εξαγορά, που ομογενοποιεί την αγορά των ταξιδιωτικών πρακτόρων, μειώνοντας τους μεγάλους παίχτες, πραγματοποιήθηκε χθες στην Ολλανδία. Πρωταγωνιστές, το πολύ δραστήριο fund Triton Partners, και οι ολλανδικοί tour operators, Sunweb-Sundio και Corendon.

Πιο αναλυτικά, το fund Triton πρόκειται να αποκτήσει τις τουριστικές δραστηριότητες της Corendon Holiday Group, μέσω της Sunweb Group (Sunweb), εταιρείας που αποκτήθηκε μόλις τον προηγούμενο Μάρτιο από το μεγάλο επενδυτικό Fund. Οι tour operators Sunweb και Corendon, είναι οι δύο από τους τέσσερεις μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Ολλανδίας (οι άλλοι δύο είναι η TUI και ο Thomas Cook). Η τελική συμφωνία υπόκειται ακόμη σε κανονιστικές εγκρίσεις και σε διαδικασίες διαβούλευσης με τους εργαζομένους, ενώ το τίμημα και οι όροι της συναλλαγής δεν γνωστοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το Triton Partners, υπέβαλε προσφορά για τις επιχειρήσεις του Thomas Cook στη βόρεια Ευρώπη, οι οποίες περιλαμβάνουν εκδρομές και την αεροπορική εταιρεία στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία. Οι σκανδιναβικές δραστηριότητες του ομίλου υπό την επωνυμία Ving, Tjareborg και Spies, απασχολούν περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού της Thomas Cook, με 21.000 εργαζόμενους. Οι δύο εταιρίες έχουν μεγάλα προγράμματα για Ελλάδα. Η Corendon Η Corendon είναι ηγετική ομάδα ταξιδιωτικών πρακτορείων στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ιδρύθηκε το 2000, προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες διακοπών για περισσότερους από 750.000 πελάτες, με κύκλο εργασιών 515 εκατ. Ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά, το Triton,  θα συγχωνεύσει την Sunweb και την Corendon σε μια κοινή εταιρεία υπό την υποστήριξη του fund, εκμεταλλευόμενο την ενισχυμένη κλίμακα, την οικονομική ισχύ, την κουλτούρα καινοτομίας, μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση και τις θέσεις των αεροπορικών εταιρειών. «Η αλυσίδα  ταξιδιών αλλάζει και η Corendon έχει αποδείξει ότι η θέση και το επιχειρηματικό της μοντέλο είναι ανθεκτικά και κερδίζουν σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον. Το επιχειρηματικό DNA και η κοινή αποστολή τόσο της Sunweb όσο και της Corendon για την καλύτερη δυνατή εμπειρία των διακοπών για τους πελάτες θα διασφαλίσουν, ότι θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη θέση μας, στην ευρωπαϊκή αγορά ταξιδίων. Ως ιδιοκτήτες προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να διατηρήσουμε τις κουλτούρες, τόσο της Corendon, όσο και της Sunweb, για να προσφέρουμε εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Ο συνδυασμός θα παράσχει επίσης μια ισχυρή πλατφόρμα για να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία, τον αειφόρο τουρισμό και την ψηφιοποίηση, προσφέροντας υψηλή εμπειρία στους πελάτες μας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες του μελλοντικού ταξιδιώτη «, δήλωσε ο Per Agebäck, Investment Advisory Professional, Sector Leader for Consumer Triton Funds και σύμβουλος του Triton Funds. Η συμφωνία Η συμφωνία μεταξύ της Sunweb και της Corendon περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Corendon στην Ολλανδία και το Βέλγιο, τις δραστηριότητες back-office στην Τουρκία και την Corendon Dutch Airlines. Περιλαμβάνει επίσης τα εμπορικά σήματα Corendon’s Karin’s Choice, Maris Life, Stip και GOfun. Οι αεροπορικές εταιρείες στην Τουρκία και τη Μάλτα και τα ξενοδοχεία της Corendon Hotels & Resorts δεν αποτελούν μέρος της πώλησης. Η Sunworld και η Corendon θα διατηρήσουν τα σημερινά εμπορικά σήματα και τις οργανωτικές δομές τους. Η συγχώνευση των Sunweb και των εταιρειών Corendon Hotels & Resorts δεν αποτελεί μέρος της συναλλαγής. «Η συγχώνευση των δύο εταιριών είναι ένα φυσικό και λογικό βήμα. Τα τελευταία χρόνια, τόσο η Sunweb, όσο και η Corendon, κατάφεραν να παραμείνουν μπροστά, ως ανταγωνιστές, σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ταξιδιωτική βιομηχανία. Βασικός μοχλός για τη συνεχή ανάπτυξη δεν ήταν μόνο η ισχυρή προσφορά προϊόντων, αλλά και η ψηφιοποίηση των δύο εμπορικών σημάτων. Θα συνεχίσουμε το φιλόδοξο αναπτυξιακό μας πρόγραμμα εστιάζοντας στην επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας και των διαδικασιών και στην πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε καινοτομίες για να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό πρώτο κόσμο», δήλωσε ο Gert de Caluwe, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunweb Group. Δείτε, τις δηλώσεις του CEO Gert de Caluwe, ΕΔΩ. Και οι δύο εταιρείες πωλούν κυρίως καλοκαιρινές διακοπές, κυρίως με απευθείας αεροπορική σύνδεση, ενώ οι κύριοι προορισμοί τους, όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, αλληλοσυμπληρώνονται. Το Sunweb Group Το Sunweb Group είναι μία από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές ομάδες στην Ευρώπη. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη πολλών εμπορικών σημάτων που λειτουργούν σε οκτώ διεθνείς αγορές: Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Η Sunweb είναι η ναυαρχίδα της ομάδας. Η Sunweb είναι ένας καθαρός παίκτης online για πακέτα διακοπών προς προορισμούς για ήλιο και Xειμώνα. Η Sunweb Group απασχολεί περίπου 500 άτομα και αποστέλλει περισσότερους από 400 αντιπροσώπους σε διάφορους προορισμούς διακοπών για να υποστηρίξει τους πελάτες της με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. To Sunweb Group έχει πανευρωπαϊκή ταυτότητα: έδρα στην Ολλανδία και την Ελβετία, ανάπτυξη λογισμικού και ιστοσελίδων στη Girona και διάφορα γραφεία πωλήσεων στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός μιας συγκεντρωτικής οργάνωσης, ενός μοναδικού portfolio ξενοδοχείων με απευθείας συμβόλαια, ενός μεγάλου αριθμού αεροπορικών θέσεων και ενός ισχυρού ψηφιακού online επιχειρησιακού μοντέλου, έχει οδηγήσει σε ένα εκατομμύριο ευχαριστημένους πελάτες για το Sunweb Group πέρυσι. Ο όμιλος Sunweb αποκτήθηκε από την Triton Fund V τον Φεβρουάριο του 2019. Η Triton Από την ίδρυσή της το 1997, η Triton έχει ιδρύσει  9 επενδυτικά funds, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις στους κλάδους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, των καταναλωτών και της υγείας. Τα funds Triton επενδύουν και στηρίζουν τη θετική εξέλιξη των μεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ευρώπη. Η Triton επιδιώκει να συμβάλει στην οικοδόμηση καλύτερων επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα. Η Triton και τα στελέχη της επιθυμούν να είναι πράκτορες θετικής αλλαγής προς βιώσιμες επιχειρησιακές βελτιώσεις και ανάπτυξη. Οι 38 εταιρείες που βρίσκονται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της Triton έχουν πωλήσεις περίπου 14,9 δισ. Ευρώ και περίπου 72,000 εργαζόμενους. Δηλώσεις «Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίσαμε το μέλλον της Corendon», είπε ο ιδρυτής Derick Uslu της Corendon, και συνέχισε: «Η Corendon και η Sunweb αποτελούν έναν ονειρεμένο συνδυασμό. Μαζί μπορούμε να είμαστε μια γροθιά εναντίον των πολύ μεγαλύτερων ταξιδιωτικών πρακτόρων TUI και Thomas Cook». Το προσωπικό της Corendon ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για την εξαγορά, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού. Για τους εργαζομένους, η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες, λέει ο Uslu. Αντίθετα, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις και η έδρα βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Ακόμη και οι πελάτες δεν θα παρατηρήσουν κάποια διαφορά, αφού η μάρκα Corendon συνεχίζει να υπάρχει, όπως και η Sunweb. Η αεροπορική εταιρεία της Corendon πετά ετησίως πάνω από 2,5 εκατομμύρια επιβάτες από 28 χώρες σε 143 αεροδρόμια. Το Corendon Hotels & Resorts έχει ξενοδοχεία μεταξύ άλλων, στο Κουρασάο, την Τουρκία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες.

Πηγή: https://money-tourism.gr/apokleistiko-megali-exagora-tour-operator-stin-ollandia-poios-o-quot-megalos-paichtis-quot-poy-agorazei/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr

Ο αγγλικός tour operator On the Beach, προχώρησε στην εξαγορά του σπεσιαλίστα σε διακοπές πολυτελείας, Classic Collection Holidays, ο οποίος έχει σημαντικό πρόγραμμα σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε αρκετούς προορισμούς στην Ελλάδα, αντί του ποσού των 20 εκ. £. Η Classic Collection ανακοίνωσε κέρδη [EBITDA] ύψους £ 2,6 εκατ., και περιουσιακά στοιχεία £ 18 εκατ.για το οικονομικό έτος που έληξε τον Οκτώβριο του 2017.
H Classic Collection έχει σημαντικά προγράμματα σε πολυτελή ξενοδοχεία σε Ρόδο, Κρήτη, Μύκονο, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Σαντορίνη, Κω, Κεφαλλονιά, Σκιάθο, Αθήνα, Σκόπελο, Πελοπόννησο και Αλόννησο. Η διοίκηση του On the Beach, υποσχέθηκε να επενδύσει για να αυξηθεί το χαρτοφυλάκιο πολυτελών διακοπών της Classic Collection. Η εταιρία θα υποστηρίξει τα σχέδια για την κατασκευή και την λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης κρατήσεων για την παροχή στους πράκτορες πρόσβασης σε ένα χαρτοφυλάκιο του προϊόντος διακοπών του On the Beach, κατά κύριο λόγο με ένα νέο σήμα, «Classic Online». Το Classic Online θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων και δεν θα είναι προσβάσιμο από τους καταναλωτές. Η Classic Collection προσφέρει δυναμικά πακέτα διακοπών πολυτελείας και πωλεί τα πακέτα της μέσω ενός δικτύου ταξιδιωτικών πρακτορείων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων πωλητών υψηλού επιπέδου και απασχολεί 124 υπαλλήλους στην έδρα της στο Worthing, που θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η υπάρχουσα ομάδα διαχείρισης της Classic Collection, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Nick Munday, θα συνεχίσει να διευθύνει την επιχείρηση. Ο διευθύνων σύμβουλος του Beach Group,  Simon Cooper δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Nick και την ομάδα της Classic Collection στην οικογένεια On the Beach. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να αποκτήσουμε πρόσβαση σε περίπου πέντε εκατομμύρια πελάτες, υψηλού επιπέδου, που κάνουν κράτηση για διακοπές online κάθε χρόνο. Η Classic Collection έχει εξαιρετική φήμη στον κλάδο και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με τον Nick και την ομάδα του, για να επεκτείνουμε τις  προσφορές προϊόντων μας. Ο Munday είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ενώνω τις δυνάμεις μου με τον Simon και την ομάδα της On the Beach. Η συνεργασία με έναν τόσο καινοτόμο ηγέτη της αγοράς θα δώσει στο πιστό δίκτυο των σνεργατών μας πρόσβαση σε ένα ακόμα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων διακοπών για πολυτελείς διακοπές μέσω της περαιτέρω αναβάθμισης του Classic Online, μαζί με περαιτέρω επενδύσεις για τη διεύρυνση της προσφοράς προϊόντων πολυτελείας της Classic Collection». Στέλεχος του On the Beach δήλωσε ότι ο εξαιρετικά ζεστός καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επικρατούσε τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, είχε «καταπνίξει» τη ζήτηση διακοπών. Ο On the Beach, ιδρύθηκε από τον Simon Cooper το 2004 και έχει ένα κύκλο εργασιών περίπου 80 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Η Classic Collection έχει ένα Atol για να μεταφέρει 35.000 επιβάτες ετησίως, σε πολυτελή ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Βερμούδες και την Καραϊβική. Ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στο Worthing, απασχολώντας 120 υπαλλήλους, ενώ το 2017 είχε πωλήσεις  £ 62 εκατομμύρια και ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους £ 2,5 εκατομμυρίων. Μάλιστα φέτος συνεργάστηκε με την Silversea Cruises στον τομέα της πολυτελούς Κρουαζιέρας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters η GlaxoSmithKline θα δώσει 13 δισ. δολάρια μετρητά
Βόμβα στον τομέα της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας με την εξαγορά μεγάλου μεριδίου της Novartis - Αλλάζει χέρια το 36,5% των μετοχών της εταιρείας - Από το παγκόσμιο σκάνδαλο στην εξαγορά – μαμούθ

Μια είδηση βόμβα στον τομέα των φαρμακευτικών έγινε γνωστή σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με το Reuters η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία GlaxoSmithKline ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το 36,5% της Novartis έναντι 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων!
Η GlaxoSmithKline την περασμένη εβδομάδα είχε επιχειρήσει να εξαγοράσει την Pfizer.
Φωτογραφία Reuters
Με την αγορά αυτή η GlaxoSmithKline θα ελέγχει προιόντα παγκοσμίως γνωστά και δημοφιλή όπως την οδοντόκρεμα Sensodyne, το παυσίπονο Panadol, το Voltaren και τα επιθέματα κατά του καπνίσματος Nicotinell.
Η εξαγορά θα έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Τα χρήματα από την εξαγορά θα χρησιμοποιοηθούν από τη Novartis για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, όπως ανακοινώθηκε από τα κεντρικά της γραφεία στην Βασιλεία της Ελβετίας.
Φωτογραφία Reuters
Η μετοχή της Novartis εκτινάχθηκε στο 2,2% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Η εξαγορά πλασματικών ετών για να επιτευχθεί προσαύξηση στη σύνταξη, αποτελεί εφεξής «απαγορευμένο καρπό»

Αιτία το γεγονός ότι με τις αλλαγές που συντελέστηκαν από την έναρξη ισχύος του νέου Ασφαλιστικού (ν.4387 / 2016), το κόστος εξαγοράς αυξάνεται σημαντικά (έως και έξι φορές) γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να επιλεχθεί από τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται η συγκεκριμένη διαδικασία. Μοναδικές ίσως εξαιρέσεις αποτελούν όσοι συμπληρώνουν 40 έτη εργασίας (12.000 ημέρες ασφάλισης) κατά το τρέχον έτος και παράλληλα γίνονται 62 ετών, όπως επίσης και όσοι μπορούν να θεμελιώσουν αναδρομικά το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο ασφαλιστικό, όσοι ενδιαφέρονται για εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, υποχρεώνονται να καταβάλλουν το 20% του τελευταίου μικτού μισθού που ελάμβαναν όσο εργάζονταν.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι «χαμένοι» σε σχέση με τον παλιότερο τρόπο εξαγοράς είναι όλοι οι εργαζόμενοι, σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα, με αποδοχές μεγαλύτερες των 840 ευρώ. Αν μάλιστα υπάρχουν εργαζόμενοι που λαμβάνουν το μέγιστο του ορίου που έχει θέσει ο νόμος, δηλαδή 5.860 ευρώ, τότε καλούνται να πληρώσουν για εξαγορά πλασματικών ετών 1.172 ευρώ, δηλαδή έξι φορές πάνω από τα 167,85 ευρώ που ήταν το αντίτιμο με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι με το νόμο Κατρούγκαλου, καταργήθηκαν ευνοϊκές διατάξεις του παρελθόντος που έδιναν το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, εάν πραγματοποιούσαν εξαγορά πλασματικών ετών. Για παράδειγμα, εφεξής οι χήρες δεν μπορούν να εξαγοράσουν μέρος της στρατιωτικής θητείας των συζύγων τους, αφού πια δεν καρπώνονται όφελος στη σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν παράλληλη απασχόληση και πλέον, από την 1.1.17, καλούνται να καταβάλλουν διπλές εισφορές.

Διαβάστε περισσότερα: Για λίγους η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης - Οι χαμένοι των αλλαγών - Dikaiologitika News

Σελίδα 1 από 6

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot