Τον Αύγουστο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ, κατά 519 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2018.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου αγαθών και αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του ελλείμματος στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 68 εκατ. ευρώ παρά τη μείωση των εξαγωγών, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερη.

Η πτώση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών αντανακλά τις εξελίξεις στον κλάδο των καυσίμων. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σταθερές τιμές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 543 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή μείωση, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 16,1% στα 4,18 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, μικρή αύξηση σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών των λοιπών εκτός της γενικής κυβέρνησης τομέων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 911 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 995 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές (1,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,3% (4,6% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (1,6% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών μειώθηκε. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε σημαντική αύξηση λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων
Τον Αύγουστο του 2019, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε οριακό πλεόνασμα, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων
Τον Αύγουστο του 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 429 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 649 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 973 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Τον Αύγουστο του 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (οι οποίες αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) κατέγραψαν αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση (κατά 119 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή (1,7 δισεκ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 374 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 184 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 1,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή (2,7 δισεκ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση (κατά 1,9 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 3 δισεκ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, καθώς και τη μείωση (κατά 1,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Αυγούστου 2019, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 7,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου του 2018.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Συνέντευξη στην
Ντονατέλλα Αδάμου
στο κυβέρνηση.gr

O τουρισμός είναι ο πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, τα προβλήματα και σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα είναι πολλά και δισεπίλυτα, με πρώτο το προσφυγικό. Ο υφυπουργός Τουρισμού, ακαδημαϊκός -αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου- και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας μιλάει στο κυβέρνηση.gr για τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν προκειμένου να εξυγιανθεί, για τις προοπτικές του και όχι μόνο.

 

Αυτή τη σεζόν, που ολοκληρώνεται τουριστικά στα τέλη του μήνα, για ένα μεγάλο μέρος της χώρας σημειώθηκε πτώση στον τουρισμό. Ακούγεται πως ήταν από 18-20%, με ορισμένες περιοχές να ξεπερνούν ακόμα και αυτό το ποσοστό. Λόγω brexit, της χρεοκοπίας της εταιρείας του Thomas Cook που επηρέασε καταλυτικά και πολλές ξενοδοχειακές αλυσίδες στη χώρα, αλλά και δεδομένου του ότι παραδοσιακά ο υψηλότερος αριθμός τουριστών προς την Ελλάδα κατευθύνεται από τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία, πώς η κυβέρνηση σκοπεύει ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα; Ποιες, επί του πρακτέου, είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές μας;
Το πρόσημο για τον τουρισμό διαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα. Δε νομίζω ότι η γενική εικόνα είναι αυτή, αφού τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό το πρώτο επτάμηνο του 2019, ενώ, ειδικά τον Ιούλιο τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν στα 3,64 δισ. ευρώ, από 3,28 δισ. το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μία «διόρθωση» λόγω της κατάρρευσης του Thomas Cook και περιμένουμε να δούμε τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Ο στόχος μας είναι να συρρικνώσουμε τις αρνητικές συνέπειες από την κατάρρευση του Thomas Cook μέσω ενός νέου και στοχευμένου προγράμματος προβολής και διαφήμισης που θα χρηματοδοτηθεί με 11 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο γιατί θα πρέπει να θυμίσω ότι το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019, η προηγούμενη κυβέρνηση το ξεκίνησε τον Ιούνιο ενώ η τουριστική περίοδος είχε ήδη ξεκινήσει.

Ποια μέτρα στήριξης θα υλοποιήσει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook;
H κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα και με βάση τη δυνατότητα που έχουμε στο δημοσιονομικό πεδίο, ανακοινώσαμε τα πρώτα μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων που περιλαμβάνουν:
– Μείωση από 100 σε 80, του αριθμού των αναγκαίων ημερών εργασίας που πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή επιδόματος ανεργίας, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook.
– Επέκταση του συνολικού χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα, σε απολυμένους των πληγεισών επιχειρήσεων.
– Ειδικό πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.
Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις, τέθηκαν σε ισχύ τα εξής μέτρα:
– Αναστολή για έξι (6) μήνες της προθεσμίας καταβολής του ΦΠΑ σε αναλογία ίση με το ποσοστό του τζίρου που είχε κάθε επιχείρηση με την πτωχευμένη εταιρεία. Η αναστολή ισχύει για επιχειρήσεις που πάνω από το 25% του τζίρου τους προερχόταν από πελάτες του Thomas Cook.
– Απαλλαγή από το φόρο διαμονής.
– Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβάλλει οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση του Thomas Cοοk.
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για να απλοποιηθεί η διαδικασία έκπτωσης επισφαλών απαιτήσεων για τα τιμολόγια από τον Thomas Cook, σε συνδυασμό με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος μείωσης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019.

Με ποιο τρόπο θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, που είναι και απ’ τα σημαντικότερα ζητήματα;
Μπορώ να σας πω πρώτα με ποιον τρόπο δεν θα έρθουν. Επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν όσο κυριαρχούν οι ιδεοληψίες, αλλά και ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο που θέτει εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα.
Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» απελευθερώνει τις στρατηγικές επενδύσεις, τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης και αφού παρέλθει η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εντός ενός μήνα, θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση που έχει κατατεθεί, αφού πρώτα κάνει σχετική εισήγηση η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προβλέπονται, επίσης, κυρώσεις για όσους καθυστερούν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην τηρείται η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών.
Βήμα προόδου αποτελεί η θεσμοθέτηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, μια ηλεκτρονικής βάσης που θα περιέχει όλα τα κρίσιμα δεδομένα που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτής ή κάθε πολίτης που επιθυμεί να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του Διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως π.χ. οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι.

Το πρόβλημα με το προσφυγικό διογκώνεται. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το καλοκαίρι στο πληγέν νησί της Λέσβου -αντιμετωπίζει, ως γνωστόν, το σοβαρότερο πρόβλημα απ’ τη μαζική και πολύ μεγαλύτερη απ’ την προβλεπόμενη προσέλευσή των, όπερ συνεπάγεται και δυσχερέστερες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες, αλλά και μέγιστη δυσκολία στην απορρόφησή τους στο νησί- η αύξησή τους ήταν τεράστια, προβληματίζεται παραπάνω. Περί τις 14.000, ενώ το αναμενόμενο ήταν γύρω στις 4.500-5.000. Πώς η Ε.Ε. θα στηρίξει αυτά τα ταλαίπωρα πλάσματα που πολλαπλασιάζονται με το πέρασμα των ετών; Παράλληλα, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να επαναφέρει τον τουρισμό στο νησί, καθώς και στα άλλα μέρη της χώρας που πλήττονται απ’ το φαινόμενο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ραγδαίες διαστάσεις;
Η κυβέρνηση ήδη προχωρεί στην αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου. Αυτό, δεν είναι το μοναδικό μέτρο. Για πρώτη φορά θα υπάρξει διαχωρισμός προσφύγων και παράνομων μεταναστών, οι πρώτοι θα τυγχάνουν ασύλου, ενώ οι δεύτεροι θα επαναπροωθούνται στην Τουρκία.
Θα αλλάξει άμεσα ο νόμος για το άσυλο, ώστε να εκδικάζονται ταχύτατα οι αιτήσεις. Θα πρέπει να πάρουν όλοι το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει νόμους που εφαρμόζονται και η παράνομη είσοδος στη χώρα παραβιάζει το νόμο. Όσοι έρχονται και δεν δικαιούνται άσυλο, θα κρατούνται σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα μέχρι την απέλασή τους, ενώ έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις του Λιμενικού στα θαλάσσια σύνορά μας.
Από εκεί και πέρα, τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είχαμε προειδοποιήσει την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τουρισμός και διαχείριση του μεταναστευτικού σε ένα νησί είναι έννοιες ασύμβατες.
Για να ανακάμψει η Λέσβος θα πρέπει να αποσυμφορηθεί και στη συνέχεια να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, προβολής και προώθησης του τουρισμού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, μια νέα καινοτομία και πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση αυτού του νέου στρατηγικού σχεδιασμού μαζί με τους φορείς της κάθε Περιφέρειας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει εκτός από όραμα, τόλμη και στρατηγική, νομοθέτηση και ένα κοινωνικό συμβόλαιο, πολιτεία και πολίτες να αντιλαμβάνονται πλήρως τις τομές που απαιτούνται

Τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο του Economist και σημαντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού τουρισμού κλήθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος διεθνώς.
Καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών και προτάσσονται θέματα βιωσιμότητας τόσο για το φυσικό τοπίο, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, τέθηκε το ερώτημα αν και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε πλέον το πρόβλημα του «υπερτουρισμού», όπως για παράδειγμα στη Βενετία ή στη Βαρκελώνη. Ο πρώην Γ.Γ. του ΕΟΤ Δημήτρης Τρυφωνόπουλος ήταν κατηγορηματικός: Δεν υφίσταται στην Ελλάδα πρόβλημα υπερτουρισμού, σε κανέναν προορισμό, αλλά χρόνιο πρόβλημα έλλειψης υποδομών.

Ποια είναι η λύση; Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, εθνική στρατηγική που να υπερβαίνει την 4ετία και φυσικά ορθή νομοθέτηση. Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, πρόσθεσε ο κ. Τρυφωνόπουλος προϋποθέτει εκτός από όραμα, τόλμη και στρατηγική, αλλά και την αποδοχή της κοινωνίας. Παράλληλα, η προσφορά υψηλών υπηρεσιών, ο σεβασμός στις ανάγκες του ταξιδιώτη, η προστασία του φυσικού, αλλά και του αστικού τοπίου, είναι οι νέες απαιτήσεις, που θα καθορίσουν το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

«Ο βιώσιμος τουρισμός είναι αυτός που παράγει αξία, για όλους τους εμπλεκόμενους: Ο ταξιδιώτης βλέπει τα χρήματα που ξόδεψε να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες του. Ο ντόπιος συμμετέχει και όχι μόνο κερδίζει, αλλά αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του. Το κράτος αναβαθμίζει τις υποδομές του και προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους. Δημιουργούνται καλές πρακτικές ανάμεσα στον κλάδο και τις τοπικές κοινότητες που αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Δίνονται κίνητρα και εν τέλει βελτιώνεται και το εμπορικό brand της χώρας. Αναβαθμίζεται ο προορισμός και συνεπώς καταλήγει να αποτελεί επιλογή για μεγαλύτερο κοινό. Τα νούμερα αυξάνουν, αλλά όχι απλώς γεωμετρικά. Οι επισκέπτες κατανέμονται καλύτερα στην επικράτεια, ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Η τουριστική περίοδος επεκτείνεται και γίνεται ουσιαστικά 365 μέρες το χρόνο, ακόμα και για περιοχές που χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως θερινοί προορισμοί» κατέληξε ο κ. Τρυφωνόπουλος.
Η ομιλία του κ. Τρυφωνόπουλου

«Κυρίες και κύριοι

Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι ξεκάθαρος για τους περισσότερους κλάδους. Για τον τουρισμό ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται. Το τουριστικό μας προϊόν για δεκαετίες ήταν αποκλειστικά η προσφορά του ελληνικού φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, με ελάχιστες εξαιρέσεις ως προς την παροχή υπηρεσιών και σχεδόν αποκλειστικά πέρα από τα αστικά κέντρα ή και την ενδοχώρα. Αυτή η κοντόφθαλμη προσέγγιση, έφερε προορισμούς πιο ψηλά στις προτιμήσεις του παγκόσμιου ταξιδιωτικού κοινού και αν και με καθυστέρηση φαίνεται πως αφυπνιζόμαστε.
Παρά το γεγονός ότι υστερούμε ακόμα στα βασικά, όπως απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, εθνικής στρατηγικής που να υπερβαίνει τον όποιο κομματικό προσανατολισμό και φυσικά ορθής νομοθέτησης, αντιλαμβανόμαστε πλέον τον τουρισμό ως μία συνολική διαδικασία και όχι απλώς σαν «τη κότα με τα χρυσά αυγά».

Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου ωστόσο, προϋποθέτει εκτός από όραμα, τόλμη και στρατηγική, νομοθέτηση και ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Για να μπορέσει μία νομοθέτηση να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να έχει αρωγό το κοινωνικό σύνολο. Πολιτεία και πολίτες να αντιλαμβάνονται πλήρως τις τομές που απαιτούνται. Να ενστερνίζονται τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, να συμβάλουν από κοινού.

Παράλληλα, η προσφορά υψηλών υπηρεσιών, ο σεβασμός στις ανάγκες του ταξιδιώτη, η προστασία του φυσικού, αλλά και του αστικού τοπίου, είναι οι νέες απαιτήσεις, που θα καθορίσουν το μέλλον του κλάδου.
Αυτή είναι η βάση της συζήτησης του μέλλοντος και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα οφείλει να συνδιαμορφώσει αυτόν τον διάλογο, αντί να είναι πάλι ουραγός στις εξελίξεις που νομοτελειακά θα έρθουν.

Σήμερα ωστόσο, που τόσο το φυσικό πλεονέκτημα απειλείται ελέω κλιματικής αλλαγής και απουσίας ουσιαστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και το αστικό που ακόμα δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο διάλογο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, πώς πραγματικά μπορούμε να αναγάγουμε την συζήτηση για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του τουρισμού;

Η ποιότητα και η αξία της τουριστικής εμπειρίας σήμερα διαχέεται σε πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αποτύπωση γίνεται από τον χρήστη και είναι σχεδόν πάντα αφοπλιστικά ειλικρινής. Ο ταξιδιωτικός κλάδος πρέπει να αρχίσει να κοιτά τις ποιοτικές στατιστικές και όχι μόνο τις ποσοτικές.

Δεν αρκεί ένας αυξημένος αριθμός επισκεπτών, όταν οι ίδιοι θα περιγράψουν μία αρνητική εμπειρία. Μία εμπειρία που δεν προσέφερε υποδομές και τεχνογνωσία, που δεν σεβάστηκε την αρχική επιλογή. Που προς χάριν και μόνο της αύξησης όχι μόνο δεν προσέφερε στον ταξιδιώτη αυτά που ζήτησε, αλλά παράλληλα δυσαρέστησε τον μόνιμο κάτοικο, διότι εν τέλει υποβάθμισε και τη δική του καθημερινότητα.

Ο βιώσιμος τουρισμός είναι αυτός που παράγει αξία, για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο ταξιδιώτης βλέπει τα χρήματα που ξόδεψε να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες του. Ο ντόπιος συμμετέχει και όχι μόνο κερδίζει, αλλά αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του. Το κράτος αναβαθμίζει τις υποδομές του και προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους. Ο σεβασμός στο τοπίο και στον οικείο τρόπο ζωής προσφέρει μία αυθεντική εμπειρία που θα είναι και ο καλύτερος πρεσβευτής.

Δημιουργείται παράλληλα ένας υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στους επαγγελματίες του κλάδου. Δημιουργούνται καλές πρακτικές ανάμεσα στον κλάδο και τις τοπικές κοινότητες που αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Δίνονται κίνητρα και εν τέλει βελτιώνεται και το εμπορικό brand της χώρας. Αναβαθμίζεται ο προορισμός και συνεπώς καταλήγει να αποτελεί επιλογή για μεγαλύτερο κοινό. Τα νούμερα αυξάνουν, αλλά όχι απλώς γεωμετρικά. Οι επισκέπτες κατανέμονται καλύτερα στην επικράτεια, ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Η τουριστική περίοδος επεκτείνεται και γίνεται ουσιαστικά 365 μέρες το χρόνο, ακόμα και για περιοχές που χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ως θερινοί προορισμοί.

Το κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν οφείλει να είναι δεσμευτικό. Εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό ως μια «βιομηχανία» θα πρέπει απαιτείται προγραμματισμός για την ανάπτυξή του. Να εξασφαλισθεί απόδοση της επένδυσης και αύξηση της αξίας για τους «μετόχους» που εν προκειμένω είμαστε όλοι. Είτε δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο είτε όχι.

Όπως ο ταξιδιώτης σήμερα έχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία και στην ενημέρωση, έτσι και ο ίδιος ο τουριστικός προορισμός οφείλει να πράξει το ίδιο. Όλοι πρέπει να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο και να εξασφαλίσουμε ότι το τουριστικό μας προϊόν ανταποκρίνεται στην υπόσχεσή του να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων και να προστατεύσει το περιβάλλον από το οποίο απολύτως εξαρτάται».

πηγή newmoney.gr

 

 

Οριακή μείωση κατέγραψαν οι κρατήσεις για Ελλάδα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, από τις γερμανόφωνες αγορές, ενώ σε ετήσια βάση, η Ελλάδα, εμφανίζει αύξηση 11%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Holidayheck. Την ίδια στιγμή, μεγάλη μείωση εμφανίζει η Ισπανία, ενώ μικρές αυξήσεις σημείωσαν η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Πιο αναλυτικά, το money-tourism.gr, παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, την πορεία των κρατήσεων, στους πλέον ευπώλητους και δημοφιλείς προορισμούς σε Ελλάδα και Μεσόγειο, με στοιχεία που αφορούν έως και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, τόσο σε ετήσια βάση, όσο και τις τελευταίες 7 ημέρες.

Στα αξιοσημείωτα, σε ετήσια βάση οι κρατήσεις εμφανίζουν αύξηση 11%, με Ρόδο, Κω και Κρήτη, να ξεπρνούν το μέσο ποσοστό, την Κέρκυρα να είναι λίγο πιο χαμηλά και την Χαλκιδική μόνο να κινείται αρνητικά, ενώ στις τελευταίες 7 ημέρες η μείωση είναι μόλις 2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του HolidayCheck, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής ιστοσελίδας για όλες τις γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), στην οποία ο καθένας μπορεί να βρει το ιδανικό ξενοδοχείο, να κλείσει τις διακοπές του και να έρθει σε επαφή με άλλους παραθεριστές, η οποία αντλεί από μια βάση δεδομένων με περισσότερες από 8 εκατομμύρια αξιολογήσεις ξενοδοχείων, εικόνες και βίντεο για να σας βρει την καλύτερη προσφορά, που ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δημοσιεύει το money-tourism.gr, η εικόνα των κρατήσεων στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, σε ετήσια βάση έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τον πίνακα, η Κρήτη εμφανίζει σε ετήσια βάση, αύξηση στις κρατήσεις κατά 13%, η Ρόδος 16%, η Κως 12%, η Κέρκυρα 9%, ενώ η Χαλκιδική εμφανίζει μείωση της τάξης του 12%. Στο «κόκκινο» σε ετήσια βάση κινούνται οι περισσότεροι ισπανικοί προορισμοί, ενώ σημαντικές αυξήσεις σημειώνουν οι τουρκικοί. Αρνητικά κινούνται επίσης τόσο η Κύπρος, όσο και η Βουλγαρία. Tην τελευταία εβδομάδα

Τις τελευταίες 7 ημέρες, η εικόνα είναι μικτή. Στα αξιοπρόσεκτα των στοιχείων η μείωση 14% της Κω, η συνεχιζόμενη αύξηση της Κρήτης κατά 8%, η άνοδος της Ρόδου κατά 10% και η αρνητική εξέλιξη των κρατήσεων σε Κέρκυρα και Χαλκιδική. Μικτή εικόνα εμφανίζουν και οι προορισμοί σε Ισπανία και Τουρκία, ενώ η Αίγυπτος συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με εξαίρεση το Σαρμ Ελ Σέϊχ.

Follow us: @money_tourism on Twitter | xrimatourismos on Facebook - Πηγή: https://money-tourism.gr/apokleistiko-11-se-etisia-vasi-oi-kratiseis-germania-ellada-2-tin-teleytaia-evdomada-i-poreia-ton-pleon-eypoliton-proorismoi-pinakes-holidaycheck/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr

Οι νέοι προορισμοί περιλαμβάνουν πτήσεις για Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία.
Η Ryanair ανακοίνωσε 14 νέα δρομολόγια στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του
Η Ryanair, ανακοίνωσε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα της για το καλοκαίρι του 2020, με 14 νέα δρομολόγια σε προορισμού όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Το πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2020 έχει ως εξής:

Αθήνα για Βαρκελώνη – 3 πτήσεις την εβδομάδα.

Αθήνα για Μαδρίτη – 4 πτήσεις την εβδομάδα.

Αθήνα για Νυρεμβέργη – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Αθήνα για Τουλούζη – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Χανιά για Μασσαλία – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Κεφαλονιά για Μπολόνια – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Κεφαλονιά για Φρανκφούρτη (Χαν) – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Καλαμάτα για Γκντάνσκ – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Καλαμάτα για Μιλάνο (Μαλπένσα) – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Καβάλα για Βουκουρέστι – 1 πτήση την εβδομάδα.

Ρόδος για Πράγα – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Θεσσαλονίκη για Αμμάν – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Θεσσαλονίκη για Πράγα – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Θεσσαλονίκη για Μπορτντό – 2 πτήσεις την εβδομάδα.

Η Ryanair, υπολογίζει πως με τα νέα της δρομολόγια θα εξυπηρετήσει 6,6 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ θα προσφέρει περισσότερες από 5,000 θέσεις εργασίας.

Η Ranair ξεκίνησε την πώληση θέσεων, με ναύλους από μόλις 16,99 ευρώ, για ταξίδια μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Οι θέσεις αυτές πρέπει να κλείσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (17 Οκτωβρίου), μόνο μέσω της ιστοσελίδας της, Ryanair.com.

«Βολές» κατά πάντων Ωστόσο, ο εμπορικός διευθυντής της ιρλανδικής εταιρίας χαμηλού κόστους David O’Brien, έβαλε στην τοποθέτησή του κατά της Lufthansa, της Aegean, της Fraport και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για διάφορους λόγους.
Πιο αναλυτικά, υπονόησε ότι πίσω από τις επιθέσεις κατά της εταιρίας κυρίως για τα εργασιακά θέματα βρίσκοντα ανταγωνιστές και κυρίως η Lufthansa, τονίζοντας μάλιστα ότι οι μισθοί των πιλότων της Ryanair, είναι έως και διπλάσιοι από αυτούς των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, κατονομάζοντας μάλιστα την Eurowings του ομίλου Lufthansa, σημειώνοντας μάλιστα την απόλυτη ασφάλεια που προσφέρει η εταιρία. Για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, είπε ότι προσφέρει κίνητρα σε άλλες εταιρίες, κάνοντας λόγο μάλιστα για το lobbing που κάνει η AEGEAN, αναφερόμενος στην κατάργηση των κινήτρων για μεγάλα αεροσκάφη και αυξημένα ποσοστά πληρότητας (load factor) και αντικατάστασή τους από οριζόντιες εκπτώσεις στα τέλη προσγείωσης.

Δεν είπε ωστόσο ότι η Ryanair εξασφάλισε από τον AIA, όπως και όλες οι εταιρίες χαμηλού κόστους, τις διόλου ευκαταφρόνητες εκπτώσεις για τις εταιρίες του είδους για επιπλέον διάστημα τριών μηνών. Το κίνητρο αυτό ίσχυε για τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο, και με την γενναία απόφαση του AIA για την προσέλκυση κίνησης, επεκτάθηκε και για τους μήνες Οκτώβριο, Απρίλιο και Μάϊο. Παράλληλα, αναφερόμενος στην Fraport έκανε λόγο για έργα που γίνονται, για αυξημένες χρεώσεις, χωρίς όμως να γίνεται δυνατή η αύξηση τις κίνησης, μέσω αυτών.

Ειδική αναφορά έκανε στα Χανιά και στην Ανδραβίδα, όπου η έλλειψη ενός σύγχρονου ραντάρ, εμποδίζει την αύξηση της κίνησης, λέγοντας ωστόσο ότι υπάρχει η θετική ανταπόκριση της Fraport, αλλά αναμένονται οι προδιαγραφές από το υπουργείο Μεταφορών.

Είπε μάλιστα ότι η εταιρία έχει στείλει επιστολή στην σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το θέμα, χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση. Έτσι είπε χαρακτηριστικά, «πετάμε και εμείς εποχικά στην Ελλάδα, όπως κάνουν και οι άλλοι, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν μεγάλα οφέλη για όλους από την επιμήκυνση της σαιζόν». Ακόμη έκανε λόγο για ενδιαφέρον για την επαναλειτουργία κάποιων βάσεων στην Ελλάδα, κάνοντας λόγω για τα Χανιά, στα οποία η Ryanair έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιήσει κάτι.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, είπε ακόμη ότι «…Οι Έλληνες καταναλωτές και επισκέπτες μπορούν τώρα να κλείσουν τις διακοπές τους σε 147 δρομολόγια μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, ταξιδεύοντας με τους χαμηλότερους ναύλους και με την πιο πράσινη / καθαρή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, με τις χαμηλότερες εκπομπές CO2″. Για να γιορτάσει το νέο της πρόγραμμα, η Ryanair ξεκίνησε πώληση θέσεων με ναύλους από μόλις 16,99 ευρώ για ταξίδια μέχρι τον Ιανουάριο του 2020.

Οι θέσεις αυτές πρέπει να κλείσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (17 Οκτωβρίου) μόνο στην ιστοσελίδα Ryanair.com. Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, David O’Brien, τόνισε πως «η Ryanair, η πιο πράσινη και καθαρή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, είναι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσει το πρόγραμμα του καλοκαιριού του 2020, το οποίο περιλαμβάνει 14 νέα καλοκαιρινά δρομολόγια σε προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, τα οποία θα μεταφέρουν 6.6 εκατ. επιβάτες από τα 13 αεροδρόμια που δραστηριοποιόμαστε στην Ελλάδα, τα οποία θα υποστηρίξουν και θα διατηρήσουν πάνω 4,950 παράπλευρες θέσεις εργασίας στη χώρα».

Πηγή: money-tourism.gr

Σελίδα 1 από 638

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot