arxiki selida

Ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις επί δεκαετίες, χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.
Με σχετική εγκύκλιο κινούνται οι διαδικασίες για την τακτοποίηση και την εξασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων καλεί τις θρησκευτικές κοινότητες να αδειοδοτήσουν τους χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν από τις 9 Αυγούστου 1955, πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε το κτίσμα να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο. Πρόκειται για περίπου 500 χώρους σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και στα Δωδεκάνησα, τεμένη, Εβραϊκές Συναγωγές και ναοί παλαιοημερολογιτών και προτεσταντών.
Χώροι Λατρείας των
Μουσουλμάνων στην Κω
και τη Ρόδο
Για τους χώρους λατρείας των Μουσουλμάνων στη Κω και την Ρόδο η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον οικείο Πρόεδρο και από τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου αντίστοιχα. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται συγκεκριμένα από:
– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων,
– βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
– τίτλους ιδιοκτησίας,
– αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσης του, η νομιμότητα του λόγω παλαιότητας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια), ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και το ύψος πύργου προσευχής,
– αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών, Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου, αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.
Συναγωγές
Για τις Συναγωγές η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) και να δηλώνονται τα στοιχεία των θρησκευτικών λειτουργών και του Προέδρου της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, ως Φυσικού Προσώπου, Υπεύθυνου του χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από:
– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών
διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε.,
– βιογραφικό θρησκευτικών λειτουργών και αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας
– τίτλοι ιδιοκτησίας,
– Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κ.λπ.). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).
– Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών ή του Κ.Ι.Σ., αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.
Εφόσον το κτήριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
Νόμιμη η λειτουργία του
Τεμένους “Ιμπραήμ Πασά”
Με βάση τα παραπάνω και με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως με ημερομηνία 22-11-2019, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως στις 30-12-2019, διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία του Τεμένους Ιμπραήμ Πασά, έπειτα από την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.
Ειδικότερα, στην απόφαση της υπουργού Παιδείας, αναφέρεται, μεταξύ άλλων:
[…] Διαπιστώνουμε:
1. Τη νόμιμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας με την επωνυμία “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” που στεγάζεται σε ακίνητο κείμενο στο Δήμο Ρόδου (Δημοτική Ενότητα Ροδίων) του νομού Δωδεκανήσου και επί της Πλατείας Πλάτωνος, με εμβαδόν δαπέδου 242 τ.μ. με μέγιστο αριθμό φιλοξενούμεων τριακόσια (300) άτομα, με ύψος πύργου προσευχής (μιναρέ) τριάντα δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (32,50) και με υπεύθυνο θρησκευτικά λειτουργό (ιμάμη) τον κ. ΧΑΣΑΝ ΚΑΡΑ-ΆΛΗ, διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα.
2. Επισημαίνουμε άτι η παρούσα δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν άλλων απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών, αδειών και βεβαιώσεων για τη νόμιμη, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας. Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη διαπιστωτική απόφαση νόμιμης λειτουργίας χώρου λατρείας, δεν μεταβάλλει, αλλοιώνει ή τροποποιεί τις έννομες σχέσεις, τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αιτούντων.
3. Στην είσοδο του χώρου στον οποίο στεγάζεται ο μουσουλμανικός χώρος λατρείας, είναι απαραίτητο να αναρτηθεί η επιγραφή “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” με τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ.
Η υπουργός Παιδείας
και Θρηκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

Νόμιμη η λειτουργία
δύο Τζαμιών στην Κω
Ομοίως με απόφαση της αρμόδιας υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία των μουσουλμανικών χώρων λατρείας, “ΝΤΕΦΤΕΝΤΑΡ ΤΖΑΜΙ” και “ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ ΤΖΑΜΙ” στην Κω «διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα».
Να σημειωθεί ότι η σύσταση του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου” ιδιοκτήτη όλων των μουσουλμανικών Τεμενών και Νεκροταφείων στη νήσο Ρόδου, όπως και του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω”, έγινε με κυβερνητικό διάταγμα του Ιταλού κυβερνήτη των νήσων του Αιγαίου το 1929. Οι οργανισμοί αυτοί υφίστανται και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος τον Απρίλιο του 1947 και διοικούνται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Η πρώτη εργάσιμη του 2020, ημέρα δουλειάς και στοχοθέτησης.

Πολύωρη συνάντηση εργασίας είχε σήμερα, Πέμπτη 2 Ιανουαρίου στο γραφείο του , ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης ,με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς, οι προτεραιότητες και οι στόχοι που θέτει η δημοτική αρχή, ενόψει της κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καταρτίζεται μετά από συνεργασία που έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με τις Περιφέρειες όλης της χώρας μας.

Ο Δήμος Ρόδου όπως διαφάνηκε, από την σημερινή συνεργασία που είχε ο κ. Καμπουράκης με τον κ. Χατζημάρκο, σκοπεύει, εντός του 2020, να δρομολογήσει και να ζητήσει την χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία δεν μπορούν λόγω οδηγού εφαρμογής, να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρώτη εργάσιμη του 2020, μας βρίσκει μπροστά στους στόχους που την πρώτη ουσιαστικά χρονιά της θητείας μας, το 2020, έχουμε θέσει και η υλοποίησή τους προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση και αγαστή συνεργασία με τους φορείς που μπορούν να την καλύψουν.»

 

 

Μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην Εισαγγελική έρευνα που διενεργείται εις βάρος 52χρονου εκπαιδευτικού, που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη και συνακόλουθα στην πειθαρχική έρευνα που «τρέχει» παράλληλα, προκάλεσε ιατροδικαστική εξέταση στην φερόμενη ως θύμα ανήλικη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη προέκυψε ότι η ανήλικη δεν φέρει κακώσεις ή υποδηλωτικά κακώσεων και περαιτέρω ότι ο παρθενικός της υμένας δεν έχει υποστεί ρήξη.
Το τελευταίο γεγονός αναμένεται να αξιολογηθεί δεόντως καθώς δεν αποκλείεται αρμοδίως από τον ιατροδικαστή να έχει υπάρξει ερωτική επαφή.
Ο 52χρονος εκπαιδευτικός ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται με τον τρόπο που του αποδίδονται.
Πιο συγκεκριμένα κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, διενεργείται από αξιωματικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, προανάκριση για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της αποπλάνησης ή και του βιασμού ανήλικης από τον 52χρονο εκπαιδευτικό.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης διενεργήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην ανήλικη, ενώ ελήφθη, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατάθεση από την 14χρονη.
Η παιδοψυχολόγος πρόκειται εξάλλου να υποβάλει και σχετική έκθεση με τις επιστημονικές της απόψεις γύρω από τα όσα κατέθεσε η ανήλικη.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30η Νοεμβρίου 2019 και περί ώραν 03.00 να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.
Την 30η Νοεμβρίου 2019 και περί ώραν 03.00 ο 49χρονος επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.
Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.
Κατά την διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.
Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook.
H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.
Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους.
Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί την δίωξή του.
Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μια πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στην θέλησή της.
Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες που θα έθιγαν την προσωπικότητά της, ενώ οποιαδήποτε πράξη κι αν τελέστηκε αυτή έγινε μετά την συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης και ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ο δικηγόρος κ. Γιάννης Θώδος.
Πηγή:www.dimokratiki.gr

Εμπιστευτικό έγγραφο ζητά επιφυλακή των αστυνομικών δυνάμεων – Τι φοβάται η Ελληνική Αστυνομία και οι επιθέσεις σε ΗΠΑ και Γερμανία.
Πληροφορίες για επίθεση, σε εβραϊκό στόχο στην Αθήνα ή στην Ρόδο (σ.σ. όπου υπάρχει η πιο παλιά Συναγωγή στην Ελλάδα), έχουν θέσει σε συναγερμό την ΕΛ.ΑΣ.
Σε εμπιστευτικό έγγραφο των αρχών ασφαλείας που αποκαλύπτει «Το Βήμα», αφού μνημονεύονται αυτές οι πληροφορίες, ζητείται επιφυλακή των αστυνομικών δυνάμεων για την διαρκή φύλαξη στόχων εβραϊκού ενδιαφέροντος. Η κινητοποίηση αυτή της ΕΛ.ΑΣ έρχεται σε συνέχεια αιματηρών επιθέσεων κατά ομάδων Εβραίων στην πόλη Χόλε της Γερμανίας, τον περασμένο Οκτώβριο αλλά και στο Νίου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ προ μερικών ημερών.

Το έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ συντάχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό. Όπως σημειώνεται «σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται κτύπημα σε στόχους Εβραϊκού ενδιαφέροντος σε Αθήνα και Ρόδο».

Στο έγγραφο δεν προσδιορίζεται ποια είναι η πηγή πληροφόρησης, ούτε ο τρόπος κι ο χρόνος της επίθεσης που αναφέρεται.

Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ ζητά εντατικοποίηση όλων των μέτρων ασφαλείας γύρω από κτίρια εβραϊκού ενδιαφέροντος αλλά και να υπάρχουν έλεγχοι και επιτήρηση κατοικιών όπου διαμένουν άτομα εβραϊκής καταγωγής. Με αναφορές για πυκνές πεζές κι εποχούμενες περιπολίες και για συνεχή αλληλοεπικάλυψη των αστυνομικών δυνάμεων.

Η επίθεση στο Χάλε της Γερμανίας σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου από έναν γερμανό νεοναζί που σκότωσε δύο ανθρώπους σε Συναγωγή και σε εστιατόριο ενώ είχε προσαρμόσει κάμερα στο κεφάλι του, μεταδίδοντας ζωντανά τη «σφαγή» για σχεδόν 35 λεπτα. Ο νεαρός ακροδεξιός δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις αρχές, ενώ έδρασε μόνος. Τα κίνητρά του διαπιστώθηκε ότι ήταν ξενοφοβικά και αντισημιτικά.

Πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Νιου Τζέρσι από δύο ενόπλους. Τρεις πελάτες και περαστικοί και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν από τα πυρά των δύο ανδρών, οι οποίοι έπεσαν νεκροί στη συνέχεια από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Αιματηρή επίθεση εναντίον Εβραίων σημειώθηκε προ δύο ημερών στην Ν. Υόρκη όταν ένας άνδρας τραυμάτισε πέντε άτομα στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής Γιορτής των Φώτων (Χανουκά).

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες οι αρχές ασφαλείας της εν λόγω αμερικανικής πόλης είχαν σειρά πληροφοριών για επίθεση σε τέτοιου είδους «στόχο», οι οποίες και επιβεβαιώθηκαν.

ΠΗΓΉ tovima.gr

Βασίλης Λαμπρόπουλος Γ

 

 

Καλά στην υγεία του βρέθηκε πριν από λίγα λεπτά στην παραλία ανάμεσα στην Απολακκιά και την περιοχή του Μονολίθου, ο 55χρονος καθηγητής από τη Ρόδο τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από νωρίς το απόγευμα.

Ο 55χρονος καθηγητής, έκανε υποβρύχιο ψάρεμα "ψαροντούφεκο" μαζί με έναν φίλο του στη στην περιοχή. Όταν ο τελευταίος τον αναζήτησε στο σημείου που είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν και δεν τον βρήκε, τότε ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε άμεσα κινητοποίηση από στεριά και από θάλασσα.

Στην περιοχή έσπευσαν εθελοντες, διασώστες, ο επαγγελματίας δύτης Βασίλης Μαντικός, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και σκάφη του Λιμενικού, προκειμένου να ξεκινήσουν θαλάσσιες έρευνες. Οι καιρικές συνθήκες όμως ήταν άκρως απαγορευτικές για την σχετική έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ροδιακή, ο 55χρονος συμπολίτης μας, έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και αντί για την παραλία της Μονολίθου, βρέθηκε στην περιοχή της Απολακκιάς (Φούρνους) όπου και κατάφερε στη συνέχεια να βγει στη στεριά για ασφάλεια.

Εκεί, παράμεινε έως και λίγο πριν τις 10 το βράδυ, όπου και εντοπίστηκε. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του και ευχαρίστησε όλους όσους κινητοποιήθηκαν για τον εντοπίσουν.

https://www.rodiaki.gr/article/428531/rodos-agnoeitai-55xronos-psarontoyfekas-konta-ston-monolitho

Φώτο αρχείου

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot