arxiki selida

«Τσεκούρι» στις συντάξεις, ειδικά για όσους εργαζόμενους βγαίνουν πριν από τα 67 έτη από την εργασία τους, έρχεται το επόμενο διάστημα.

Οι μειώσεις θα κυμανθούν από 16% ως και 40% για όσους παίρνουν σύνταξη πριν από τα 67, ενώ το νέο ασφαλιστικό προβλέπει περικοπές και υπολογισμούς που οδηγούν σε συντάξεις από 200 ως 300 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίνει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους τα «θύματα» θα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και γυναίκες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ενωση προβλέπεται:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) Με τις διατάξεις του άρθρου 2 (υποπαρ. Ε2 περ. 1) του ν. 4336/2015 επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη «Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό…».

Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, σύμφωνα με την διάταξη, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.
2) Στο προσχέδιο άλλωστε του Νέου Ασφαλιστικού που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθρο 7) ορίζεται ότι:
«1. Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας


2. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης».

3) Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) προβλέπεται μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

4) Στην υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015 ορίζεται ότι: «β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές (6-30%), προσαυξάνεται κατά 10% (συνολική μείωση έως 40%!) και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης».

Από τις ανωτέρω διατάξεις μπορεί ο καθένας να κατανοήσει ότι οι μεγάλοι χαμένοι των επόμενων ετών θα είναι οι δικαιούχοι χαμηλών και κατώτατων συντάξεων, όσοι δηλαδή επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με λίγα έτη ασφάλισης, με χαμηλές αποδοχές και με τις λεγόμενες αυξημένες ποινές («πέναλτι») λόγω ορίων ηλικίας.
Ας σημειωθεί εδώ ότι ο μέσος όρος που οι νέοι μας εισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι τα 30-32 έτη λόγω τής πολύ υψηλής ανεργίας, αλλά, ακόμα και όταν βρουν εργασία, είναι εντελώς απίθανο να εργαστούν αδιαλείπτως έως τα 62 τους έτη με 40 (!) χρόνια ασφάλισης, όπως απαιτούν οι μνημονιακοί νόμοι 4093/2012 και 4336/2015.
Είναι επίσης γνωστό ότι η μερική απασχόληση στις νέες θέσεις εργασίας έχει αυξηθεί κατά 46%, ενώ οι νέες συμβάσεις εργασίας είναι συνήθως υπό καθεστώς υποαπασχόλησης.

Συνεπώς οι περισσότεροι ασφαλισμένοι στο άμεσο μέλλον θα αναγκαστούν να βγουν στην σύνταξη πρόωρα, δηλαδή πριν το 67ο έτος της ηλικίας τους. «Και εκεί τους περιμένει ο μνημονιακός Προκρούστης που θα τους οδηγήσει σε συντάξεις πείνας με εξοντωτικές ποινές μείωσης που φτάνουν ακόμα και το 40% !», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Μητρόπουλος.

Αναλυτικά παραδείγματα

Στα 62 με 15 έτη ασφάλισης, σύνταξη 192 ευρώ
Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τα οποία 2½ έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος τον Ιούνιο του 2015, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 €. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).
Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται από 1/7/2015 σε 192 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 224 ευρώ!

Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 282 ευρώ
Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 4/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με αποδοχές της τάξης των 800 ευρώ, το οργανικό ποσό είναι 470 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).
Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 282 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων. Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 329 ευρώ!

Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 300 ευρώ

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 1/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 800 ευρώ, το οργανικό ποσό είναι 500 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015). Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 300 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.
Στα 62 με 22 έτη ασφάλισης, σύνταξη 315 ευρώ

Νέος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 62 ετών με 22 έτη συνταξίμου χρόνου. Το ποσό της πλήρους σύνταξής του υπολογίζεται σε 500 ευρώ, αλλά θα λάβει ποσό μειωμένης σύνταξης 315 ευρώ από την έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι τον μήνα τον προηγούμενο της συμπλήρωσης του 67ου έτους, ενώ με τη συμπλήρωση του 67ου θα λάβει σύνταξη 350 ευρώ εφ’ όρου ζωής!!

Στα 62 με 25 έτη ασφάλισης, σύνταξη 360 ευρώ
Παλαιός ασφαλισμένος με 25 έτη συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον 3/2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 1.000 €, το οργανικό ποσό είναι 600 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015). Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 360 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

«Ολα τα μέτρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση οδηγούν σε μεγαλύτερη φορολόγηση και αυτό δεν λύνει τα προβλήματα αλλά δημιουργεί περισσότερα».

Αυτό δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Γιάννης Πάππου λίγο μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Δήμο Ρόδου.

Ο κ. Πάππου προέβλεψε ότι το 2016 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

«Να ευχηθούμε να έχουμε όλοι δύναμη και κουράγιο για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της εποχής.Το 2016 δείχνει ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο. Η κίνηση στην αγορά παρουσίασε μείωση κατά την εορταστική περίοδο σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Οι πολίτες έδωσαν προτεραιότητα, στις υποχρεώσεις που έπρεπε να τακτοποιήσουν. Ίσως βελτιωθεί η κατάσταση τώρα με τις χειμερινές εκπτώσεις . Δεν θα πρέπει όμως να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι γιατί οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που τους έχουν επιβληθεί. Θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτούς και ό,τι περισσέψει θα το διαθέσουν στην αγορά», δήλωσε ο κ.Γιάννης Πάππου.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για την προβολή της Ρόδου εξαιτίας της εμπλοκής στη χρηματοδότηση του ΠΡΟΤΟΥΡ από το Δήμο και τόνισε πως αισθάνεται ασφαλής γιατί ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος θα δώσει τη λύση.

«Με το ξεκίνημα του νέου έτους παρουσιάστηκε πρόβλημα με την έλλειψη χρηματοδότησης του ΠΡΟΤΟΥΡ. Ενημερώθηκα για τη συνάντηση που έγινε στην ΕΞΡ. Το ευχάριστο είναι ότι δόθηκε διαβεβαίωση από τον περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση της προβολής της Ρόδου στο εξωτερικό. Μετά από αυτό αισθάνομαι ασφαλής γιατί ξέρω πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και θα τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Γιάννης Πάππου.
Σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, ο κ. Γιάννης Πάππου δήλωσε ότι χρειάζεται να γίνουν σωστές και κυρίως γενναίες μεταρρυθμίσεις για να είναι πάλι βιώσιμο.

«Το πρόβλημα ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για να καταστεί βιώσιμο και αποδοτικό το ασφαλιστικό σύστημα . Από το ΕΒΕΔ έχουν κατατεθεί προτάσεις στο αρμόδιο υπουργείο. Μια από αυτές είναι να θεσμοθετηθεί επίδομα εργασίας δηλαδή να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις για να προσλάβουν περισσότερα άτομα. Με τον τρόπο αυτό και τα καταστήματα θα διαθέτουν αρκετό προσωπικό. Αυτό θα τονώσει και την ψυχολογία των καταναλωτών αφού θα βλέπουν τις επιχειρήσεις να είναι σε πλήρη λειτουργία», εξήγησε ο κ. Γιάννης Πάππου.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ διευκρίνισε πως η αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας θα συμβάλει στην μείωση της ανεργίας.
«Θα υπάρχει ένα κίνητρο για εκείνους που μένουν χωρίς εργασία ώστε να αναζητήσουν νέα και να μην περιμένουν να ζήσουν με ψίχουλα. Αντί για το επίδομα ανεργίας θα παίρνουν το επίδομα εργασίας μαζί με του μισθό τους. Έτσι δεν θα υπάρχουν στρατιές ανέργων», τόνισε ο κ.Πάππου.
Ο κ. Πάππου αναφέρθηκε και στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και τόνισε πως οι επιχειρηματίες καλούνται να σηκώσουν ολοένα και περισσότερα βάρη εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
«Όλα τα μέτρα που σχεδιάζονται ή προτείνονται για υλοποίηση έχουν να κάνουν με την αύξηση της φορολόγησης. Αυτό όμως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Έτσι θα ενταθούν φαινόμενα, όπως η μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή. Πρέπει να αποφεύγονται οι ενέργειες που θα επιδεινώσουν την κατάσταση στην οικονομία. Διαπιστώνουμε ότι τα ποσοστά της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων ξεπερνούν το 40% της μισθοδοσίας τους. Οι επιχειρηματίες θα φθάσουν στο σημείο να προτιμήσουν να πληρώσουν άλλες υποχρεώσεις και φόρους ( για παράδειγμα το ποσοστό 29% επί των κερδών). Στην Ελλάδα οι εισφορές είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει με προσοχή το συγκεκριμένο θέμα και να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές», τόνισε ο κ Γιάννης Πάππου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος από το ΕΒΕΔ στον τομέα της προβολής, όπως δήλωσε χθες ο γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Νίκος Παπασταματίου
«Θα λάβουμε μέρος στην τουριστική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα στη Σουηδία με τη βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προγραμματίζουμε επίσης τη συμμετοχή του φορέα και σε μεγάλη έκθεση τροφίμων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα», ανακοίνωσε ο κ. Παπασταματίου.


Πηγή:www.dimokratiki.gr

Μικρότερη σύνταξη θα πάρουν όσοι αποφασίσουν έξοδο από την εργασία το 2016 και τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει ο "Ελεύθερος Τύπος", καθώς με το νέο ασφαλιστικό αλλάζουν όλα γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, τόσο για τους νέους όσο και για τους σημερινούς συνταξιούχους. 

Οι νέοι συνταξιούχοι θα έχουν βαριές απώλειες που φτάνουν ως και τα 273 ευρώ, ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο προέρχονται, τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό.

Οι σημερινοί συνταξιούχοι θα έχουν εκ νέου υπολογισμό της σύνταξής τους, κύριας αλλά και επικουρικής, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει η αυτόματη προσαρμογή τους σε χαμηλότερα ποσά.

Το κυβερνητικό σχέδιο μιλάει για προσωπική διαφορά που θα είναι υπέρ του συνταξιούχου και θα συμψηφίζεται με πιθανές αυξήσεις όταν και αν αρχίσουν να δίνονται στο μέλλον.

Η αλήθεια όμως είναι, όπως αναφέρει ο "Ελεύθερος Τύπος", ότι από τη στιγμή που οι σημερινές συντάξεις υπολογιστούν ξανά με τα δεδομένα που θα ισχύουν για τις καινούργιες συντάξεις, τότε είναι μοιραίο να εξισωθούν με τις μικρότερες συντάξεις που δίνει το νέο ασφαλιστικό.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει σήμερα τι συντάξεις δίνει το νέο ασφαλιστικό ανά Ταμείο και ανάλογα με το μισθό και τα έτη ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο. Όπως φαίνεται στους πίνακες, η σύγκριση των νέων με τις παλιές συντάξεις βγάζει μειώσεις για όσους αποχωρήσουν από Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΟΑΕΕ, με πάνω από 25 έτη, ενώ στο ΙΚΑ υπάρχουν και αυξήσεις για τους χαμηλόμισθους με 15 ως και 25 έτη ασφάλισης.Όσοι υποβάλουν αίτηση το 2016 μπορεί να χάσουν από την κύρια σύνταξη, αν πρόκειται για το Δημόσιο, ως και 273 ευρώ σε σύγκριση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό σύστημα. Από την επικουρική, και πάλι ανάλογα με το Ταμείο, μπορεί να χάσουν ως και 116 ευρώ.Μεγαλύτερες γίνονται ο απώλειες για το 2017 και ακόμη περισσότερες το 2018.

Περικοπές θα έχουν και οι ασφαλισμένοι σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, καθώς το νέο σύστημα δεν τους ευνοεί, ειδικά αν έχουν υψηλές αποδοχές.

Οι υπάλληλοι που θα συνταξιοδοτηθούν το 2016 από ΔΕΚΟ και τράπεζες θα έχουν μειώσεις ως και 12%, που μεταφράζεται σε απώλεια ως και 160 ευρώ από το τελικό ποσό που θα λάβουν.

(Πατήστε επάνω στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση):

Πηγή: Eλεύθερος Τύπος

Ποιος είπε ότι μόνο όταν έχεις ταλέντο μπορείς να δημιουργείς; Τώρα μαθαίνουμε πως μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητά μας.

Σίγουρα θα έχετε αναρωτηθεί γιατί μερικοί άνθρωποι είναι πιο δημιουργικοί από τους άλλους; Κάποιοι από εσάς, σίγουρα θα έχετε ευχηθεί να είχατε αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο. Νέες έρευνες όμως μας φέρνουν καλά νέα και μας αποδεικνύουν ότι τα ταλέντα δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κληρονομικά. Το marrieclaire.gr παρουσιάζει 10 τρόπους κατά τους οποίους μπορείτε να αναπτύξετε την δημιουργικότητά σας:

1. Ακούστε το ένστικτο σας
Το ένστικτο λειτουργεί με εκπληκτικούς τρόπους. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, λουζόμαστε, οδηγούμε κτλ, αυτό συνεχίζει να "υπάρχει" και να μας βοηθάει στο να δημιουργήσουμε νέες ιδέες. Εσείς απλά σημειώστε όλα αυτά που λέει το..." μέσα" σας!

2. Προσέχετε την σκέψη σας
Συνήθως όταν ξεκινάμε κάτι καινούργιο, έχουμε την τάση να κάνουμε σκληρή αυτοκριτική με αποτέλεσμα να μην το τελειώνουμε ποτέ. Για να δημιουργήσουμε χρειάζεται να επιμείνουμε, παρά τις αντιξοότητες και τις αρνητικές κριτικές.

3. Πήγαινε όπου σε πάει...
Επικεντρωθείτε στην στιγμή και όχι στον στόχο. Όταν βυθίζεστε ολοκληρωτικά σε μια δημιουργική δραστηριότητα, αισθάνεστε ότι ο χρόνος μικραίνει, ότι οι ώρες μοιάζουν με στιγμές. Τότε είναι που μπορείτε να πετύχετε κάτι πολύ μεγαλύτερο! Απλά αφήστε το να βγει από μέσα σας... Αφήστε το να σας οδηγήσει...

4. Επιτρέψτε στις αισθήσεις σας να ζωντανέψουν
Προσέξτε την εικόνα των πραγμάτων, αλλά προσπαθήστε ταυτόχρονα να τα νιώσετε στο χέρι σας. Μυρίστε τα, ακούστε τα! Ό,τι και αν είναι αυτό, αισθανθείτε το!

5. Η ευτυχία φέρνει καινοτομία
Η μελαγχολία είναι ο μεγαλύτερος ανατρεπτικός παράγοντας των νέων ιδεών και της δημιουργίας. Η ευτυχία όμως αυξάνει την δημιουργική σκέψη, προσφέρει φρέσκες ιδέες και νέες προοπτικές. Θυμηθείτε να κάνετε διαλείμματα που σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Μην πιέζετε τον εαυτό σας.

6. Κανόνες ευγνωμοσύνης Όταν αισθάνεστε ευγνώμονες, βοηθάτε τις νευρικές οδούς του εγκεφάλου σας να λαμβάνουν περισσότερο από αυτό που έχετε μέσα σας. Φανταστείτε τι θα μπορέσετε να δημιουργήσετε.

7. Ψάξτε προκλητικές ιδέες
Έτσι για πλάκα, προκαλέστε τον εαυτό σας να σκεφτεί ιδέες διαφορετικές- όπως πώς να κάνεις ένα άλογο να πετάξει. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέες ιδέες και στρατηγικές, τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε σε ρεαλιστικά πράγματα αλλά και να δημιουργήσετε νέες φρέσκες τάσεις.

8. Περικλείστε την ζωή σας με ενδιαφέροντες ανθρώπους και πράγματα.
Περάστε χρόνο με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές σας, ακούστε νέα είδη μουσικής, επισκεφτείτε διαφορετικές εκθέσεις οι οποίες μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες σας. Έχοντας ασυνήθιστα αντικείμενα γύρω σας σας βοηθά να αναπτύξετε πρωτότυπες ιδέες.

9. Μάθετε κάτι καινούργιο
Ξεκινήστε ένα καινούργιο χόμπι, κάντε μαθήματα γλυπτικής ή οτιδήποτε μπορεί να σας σας φαίνεται "ξένο" αλλά μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον και να σας βοηθήσει να "κατεβάσετε" νέες ιδέες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η σύνδεση με νέα πράγματα είναι η βάση για δημιουργική σκέψη.

10. Αναγνωρίστε τις δυνάμεις και τα πάθη σας
Γνωρίστε τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σας να χτυπά δυνατά, τι σας κάνει να αισθάνεστε πιο ζωντανοί, και χρησιμοποιήστε το ως "καύσιμο" για την δημιουργική διαδικασία. "Τρέφοντας" την δημιουργική σας πλευρά θα φέρετε ευτυχία τόσο στον εαυτό σας όσο και στους γύρω σας. Θα μάθετε επίσης τι υπήρχε τόσο καιρό μέσα σας και δεν το γνωρίζατε.

Ένα 24ωρο και κάτι έμεινε για να αποχαιρετίσουμε το επιεικώς δύσκολο 2015 και να μπούμε στο 2016. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: πόσα τριήμερα έχει ο νέος χρόνος που μας έρχεται;

Κάθε αργία και γιορτή μια ευκαιρία για ξεκούραση. Και το 2016 φαίνεται πως έρχεται να μας αποζημιώσει για όλες τις ώρες κούρασης που περάσαμε το 2015. Γιατί; Γιατί είναι... τίγκα στα τριήμερα! Και επειδή η καλή μέρα, από το πρωί φαίνεται, οι αργίες ξεκινούν από την Πρωτοχρονιά!

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Πρωτοχρονιά: Παρασκευή
Καθαρά Δευτέρα: 14 Μαρτίου
Ευαγγελισμός: Παρασκευή 25 Μαρτίου
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 20 Ιουνίου
Δεκαπενταύγουστος: Δευτέρα
28η Οκτωβρίου: Παρασκευή
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

Και μην ξεχνάμε και το Πάσχα. Ημιαργία η Μεγάλη Παρασκευή (29 Απριλίου) και Πάσχα ανήμερα της Πρωτομαγιάς. Που σημαίνει πως τη... χάνουμε. Αλλά μην απελπίζεστε, μπορεί να τη "μεταφέρουν" και από αργία να την κάνουμε (όπως είναι) απεργία...

newsit.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot