Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ώρα που τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα περισσότεροι από 17.000 οφειλέτες εντάχθηκαν στις νέες 120 δόσεις ανεβάζοντας τον αριθμό των οφειλετών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ σε 318.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών και την λήξη της προθεσμίας ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σημαντικά και να ξεπεράσει τις 500.000. Το ποσό κεφαλαίου που έχουν ρυθμίσει ανέρχεται στα 1,87 δισ. ευρώ ενώ οι προσαυξήσεις φθάνουν στα 604 εκατ. ευρώ. Συνολικά θα καταβάλλουν περί τα 2,48 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Από τη ρύθμιση έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής περί τα 258 εκατ. ευρώ.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από του 17.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση οι περισσότεροι είναι επιχειρήσεις οι οποίες με την υπαγωγή τους στη ρύθμιση θα δουν να ξεμπλοκάρουν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τις 120 δόσεις
Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχονται διευκρινήσεις για τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα:

Επιχειρήσεις:Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε δόσεις με απαλλαγές από τόκους/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:
α) με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

β) με απαλλαγή 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις,

γ) με απαλλαγή 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις,

δ) με απαλλαγή κατά 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις,

ε) με απαλλαγή κατά 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις,

στ) με απαλλαγή κατά 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις,

ζ) με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις,

η) με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις,

θ) με απαλλαγή κατά 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις,

ι) με απαλλαγή κατά 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Ελάχιστη δόση: Το ελάχιστο ποσό δόσης της ρύθμισης το οποίο μειώθηκε από 30 σε 20 ευρώ.
Προκαταβολή:Παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Παράδειγμα

Φορολογούμενος με βασική οφειλή 100.000 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 20.000 ευρώ, επιλέγει πρόγραμμα ρύθμισης 120 δόσεων για το οποίο, βάσει του νόμου, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων/τόκων 10%. Εφόσον προκαταβάλλει ποσό 5.000 ευρώ, οι προσαυξήσεις/τόκοι θα μειωθούν ισόποσα και θα διαμορφωθούν σε 15.000 ευρώ (ήτοι 20.000-5.000). Στο εναπομείναν ποσό των 15.000 ευρώ θα υπολογιστεί και η απαλλαγή 10%, ήτοι οι τόκοι/προσαυξήσεις θα διαμορφωθούν τελικώς σε 13.500 ευρώ [ήτοι 15.000-(10%Χ15.000)].

– Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται χειρόγραφα.

– Η αίτηση-δήλωση για την προκαταβολή δύναται να υποβληθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε ρύθμιση.

– Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., μετά την καταβολή της προκαταβολής.

– Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης.

– Όσοι οφειλέτες έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους στην αρχική ρύθμιση προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παραγράφου 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. Στην περίπτωση υπαγωγής εκ νέου σε ρύθμιση σύμφωνα με τα ανωτέρω επέρχεται, με την πίστωση της προκαταβολής, απώλεια του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Τόκος: Μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές σε 3% ετησίως από 5% που ίσχυε. Ο μειωμένος τόκος (3%) θα υπολογίζεται για τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή από τον Οκτώβριο.
– Βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία μέχρι 3.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

– Στην περίπτωση της προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος το όριο των 3.000 ευρώ ανά Υπηρεσία διαμορφώνεται με την αφαίρεση της προκαταβολής.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο με εισόδημα έως και 10.000 ευρώ, με βασική οφειλή 4.500 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 1.500 ευρώ, εφόσον προκαταβάλλει 1.500 ευρώ, δεν θα επιβαρυνθεί με τον τόκο 3%.

Πάγωμα κατασχέσεων:Η συμμόρφωση με τις διατάξεις της ρύθμισης παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Μη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και ο οφειλέτης τηρεί τους όρους αυτού, εφόσον έχει ελεγχθεί η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπαγωγής και διατήρησής τους, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεων.

β) Αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων. Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, περιορίζονται οι συνέπειες των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια παντός τρίτου, υπό την έννοια της αποδέσμευσης και απόδοσης κατά νόμο των μελλοντικών απαιτήσεων, ήτοι των απαιτήσεων που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, όπως ισχύει, και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: – έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης ή έχει καταβληθεί η προκαταβολή,

– η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει, και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις αυτές.

Επισημάνσεις:

– Κρίσιμος χρόνος για την έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω ευεργετήματος είναι ο χρόνος γνωστοποίησης της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης στον τρίτο από τον οφειλέτη με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός μηνός από την έκδοσή της. Συνεπώς από την γνωστοποίηση της ανωτέρω Βεβαίωσης στον τρίτο αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο αποκλειστικά μελλοντικές απαιτήσεις, ήτοι απαιτήσεις που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση. Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της ως άνω Βεβαίωσης αποδίδονται στο Δημόσιο.

– Σε κάθε περίπτωση ποσά απαιτήσεων που έχουν αποδοθεί ή αποδίδονται στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται και πιστώνονται έναντι της δόσης ή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

– Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, ήτοι τις απαιτήσεις που τυχόν γεννήθηκαν και δεν έχουν αποδοθεί από τη γνωστοποίηση της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης και μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της ανατροπής της ρύθμισης καθώς και τις λοιπές μελλοντικές απαιτήσεις, ενώ τυχόν αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό, το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση τήρησης της ρύθμισης, ελέγχει αν συντρέχουν οι όροι τήρησης της ρύθμισης και ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση απώλειας αυτής, τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. Τα αρμόδια όργανα, γνωστοποιούν στον τρίτο την ανάκληση της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, με την οποία καλείται ο τρίτος σε άμεση απόδοση των δεσμευθέντων ποσών, με την επισήμανση ότι τυχόν αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου.

 https://www.newsit.gr/

Μπορεί τα έσοδα τόσο τον Ιούλιο, όσο και τον Αύγουστο να πήγαν αρκετά καλά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ανταποκρίθηκαν όλοι οι φορολογούμενοι στις υποχρεώσεις τους. Ειδικά τον Ιούλιο, μήνα για τον οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι άγγιξαν τα 300 εκατ.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες έχει υποχωρήσει αισθητά ο ρυθμός των φόρων που μένουν απλήρωτοι. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, να αυξηθεί δηλαδή η εισπραξιμότητα, έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για νέα μείωση της φορολογίας.

Το πλέον ανησυχητικό όμως στοιχείο είναι και το γεγονός ότι ο αριθμός αυτών που δεν πλήρωσαν τους φόρους τους, έκαναν ένα πραγματικό άλμα. Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο στις μαύρες λίστες της Εφορίας προστέθηκαν ακόμα 269.155 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Μετά από αυτή την δυσμενή εξέλιξη οι συνολικοί οφειλέτες της Εφορίας, από 3.750.195 που ήταν στο τέλος Ιουνίου εκτοξεύθηκαν στο τέλος Ιουλίου σε πάνω από τα 4 εκατ. και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4.019.350.

Από τους οφειλέτες αυτούς ανοιχτοί σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται οι 1.819.142 όταν στο τέλος Ιουνίου ο αριθμός τους είχε διαμορφωθεί σε 1.764.551 ενώ 1.222.306 φορολογούμενοι έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα. Οι οφειλέτες αυτοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να παγώσουν τις κατασχέσεις εφόσον υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν στο 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου ανήλθαν στα 3,929 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,642 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι. Τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 320 εκατ. ευρώ και οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι κατά 284 εκατ. ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες, ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει κατεβάσει ταχύτητες. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει μεγάλο καθώς παλαιά και φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται σε 104,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,9 δισ. είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και μένουν 85,5 δισ. ευρώ τα οποία χαρακτηρίζονται ως πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο.

Στο μέτωπο των εισπράξεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΑΑΔΕ εισέπραξε στο επτάμηνο σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιπλέον 911 εκατ. από φρέσκα χρέη.

https://www.newsit.gr/

Το πρώτο προβλέπει την πίστωση της ελάφρυνσης από τη μείωση του επιτοκίου, στο τέλος της ρύθμισης

Ελαφρύνσεις από 137 ευρώ ως και 11.406 ευρώ στα εισοδήματα φέρνει η μείωση επιτοκίου στο 3% για τις 120 δόσεις ρύθμισης χρεών στα Ταμεία και την εφορία, ενώ πλέον η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού των δόσεων όσον αφορά χρέη προς το Δημόσιο.

Η ρύθμιση βελτιώνεται και οι αλλαγές που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. αναμένεται να προωθηθούν τάχιστα στη Βουλή και να ισχύσουν εντός του Αυγούστου, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανταπόκριση από οφειλέτες που μέχρι τώρα είναι εκτός ρυθμίσεων.

Η μεγάλη ελάφρυνση έρχεται από τη μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης, που από 5% κατεβαίνει στο 3% και προκαλεί μείωση στην τελική επιβάρυνση για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες που μπορούν να επωφεληθούν της ρύθμισης με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με τη διάταξη που φέρνει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πέραν του κουρέματος των προσαυξήσεων κατά 85% και του επανυπολογισμού των χρεών σε χαμηλότερη οφειλή που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και προβλέπει ο νόμος των 120 δόσεων (4611/2019), οι αλλαγές δίνουν νέα ελάφρυνση στο εισόδημα καθώς σβήνουν επιβαρύνσεις και από τόκους!

Τα επιπρόσθετα οφέλη που προκύπτουν για τους οφειλέτες με χρέη σε Ταμεία και εφορία από 1.200 ευρώ ως και 100.000 ευρώ παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα σήμερα με αναλυτικούς πίνακες ο Ελεύθερος Τύπος, μέσω του ειδικού μαθηματικού τύπου που ισχύει και εφαρμόζεται για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Υπολογισμός
Με 3% αντί 5% επιτόκιο για ρύθμιση σε 120 δόσεις:

* Οφειλέτης με χρέος 1.200 ευρώ στην εφορία, έχει κέρδος 137 ευρώ (ο τόκος από 327 ευρώ πέφτει στα 190 ευρώ).

* Οφειλέτης με χρέος 3.600 ευρώ στην εφορία, έχει κέρδος 411 ευρώ (ο τόκος από 982 ευρώ πέφτει στα 571 ευρώ).

* Οφειλέτης με χρέος 7.500 ευρώ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέρδος 856 ευρώ (ο τόκος από 2.046 ευρώ πέφτει στα 1.190 ευρώ).

* Οφειλέτης με χρέος 10.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέρδος 1.141€ (ο τόκος από 2.728€ πέφτει στα 1.587€).

* Οφειλέτης με χρέος 15.000 ευρώ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέρδος 1.711 ευρώ (ο τόκος από 4.052 ευρώ πέφτει στα 2.381 ευρώ).

* Οφειλέτης με χρέος 20.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέδρος 2.281 ευρώ (ο τόκος από 5.456€ πέφτει στα 3.175€).

* Οφειλέτης με χρέος 30.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέδρος
3.422 ευρώ (ο τόκος από 8.184€ πέφτει στα 4.762€).

* Οφειλέτης με χρέος 40.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέρδος 4.562€ (ο τόκος από 10.911€ πέφτει στα 6.349€).

* Οφειλέτης με χρέος 70.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέδρος 7.984 ευρώ (ο τόκος από 19.095€ πέφτει στα 11.111€).

– Οφειλέτης με χρέος 100.000€ στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, έχει κέρδος 11.406€ (ο τόκος από 27.279€ πέφτει στα 15.873€)

Κατάργηση
Η ένταξη στη ρύθμιση για χρέη στην εφορία εξετάζεται να μην έχει πλέον κανένα εισοδηματικό κριτήριο, καθώς τα όρια εισοδήματος που είχαν θεσπιστεί στο νόμο 4611/2019,αναμένεται να καταργηθούν. Με τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δόσεις για ρύθμιση χρεών στην εφορία καθορίζονταν ανάλογα με το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των οφειλετών, με αποτέλεσμα χιλιάδες οφειλέτες να καταλήγουν σε λιγότερες δόσεις. Με την κατάργηση των κριτηρίων ο αριθμός των δόσεων θα επιλέγεται από τους οφειλέτες και είναι ευνόητο ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφειλετών θα επιλέγουν 120 δόσεις. Το δε ελάχιστο ποσό από 30 ευρώ το μήνα κατεβαίνει στα 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια οφειλή (μαζί με τόκο) 2.500 ευρώ στην εφορία, μπορεί να ρυθμιστεί σε 120 δόσεις με ποσό 20,83 ευρώ το μήνα (2.500/120=20,83) ενώ μια οφειλή των 1.500 ευρώ στην εφορία δεν θα ρυθμιστεί σε 120 δόσεις γιατί το ποσό της δόσης βγαίνει στα 12,5 ευρώ το μήνα, δηλαδή κάτω από τα 20 ευρώ που θα είναι η νέα ελάχιστη δόση. Επομένως με την ελάχιστη δόση των 20 ευρώ, η οφειλή των 1.500 ευρώ θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 75 δόσεις (1.500/20=75).

Παράλληλα με μπόνους την επιστροφή ενός μέρους των τόκων που θα έχουν καταβάλει θα επιβραβεύονται όσοι μπουν και εξυπηρετήσουν τη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία που προωθεί η κυβέρνηση. Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος σε συνέντευξή του στο Real FM.

Δύο σενάρια για την… πίστωση της ελάφρυνσης
Ο τρόπος που θα πιστωθεί η ελάφρυνση της οφειλής έχει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Ε.Τ.», δυο σενάρια:

* Το πρώτο προβλέπει την πίστωση της ελάφρυνσης από τη μείωση του επιτοκίου, στο τέλος της ρύθμισης, με την αφαίρεση του ποσού που κερδίζει ένας οφειλέτης από το χρέος που ρυθμίζει παραμένοντας συνεπής στις δόσεις, χωρίς να εγκαταλείψει τη ρύθμιση. Σε αυτή την περίπτωση αν ένας οφειλέτης κερδίσει 6.500 ευρώ από τη μείωση του επιτοκίου, αυτό το ποσό (6.500 ευρώ) δεν θα επιστραφεί με μείωση του ποσού της μηνιαίας δόσης, αλλά θα αφαιρεθεί ολόκληρο όταν θα πλησιάζει στο τέλος της ρύθμισης, εξοφλώντας την οφειλή του νωρίτερα. Για παράδειγμα, τα 6.500 ευρώ θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες δόσεις και έτσι αντί για 120 το χρέος θα εξοφληθεί σε 102 δόσεις.

* Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι να πέσει η ωφέλεια από τη μείωση του επιτοκίου, στις επόμενες δόσεις ως το τέλος της ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση αν ένας οφειλέτης κερδίζει 6.500 ευρώ από τη μείωση του επιτοκίου και έχει επιλέξει αποπληρωμή σε 120 δόσεις, τότε η κάθε μηνιαία δόση θα μειωθεί κατά 55 ευρώ, δηλαδή η ελάφρυνση θα έρθει στις μηνιαίες πληρωμές αντί να συμψηφιστεί προς το τέλος της ρύθμισης.

Μόνον 80.000 τακτοποίησαν τις οφειλές τους στα Ταμεία
Τα μηνύματα από την ως τώρα πορεία της ρύθμισης δεν είναι πάντως ενθαρρυντικά, καθώς μόνον 80.000 οφειλέτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4611/19 για τις 120 δόσεις (17/5/2019) ως χθες (23/7/2019).

Το, δε, ποσό που ρυθμίζεται ανέρχεται σε 1,3 δις. ευρώ έναντι στόχου για ρυθμίσεις άνω των 5,5 δις. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ», από τους περίπου 80.000 οφειλέτες, οι 50.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, (40.000 από ΟΑΕΕ, 8.300 από ΟΓΑ και 1.000 από ΕΤΑΑ) ενώ άλλοι 30.000 οφειλέτες είναι επιχειρήσεις και εργοδότες, και ένας μικρός αριθμός 1.300 οφειλετών είναι συνταξιούχοι που έκαναν αίτηση για πληρωμή με δόσεις διαφόρων παροχών που καλούνται να τις επιστρέψουν στα Ταμεία τους, γιατί έπαψαν να τις δικαιούνται (ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά).

Τελευταία ευκαιρία για όλους
Βασική προϋπόθεση πάντως για να υπάρξουν οι ελαφρύνσεις στα εισοδήματα που δαπανούν οι οφειλέτες για τη ρύθμιση χρεών είτε με το πρώτο είτε με το δεύτερο σενάριο, είναι να μείνουν εντός ρύθμισης. Οσοι δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις δόσεις που έχουν επιλέξει, μετά και τη μείωση του επιτοκίου, αφενός θα χάσουν τα όποια οφέλη και αφετέρου θα αναβιώσει όλη η παλιά τους οφειλή από τη στιγμή που διέκοψαν να πληρώνουν και μετά.

Για το λόγο αυτόν ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία ότι οι βελτιώσεις στις 120 δόσεις έρχονται για να βοηθήσουν τους οφειλέτες ώστε να εκμεταλλευτούν την παρούσα «ενισχυμένη» ρύθμιση γιατί θα είναι και η τελευταία.

Η προθεσμία πάντως που είχε τεθεί για την ένταξη ως το τέλος Σεπτεμβρίου είναι πιθανό να παραταθεί για ένα 15νθήμερο, αν και μια τέτοια απόφαση, αν ληφθεί, θα ανακοινωθεί λίγο πριν τη λήξη της κανονικής προθεσμίας και ανάλογα με τη νέα ροή αιτήσεων που θα καταγραφεί από τις αρχές Αυγούστου με τις βελτιώσεις που νομοθετεί η κυβέρνηση.

Από την έντυπη έκδοση

Tο οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα νέο πλαίσιο για την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται "ΤΑ ΝΕΑ" το νέο σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των οφειλών των φορολογουμένων σε τακτικές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και έκτακτες (φόρος κληρονομιάς). Στις τακτικές οφειλές εξετάζεται η χορήγηση βάσει κριτηρίων ακόμη και διπλάσιου αριθμού δόσεων για την εξόφλησή τους. Δηλαδή οι 12 δόσεις μπορούν να γίνουν και 24.
Στις έκτακτες ο αριθμός των δόσεων που θα κερδίζουν οι οφειλέτες θα μπορεί να φτάνει και τις 36. Το ύψος της οφειλής θα λαμβάνεται υπόψη και ενδεχομένως για μεγάλες οφειλές να διευρύνεται ακόμη περισσότερο ο αριθμός των δόσεων που θα χορηγούνται στους οφειλέτες.

Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο 181,1% ή 334,5 δισ. και ένα χρόνο πριν 177,9% ή 322,5 δισ.
Στο 181,9% του ΑΕΠ ή 337,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο 181,1% ή 334,5 δισ. και ένα χρόνο πριν 177,9% ή 322,5 δισ.

Την ίδια περίοδο (α' τρίμηνο 2019) το χρέος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο στο 85,9% του ΑΕΠ, έναντι 85,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Στην ΕΕ το χρέος διαμορφώθηκε στο 80,7% του ΑΕΠ, από 80%, αντίστοιχα.

Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2019, κατέγραψαν η Ελλάδα (181,9%), η Ιταλία (134%), η Πορτογαλία (123%), το Βέλγιο (105,1%) και η Κύπρος (105%).

Το χαμηλότερο επίπεδο χρέους κατέγραψαν η Εσθονία (8,1%), η Βουλγαρία (21,2%) και το Λουξεμβούργο (21,3%).

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 αύξηση του χρέους καταγράφηκε σε 12 χώρες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στο Βέλγιο (+3,1%), την Κύπρο (+2,5%), την Ιρλανδία (+2%) και την Ιταλία (+1,9%). Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Σουηδία (-2,5%), στη Σλοβενία (-2,3%), την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (-1,5% και στις δύο).

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε πέντε κράτη-μέλη και συγκεκριμένα στην Κύπρο (+12,2%), στην Ελλάδα (+4,1%), στη Λετονία (+1,7%), στην Ιταλία (+1%) και στη Γαλλία (+0,3%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Σλοβενία (-7,6%), την Αυστρία (-4,4%) και την Ολλανδία (-4,2%).

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot