arxiki selida

Δεν αφορά όλους τους οφειλέτες μη μισθωτούς η έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία σε έως 120 δόσεις.
Όπως έγινε γνωστό από το οικονομικό επιτελείο η χθεσινή έναρξη της διαδικασίας αφορά μόνο όσους οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) έχουν χρέος έως 50.000 ευρώ και δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, αλλά και όσους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έχουν χρέος από 20.000 έως 50.000 ευρώ, διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα και το 85% του χρέους είναι προς το Δημόσιο.
Αντίθετα, εκτός διαδικασίας προς το παρόν και για κάποιους μήνες θα μείνουν οι επιχειρήσεις και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα (πχ οι έμποροι) που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ έως 20.000 ευρώ. Ανάλογη υπομονή πρέπει να κάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι) ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αγρότες, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ. Αυτές οι δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες οφειλετών μένουν εκτός διαδικασίας, επειδή πήρε παράταση έως 28 Φεβρουαρίου η εξόφληση οφειλών, που εκκρεμούν από το 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες οφειλές, μέχρι να λήξει η παράταση δεν μπορούν να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση είναι οι οφειλές να έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2016 και να είναι ληξιπρόθεσμες. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να μείνουν για λίγες μέρες οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες εκτός διαδικασίας ρύθμισης.
Ειδικότερα, με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ, θα αποκτήσουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση από τις 19 Μαρτίου και μετά. Αντίστοιχα, οι αγρότες – ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ που είναι οφειλέτες, θα έχουν ανάλογο δικαίωμα από τον Μάιο και μετά. Υπολογίζεται ότι σε αυτές τις δύο κατηγορίες υπάρχουν περίπου 650.000 οφειλέτες, δηλαδή ένας πολύ σημαντικός αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπερβαίνουν τις 900.000 όσοι έχουν δημιουργήσει οφειλή έως τα τέλη του 2016.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του τρέχοντος έτους στον siteτης ΕΓΔΙΧ και ειδικότερα στο πεδίο http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link.
Χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα από την επόμενη εβδομάδα να εξοφλούν έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 3.000 ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ή να αποπληρώνουν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξέδωσε εγχειρίδιο με αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, παραθέτοντας πλήρεις απαντήσεις στις πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις των πολιτών για τις ρυθμίσεις των 36 και των 120 δόσεων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο, ο κάθε οφειλέτης που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση που τον ενδιαφέρει, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr
Οι απαντήσεις στις πιο σημαντικές ερωτήσεις έχουν αναλυτικά ως εξής:
1. Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα;
Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εφόσον:
i. Εχει κάνει έναρξη εργασιών.
ii. Εχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
iii. Εχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
✓ θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
iv. Δεν είναι διαχειριστής:
✓ Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή
✓ Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
v. Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
vi. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
(αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
(ββ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή φορέας κοινωνικής ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
vii. Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
2. Εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες;
Ναι, εντάσσονται, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα. Περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών είναι ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, του φυσιοθεραπευτή, του βιολόγου, του ψυχολόγου, της μαίας, του δικηγόρου, του δικολάβου, του συμβολαιογράφου, του άμισθου υποθηκοφύλακα, του δικαστικού επιμελητή, του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, του τοπογράφου, του χημικού, του γεωπόνου, του γεωλόγου, του δασολόγου, του ωκεανογράφου, του σχεδιαστή, του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, του διερμηνέα, του ξεναγού, του μεταφραστή, του καθηγητή ή του δασκάλου, του καλλιτέχνη γλύπτη ή του ζωγράφου ή του σκιτσογράφου ή του χαράκτη, του ηθοποιού, του εκτελεστή μουσικών έργων ή του μουσουργού, των καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, του χορευτή, του χορογράφου, του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου, του ενδυματολόγου, του διακοσμητή, του οικονομολόγου, του αναλυτή, του προγραμματιστή, του ερευνητή ή του συμβούλου επιχειρήσεων, του λογιστή ή του φοροτέχνη, του αναλογιστή, του κοινωνιολόγου, του κοινωνικού λειτουργού και του εμπειρογνώμονα.
3. Ποιες οφειλές προς το Δημόσιο των ανωτέρω φυσικών προσώπων ρυθμίζονται;
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.
4. Ποιες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανωτέρω φυσικών προσώπων ρυθμίζονται;
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους ΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.
5. Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέτης να υποβάλει την αίτησή του για ρύθμιση των ρυθμιζόμενων οφειλών του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πού την υποβάλλει;
Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα και επιθυμεί να ρυθμίσει τις ρυθμιζόμενες οφειλές του προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, το σύνολο των οποίων δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ έκαστος, υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
6. Ποιο το περιεχόμενο της αίτησης και ποια τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά;
Η αίτηση πρέπει να περιέχει:
✓ πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
✓ πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,
✓ τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
• θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
• θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
✓ κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
✓ Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13 ν. 3869/2010) που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου είδους δικαστικής απόφασης, πρέπει να προσκομίζονται:
• υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αίτηση του οφειλέτη δεν έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και
• επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.
✓ Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και
• των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο,
• των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
✓ Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ).
✓ Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο ή/και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, επισυνάπτονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
✓ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών.
✓ Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
✓ Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
✓ Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.
Το Δημόσιο ή/και το ΚΕΑΟ (το οποίο εκπροσωπεί τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης) δύναται να ζητήσουν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτούς.
7. Ποια κριτήρια λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης;
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:
✓ η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και
✓ το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
8. Ποιες ρυθμίσεις χορηγούν το Δημόσιο ή/και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές προς ρύθμιση έως € 50.000,00 στον κάθε πιστωτή (Δημόσιο, ΦΚΑ);
> Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή/και τους ΦΚΑ:
✓ τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
✓ καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεολυτικών μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 36,
✓ επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
✓ στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρ. 57 ν. 4174/2013 και του άρ. 6 του ν.δ. 356/1974.
> Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή/και τους ΦΚΑ:
✓ διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
✓ καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
✓ επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
✓ στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρ. 57 ν. 4174/2013 και του άρ. 6 του ν.δ. 356/1974.
> Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 20.000,00 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή/και τους ΦΚΑ:
Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις μόνο εφόσον το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση μετά την αφαίρεση ποσοστών 95% από τα φορολογικά πρόστιμα και 85% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών ταμείων είναι μέχρι 8 φορές μεγαλύτερο από το εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών.
Εφόσον ισχύει το ως άνω κριτήριο βιωσιμότητας, τότε το Δημόσιο ή/και οι ΦΚΑ χορηγούν ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
✓ διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
✓ διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
✓ καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
✓ επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
✓ στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρ. 57 ν. 4174/2013 και του άρ. 6 του ν.δ. 356/1974.
Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ανωτέρου κριτηρίου βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του.
9. Πώς γίνεται η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης;
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Μόλις το 5% των οφειλετών των ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (γ΄ τρίμηνο του 2017), από τα 1,187 εκατ. των οφειλετών που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ λόγω χρεών στα ταμεία, μόλις οι 62.911 εξοφλούν τμηματικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα ταμεία μέσω κάποιας ρύθμισης.
Με άλλα λόγια, μόλις λίγο πάνω από το 5% όσων χρωστούν στα ταμεία, είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη του.
Οι οφειλές τις οποίες έχουν ρυθμίσει οι οφειλέτες αυτοί ανέρχονται σε 1,825 δισ. ευρώ.
Και αυτό την ίδια στιγμή που το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα ταμεία ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ. Έτσι, μόλις το 5,9% των ασφαλιστικών οφειλών εξοφλούνται, έστω και τμηματικά.
Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η δυσαναλογία μεταξύ των χρεών προς τα ταμεία από παλιότερες εισφορές από τη μία μεριά και του συνόλου των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες από την άλλη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τόσο από τον ιδιωτικό όσο από το δημόσιο τομέα, ανήλθαν το 2017 σε 20,679 δισ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, τα χρέη προς τα ταμεία από παλιότερες εισφορές αντιστοιχούν στο 147% των εσόδων τους από κατά βάση τρέχουσες εισφορές.
Όπως σημειώνει η πιο πρόσφατη έκθεση του ΚΕΑΟ «το 78,79% (δηλ. ποσό 24 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα».
Με άλλα λόγια την περίοδο 2009-2017 προστέθηκαν 6,5 δισ. ευρώ χρέη στα ταμεία. Εξ αυτών τα 807 εκατ. ευρώ δημιουργήθηκαν την περίοδο 2015 -2017. Την ίδια περίοδο από τους 230.685 που είχαν ενταχθεί διαχρονικά στις ρυθμίσεις, έχουν μείνει πλέον μόλις 63.000 περίπου.
Τέσσερις είναι αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών προς τα ταμεία:
1) «Πάγια ρύθμιση» εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών ανεξαρτήτου ύψους σε έως και 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τόκο 8% και χωρίς κανένα «κούρεμα».
2) Ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ (σ.σ. που γεννήθηκαν έως 31/12/2016) σε έως 120 δόσεις εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού, με «κούρεμα» 85% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα σε οφειλές από 3.001 έως 50.000. Προβλέπονται κριτήρια κερδοφορίας, εισοδήματος, περιουσίας και συνολικών οφειλών.
3) Ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ (σ.σ. που γεννήθηκαν έως 31/12/2016) εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού σε έως 120 δόσεις εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού με ‘’κούρεμα’’ 85% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις σε συνολικές οφειλές από 3.001 έως 50.000 ευρώ.
4) Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών έως 20.000 ευρώ προς τον τέως ΟΑΕΕ, έως 15.000 ευρώ και έως 4.000 ευρώ προς τέως ΟΓΑ σε έως 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αυτή η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να το ασκήσουν λόγω χρεών προς το ταμείο τους. Τους δίδεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης τους μέσω παρακρατήσεων στις συντάξεις τους
capital.gr
Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων θα αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών. Παράλληλα προτείνει να επιτρέπεται ο διακανονισμός και για τις οφειλές του 2017 και να μην καλύπτει η ρύθμιση μόνο τα χρέη έως 31/12/2016.
Κατά τους εκπροσώπους των εμπόρων, τρεις είναι οι λόγοι που εμποδίζουν χιλιάδες οφειλέτες στη ρύθμιση:
1) Η ρύθμιση αποκλείει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ. Μια πολυπληθής κατηγορία οφειλετών που πλήρωνε με συνέπεια έως το 2010 αλλά στη διάρκεια της κρίσης συσσώρευσε οφειλές 50.000-100.000 ευρώ δεν μπορεί να αδράξει την ευκαιρία να προχωρήσει σε διακανονισμό. Αλλά και να μπορούσε, η μηνιαία δόση θα ήταν άνω των 500 ευρώ, ποσό που δύσκολα μπορεί να εξασφαλίσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος πρέπει παράλληλα να πληρώνει και τις τρέχουσες εισφορές του.
2) Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι επιχειρηματίες που έχουν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
3) Μένουν εκτός ρύθμισης όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.
Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν πάνω από 200.000 άτομα τα οποία «εξαφανίστηκαν» από το ασφαλιστικό σύστημα τα χρόνια της κρίσης. Από αυτούς 40.000 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, παρότι είναι ήδη 67 ετών, δεν μπορούν να βγουν ούτε στη σύνταξη αν δεν περιορίσουν την κύρια οφειλή τους συν τις προσαυξήσεις στα 20.000 ευρώ. Οι οφειλέτες με χρέη από 20.000 έως 50.000 όχι μόνο προς το Δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει ο οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος.
Πηγή: enikonomia.gr
Θέμα εβδομάδων είναι να πραγματοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η νέα ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Μετά το φιάσκο του καλοκαιριού, δόθηκε πολύς χρόνος στους οδηγούς που κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφάλιση
αλλά και σε αυτούς που έχουν παρατήσει τα οχήματά τους σε κάποιον δρόμο ή πάρκινγκ χωρίς να ακολουθήσουν σωστά τη διαδικασία ακινητοποίησης και κατάθεσης των πινακίδων. Πλέον, στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι ήρθε η ώρα να τρέξει και πάλι η ηλεκτρονική διασταύρωση με την ελπίδα ότι τα ευρήματα δεν θα είναι ανάλογα με του περασμένου καλοκαιριού όταν βρέθηκαν κοντά στο ένα εκατομμύριο ανασφάλιστα ΙΧ.
Για να αποφευχθεί το φιάσκο του καλοκαιριού όταν βαφτίστηκαν ως ανασφάλιστα ακόμη και ΙΧ που είχαν κλαπεί ή για να μην χρειαστεί και πάλι η ΑΑΔΕ να χρεώνει με παράβολα τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και μετά να επιστρέφει τα χρήματα αναγνωρίζοντας το λάθος, έχει ήδη ξεκινήσει γύρος επαφών με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες αναμένεται να έχουν διευθετηθεί μέσα στον Φεβρουάριο οπότε και πάλι η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα σχετικά ειδοποιητήρια για ασφάλιση οχήματος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με την πληρωμή παραβόλου το οποίο θα φτάνει στα 250 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών, σκοπεύει να επαναφέρει μέχρι τον Απρίλιο και τη ρύθμιση που επιτρέπει σε όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους, να επαναφέρουν τα ΙΧ στην κυκλοφορία πληρώνοντας όμως μόνο την αναλογία του ποσού μέχρι το τέλος του έτους. Είναι η περίφημη ρύθμιση για τα «τέλη με τον μήνα».
Και πάλι θα ισχύσει ο κανόνας, όσο περισσότεροι είναι οι μήνες εντός των οποίων θα κυκλοφορήσουν τα ΙΧ, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
· Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
· Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών καταβάλλονται τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
· Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του 2017, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους, συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Οι παραπάνω τρεις επιλογές θα είναι δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη. Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος. Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Παράδειγμα:
Για επιβατικό Ι.Χ. 1.000 κ. εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ.
Εστω ότι φορολογούμενος αιτείται άρσης ακινησίας στις 28 Ιουνίου 2018:
• Για 1 μήνα. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120 x (2/12) = 20 ευρώ.
• Για 3 μήνες. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας είναι 120 x (4/12) = 40 ευρώ.
• Για το υπόλοιπο του έτους και μέχρι 31-12-2017. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120 x (7/12) + 120 x (2/12) = 70 ευρώ + 20 ευρώ = 90 ευρώ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot