Όπως αναφέρει η Ημερησία, περικοπές στις συντάξεις τους θα δουν µέσα στους επόµενους µήνες όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, είτε ως µισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει

στα ασφαλιστικά ταµεία από τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νοµοθεσία για τους αυτοαπασχολούµενους συνταξιούχους.

Ο OAEE (το βασικό ταµείο ασφάλισης εργαζόµενων συνταξιούχων µε «µπλοκάκι», πλην γιατρών, µηχανικών, δικηγόρων) "αναγνωρίζει" ως απασχολούµενους συνταξιούχους µόνο 4.525 άτοµα τα οποία πληρώνουν ειδικές εισφορές
Mε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Bρούτσης, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια εκτεταµένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, για να εντοπιστούν όσοι δηλωµένοι από τους εργοδότες τους συνταξιούχοι απασχολούνται, παίρνοντας αµοιβή ως εργαζόµενοι και σύνταξη χωρίς περικοπή ή καταβολή ασφαλίστρων στον OAEE.

Οι αποφάσεις Γ. Bρούτση ορίζουν πως οι έλεγχοι θα γίνουν "για τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων συνταξιοδοτικών παροχών", δηλαδή για την εξοικονόµηση εσόδων για τα Tαµεία που, σύµφωνα µε την κυβερνητική γραµµή, αποτελεί τη συγκεκριµένη περίοδο τη µοναδική εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση των ταµειακών ελλειµµάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουν αποκλειστεί οι "βίαιες" παρεµβάσεις.

Πως θα γίνουν οι έλεγχοι

Oι διασταυρώσεις θα γίνουν µέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το µητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης» (όπου καταγράφονται µε ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόµενης αµοιβής), αλλά και της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών (η οποία τηρεί, σε µηνιαία βάση, στοιχεία για τους µισθοδοτούµενους από το Δηµόσιο). Click4more: Παίρνουν άμεσα το εφάπαξ 50.000 συνταξιούχοι - Βρήκαν τα χρήματα για τα Ταμεία H πρώτη απόφαση στάλθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου και στην HΔIKA και ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας που τηρούνται στο σύστηµα «EPΓANH» µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ν. 3863/10 (άρθρο 16), ν. 2592/1998 (άρθρο 8 παράγραφος 14) και ν. 3865/2010 (άρθρο 10).

H δεύτερη απόφαση, που εστάλη στο υπουργείο Oικονοµικών, στην HΔIKA και στην Eνιαία Aρχή Πληρωµής (EAΠ), ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών που τηρούνται στην HΔIKA.

Οι περικοπές...

"Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος". Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Γιάννης Bρούτσης, αφού διαπίστωσε ότι όλες οι διασταυρώσεις που γίνονται χάρις στα νέα πληροφοριακά συστήµατα αποδίδουν στα Tαµεία: Aπό την κατάργηση των «µαϊµού» συντάξεων και τον έλεγχο των πληρωµών µε τις εισφορές που δηλώνουν οι εργοδότες στο IKA και στο ETEA (µέτρο το οποίο έχει φέρει στα Tαµεία έσοδα άνω των 350 εκατ. ευρώ) έως τον έλεγχο για τη νοµιµότητα ή µη της καταβολής των 664.862 οικογενειακών επιδοµάτων σε συνταξιούχους µε κόστος 462 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Βρούτσης: "Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος"
Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν µαζεµένα τα ασφάλιστρα και τις προσαυξήσεις στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν ακέραια τα ποσά της σύνταξης και του µισθού (ως µισθωτοί) ή της αµοιβής (ως αυτοαπασχολούµενοι).

Στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης της ανάληψης εργασίας από τον συνταξιούχο, προβλέπεται επιπλέον ο καταλογισµός του ποσού των συντάξεων που έλαβε για όσο εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και πρόστιµο ίσο µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας επί του ποσού το οποίο καταλογίστηκε. Tο καταλογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δύο µηνιαίες συντάξεις ακόµα και στην περίπτωση που το διάστηµα εργασίας ή απασχόλησης ήταν µικρότερο.

Τι λέει ο νόμος...

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων οι οποίοι αναλαµβάνουν µισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Mετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό µειωµένο κατά 70%. H επικουρική σύνταξη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ηµεροµίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Oι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης λαµβάνουν µόνο το οργανικό ποσό για όσο χρόνο απασχολούνται
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων που αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόµενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενες εισφορές προσαυξηµένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα µε τον βαθµό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους -κύριων και επικουρικών.

...και οι εξαιρέσεις

Aπό όλους τους περιορισµούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Tαµείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του OΓA, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν εξω-ιδρυµατικό επίδοµα, συνταξιούχοι µε βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί - τετραπληγικοί κ.ά.

Πηγή: Ημερησία

Τα ποσά είναι μικρά για τα μεσαία εισοδήματα, ωστόσο είναι η αρχή των ελαφρύνσεων. Οι αυξήσεις δεν είναι πραγματικές, αλλά προκύπτουν για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με βάση τη μείωση της έκτακτης εισφοράς κατά 30%.
 
Η μείωση της έκτακτης εισφοράς θα φέρει αυτές τις μικρές αυξήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους από την αρχή του νέου έτους. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τη διαφορά στο μισθό ή τη σύνταξη με το νέο έτος και αυτή θα καθορίζεται από το ύψος του ποσού.
 
Δείτε αναλυτικά τα ποσά ανάλογα με τον μισθό/ τη σύνταξη σύμφωνα με το Newsit.gr
Ποσό 13.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 39 ευρώ, κέρδος 3,25 ευρώ/μηνα

Ποσό 15.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 45 ευρώ, κέρδος 3,75 ευρω/μηνα

Ποσό 17.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 51 ευρώ, κέρδος 4,25 ευρώ/μήνα

Ποσό 19.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 57 ευρώ, κέρδος 4,75 ευρώ/μήνα

Ποσό 23.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 138 ευρώ, κέρδος 11,5 ευρώ/μήνα

Ποσό 25.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 150 ευρώ, κέρδος 12,5 ευρώ /μήνα

Ποσό 28.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 168 ευρώ, κέρδος 14 ευρώ/μήνα

Ποσό 30.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 180 ευρώ, κέρδος 15 ευρώ/μήνα

Ποσό 35.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 210 ευρώ, κέρδος 17,5 ευρώ/μήνα

Ποσό 40.000/χρόνο
Μείωση εισφοράς 240 ευρώ, κέρδος 20 ευρώ/μήνα

Ποσό 45.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 270 ευρώ, κέρδος 22,5 ευρώ/μήνα

Ποσό 50.000 ευρώ
Μείωση εισφοράς 300 ευρώ, κέρδος 25 ευρώ/μήνα

Ποσό 60.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 540 ευρώ, κέρδος 45 ευρώ το μήνα

Ποσό 70.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 630 ευρώ, κέρδος 52,5 ευρώ/μήνα

Ποσό 80.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 720 ευρώ, κέρδος 60 ευρώ/μήνα

Ποσό 90.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 810 ευρώ, κέρδος 67,5 ευρώ/μήνα

Ποσό 100.000 ευρώ/χρόνο
Μείωση εισφοράς 900 ευρώ, κέρδος 75 ευρώ/μήνα
Απαγόρευση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μόνο κατά τη διάρκεια άδειας αναψυχής

Είναι παράνομη η απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής (θερινή άδεια) και νόμιμη κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Αυτό έκρινε ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμ. 402/2014 απόφασή του, ερμηνεύοντας την εργατική νομοθεσία και δεν δέχθηκε την αγωγή 67χρόνου, του οποίου καταγγέλθηκε η εργασιακή του σύμβαση ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια.
 
Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2003 η εταιρεία «Τράμ» Α.Ε. (διάδοχος της η εταιρεία «ΣΤΑ.ΣΥ.» Α.Ε.») προσέλαβε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 67χρόνο μηχανολόγο-μηχανικό με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 3.500 ευρώ, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2006 νοσηλεύθηκε για τρεις μέρες σε κρατικό νοσοκομείο, λόγω απώλειας συνειδήσεως, αρτηριακής υπέρτασης και απορρύθμισης σακχαρώδη διαβήτη και του δόθηκε αναρρωτική άδεια ενός μηνός.
 
Για την νοσηλεία του στο νοσοκομείο και την αναρρωτική άδεια είχε ενημερώσει τόσο προφορικά όσο και γραπτά την υπηρεσία του. Όμως, ενώ βρισκόταν στις πρώτες μέρες της αναρρωτικής άδειάς του, η εταιρεία τού κοινοποίησε την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και του παρέδωσε δύο τραπεζικές επιταγές με την αποζημίωσή του.
 
Όπως προκύπτει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τράμ» Α.Ε. για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του 67χρόνου είχε ληφθεί λίγες μέρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
 
Ο μηχανολόγος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, και το Εφετείο Αθηνών ερμηνεύοντας τον αναγκαστικό νόμο 539/1945 έκρινε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας δεν απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας του μισθωτού και ότι ούτε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας είναι καταχρηστική για τον λόγο αυτό.
 
Στη συνέχεια, ο μηχανολόγος άσκησε αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης και ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του 67χρόνου, κρίνοντας ότι «η κατά το άρθρο 6 του νόμου 539/1945 απαγόρευση καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως αφορά μόνο την καταγγελία κατά την διάρκεια της άδειας αναψυχής και όχι περιπτώσεις άλλων αδειών, όπως είναι η αναρρωτική».
 
Ακόμη, μεταξύ των άλλων, ο 67χρόνος ισχυρίσθηκε ότι όταν απολύθηκε ήθελε 100 εργάσιμες ημέρες για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ήθελε λίγους μήνες για να βγει στη σύνταξη δεν το είχε γνωστοποιήσει στην εταιρεία του, όταν το καλοκαίρι του 2006 τον ενημέρωσαν ότι στο τέλος του ίδιου έτους θα καταγγελλόταν η σύμβαση εργασίας του, αλλά και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης δεν κατέθεσε κάποιο στοιχείο για το συνολικό αριθμό των ενσήμων που είχε, ενώ επίσης δεν αποδείχθηκε η βασιμότητα του ισχυρισμού του ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων του.
 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot