arxiki selida

Παρατείνεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις ως μισθωτοί, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.
 
Δηλαδή να δηλώσουν, αν δεν το έχουν πράξει, την κατοικία τους ως επαγγελματική εγκατάσταση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί. Αλλιώς θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
 
Τη διευκόλυνση αυτή προς τους φορολογουμένους προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσιών Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.
 
Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περισσότερους φόρους φέρνει το 2015 για όσους την τύχη να έχουν μία μισθωτή εργασία και την «ατυχία» να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες του με μπλοκ παροχής υπηρεσιών.
 
‘Όσοι έχουν για εφέτος «μικτές» αμοιβές, δηλαδή εισόδημα από μισθωτές και εισόδημα από παροχή υπηρεσιών, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δαπάνες που πέρασαν στα βιβλία τους ως … εν μέρει επιτηδευματίες, μειώνοντας το φορολογητέο ποσό και άρα και το φόρο που τους αναλογεί.
 
Το 2015 τα εισοδήματα του 2014 από επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό που θα φορολογείτο, αν εξέπιπταν κανονικά όλες οι δαπάνες, αφού το εισόδημα από παροχή υπηρεσιών δεν θα φορολογηθεί αυτοτελώς, όπως συνέβαινε με τα εισοδήματα του 2013, με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά αθροιστικά μαζί με το εισόδημα από μισθούς, με συνέπεια ο φορολογούμενος να βρεθεί σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα και άρα να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο.
 
Η μόνη δαπάνη που επιτρέπεται να αφαιρεθεί από τις αμοιβές, ώστε να μειωθεί το καθαρό ποσό εισοδήματος που θα υπαχθεί τελικά σε φόρο, είναι αυτή που αφορά στις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
 
Επειδή, όμως, στις περισσότερες των περιπτώσεων για τους μισθωτούς οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται απευθείας από το εργοδότη, δεν θα έχουν ούτε αυτή την ελάφρυνση.
 
Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα αποτελέσουν, όσοι αμείβονται αποκλειστικά παρέχοντες υπηρεσίες, αλλά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
Αυτό προϋποθέτει να έχουν κάνει ιδιωτικά συμφωνητικά με τους εργοδότες τους που να τεκμηριώνει τη σταθερή περιοδικότητα της παροχής υπηρεσιών και της σταθερής εργασίας.
 
Η κατηγορία αυτή των φορολογουμένων δεν θα πληρώσει φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του συνολικού καθαρού εισοδήματος που απέκτησαν από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς θα ληφθεί υπόψη η πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και προβλέπει μηδενικό φόρο για ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ.
 
Όσοι έχουν «μπλοκάκι» μπορούν να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εφόσον:
 
α) Είχαν συνάψει έγγραφες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους.
β) Εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας έως και σε 3 εργοδότες.
γ) Εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους από 3 εργοδότες.
 
Επιπλέον, ο φορολογούμενος της κατηγορίας αυτής δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δαπάνες που θα έχει περάσει στα βιβλία, αλλά θα μπορεί να αφαιρέσει τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε μέσα στο χρόνο, αφού χωρίς μισθωτή εργασία-και άρα ασφάλιση στο ΙΚΑ ή άλλο ταμείο μισθωτών-υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
 
Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εκπίπτει στο σύνολο του από το φορολογητέο εισόδημα και μειώνει το φόρο.
Πηγή: enikonomia.gr
Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το δώρο Χριστουγέννων. Βάσει νόμου το δώρο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
 
Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είναι οι μόνοι που λαμβάνουν το δώρο, αφού η χορήγησή του έχει καταργηθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
Σύμφωνα με τα Νέα, όσοι μισθωτοί έχουν προσληφθεί μετά την 1η Μαΐου 2014, δικαιούνται:
 
α) Ως δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

β) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων ανάλογα με τον χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση.
 
Δώρο δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους πριν από τις γιορτές, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.
 
Χρόνος που συνυπολογίζεται στο δώρο Χριστουγέννων: συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθενείας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο τον χρόνο ασθενείας τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό τους ταμείο.
 
Για παράδειγμα, αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθενείας 50 ημέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50.
 
Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο δώρο Χριστουγέννων: δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα, δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
 
Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι
 
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβάλει ο ΟΑΕΔ το δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους που έχουν τις προϋποθέσεις (λαμβάνουν επιπλέον ένα μηνιαίο επίδομα ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου ή τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης, αν έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης).
 
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, την ίδια ημέρα θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Οι σχετικές πληρωμές θα γίνουν με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
 
Οι συνταξιούχοι
 
Οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, αλλά θα πληρωθούν τη σύνταξη του Ιανουαρίου στις 19 Δεκεμβρίου από ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, ενώ στις 22 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ και του Δημοσίου.
 
Από πότε υπολογίζεται
Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων, το οποίο είναι ίσο με έναν μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του χρόνου.


Ενας στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχει «ξεχάσει» το παραδοσιακό οκτάωρο και δουλεύει είτε με μερική είτε με εκ περιτροπής απασχόληση.
 
Πρόκειται για εργαζόμενους που δουλεύουν λίγες ώρες κάθε μέρα ή μερικές ημέρες την εβδομάδα (κυρίως τριήμερα) με αποτέλεσμα την καθίζηση των αποδοχών τους.
Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις μήνες, ενώ «παρελθόν» για τη συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών αποτελούν οι κλαδικές συμβάσεις. Τουλάχιστον επτά στους δέκα εργαζόμενους έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν 1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις με τις μειώσεις στις αποδοχές να είναι από 10% έως και 40%.
 
«Η ευελιξία με ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην ελληνική αγορά εργασίας» επισημαίνει σε δηλώσεις του στο «Εθνος» ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης.

Μόνο ο ένας στους δέκα στους εργαζομένους στον κλάδο του τουρισμού αμείβεται με βάση την κλαδική σύμβαση και έχει παράλληλα ασφαλιστική κάλυψη
 
Συνεχίζει τονίζοντας «τα στοιχεία που αναφέρθηκαν δείχνουν το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας, που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ανασφάλιστη εργασία, τους χαμηλούς μισθούς, την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και το υψηλό επίπεδο ανεργίας».
Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, από το 2009 έως και το 2013 οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης -μερική και εκ περιτροπής εργασία- έχουν αυξηθεί κατά 73%. Συγκεκριμένα ο αριθμός των μερικώς απασχολούμενων από τα 272.561 άτομα το 2009 έφτασε στο τέλος του 2013 τα 440.433 άτομα.
 
Ραγδαία είναι η εξάπλωση της εκ περιτροπής εργασίας -δηλαδή όσων δουλεύουν λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα- με τον αριθμό των συμβάσεων από 57.825 το 2009 να εκτιναχθεί στις 131.512 στο τέλος της περυσινής χρονιάς.
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία για τη «μετατροπή» των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία. Μέσα στην περυσινή χρονιά 28.410 εργαζόμενοι πέρασαν από την πλήρη στη μερική απασχόληση, ενώ 29.644 στην εκ περιτροπής εργασία (ακόμα υψηλότερα είναι τα στοιχεία για το 2012).
 
Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από τις μισές συμβάσεις που πέρυσι μετατράπηκαν από πλήρη σε εκ περιτροπής εργασία έγιναν με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Αντιθέτως τη διετία 2011-2012 η πλειοψηφία των συμβάσεων που μετατράπηκε από πλήρη σε εκ περιτροπής εργασία έγινε με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις όσοι αναγκάζονται να στραφούν στην εκ περιτροπής εργασία δουλεύουν τρεις ημέρες την εβδομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον μισθό. Μάλιστα υπάρχουν και περιστατικά εργαζομένων που καλούνται να εργαστούν μία ή δύο μόνο ημέρες κάθε εβδομάδα.
 
Πρόβλημα για τα Ταμεία
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι μειώσεις στους μισθούς θα συμπαρασύρουν σε επόμενη φάση και τις συντάξεις όσων σήμερα απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμάται πως το ποσό που τελικά θα πάρουν από τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι μειωμένο από 20% έως 30% σε σχέση με αυτό που υπολόγιζαν πριν από την κρίση.
Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι αναγκαστικά καταβάλλουν λιγότερα χρήματα για εισφορές στα ταμεία, είτε επειδή έχει μειωθεί ο μισθός είτε επειδή ο χρόνος απασχόλησής τους έχει μειωθεί. Ωστόσο λιγότερες εισφορές οδηγούν και σε χαμηλότερες συντάξεις.
 
ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ
Μειώσεις στους μισθούς έως και 35%
Από 30% έως 35% κατά μέσο όρο υπολογίζεται πως έχουν μειωθεί την τελευταία τετραετία οι μισθοί των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Οι μειώσεις στις αποδοχές έγιναν είτε με την υπογραφή νέων συμβάσεων είτε μέσα από την επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Τις μεγαλύτερες απώλειες έχουν οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών που ουσιαστικά μέσα στην κρίση είδαν να κάνουν φτερά τρεις μισθοί τον χρόνο! Ο κατώτερος μισθός για έναν νέο που πιάνει πρώτη φορά δουλειά διαμορφώνεται στα 511 ευρώ μεικτά (ακόμα χαμηλότερες είναι οι αποδοχές για τους μερικώς απασχολούμενους). Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους. Πρόκειται για περιπτώσεις που οι μισθοί καθυστερούν από τέσσερις έως και δεκαπέντε μήνες.
 
Σύγκριση με ΕΕ
Με βάση την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές στην Ελλάδα ανά απασχολούμενο είναι μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου (όπου επίσης έχει μειωθεί ο πραγματικός μισθός) και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ. Οι αντίστοιχες αποδοχές είναι περίπου 35.000 ευρώ στην Ισπανία, 39.000 ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το ότι την περίοδο 2010-2013 υποχωρούν σημαντικά και οι κατώτατες κλαδικές πραγματικές αποδοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μειώνονται κατά 18,8% στα ξενοδοχεία, 9,8% στο εμπόριο, 6,6% στην τσιμεντοβιομηχανία και 4,5% στη σιδηροβιομηχανία.
 
Τέλος, με βάση το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ το διάστημα 2010-2013 -σε τρέχουσες τιμές- οι αποδοχές εργασίας μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μειώθηκαν κατά 41 δισεκατομμύρια. Μάλιστα εκτιμάται πως πρόκειται να μειωθούν κατά 2 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.
 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εργαζόμενοι παριστάνουν τους... τουρίστες
Γνωστά είναι τα κρούσματα ανασφάλιστων εργαζομένων που «παριστάνουν» τους τουρίστες και βουτάνε στη θάλασσα για να αποφύγουν τον έλεγχο. Ανάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς και φαίνεται πως είναι η νέα «μόδα» στην αγορά εργασίας.
 
Με βάση τις καταγγελίες -που είχαν περιέλθει σε γνώση της Ομοσπονδίας εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισιτισμό-, όταν έφτασαν οι ελεγκτές σε παραλιακές καφετέριες στη Χαλκιδική, δεκάδες εργαζόμενοι άρχισαν να βουτάνε στη θάλασσα. Πρόκειται για νέους που απασχολούνταν κυρίως ως σερβιτόροι και μπάρμαν και οι οποίοι ήθελαν να αποφύγουν τον έλεγχο.
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Παναγιώτη Προύντζο, μόνο ο ένας στους δέκα εργαζομένους στον κλάδο αμείβεται με βάση την κλαδική σύμβαση (μισθός, ρεπό κ.ά.) και έχει παράλληλα ασφαλιστική κάλυψη. Η πλειονότητα των εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισιτισμό παίρνει «επίσημο» και «ανεπίσημο» μισθό.
 
Σε δύο κομμάτια
Συγκεκριμένα, στα χαρτιά οι αποδοχές διαμορφώνονται στα 586 (κατώτερο ημερομίσθιο) και για το ποσό αυτό δίνονται ασφαλιστικές εισφορές. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι την κλαδική σύμβαση (π.χ. για τα ξενοδοχεία) συνήθως «σπάει» σε δύο κομμάτια: ένα ποσό δίνεται «μαύρα» στον εργαζόμενο και το υπόλοιπο δεν καταβάλλεται καθόλου.
Ενα από τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου είναι και η «μαύρη εργασία». Στην Αθήνα εργαζόμενος ενημέρωσε την Ομοσπονδία πως απολύθηκε ύστερα από 30 χρόνια και όταν πήγε στο ασφαλιστικό ταμείο διαπίστωσε πως ο εργοδότης τον ασφάλιζε μόνο για 30 έως 40 μέρες τον χρόνο!
ethnos.gr

Όπως αναφέρει η Ημερησία, περικοπές στις συντάξεις τους θα δουν µέσα στους επόµενους µήνες όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, είτε ως µισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει

στα ασφαλιστικά ταµεία από τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νοµοθεσία για τους αυτοαπασχολούµενους συνταξιούχους.

Ο OAEE (το βασικό ταµείο ασφάλισης εργαζόµενων συνταξιούχων µε «µπλοκάκι», πλην γιατρών, µηχανικών, δικηγόρων) "αναγνωρίζει" ως απασχολούµενους συνταξιούχους µόνο 4.525 άτοµα τα οποία πληρώνουν ειδικές εισφορές
Mε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Bρούτσης, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια εκτεταµένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, για να εντοπιστούν όσοι δηλωµένοι από τους εργοδότες τους συνταξιούχοι απασχολούνται, παίρνοντας αµοιβή ως εργαζόµενοι και σύνταξη χωρίς περικοπή ή καταβολή ασφαλίστρων στον OAEE.

Οι αποφάσεις Γ. Bρούτση ορίζουν πως οι έλεγχοι θα γίνουν "για τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων συνταξιοδοτικών παροχών", δηλαδή για την εξοικονόµηση εσόδων για τα Tαµεία που, σύµφωνα µε την κυβερνητική γραµµή, αποτελεί τη συγκεκριµένη περίοδο τη µοναδική εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση των ταµειακών ελλειµµάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουν αποκλειστεί οι "βίαιες" παρεµβάσεις.

Πως θα γίνουν οι έλεγχοι

Oι διασταυρώσεις θα γίνουν µέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το µητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης» (όπου καταγράφονται µε ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόµενης αµοιβής), αλλά και της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών (η οποία τηρεί, σε µηνιαία βάση, στοιχεία για τους µισθοδοτούµενους από το Δηµόσιο). Click4more: Παίρνουν άμεσα το εφάπαξ 50.000 συνταξιούχοι - Βρήκαν τα χρήματα για τα Ταμεία H πρώτη απόφαση στάλθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου και στην HΔIKA και ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας που τηρούνται στο σύστηµα «EPΓANH» µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ν. 3863/10 (άρθρο 16), ν. 2592/1998 (άρθρο 8 παράγραφος 14) και ν. 3865/2010 (άρθρο 10).

H δεύτερη απόφαση, που εστάλη στο υπουργείο Oικονοµικών, στην HΔIKA και στην Eνιαία Aρχή Πληρωµής (EAΠ), ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών που τηρούνται στην HΔIKA.

Οι περικοπές...

"Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος". Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Γιάννης Bρούτσης, αφού διαπίστωσε ότι όλες οι διασταυρώσεις που γίνονται χάρις στα νέα πληροφοριακά συστήµατα αποδίδουν στα Tαµεία: Aπό την κατάργηση των «µαϊµού» συντάξεων και τον έλεγχο των πληρωµών µε τις εισφορές που δηλώνουν οι εργοδότες στο IKA και στο ETEA (µέτρο το οποίο έχει φέρει στα Tαµεία έσοδα άνω των 350 εκατ. ευρώ) έως τον έλεγχο για τη νοµιµότητα ή µη της καταβολής των 664.862 οικογενειακών επιδοµάτων σε συνταξιούχους µε κόστος 462 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Βρούτσης: "Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος"
Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν µαζεµένα τα ασφάλιστρα και τις προσαυξήσεις στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν ακέραια τα ποσά της σύνταξης και του µισθού (ως µισθωτοί) ή της αµοιβής (ως αυτοαπασχολούµενοι).

Στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης της ανάληψης εργασίας από τον συνταξιούχο, προβλέπεται επιπλέον ο καταλογισµός του ποσού των συντάξεων που έλαβε για όσο εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και πρόστιµο ίσο µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας επί του ποσού το οποίο καταλογίστηκε. Tο καταλογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δύο µηνιαίες συντάξεις ακόµα και στην περίπτωση που το διάστηµα εργασίας ή απασχόλησης ήταν µικρότερο.

Τι λέει ο νόμος...

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων οι οποίοι αναλαµβάνουν µισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Mετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό µειωµένο κατά 70%. H επικουρική σύνταξη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ηµεροµίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Oι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης λαµβάνουν µόνο το οργανικό ποσό για όσο χρόνο απασχολούνται
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων που αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόµενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενες εισφορές προσαυξηµένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα µε τον βαθµό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους -κύριων και επικουρικών.

...και οι εξαιρέσεις

Aπό όλους τους περιορισµούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Tαµείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του OΓA, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν εξω-ιδρυµατικό επίδοµα, συνταξιούχοι µε βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί - τετραπληγικοί κ.ά.

Πηγή: Ημερησία

p 3

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot