Την εκλογή δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Γκίκα Χαρδούβελη και Αβραάμ Γούναρη.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Ε.Τ.Ε.») ανακοινώνει ότι σήμερα, 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.
Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:
– για τα θέματα 2-13 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].
– για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,337% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],
και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
– Ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2019, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
– Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018), προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
– Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
– Ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.
– Εξέλεξε δύο (2) νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:
o Εκλογή του κου Γκίκα Χαρδούβελη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
o Εκλογή του κου Αβραάμ Γούναρη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Εξέλεξε (4) νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως ακολούθως:
o Εκλογή της κας Αικατερίνης Μπερίτση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή του κου Wietze Reehoorn ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Elena Ana Cernat ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
– Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αικατερίνη Μπερίτση, Αβραάμ Γούναρη, Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).
Τέλος, στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε στους Μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχετική συνεδρίασή του, εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο Καποτόπουλο.
Η εν λόγω εκλογή έλαβε χώρα σε πλήρωση κενής θέσης εκτελεστικού μέλους. Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 31.07.2019, η οποία αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13), και εξέλεξε έξι (6) νέα Μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων ορίστηκαν από την ΤΓΣ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
– κ. Δημήτριος Καποτόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
– κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
– κ. Claude Piret, Μέλος
– κ. Andrew McIntyre, Μέλος
– κ. John McCormick, Μέλος
– κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος
– κ. Wietze Reehoorn, Μέλος
– κα. Elena Ana Cernat, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
– κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.
Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ικανοποίηση ΤΧΣ για την έγκριση των προτάσεων εταιρικής διακυβέρνησης από τη ΓΣ της Εθνικής

«Η έγκριση των προτάσεων για την εταιρική διακυβέρνηση από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής».
Αυτό αναφέρει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είχε καταθέσει σειρά προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για βελτιώσεις σε θέματα που άπτονται της εταιρικής της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνών προτύπων βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης.
Η έγκριση όλων των προτάσεων από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής.
Με αυτή την ανανέωση, η Τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του και ικανοποιητική ισορροπία φύλων. Τα νέα ανεξάρτητα μέλη ενισχύουν τη δυναμική του ανώτατου οργάνου εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ενώ, με την εισαγωγή του θεσμού του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της επενδυτικής κοινότητας.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ιδιαιτέρως τις προσπάθειες της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας ενώ είναι βέβαιο πως η μεταρρύθμιση αυτή θα σηματοδοτήσει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας ενός πιστωτικού ιδρύματος με αναγνωρισμένα μεγάλες δυνατότητες.
Το Ταμείο δηλώνει ικανοποιημένο που η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής υποστήριξης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Το ΤΧΣ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσβλέπει στη δυναμική συμβολή αυτών στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.
Η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένει κύρια προτεραιότητα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσει τη διαρκή, στενή, εποικοδομητική συνεργασία του με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής τους διακυβέρνησης, πάντα εντός των ορίων του θεσμικού του ρόλου όπως προβλέπεται από τον Ν. 3864/2010.bankwars.gr

Χωρίς επικουρική σύνταξη έχουν μείνει περίπου 16.500 συνταξιούχοι του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς το Ταμείο απέτυχε να καταβάλει εγκαίρως τη σύνταξη Δεκεμβρίου, που μέχρι σήμερα καταβάλλεται στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στους συλλόγους συνταξιούχων της Τράπεζας επικρατεί αναβρασμός ενώ από τη Δευτέρα αναμένονται και κινητοποιήσεις. Σε Γενική Συνέλευση, προ ημερών, ο υφυπουργός Εργασίας Τ. Πετρόπουλος είχε δηλώσει… αλληλέγγυος προς τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς πάντως να έχει γίνει γνωστή κάποια σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τη στιγμή που η Εθνική Τράπεζα, ο κύριος αιμοδότης του φορέα, διέκοψε οριστικά τη χρηματοδότηση, στην προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών της, βάσει και των κατευθυντηρίων γραμμών του SSM και του μεγαλομετόχου της Τράπεζας που δεν είναι άλλος από το ΤΧΣ.
Για το Ταμείο, που μόλις το 18% των δαπανών του για συντάξεις καλύπτεται από τις εισφορές των εργαζομένων και το υπόλοιπο καλυπτόταν από την επιδότηση της Εθνικής, οι επιλογές ήταν ή το βαθύ κούρεμα των επικουρικών ή η δρομολόγηση ένταξης των ασφαλισμένων στο Ενιαίο Επικουρικό. Ωστόσο, παρά τις σχετικές πρωτοβουλίες της διοίκησης της Τράπεζας, και την πρότασή της να αναλάβει την κάλυψη μέρους των, μεγάλων, απωλειών που θα υπάρξουν, συμφωνία δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει. Σε πρόσφατη επιστολή του προς τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους ο Διευθ. Σύμβουλος της ΕτΕ κ. Λ. Φραγκαιδάκης σημείωνε πως «επιμονή σε μη ρεαλιστικές προτάσεις δεν συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος».
Για το ζήτημα ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρώην Υπουργός, νυν αρμόδιος Τομεάρχης της Ν.Δ. Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας λόγο για ουσιαστικά «στάση πληρωμών». Όπως σημεώνει «για πρώτη φορά, δεν καταβλήθηκαν – όπως θα έπρεπε – τα ποσά της επικούρισης σε 16.500 οικογένειες συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη οδηγεί σε απόγνωση τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι – για πρώτη φορά – χάνουν ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματός τους».
Ο κ. Βρούτσης αποδίδει ευθύνες στο κυβερνητικό επιτελείο, κάνοντας λόγο για «άκρως υποκριτική στάση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η οποία νίπτει τας χείρας της και επιρρίπτει την ευθύνη στην Τράπεζα».
«Ακόμη μια κατηγορία συνταξιούχων της χώρας μας, βιώνει στο πετσί της την εξαπάτηση και το ανάλγητο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα υπόσχονταν προεκλογικά προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο τους και άλλα κάνει πράξη μετεκλογικά!», καταλήγει ο κ. Βρούτσης.
Καθημερινή
Οι συντάξεις που παίρνουν από το επικουρικό τους Ταμείο οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα κόβονται με το μαχαίρι και κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερα από 450 ευρώ ο καθένας.

Η Εθνική Τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να δίδει 5 εκατομμύρια ευρώ για την επικουρική σύνταξη. Έτσι οι συντάξεις 16.000 πρώην εργαζομένων στην τράπεζα βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.
Το επικουρικό ταμείο βάσει των εισφορών των εργαζομένων αυτή την ώρα στην τράπεζα δεν είναι σε θέση να δίδει ποσά άνω των 80 ευρώ.
Κάπως έτσι οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας λόγω του ελλείμματος στο Ταμείο τους κινδυνεύουν να παίρνουν συντάξεις κάτω και από αυτές του ΕΤΕΑ που είναι στα 170 ευρώ.
Ουσιαστικά οι συνταξιούχοι της Εθνικής έλαβαν για τελευταία φορά το ποσό των 500 ευρώ που έπαιρναν ως σήμερα και το μέλλον είναι ακόμη άγνωστο τι τους επιφυλάσσει.
Άμεση λύση δεν υπάρχει, ενώ η μόνη πρόταση που έχει πέσει στο “τραπέζι” είναι η διάλυση του Ταμείου και η μεταφορά τους στο ΕΤΕΑ, αλλά αυτό προϋποθέτει συμμετοχή της Τράπεζας στην κάλυψη του ελλείμματος που έχει προκύψει και προς το παρόν τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει…

Από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου μέχρι τις 22 του μηνός, θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΤΕ.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού της τράπεζας το οποίο εργάζεται με συμβάσεις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους δικηγόρους απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής.Επίσης περιλαμβάνεται και το προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας και τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας (2 χρόνια για έμμισθους δικηγόρους) έως τις 30/11/2016.

Το πρόγραμμα προβλέπει δυνατότητα άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης μέχρι 42 μηνιαίους μεικτούς μισθούς ή δυνατότητα διετούς άδειας με πλήρεις αποδοχές.
imerisia.gr

Σε μπρα-ντε-φερ για γερά ...μπράτσα εξελίσσεται η εκλογή του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και από την άλλη το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας και η Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Η δεύτερη πλευρά επέλεξε για την προεδρία της Εθνικής τον Δημήτρη Τσιτσιαράγκο και όπως διαρρέεται κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Φραγκιαδάκη και συμφώνησαν να εκλεγεί ο εκλεκτός τους.

Όμως τελικά από την ...κάλπη βγήκε ο Τάκης Θωμόπουλος ως υποψήφιος για την προεδρία και όχι ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος, ανοίγοντας έτσι ένα κεφάλαιο αντιπαράθεσης το οποίο δεν γνωρίζει που θα καταλήξει.

Χθες το βράδυ επρόκειτο να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα και να τοποθετήσει τον Τάκη Θωμόπουλο στη θέση του προέδρου.

Όμως, τελικά η συνεδρίαση δεν έγινε γιατί παρενέβη το ΤΧΣ και ζήτησε αναβολή για τρεις μέρες.

Και τώρα το μπρα-ντε-φερ μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο.

Οι πληροφορίες λένε πως το ΤΧΣ είναι πολύ πιθανό, όπως έγραψε χθες το Newsit.gr, να ζητήσει να συγκληθεί γενική συνέλευση για να εκλέξει για πρόεδρο τον Τάκη Θωμόπουλο ή τον Δημήτρη Τσιτσιράγκο και όπως είναι φυσικό αναμένεται να τοποθετήσει τον εκλεκτό του αφού διαθέτει πάνω από 40% των μετοχών και επομένως την πλειοψηφία στη γενική συνέλευση.

Προηγουμένως υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί να συγκληθεί εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα συμβεί, λένε οι πληροφορίες, μόνο αν είναι πλήρως εξασφαλισμένη η ανατροπή της παλιάς πλειοψηφίας και να εκλεγεί ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος.

Πάντως, δεν αποκλείεται, παρότι είναι μικρές οι πιθανότητες, να διενεργηθεί νέος διαγωνισμός για πρόεδρο στην Εθνική Τράπεζα.

Η ανακοίνωση της Εθνικής 

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα συγκροτηθεί σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο πράγμα που ερμηνεύεται ως επιμονή στην επιλογή του Τάκη Θωμόπουλου για τη θέση του προέδρου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το κανονιστικό πλαίσιο διαδικασίας ανασυγκρότησης του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει:

α) Την παραίτηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Λούκας Κατσέλη καθώς και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου και κ. Δημητρίου Αφεντούλη. Η Εθνική Τράπεζα τους ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας καθώς και την ουσιαστική συμβολή τους στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του Ομίλου της. 
β) Την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία νέων μη εκτελεστικών μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και συγκεκριμένα του κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Θωμόπουλου, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Claude Piret, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιος Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, και του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη, ο οποίος προτάθηκε ως υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το αποτέλεσμα διεθνούς ανοικτής διαδικασίας επιλογής. 
Ο κ. Παναγιώτης Αριστείδης Θωμόπουλος έχει σημαντική εμπειρία 40 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, αφού διετέλεσε, εκτός των άλλων, επί σειρά ετών, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Eurobank, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Claude Piret κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στo διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο κ. Λορεντζιάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής, πρώην εταίρος της Arthur Andersen καθώς και της ΕΥ με πλούσια εμπειρία στους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έχει διατελέσει μέλος σε πολυάριθμα ΔΣ κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Ομίλου Eurobank.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε εχθές με επιτυχία την ανοικτή διεθνή διαδικασία επιλογής Προέδρου ΔΣ, Προέδρου Audit Committee και μη εκτελεστικών μελών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών βέλτιστων πρακτικών επιλογής στελεχών με σκοπό την επιτυχή ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν τριακόσιες (300) αιτήσεις υποψηφιότητας από είκοσι μία (21) διαφορετικές χώρες οι οποίες αξιολογήθηκαν από τη διεθνή εταιρεία επιλογής στελεχών Egon Zehnder μέσω των γραφείων της στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Όλες οι υποψηφιότητες που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει, εξετάστηκαν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χωρίς καμία εξαίρεση και αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων προκαθορισμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία η Εθνική Τράπεζα απέδειξε για άλλη μια φορά εμπράκτως τη δέσμευσή της για την τήρηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των αρχών διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων, η διαδικασία ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

newsit.gr

Σελίδα 1 από 7

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot