arxiki selida

Με κλειστές πόρτες, αλλά με γρήγορες λύσεις τηλεφωνικά, online, ή κατ’ εξαίρεση και από τα γκισέ τους, θα εξυπηρετούν τους πολίτες τα 976 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ελέυθερο τύπο ένας από τους στόχους στα ΚΕΠ είναι να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για τους 2.000 έκτακτους διορισμούς ιατρικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί για την ενίσχυση του υγειονομικού δυναμικού στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο νέο μοντέλο λειτουργίας των ΚΕΠ, το αρμόδιο υπουργείο σκοπεύει να βάλει και ψηφιακές… πινελιές, καθώς, εκτός από τη διαδικτυακή πύλη, ermis.gov.gr, θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία και μια προσωπική, online θυρίδα, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που έχουν ζητήσει.

Ακόμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη λειτουργία των ΚΕΠ, μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αλλά και η υποβολή τηλεφωνικής αίτησης.

Μιλώντας στον «Ε.Τ.» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, εξηγεί ότι τα ΚΕΠ εξυπηρετούν διά ζώσης τους πολίτες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μόνο αν πρόκειται για κατεπείγουσες περιπτώσεις που έχουν ανελαστική προθεσμία.
«Εχουν προκηρυχθεί 2.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειάζονται οι υποψήφιοι, κατόπιν ραντεβού, μπορούν να επισκεφθούν τα κέντρα μας. Επίσης, για τις άδειες ειδικού σκοπού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο ένας από τους δύο γονείς δεν κάνει χρήση της. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δήλωση δεν μπορεί να γίνει μέσα από το gov.gr, τα ΚΕΠ είναι υποχρεωμένα να παράσχουν την υπηρεσία».

Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει ότι τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση διά ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ, ή εν απουσία του τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων, τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι ο επείγον χαρακτήρας τόσο της διά ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται είτε από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:
• να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,

• να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

• να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται στις τηλεφωνικές αιτήσεις είναι τα εξής:

1.Ο υπάλληλος των ΚΕΠ προκειμένου να καταχωρίσει το αίτημα ζητάει τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνσή του, προκειμένου να του αποσταλούν ταχυδρομικώς τα ζητηθέντα έγγραφα.

2.Στη συνέχεια, ο υπάλληλος των ΚΕΠ, όσο διαρκεί η τηλεφωνική συνομιλία με τον πολίτη, καταχωρίζει το αίτημα αυτού στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων στα ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης αυτής, ο υπάλληλος γνωστοποιεί στον πολίτη τον αύξοντα αριθμό αιτήματος, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ».

3.Ο παραπάνω αύξων αριθμός θα καταγράφεται στο φάκελο που θα αποστέλλεται σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης. Η αποστολή του φακέλου από τα ΚΕΠ στον πολίτη στην προκειμένη περίπτωση θα γίνεται αποκλειστικά είτε με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου είτε, όπου είναι εφικτό, από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.τ.λ.).

4.Ο πολίτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του φακέλου να επιδεικνύει, στο πρωτότυπο, στον αρμόδιο υπάλληλο:
– όταν πρόκειται για Ελληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας

– στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Αλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν 976 ΚΕΠ, στα οποία εργάζονται συνολικά 3.300 υπάλληλοι (2.500 υπάλληλοι κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών) και 800 δημοτικοί υπάλληλοι άλλων κλάδων που έχουν διαθέσει οι δήμοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 https://www.dikaiologitika.gr/

Ηλεκτρονική εξουσιόδοτηση και υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι μας μέσα στους επόμενους 2 μήνες- Τα Dikaiologitika News αποκαλύπτουν το πως θα γίνεται η διαδικασία

Η εξουσιοδότηση από τον υπολογιστή του σπιτιού μας είναι μια πραγματικότητα πιο απτή παρά ποτέ. Δείτε πως θα γίνεται σε λίγους μήνες από τώρα από τον υπολογιστή του σπιτιού μας.

H υπεύθυνη δήλωση είναι ένα χαρτί με μεγάλη σημασία και μεγάλη χρήση για τον Έλληνα πολίτη. Στην αρχή, η υπεύθυνη δήλωση ρυθμιζόταν ενώπιον δημόσιας αρχής από το νομοθετικό διάταγμα 105/1969, γι' αυτό και έχει καθιερωθεί η έκφραση «υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105». Σήμερα ρυθμίζεται από το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όπως έχει στο μεσοδιάστημα τροποποιηθεί.


Ως το 2001 η υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να συνταχθεί σε ειδικό έγγραφο και να καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου. Το 2001 καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου στην υπεύθυνη δήλωση. Σήμερα, προχωράμε ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό βήμα παρακάτω μια και σέ δύο μήνες από τώρα θα είναι γεγονός η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Πηγές στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ανέφεραν στο Dikaiologitika News και την δημοσιογράφο Δήμητρα Τριανταφύλλου, πως αν και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του gov.gr είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2020 αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα δουλεύεται με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που συμφώνα με τις πηγές μας ότι κάνει πολύ πιθανό υπηρεσίες στο gov,gr να τρέξουν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Και πως θα γίνεται η υπεύθυνη δήλωση αλλά κι η εξουσιοδότηση στην πράξη; Ο πολίτης θα επισκέπτεται το gov.gr από τον υπολογιστή του σπιτιού του. Στη συνέχεια θα γίνεται ταυτοποίηση του προσώπου του (ταυτοπροσωπία) είτε μέσα από κωδικούς του TAXISnet είτε από τα τραπεζικά του στοιχεία (όπως αναφέρουν πηγές στα Dikaiologitika News αυτή τη στιγμή το Υπουργείο αναζητά ποιος από τους δύο τρόπους είναι ο πιο ασφαλής).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στη συνέχεια, αυτόματα, με ένα κωδικό θα αποστέλλεται η υπεύθυνη δήλωση ή η εξουσιοδότηση στην υπηρεσία που επιθυμεί ο πολίτης.

Όσο για την ισχύ που θα έχει η εξουσιοδότηση κι η δήλωση αυτή θα είναι το ίδιο επίσημη με αυτή που έχουν οι χάρτινες...όπως τις γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αφού όμως προηγηθεί, πολύ άμεσα, νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει σε εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση την ίδια ισχύ με τις ηλεκτρονικές εκδοχές τους.

https://www.dikaiologitika.gr/

Στην καινοτόμο εφαρμογή του «e ΚΕΠ», με την αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών… self service που θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, προχωρά ο Δήμος της Ρόδου!

Σκοπός είναι οι διαδικασίες για την εγκατάσταση των ΑΤΜ, να ολοκληρωθούν άμεσα, γι αυτό και στην αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, θα τεθεί προς έγκριση η διαγωνιστική διαδικασία και ο ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής για την «προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών».
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ΑΤΜ θα εγκατασταθούν πιλοτικά στην πόλη της Ρόδου και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες με την εγκατάσταση ενός ΑΤΜ σε κάθε ενότητα.
Τις βάσεις για την καινοτόμο αυτή δράση, που θα βοηθήσει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, έθεσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος–μετά τον ανασχηματισμό του περασμένου Ιανουαρίου- Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠ, Διαφάνειας και Ανταπόκρισης του Πολίτη κ. Δημήτρης Τσίκκης προχωρά τις διαδικασίες του διαγωνισμού, για την προμήθεια και την εγκατάσταση των ATM.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αρχικά τρία ΑΤΜ θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση στον πολίτη.
Μέσω των ΑΤΜ ο πολίτης θα μπορεί να εκδίδει μια σειρά από πιστοποιητικά, χωρίς να περιμένει στις ουρές και χωρίς να περιορίζεται στο ωράριο. Το μηχάνημα θα έχει μεγάλη οθόνη, που είτε με την αφή είτε με τη φωνή, ο δημότης θα μπορεί να ζητήσει ένα πιστοποιητικό, το οποίο θα έχει και υπογραφή, καθώς το μηχάνημα μπορεί να… υπογράφει κιόλας.
Να σημειωθεί ότι ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος αυτό-εξυπηρέτησης πολιτών (e ΚΕΠ), να διεκπεραιώνει μια σειρά από συναλλαγές, χωρίς να στέκεται στην ουρά και χωρίς να περιορίζεται στο ωράριο.
Η δημοτική αρχή προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες πόλεις της χώρας με μεγάλη επιτυχία και με «μπροστάρη» τον Δήμο Τρικκαίων που πλέον χαρακτηρίζεται ως «έξυπνη πόλη».
Ο Δήμος Ρόδου, φιλοδοξεί πολύ σύντομα να καταφέρει να βαδίσει στα χνάρια του Δήμου Τρικκαίων με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, έχοντας ως εργαλείο τις νέες τεχνολογίες γι αυτό και ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, δημιούργησε την σχετική αντιδημαρχία, που θα κληθεί να φέρει εις πέρας το νέο εγχείρημα, στο πλαίσιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών, που αποτελεί πλέον την «προμετωπίδα» της δημοτικής αρχής.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εξυπηρέτησης των πολιτών με ψηφιακές υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου Θα πρέπει να προμηθευτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτο-εξυπηρέτησης πολιτών (e ΚΕΠ), το οποίο θα επιτρέπει μια σειρά από αυτοποιημένες συναλλαγές και ειδικότερα:
-Την ταυτοποίηση χρηστών
-Την άμεση αίτηση, εκτύπωση, σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του Δήμου.
-Την πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω η λύση θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που επιτρέπουν την αυτοεξυπηρέτηση των δημοτών στις εξής συναλλαγές:
• Αίτηση-εκτύπωση-σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του Δήμου με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διαχείρισης τον Δήμου
• Πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας
• Τις απαραίτητες άδειες λογισμικού του εξοπλισμού για την διεκπεραίωση τον παραπάνω συναλλαγών
• Την εγκατάσταση κεντρικού λογισμικού και αντίστοιχης άδειας χρήσης, άστε να διασφαλιστεί η ορθή και ανεξάρτητη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων του Δήμου και των κιοσκιών που θα εγκατασταθούν
• Την φιλοξενία τριών κιοσκιών σε μια Πλατφόρμα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Κεντρικής Διαχείρισης
• Τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι πολύ εξειδικευμένες και χρειάζεται εκπαιδευμένο προσωπικό από την εταιρεία που εμπορεύεται τους ηλεκτρονικούς σταθμούς, η οποία και θα αναπτύξει και θα παραμετροποιήσει το λογισμικό των ηλεκτρονικών σταθμών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στις 200.000 ευρώ και η διαδικασία θα γίνει με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Πηγή:www.dimokratiki.gr

Διακόσια τριάντα πέντε πιστοποιητικά πλήρους τύφλωσης ή χαμηλής αντίληψης φωτός, που οδήγησαν σε αντίστοιχο αριθμό πιστοποιητικών τυφλότητας σε ένα νησί του Αιγαίου, χορήγησε οφθαλμίατρος του νησιού η οποία παύθηκε από τα καθήκοντά της με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν εντός των 22 ετών (1989-2011) που υπηρετούσε στο δημόσιο νοσοκομείου του νησιού και ήταν αρκετά για να εκδοθεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, την ακύρωση της οποίας ζητεί με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας η οφθαλμίατρος.

Σύμφωνα με το πειθαρχικό μάλιστα η ζημία που υπέστη το δημόσιο ξεπερνά τα 150.000 ευρώ, αφού τους χορηγήθηκαν επιδόματα τυφλότητας με το σκεπτικό ότι ήταν «πρακτικά τυφλοί», αφού η όρασή τους και στα δύο μάτια ήταν κάτω από το 1/20.

Λογικό ποσοστό

Στην προσφυγή της (πέραν των νομικών ζητημάτων όπως παραγραφή, αναρμοδιότητα πειθαρχικού, μη κλήση σε απολογία κλπ) επικαλείται και τα ιατρικά στατιστικά. Σύμφωνα με αυτά, όπως λέει η γιατρός, είναι λογικό το ποσοστό των «τυφλών» που εντόπισε, αφού δείχνουν πως μεταξύ υγιούς και τυφλού πληθυσμού η αντιστοιχία είναι ένας τυφλός ανά 300 κατοίκους, άρα σε συνάρτηση με την αναλογία του πληθυσμού του νησιού δεν έχει διαπράξει λάθος.

Στην οφθαλμίατρο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος, ενώ ποινικά τις αποδίδεται το αδίκημα της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης κατά συρροή και της απλής συνέργειας σε απάτη κατ΄ επάγγελμα και συνήθεια. Επισημαίνει όμως ότι στο ποινικό σκέλος που εκκρεμεί τις καταλογίζουν μόνο 8 ανάλογες περιπτώσεις και όχι 235, όπως στο πειθαρχικό.

capital.gr

Ικανοποίηση και ευχαριστίες προς την περιφερειακή αρχή, για την υλοποίηση του χρόνιου αιτήματος, εκφράζουν ο Δήμαρχος Καλύμνου, το Επιμελητήριο Δωδ/σου, το Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου, οι δύο Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί του νησιού και η Ένωση Καλυμνίων Ρόδου

Ανταποκρινόμενη στο πάγιο αίτημα των μελισσοκόμων της Καλύμνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δρομολογεί την διαδικασία πιστοποίησης του μελιού Καλύμνου, ενός εξαιρετικής ποιότητας προϊόντος, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως διατροφικός θησαυρός.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, παρόντος του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, ομόφωνα ενέκρινε την ανάθεση μελέτης για την ένταξη του μελιού Καλύμνου σε καθεστώς προστασίας (Γεωγραφικής Ένδειξης ή Ονομασίας Προέλευσης).

Με την απόφαση αυτή, υλοποιείται η δέσμευση του αντιπεριφερειάρχη προς τους μελισσοκόμους της Καλύμνου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, με στόχο την ανάδειξη του καλύμνικου μελιού, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε ένα ανερχόμενο κλάδο παραγωγών στην Κάλυμνο, να αξιοποιηθεί ένα σπουδαίο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού που μέχρι σήμερα δεν είχε αναδειχθεί επαρκώς και να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και κατ’ επέκταση της οικονομία της Καλύμνου, που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από την ανεργία.

Ο κ. Ζαννετίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην υψηλή διατροφική αξία του μελιού της Καλύμνου και στις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω της πιστοποίησης, να διασυνδέσει τα τοπικά προϊόντα με την γαστρονομία και τον τουρισμό, με στόχο την αναγνωρισιμότητα και την διείσδυσή τους στις αγορές τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Ανέφερε επίσης ότι θα ακολουθήσει η πιστοποίηση του μελιού και άλλων νησιών της Περιφέρειας.

Η έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης του μελιού Καλύμνου από την Περιφέρεια, ικανοποίησε ιδιαιτέρως τον Δήμο Καλύμνου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου, τους δύο Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς του νησιού και την Ένωση Καλυμνίων Ρόδου, που εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την περιφερειακή αρχή, που κάνει πράξη αυτό που για πολλά χρόνια αποτελούσε ζητούμενο για την καλυμνιακή κοινωνία.
Σε επιστολή του προς την Οικονομική Επιτροπή, ο δήμαρχος Καλύμνου κ. Γιάννης Γαλουζής αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να τονίσω την ικανοποίηση μου για το ενδιαφέρον που δείχνει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εμπράκτως -και εσείς προσωπικά από την θέση του Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα- για τη στήριξη και ανάδειξη του τοπικού μας μελιού, μέσα από την πιστοποίησή του, μια διαδικασία που έρχεται να ανταποκριθεί στο χρόνιο αίτημα των τοπικών μας παραγωγών αλλά βέβαια και της δημοτικής μας αρχής.
Η διαδικασία λοιπόν πιστοποίησης του μελιού της Καλύμνου, θα του δώσει την απαραίτητη «υπόσταση», ούτως ώστε να σταθεί επάξια και με την αναγκαία αξιοπιστία στις αγορές, αποκτώντας την προστιθέμενη αξία που του αναλογεί και συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και κατ΄ επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού μας. Χαιρετίζω τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ως ένα πρώτο βήμα προς μια ελπιδοφόρα αναπτυξιακή πορεία για την Κάλυμνο αλλά και την Περιφέρειά μας γενικότερα».

Παρόντες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν ο Πρόεδρος Μελισσοκόμων Καλύμνου Γιάννης Γαβαλάς, ο Γεωπόνος του Κέντρου Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου Σακελλάρης Κλήμης και ως απεσταλμένη του Δημάρχου Καλύμνου Γιάννη Γαλουζή, η Πρόεδρος της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου, Μαρία Βάλλα.

Σελίδα 1 από 5

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot