arxiki selida

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή την άσκηση προδικαστικής προσφυγής για την ακύρωση της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, για το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Oδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», απέστειλε χθες η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

«Ο διαγωνισμός αφορά την υπογραφή σύμβασης προμήθειας και όχι συμβάσεως εργολαβίας. Δεν χρειάζονται μεσάζοντες στην διαδικασία της προμήθειας», δήλωσε παράγοντας της Περιφερειακής Αρχής, προσθέτοντας παραπέρα ότι πριν την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είχε υπάρξει παρέμβαση για το ίδιο θέμα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών και απάντηση με δελτίο τύπου, απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Θυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Πώς έχει όμως το ιστορικό της υπόθεσης, πριν την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής;
Την 27η Δεκεμβρίου 2017 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, απέστειλε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κοινοποίησε σε ακόμη 5 υπηρεσίες και το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών έγγραφο, που αφορά τον επίμαχο διαγωνισμό προμήθειας.
Υποστηρίζεται στο έγγραφο ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά έργο, υποστηρίζοντας ότι «η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ΔΕΝ συνιστά απλή προμήθεια υλικών και μηχανημάτων αλλά αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισμού, δηλαδή, οι εργασίες της σύμβασης για το εν θέματι έργο».
Ο Σύνδεσμος υποστήριξε ότι η επίμαχη σύμβαση, όλως παρανόμως, δημοπρατείται ως σύμβαση υπηρεσιών, ενώ πρόκειται σαφώς για σύμβαση έργου προσθέτοντας παραπέρα ότι «η εν λόγω σύμβαση έχει προεχόντως χαρακτήρα συμβάσεως δημοσίου έργου, εφόσον η μελέτη και η εκτέλεση του έργου, αποτελούν, σε σχέση με τα λοιπά καθήκοντα του αναδόχου, το κύριο αντικείμενο της σύμβασης».
Ειδικότερα, όπως ισχυρίζεται «για την κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος φωτισμού, η εν θέματι διακήρυξη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών λειτουργικής εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED οι οποίες υπάγονται στην έννοια του δημοσίου έργου. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι απαραίτητη για τη θέση του συστήματος φωτισμού σε παραγωγική λειτουργία, για την εκπλήρωση δηλαδή του ολοκληρωμένου τεχνικού αποτελέσματος, στο οποίο αποβλέπει ως Αναθέτουσα Αρχή με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Υπό τα δεδομένα επομένως αυτά, η εν λόγω σύμβαση έχει χαρακτήρα προεχόντως δημόσιας συμβάσεως έργου και θα έπρεπε να καλούνται σε αυτόν νομίμως λειτουργούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις».
Υποστηρίζει παραπέρα ότι «η σχετική διακήρυξη εμπεριέχει όρους οι οποίοι περιορίζουν υπέρμετρα, χωρίς κανέναν αποχρώντα λόγο, τον ανταγωνισμό, είναι δε προδήλως φωτογραφικοί και, συνεπώς, αντίθετοι προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων».
Διατείνεται μεταξύ άλλων, ότι «από τα στοιχεία που επιλέγει η Αναθέτουσα Αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και, δεύτερον, το κατώτερο όριο που θα καθορισθεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτόν».
Θεωρεί ότι οι «αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του πραγματικού ανταγωνισμού», έχουν «παραβιασθεί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής (οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας) που θέτει η διακήρυξη όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα της παρούσας, και τα οποία παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές και περιορίζουν πέραν του επιτρεπτού και δέοντος τον ανταγωνισμό για την ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης».
Υποστηρίζει επίσης ότι οι προβλεπόμενες τιμές των υπό προμήθεια ειδών κρίνονται ως εξαιρετικά υψηλές έναντι άλλων περιπτώσεων διακηρύξεων που θα πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής.
Ζήτησε έτσι την ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη του εκ νέου ως έργο και την άρση κάθε φωτογραφικού περιοριστικού κριτηρίου συμμετοχής.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο υπήρξε παρέμβαση και μάλιστα με δελτίο τύπου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο είχε κοινοποιηθεί.
Το Ταμείο αφού επισημαίνει ότι το τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαγωνισμοί 5 Δήμων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ολόκληρου του δικτύου τους οδοφωτισμού με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δανείων), τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι:
«Ηταν αναμενόμενο να διατυπωθούν κριτικές και διαφορετικές προτάσεις για επιμέρους όρους των διαγωνισμών οι οποίοι κρίθηκαν ως σημαντικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων αναδόχων η υποβολή προσφυγών και ενστάσεων στις περιπτώσεις εκείνες που αυτοί κρίνουν ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δεν τήρησαν επαρκώς τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων».
Ξεκαθαρίζει όμως ότι «οι διακηρύξεις των φορέων οφείλουν να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως με τον ν. 4412/2016, τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ και το πρότυπο τεύχος με αρ. πρωτ 6356/20.12.2016, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και με τον Οδηγό Μελετών του ολοκληρωμένου προγράμματος Τ.Π.&Δανείων – ΚΑΠΕ.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία της τελευταίας επένδυσης από αυτές που χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές», η οποία περιλαμβάνει και σύστημα τηλεδιαχείρισης.
Με την ολοκλήρωση και αυτού του διαγωνισμού, θα υπάρξει διαβούλευση με τους Δήμους, τον τεχνικό κόσμο και τους φορείς της αγοράς για τα συμπεράσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος».
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μετά την έγκριση της διαδικασίας από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου
Η προμήθεια των ασθενοφόρων χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Στην έγκριση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΕΚΑΒ σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου. Κατόπιν αυτού, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται άμεσα, με σημερινή απόφαση της διοίκησης του ΕΚΑΒ.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 829.560 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Κατόπιν αυτού, άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της διοίκησης του ΕΚΑΒ. Σήμερα το πρωί συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου και αποφάσισε την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των ασθενοφόρων, ο οποίος βγαίνει στον «αέρα» αύριο, Παρασκευή.
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) ασθενοφόρων οχημάτων 4X4 για τα νησιά της Ρόδου και της Νάξου, μιας (1) κινητή μονάδας για τη Σύρο και εννέα (9) ασθενοφόρων μικρού όγκου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο και Τήνο.
Πρόκειται για 12 οχήματα VAN κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και διαθέτουν τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό.
Τα έντεκα (11) ασθενοφόρα οχήματα έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά τα οχήματα 4x4 (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφοράς και υποστήριξης δύο ασθενών.
Διασφαλίζονται επιπρόσθετα οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις και ειδικά για τα ασθενοφόρα μικρού όγκου, τους επιτρέπουν τη διέλευση ή στροφή από δρόμους στενούς ή από δρόμους με σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η κινητή ιατρική μονάδα, διαθέτει τον επιπλέον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό, σε σχέση με τα απλά ασθενοφόρα οχήματα.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εν λόγω Πράξη ανέρχεται σε 829.560,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στο διαδίκτυο ψεύτικος λογαριασμός της Εταιρείας, με παράνομη και παραπλανητική χρήση σημάτων, επωνυμίας, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων , ο οποίος επιπλέον διενεργεί και παραπλανητικό διαγωνισμό με τον τίτλο «Aegean-fly.club»,
Αυτά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Aegean Airlines και συνεχίζει τονίζοντας ότι εν λόγω λογαριασμός και ο διενεργούμενος από αυτόν διαγωνισμός ουδεμία σχέση, έγκριση ή σχετική εξουσιοδότηση ή οιαδήποτε άδεια έχει με την εταιρεία.
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 2ου Γυμνασίου Κω διάρκειας εννέα χρόνων, όπως αποφασίστηκε με την υπ αριθμό 10/2017 απόφασής της.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο κλειστός φάκελος µε τα δικαιολογητικά, θα αναγράφει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και θα απευθύνεται προς: «Την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κω». Σε περίπτωση που την προσφορά καταθέτει άλλο άτομο εκτός από τον προσφέροντα θα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι:
α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κάρτα ευρωπαίου πολίτη, ή φωτ/φο διαβατηρίου.
γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε µίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα.
ζ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ.
η) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
θ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ι) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους υποψήφιους µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)
ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 1) ∆εν απασχολούνται στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 2) ∆εν είναι συνταξιούχοι 3) ∆εν έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07. 4) ∆εν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
ιβ) Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας.
ιγ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.
ιδ) Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους
ιε) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να µεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισµού.
Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στο Ζηπάρι στις 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του 2ου Γυμνασίου Κω: τηλέφωνο επικοινωνίας 22420- 26525 και στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009, απ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Zερβός
Τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για περίπου 5.000 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
Όπως είπε, ο ακριβής αριθμός των μόνιμων θέσεων θα προκύψει μετά τον έλεγχο των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από τους 325 δήμους της χώρας.
Για την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές, ο υπουργός σημείωσε ότι αποτυπώνει τους πραγματικούς συσχετισμούς στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Το έχουμε ως νόμο του κράτους για τις κοινοβουλευτικές εκλογές και δεν θα το έχουμε για τις τοπικές, εκεί που ο χαρακτήρας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία τοπική κοινωνία, διευκολύνει πρώτα από όλα τη συνεννόηση, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα;».
Ο κ. Σκουρλέτης εμφανίστηκε θετικός στις μεγάλες επενδύσεις όπως αυτή στο Ελληνικό, αλλά «με όρους και προϋποθέσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, με σεβασμό την πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου».
Σχετικά με επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μπλοκάρουν τις πληρωμές συμβασιούχων σε δήμους, τόνισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία νόμιμη δικαιολογία να μένουν απλήρωτοι άνθρωποι». Ανέφερε πάντως, ότι μετά από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Εσωτερικών, οι περιπτώσεις είναι πλέον λίγες και εκτίμησε ότι και αυτές σύντομα θα λυθούν.
Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, παρατήρησε ότι «γίνεται μία διαδικασία εκλογής ενός νέου αρχηγού, χωρίς να έχει προϋπάρξει κόμμα και χωρίς πολιτικό πλαίσιο».
«Είναι η αποθέωση της μεταπολιτικής, της μεταδημοκρατίας. Μία τέτοια διαδικασία ουσιαστικά τι κάνει; Απαξιώνει την έννοια του πολιτικού συλλογικού υποκειμένου. «Ελάτε να διαλέξουμε τον αρχηγό, μετά θα βρούμε και τις θέσεις». Κι αν ο αρχηγός δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πλαίσιο που θα προκύψει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, που θα διαμορφώσουν το κάδρο των θέσεων και την ταυτότητα του νέου κόμματος»; διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot