arxiki selida

Την παροχή δανείων ύψους μέχρι 100 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέτρα συγκράτησης της ανεργίας, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο ή οποιαδήποτε άλλη δράση, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εισηγείται σειρά μέτρων και διευκολύνσεων για τους αγρότες, τους αλιείς και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

 

Η υπέρβαση, όμως, της Κομισιόν έγινε χθες σε έναν άλλο τομέα και αυτό είναι ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες επιτρέπουν πλέον στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο που κρίνουν τα κοινοτικά κονδύλια για το 2020 και 2021, για το μετριασμό των επιπτώσεων του κορονοϊού.

«SURE»

Αναφορικά με το νέο χρηματοδοτικό μέσο των 100 δισ. ευρώ, αυτό θα φέρει την ονομασία «SURE», ενώ στόχος του είναι να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Η κοινοτική πρωτοβουλία θα υποστηρίξει συστήματα μερικής ανεργίας και παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη- μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν συνολικά την εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος που παρέχεται από το κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν αναπλήρωση εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια 10 ετών, ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής για τις χώρες που θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Γεωργία-αλιεία

Για τη γεωργία και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, που πλήττονται επίσης από την κρίση, η Επιτροπή προτείνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά και στήριξη των εργαζομένων. Οπως επισημαίνει, τα κράτη- μέλη θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη:

– σε αλιείς για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων,

– σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και την παροχή στήριξης,

– στις οργανώσεις παραγωγών για την προσωρινή αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Θα προτείνει επίσης, σύντομα, μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί και οι άλλοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν την κοινοτική στήριξη μέσω της ΚΑΠ, για παράδειγμα παρέχοντας περισσότερο χρόνο για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία τους από τις διοικητικές αρχές, αυξάνοντας τις προκαταβολές για άμεσες ενισχύσεις και πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης και προσφέροντας επιπλέον ευελιξία για τους επιτόπιους ελέγχους, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για σωματική επαφή και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.

Κοινοτικά κονδύλια

Η απόφαση της Κομισιόν να επιτρέψει στις κυβερνήσεις την ελεύθερη διάθεση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει μαζικές μεταφορές χρημάτων από το ένα ταμείο στο άλλο, αλλά και μεταξύ προγραμμάτων, ενώ δεν είναι απαραίτητη η εθνική συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνεται στα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όλα τα μη δεσμευμένα κεφάλαια από τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής -το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής- θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

– να δοθεί η έκτακτη και προσωρινή δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ζητήσουν για προγράμματα της πολιτικής συνοχής ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% για τη λογιστική χρήση 2020-2021,

– να παρασχεθεί πρόσθετη ευελιξία όσον αφορά στη μεταφορά πόρων μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών,

– να απαλλαγούν τα κράτη-μέλη από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση πόρων στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση,

– να απαλλαγούν τα κράτη-μέλη από την υποχρέωση να τροποποιούν τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης,

– να υπάρξει απαλλαγή ως προς την απαίτηση επανεξέτασης και επικαιροποίησης των εκ των προτέρων αξιολογήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας,

– να καταστούν κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες οι δαπάνες για πράξεις που έχουν περατωθεί ή υλοποιηθεί πλήρως και οι οποίες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού,

– να επιτραπεί περιορισμένη χρηματοδοτική ευελιξία κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως τη στήριξη από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.,

– να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες υπό τις ειδικές αυτές συνθήκες με την ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δημόσια υγεία

Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ενός ποσού της τάξης των 3 δισ. ευρώ για την υποστήριξη των κρατών-μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Βασική προτεραιότητα θα είναι η διαχείριση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση εξοπλισμού και προμηθειών ζωτικής σημασίας, από αναπνευστήρες έως μέσα ατομικής προστασίας, από κινητές ιατρικές ομάδες έως ιατρική βοήθεια για τα πιο ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων. Το δεύτερο σημείο εστίασης θα είναι η δυνατότητα να αυξηθούν οι προσπάθειες διαγνωστικής εξέτασης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στην Επιτροπή να αναλάβει τις προμήθειες απευθείας, εξ ονόματος των κρατών-μελών. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν με το παραπάνω ποσό θα είναι σε θέση:

– να αγοράζει ή να κινεί διαδικασίες προμήθειας, εκ μέρους των κρατών-μελών, για την παροχή απευθείας στήριξης και τη διανομή ιατρικών προμηθειών, όπως μάσκες και αναπνευστήρες,

– να παρέχει οικονομική στήριξη και να συντονίζει την κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως είναι η μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού και ασθενών σε διασυνοριακές περιοχές,

– να στηρίζει την κατασκευή κινητών νοσοκομείων.

Ερωτηθείσα σε σχέση με την ανάγκη έκδοσης «κορονομολόγου», η κ. Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι εκείνο που προέχει είναι η άμεση αντίδραση, γιατί δεν μπορούμε, όπως είπε, να περιμένουμε να χρησιμοποιήσουμε κοινοτικά εργαλεία μετά από 2-3 χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, το σημαντικότερο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός και τα διαθέσιμα κονδύλια.

Από την έντυπη εκδοση

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως και 500 εργαζομένους. Το μέτρο ονομάζεται «επιστρεπτέα προκαταβολή» και οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκτός των άλλων να μην κάνουν απολύσεις. Από σήμερα – εκτός απρόοπτου – θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Το ποσό προβλέπεται να ανέλθει σε 1 δισ. και το δάνειο θα έχει 5ετή διάρκεια με τον ένα χρόνο να είναι περίοδος χάριτος και το επιτόκιο ιδιαίτερα προνομιακό.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι «εξατομικευμένα». Θα ανακοινωθούν αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν ακριβώς στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τυποποιημένων κριτηρίων.

Οι ηλεκτρονικές πύλες της πλατφόρμας αναμένεται να κλείσουν στις 10 Απριλίου. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθεί η κατανομή των κονδυλίων ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι ενισχύσεις θα καταβληθεί προσπάθεια να κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν το τέλος Απριλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι η δήλωση του IBAN των επιχειρήσεων, αν δεν έχουν ήδη δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. Οιενισχύσεις θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των ωφελούμενων, μέσω Taxis αλλά και η υποχρέωση εξόφλησής τους θα περάσει στο Taxis. Πρακτικά λοιπόν θα πρόκειται για μια βεβαιωμένη στην εφορία οφειλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση αθέτησης επιστροφής των ενισχύσεων σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους.

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Ας δούμε τις λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα σημαντικό πρόσθετο εργαλείο που θα καλύψει, όπως είπαμε, όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, 1 δισ. ευρώ και χορηγείται εντός του Απριλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους.
Ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση.
Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.
Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης- θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το σχήμα θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBysinessSypport) από 2 έως 10 Απριλίου και προϋπόθεση, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, είναι να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

https://www.newsit.gr/

Ανακοίνωση για τους δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοιό εξέδωσαν οι τράπεζες. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την διευκόλυνση των δανειοληπτών.

Την αναστολή της πληρωμής δόσεων για τρεις μήνες, σε όσα φυσικά πρόσωπα έχουν δάνεια και παράλληλα ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία πολιτών που θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι ελληνικές τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξακολουθούν να συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και το μετριασμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα».

Κατά συνέπεια και με βάση την ανακοίνωση της Ένωσης, σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σύσκεψης με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες στις σήμερα κρατούσες ακραίες και ευαίσθητες συνθήκες.

Σημειώνεται ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

https://www.newsit.gr/

Μέτρα στήριξης των συνεπών επιχειρήσεων – δανειοληπτών λαμβάνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η Ένωση προχωρά σε αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου τουλάχιστον έως 30 Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αφορά εταιρείες που πλήττονται άμεσα από την πανδημική κρίση.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι Ελληνικές Τράπεζες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.

Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30ή/9/2020.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.
Συγκεκριμένα

Οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.
Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.tourismtoday.gr

Έρχεται νέα ΠΝΠ που, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει απελευθέρωση υπερωριών για τα κενά που αφήνουν οι μαζικές απουσίες εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση του κορωνοϊού
Μάχη σε τέσσερα μέτωπα δίνουν κυβέρνηση και υπουργείο Οικονομικών απέναντι στον κορωνοϊό για να στηρίξουν την υγεία, κρατώντας όρθια όμως την οικονομία και την κοινωνία. Με τις χθεσινές ανακοινώσεις ο Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε τους άξονες για τις παρεμβάσεις που ετοιμάζουν τα υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης στους επόμενους 2-3 μήνες, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν και τους εργαζόμενους που δεν θα πηγαίνουν στις δουλειές τους όσο διαρκούν τα νέα έκτακτα μέτρα.

Από σήμερα κιόλας, για πρώτη φορά ξεκινά να λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τάσεων σε ημερήσια βάση (με στοιχεία από τράπεζες, ΑΑΔΕ, ΓΛΚ, υπ.Εργασίας και φορείς της αγοράς) για να μπορεί να εντοπίζει και να παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση ανάγκης λόγω απότομης πτώσης του τζίρου, ανά κλάδο και περιοχή της χώρας. Αυτό θα οδηγήσει σε νέα μέτρα στήριξης που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά, από την ερχόμενη Δευτέρα.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες ή ώρες - μέσα στο σαββατοκύριακο πιθανότατα- η κυβέρνηση:

- ενισχύει άμεσα με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ την Υγεία για δαπάνες ΜΕΘ, υγειονομικό υλικό και 2.000 προσλήψεις σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ.

- στηρίζει τους εργαζομένους που χάνουν εισόδημα γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις και δεν μπορούν να δουλέψουν, με ειδικό επίδομα που θα καθοριστεί μέσα στην εβδομάδα. Θα ανακοινωθεί επίσης ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν ούτε ένα ένσημο, για όσο χρονικό διάστημα δεν θα εργάζονται.

- ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με άμεσες επιστροφές φόρου και εισφορών σε όσους τις περιμένουν αλλά, παράλληλα, και αναστολή πληρωμών τρεχουσών οφειλών και ρυθμίσεων για τις τρέχουσες οφειλές του Μαρτίου.

- έκτακτα μέτρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, για επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα -και όχι μόνον για εκείνες που κλείνουν «δια νόμου». Προϋπόθεση, εκτός από την διαπιστωμένη πτώση του τζίρου τους, θα είναι να πληρώνουν και να μην απολὐουν τους εργαζομένους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του prototheme.gr, εκτός από το «παρατηρητήριο κρίσεων» ή τις «ενέσεις ρευστότητος» και προκειμένου να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις που πλήττονται:

- η ΠΝΠ θα προβλέπει απελευθέρωση υπερωριών για να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν οι μαζικές απουσίες εργαζομένων λόγω ειδικής γονικής άδειας -και όχι μόνον- για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση.

- ο Χρήστος Σταϊκούρας ενθάρρυνε εχθές σε τηλεδιάσκεψη τους επικεφαλής των τραπεζών, λόγω των εκτάκτων συνθηκών, να προχωρούν στη χορήγηση δανείων αλλά και να φανούν περισσότερο ανεκτικές σε περιπτώσεις καθυστερήσεων πληρωμής δανείων, είτε για ενήμερα δάνεια είτε και για «κόκκινα δάνεια» που έχουν μπει σε ρύθμιση. Πρακτικά πάντως, οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται λόγω διακοπής λειτουργίας των δικαστηρίων, ενώ αντιθέτως τα καταστήματα των τραπεζών θα λειτουργούν κανονικά, με τον περιορισμό να μην εξυπηρετούν παραπάνω από 5 άτομα ταυτοχρόνως, για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού και προστασίας της δημόσιας Υγείας.

- Με την ίδια ΠΝΠ θα παρατείνεται προσωρινά και η θητεία εκλεγμένων συνδικαλιστικών διοικήσεων η οποία λήγει, μέχρι να παρατηρηθεί ύφεση της νόσου και να επιτραπεί ξανά η μαζική συμμετοχή στις αρχιαιρεσίες για την εκλογή νέων ηγεσιών.

Για να επιτύχει όσα υπόσχεται η κυβέρνηση, ο Χρήστος Σταϊκούρας προσέρχεται τη Δευτέρα στο Eurogroup (που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης πιθανότατα) διεκδικώντας μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, ίδια ευελιξία για έκτακτες περιστάσεις όπως ισχύει για τις άλλες χώρες και να αφαιρούνται από τα πρωτογενή πλεονάσματα οι έκτακτες δαπάνες που κάνει το Κράτος για να καλύψει Υγεία, Εργαζόμενους, Επιχειρήσεις, καθώς επίσης όμως και για το μεταναστευτικό.

Σελίδα 1 από 41

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot