Παρατείνεται η σύμβαση για τη λειτουργία υδατοδρομίων

Δεκέμβριος 13, 2019 Σχολιάστε πρώτοι!
jumbo-banner

Κατά 30 μήνες παρατείνεται η σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στους λιμένες δικαιοδοσίας του ΔΛΤΝΔ.
Η τροποποίηση της προγραμματικής της διάρκειας ως προς την διάρκεια ισχύος της, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στη συνεργασία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειµένου να ξεκινήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την έκδοση «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Ρόδο»: Είναι αποδεδειγµένο πως ένα τέτοιο εγχείρηµα, ίδρυση Υδατοδροµίων, θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων νησιωτικών µας περιοχών, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών µε τον κυρίως εθνικό κορµό της χώρας αλλά και µεταξύ τους, καθώς και την εµπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σήµερα δικαιολογηµένα αισθάνονται στο περιθώριο.
Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος µετακίνησης, µία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συµπληρωµατικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αεροµεταφορές.
Η λειτουργία υδατοδροµίων δηµιουργεί µια σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τοµέας του τουρισµού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δηµιουργείται ένα σηµαντικό πεδίο επένδυσης µε σηµαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές µας κοινωνίες.
Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιµάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της αποµόνωσης σηµαντικών τµηµάτων της ελληνικής
επικράτειας και θα συµβάλλει στο να αντιµετωπιστούν οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των µετακινήσεων, δεδοµένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη µεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδροµές, για τη µεταφορά φορτίου (φαρµάκων, τροφίµων, τύπου) κα.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η προγραµµατική σύµβαση ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η διάρκεια της είναι τριάντα ηµερολογιακοί (30) µήνες, µετά την ηµέρα της υπογραφής της. Με την απόφαση του ΔΛΤΝΔ παρατάθηκε για άλλους 30 μήνες.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαµβάνει :
1.1 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούµενων Τεχνικών Μελετών καθώς και των απαιτούµενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μελέτες ΜΠΕ)»
1.2 Να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Ρόδο.
1.3 Την προµήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού για το σταθµό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόµια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.), σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τη σχετική νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα από τις τεχνικές µελέτες.
1.4 Το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής Υδατοδροµίου στη Ρόδο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει για την έκδοσή της θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9899 ή από άλλο ενδεδειγµένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής πηγής χρηµατοδότησης.
2. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου αναλαµβάνει:
2.1 Να προσδιορίσει και να διαθέσει χώρο – για τις ανάγκες χωροθέτησης – εντός του λιµένα, καθώς και εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού για τη λειτουργία σταθµού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Yδατοδροµίου) Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ) και ό,τι άλλο απαιτείται για συµπλήρωση του τεχνικού φακέλου και των φακέλων των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου.
Ο Χώρος ∆ηµιουργίας Σταθµού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ), θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης – υπόδειξης του ∆.Λ.Τ. Νότιας ∆ωδεκανήσου και σε συνεργασία µε τους µελετητές.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κύριος του έργου είναι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νότιας ∆ωδεκανήσου και µε την παρούσα σύµβαση, ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο ποσό των εκατόν πενήντα χιλ. ΕΥΡΩ (150.000,00 €) προ Φ.Π.Α. Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και θα βαρύνει τον Φορέα χρηµατοδότησης θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9899 ή από άλλο ενδεδειγµένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής πηγής χρηµατοδότησης.
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι επιµέρους δαπάνες προκειµένου να εκτελεστεί η παρούσα σύµβαση, όπως π.χ. το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής Υδατοδροµίου στη Ρόδο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει για την έκδοσή της. Στο παραπάνω ποσό, δεν περιλαµβάνεται το κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων εάν αυτές απαιτηθούν.

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Προσθήκη νέου σχολίου
Tο kostoday.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot