Από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»,

το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών». Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας. Επισημαίνεται ότι ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Οι δε επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης, θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

– Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

– Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.

– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

– Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).

– Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Το πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 20 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στην προδημοσίευση του προγράμματος δεν αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναμένεται ότι θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος. Ενδεικτικά όμως αναφέρεται ότι θα ενισχυθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

– Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.

– Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.

– Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λπ.).

– Οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

– Η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

– Οι αμοιβές τρίτων.

Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ότι ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν την προδημοσίευση του προγράμματος, ενώ οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος. Η προδημοσίευση θα παραμείνει για διαβούλευση ένα μήνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος.

Καθημερινή

Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και φυσικά την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ρυθμίσεων ώστε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς να αποδέχονται απλά φωτοαντίγραφα και να μην ζητούν επικυρωμένα έγγραφα. 

Οπως γράφει tovima.gr ηδη ξεπερνούν τις 552 οι υπηρεσίες υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους -αλλά και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δικαστηρίων όλων των βαθμών, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς- που αποδέχονται πλέον τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων, χωρίς να μπορούν πλέον να απαιτούν τα πρωτότυπα.

Με τον Ν. 4250/2014 τέθηκαν σε ισχύ διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες καθίστανται πιο ευέλικτες και αποδοτικές οι διαδικασίες για την εξασφάλιση εγγράφων που χρειάζονται οι πολίτες. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Επίσης, το Δημόσιο πλέον υποχρεούται να αποδέχεται και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό κτλ.).

Παράλληλα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση;
Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Η λίστα με τους υπόχρεους φορείς 

iefimerida.gr

Συνεχίζεται το... ξήλωμα των φόρων ή χρεώσεων υπέρ τρίτων, και μέσα από τον νέο νόμο για τη συμφωνία μεταξύ της χώρας και των δανειστών απαριθμούνται 12, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν ζωή από το 1948!

Τα τέλη αυτά επιβαρύνουν τους καταναλωτές με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και ως επί το πλείστον είχαν καθιερωθεί για τη χρηματοδότηση διάφορων δραστηριοτήτων, φορέων, επαγγελματικών ομάδων, εργαζομένων και δήμων που δεν μπορούσε να επιδοτήσει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου «Δ.13» του συγκεκριμένου νόμου μπαίνει τέλος σε 10 τέτοιους φόρους, ενώ για άλλους δύο απλά αλλάζουν τα ταμεία είσπραξης. Πηγαίνουν υπέρ του Δημοσίου, προφανώς για την κάλυψη των ελλειμμάτων.

Η ουσία είναι πως με τις αλλαγές γίνονται φθηνότερα τα εισιτήρια των κινηματογράφων και άλλων δημόσιων θεαμάτων, τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι συμβολαιογραφικές πράξεις, οι φιάλες υγραερίου, η εστίαση και οι τουριστικές υπηρεσίες σε νησιά κ.λπ.

Ταυτόχρονα, πλουσιότερο κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια γίνεται το Δημόσιο καθώς για παράδειγμα οι πόροι της ειδικής εισφοράς 1,2% από την επιβολή στις τιμές των καυσίμων μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα κονδύλι της τάξης των 80 - 100 εκατ. ευρώ.

Όπως επίσης και ο φόρος ζύθου 3% που πήγαινε υπέρ των δήμων, τώρα θα αποτελεί πόρο του Δημοσίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2014 είχε κατανεμηθεί στους δήμους ποσό της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 το κονδύλι που μοιράστηκε ήταν περίπου 12 εκατ. ευρώ. Ο φόρος αυτός χρονολογείται από το 1958.

Αξίζει να δούμε τους φόρους υπέρ τρίτων που παύουν να ισχύουν ή αλλάζουν χέρια...

1 Δικαιώματα συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων.

Το 1966 θεσπίστηκε ο νόμος 4507, στον οποίο οριζόταν πως συμβολαιογράφοι σε περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων και εφόσον «οι πρόσοδοι εκάστου ημερολογιακού έτους είναι κατώτεροι των 48.000 δραχμών» θα εισέπρατταν για τη συμπλήρωση των προσόδων αυτών ποσό το οποίο δεν θα υπερέβαινε «τας δραχμάς 4.000 μηνιαίως». Σημειώνεται ότι με άλλη διάταξη προσδιοριζόταν ο όρος «πρόσοδοι»: «Ως πρόσοδοι κατά την έννοιαν της παρούσης διατάξεως θεωρούνται τα εισπραττόμενα δικαιώματα εκ της ασκήσεως του λειτουργήματος του συμβολαιογράφου, τα δικαιώματα εκ της ασκήσεως καθηκόντων υποθηκοφύλακος».

Επιπλέον στον ίδιο νόμο προβλεπόταν η δημιουργία ειδικού λογαριασμού υπό τον τίτλο «Λογαριασμός διανομής δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως Κρατικών Συμβολαίων». Σε αυτό το ταμείο αποταμιεύονταν τα δικαιώματα.

Αυτά λοιπόν παύουν να ισχύουν και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου «η κατάργηση της χρέωσης θα επιφέρει μείωση του κόστους σύνταξης των κρατικών συμβολαίων με άμεσα ωφελούμενους τους συμβαλλόμενους».

2 Η εισφορά 8% επί των εγγυήσεων φιαλών υγραερίου.

Από το 1964 με νομοθετικό διάταγμα επιβαλλόταν εισφορά 8% ετησίως στις επιχειρήσεις υγραερίου. Για τη χρέωση αυτή είχε δημιουργηθεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με τον τίτλο «Εισφοραί εξ εγγυήσεως φιαλών υγραερίου. Τα εις τον λογαριασμών τούτον συγκεντρούμενα ποσά διατίθενται υπέρ κοινωφελών σκοπών προτάσει του υπουργού Εμπορίου διά κοινής αποφάσεως αυτού και του υπουργού Οικονομικών», ανέφερε χαρακτηριστικά το νομοθετικό διάταγμα. Καταργείται πια αυτή η εισφορά ως «μη ανταποδοτικό τέλος». Ο καταναλωτής αγόραζε τη φιάλη και έπαιρνε μία εγγύηση. Το αποθεματικό του λογαριασμού ήταν περίπου 500.000 με 590.000 ευρώ ετησίως. Ωφελημένοι θα βγουν οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις φιάλες υγραερίου από την κατάργηση του φόρου.

3 Το παράβολο φοίτησης στα ιδιωτικά σχολεία υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για ένα κόστος από 60 έως 80 ευρώ ανά μαθητή ετησίως που επιβαρύνει τα δίδακτρα των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων. Το 1977 με τον νόμο 682 είχε δημιουργηθεί ο Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης. Με το παράβολο οι γονείς πλήρωναν σύμφωνα με τον νόμο τις εκπαιδευτικές άδειες των δασκάλων και καθηγητών των ιδιωτικών σχολείων αλλά και τη μετεκπαίδευσή τους. Παύει να ισχύει και αυτό το τέλος, κάτι που θα μειώσει έστω και λίγο το κόστος των διδάκτρων.

4 Η κράτηση 0,30 ευρώ μηνιαίως επί των πολιτικών συντάξεων υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.

Κάθε μήνα οι πολιτικοί συνταξιούχοι δίνουν, προαιρετικά, 0,30 ευρώ για τον συνδικαλιστικό τους φορέα. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είχε υπολογίσει το κονδύλι αυτό σε 947.000 ευρώ ετησίως. Η κράτηση ίσχυε αρχικά από το 1970 με κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και στη συνέχεια άλλαξε το 1992 με ίδιο ποσό. Η κατάργησή της αυξάνει οριακά τις συντάξεις.

5 Ο ειδικός φόρος κινηματογράφου (8% και 12%) και 4% για τους υπαίθριους.

Οι φόροι αυτοί επιβάρυναν τις τιμές των εισιτηρίων. Είχαν καθιερωθεί για πρώτη φορά το 1987. Σκοπός τους ήταν η ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και το 2010 είχε προσδιοριστεί πως το ποσό αυτό θα πήγαινε υπέρ των παραγωγών του ελληνικού κινηματογραφικού έργου. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είχε υπολογίσει πως το κονδύλι από τον φόρο στα θερινά σινεμά ήταν 4.338.000 ευρώ.

6 Ο δημοτικός φόρος επιτηδευματιών των Δωδεκανήσων (από 0,2% κλιμακωτά έως 1%) ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα.

Από το 1994 με νόμο κάθε δήμος του νομού Δωδεκανήσων εισέπραττε τους προαναφερόμενους φόρους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και κατά συνέπεια και οι καταναλωτές. Οι φόροι αυτοί καταργούνται.

7 Ο ειδικός φόρος δημοσίων θεαμάτων.

Ισχυε από το 1948. Ήταν ένας φόρος που επιβλήθηκε από τη βασίλισσα Φρειδερίκη για την ενίσχυση των βόρειων επαρχιών της χώρας, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το ποσό αυτό επιβάρυνε κατά 1,46 ευρώ το κάθε εισιτήριο μουσικού θεάτρου (οπερέτα, επιθεώρηση), συναυλιών κ.λπ. Ο λόγος για την είσπραξη του ποσού αυτού δεν υφίσταται πλέον.

8 Η πρόσθετη εισφορά επί των εισιτηρίων μουσικών θεαμάτων υπέρ του Ωδείου Αθηνών.

Πάλι το 1948 με νομοθετικό διάταγμα είχε επιβληθεί πρόσθετη εισφορά. Ανέρχεται σε 1,46 ευρώ και διατίθετο για την επιχορήγηση του Ωδείου Αθηνών.

9 Ο επίναυλος 3% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες.

Η χρέωση αυτή επιβαρύνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πήγαινε υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ισχυε από το 2001.

10 Το ειδικό τέλος αποκλειστικής χρήσης μέτρων και σταθμών σε κοινόχρηστους χώρους υπέρ των Δήμων.

Το 1958 με βασιλικό διάταγμα δόθηκε το δικαίωμα στους δήμους να χρησιμοποιούν σε κοινόχρηστους χώρους ζυγαριές για τη μέτρηση και ζύγιση εμπορευμάτων. Οι δήμοι χρέωναν τους αγοραστές και πωλητές των εμπορευμάτων με ειδικό τέλος. Το συνολικό ποσό είναι περί τα 400.000 ευρώ.

Εσοδα
Πλουσιότερο κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια γίνεται το Δημόσιο καθώς για παράδειγμα οι πόροι της ειδικής εισφοράς 1,2% από την επιβολή στις τιμές των καυσίμων μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα κονδύλι της τάξης των 80 - 100 εκατ. ευρώ.

Καταναλωτές
Τα τέλη αυτά επιβαρύνουν τους καταναλωτές με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και ως επί το πλείστον είχαν καθιερωθεί για τη χρηματοδότηση διάφορων δραστηριοτήτων, φορέων, επαγγελματικών ομάδων, εργαζομένων και δήμωνπου δεν μπορούσε να επιδοτήσει ο κρατικός προϋπολογισμός.
Η λίστα με τις 10 + 2 επιβαρύνσεις

Τα δικαιώματα από τη σύνταξη συμβολαίων.
Η εισφορά 8% επί των εγγυήσεων φιαλών υγραερίου.
Το παράβολο φοίτησης στα ιδιωτικά σχολεία υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
Η κράτηση 0,30 ευρώ μηνιαίως, επί των πολιτικών συντάξεων υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (947.000 ευρώ ετησίως)
Ο ειδικός φόρος κινηματογράφου (8% και 12%).
Ο δημοτικός φόρος επιτηδευματιών των Δωδεκανήσων (από 0,2% κλιμακωτά έως 1%) ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα.
Ο ειδικός φόρος δημοσίων θεαμάτων. Είχε θεσπιστεί για την ενίσχυση των βόρειων επαρχιών της χώρας.
Η πρόσθετη εισφορά επί των εισιτηρίων μουσικών θεαμάτων υπέρ του Ωδείου Αθηνών.
Ο επίναυλος 3% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες.
Ο φόρος 3% επί της αξίας πώλησης ζύθου που πλήρωναν οι ζυθοποιίες θα καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου και όχι υπέρ των Δήμων.
Οι πόροι της ειδικής εισφοράς 1,2% επί της προ φόρων και εισφορών αξίας των πετρελαιοειδών θα αποτελούν πλέον έσοδο του Δημοσίου.
Το ειδικό τέλος αποκλειστικής χρήσης μέτρων και σταθμών σε κοινόχρηστους χώρους υπέρ των Δήμων (400.000 ευρώ)

 Imerisia.gr

Στο στόχαστρό της έβαλε η τρόικα τις πρόσφατες αλλαγές στο ΦΠΑ απαιτώντας να γίνουν εκ νέου μετατάξεις προϊόντων στους συντελεστές αλλά και να «φορτωθούν» με 23% ΦΠΑ οι υπηρεσίες που είναι στο μηδενικό συντελεστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Αγορά, οι δανειστές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων άνοιξαν όλη τη «βεντάλια» των θεμάτων και ζητούν μετ΄επιτάσεως να «ξηλωθούν» και άλλα «κοινωνικού χαρακτήρα» νομοθετήματα, που χαρακτηρίστηκαν ως μονομερείς ενέργειες της κυβέρνησης, όπως τα τεκμήρια για τους άνεργους.

Η τρόικα θέτει ζήτημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κατά δύο μήνες νωρίτερα, χωρίς δυνατότητα παράτασης αλλά και κατάργηση της έκπτωσης 2%.

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις των δανειστών έχουν ως εξής:

Ενσωμάτωση από φέτος της έκτακτης εισφοράς στην φορολογία εισοδήματος
Διατήρηση ως έχει του ΕΝΦΙΑ και το 2016
Άρση της ρύθμισης για εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων στην εφορία
Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 26% όσων δεν έχουν εισόδημα αλλά διαθέτουν ακίνητο ή Ι.Χ.
Υποβολή δηλώσεων μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο, αντί 30 Ιουνίου
Αύξηση της προκαταβολής φόρου των αγροτών από 27,5% στο 55%
«Λάβροι» οι δανειστές κατά των αγροτών

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Αγοράς η τρόικα έχει αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στους αγρότες, τους οποίους χαρακτηρίζει «το ευνοημένο κομμάτι του πληθυσμού». Εκτός από την αύξηση της φορολογίας τους στο 26% από 13% απαιτεί παράλληλα:

Να μειωθεί άμεσα κατά περίπου 50% η επιστροφή χωρίς παραστατικά στους αγρότες τους ΕΦΚ για το ντίζελ κίνηση (σήμερα είναι στο περίπου 85%)
Να αυξηθεί η προκαταβολή του φόρου από το 27,5% στο 55% (πιθανόν από φέτος)
Να καταργηθεί από το 2016 το αφορολόγητο των επιδοτήσεων (σήμερα είναι στις 12.000 ευρώ ) και να παραμείνει μόνο στις επιδοτήσεις αποζημιωτικού χαρακτήρα

newsbomb.gr

Σκληρή απάντηση στην κεντρική διοίκηση και στην κυβέρνηση δίνει η ΚΕΔΕ.

Αφορμή αποτελεί η νέα ΚΥΑ που ζητάει από τους δήμους να προχωρήσουν και το 2016 με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, κάτι που θα έχει άμεσες συνέπειες στις παροχές προς τους δημότες, καθώς όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ, περαιτέρω μείωση των δαπανών των Δήμων το 2016, οδηγεί σε υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ έχει ως εξής:

«Η Κεντρική Εξουσία για μια ακόμη φορά τους τελευταίους μήνες , ζητά από τους Δήμους με ΚΥΑ που υπογράφουν οι κ.κ. Βούτσης και Μάρδας, «να σηκώσουν το βάρος» του νοικοκυρέματος του Κράτους και να μειώσουν περαιτέρω τις δαπάνες τους για το 2016.

Δυστυχώς η Κεντρική Εξουσία είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι περαιτέρω μείωση των δαπανών στους δημοτικούς προϋπολογισμούς της επόμενης χρονιάς, θα οδηγήσει σε κατάρρευση των δημοτικών υπηρεσιών που προσφέρουν καθημερινά οι Δήμοι σε εκατομμύρια πολίτες.

Η Κεντρική Εξουσία οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες με ποιο ηθικό έρεισμα εξακολουθεί να ζητά από τους Δήμους, που διαχειρίζονται μόλις το 0,8% του ΑΕΠ, περαιτέρω μείωση των δαπανών τους; Όταν την ίδια ώρα η Κεντρική Εξουσία, που διαχειρίζεται το υπόλοιπο 99,2%, δεν κάνει αντίστοιχη προσπάθεια;

Η Κεντρική Εξουσία δεν μπορεί να ζητά περαιτέρω μείωση των δαπανών μας, όταν οι Δήμοι είναι αυτοί που έχουν συμβάλλει όλα αυτά τα χρόνια στην επίτευξη του στόχου για δημοσιονομικά πλεονάσματα.

• Σε ποιον άλλο φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν μειωθεί κατά 60% οι κρατικές επιχορηγήσεις πέραν των Δήμων;

• Ποιοι άλλοι θεσμοί της Κεντρικής Εξουσίας παράγουν πλεονάσματα όπως οι Δήμοι;

• Πόσο ακόμη να μειώσουμε τις δαπάνες μας ; Πως θα στηρίξουμε τις χιλιάδες κοινωνικές μας δομές που σήμερα υποστηρίζουν δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας;

• Πως θα λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι λειτουργούμε με 40% λιγότερο προσωπικό;

• Πως θα γίνουν έργα στους Δήμους μας, αν μειώσουμε κι άλλο τις προμήθειες;

Αν θέλει πραγματικά η Κεντρική Εξουσία να καταρτιστούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί το 2016, που θα στηρίζονται στα πραγματικά έσοδα που θα εισπράξουν οι Δήμοι την επόμενη χρονιά, οφείλει να κάνει τα παρακάτω:

• Πρώτον, να δεσμευτεί καταρχήν για την υλοποίηση του κρατικού Προϋπολογισμού του 2015, ώστε να γνωρίζουμε όλοι οι Δήμοι αν και πότε θα αποπληρωθούν από την Κυβέρνηση τα «παρακρατηθέντα» της χρονιάς που διανύουμε, αλλά και τα έσοδά μας από τον φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης.

• Δεύτερον, να υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση και για το 2016. Δεν είναι δυνατόν να ζητούν από τους Δήμους ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, όταν δεν γνωρίζουμε αν θα είναι η Κεντρική Εξουσία συνεπής στις δικές της, θεσμοθετημένες υποχρεώσεις. Αν μας ζητούν να μειώσουμε τις δαπάνες μας, για να δικαιολογήσουν τη δική τους ασυνέπεια , ας μας το πουν ευθέως.

• Τρίτον, να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό τουλάχιστον του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος.

• Τέταρτον, να παύσει η στάση πληρωμών από πλευράς Δημοσίου για τα δημοτικά έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Και να ληφθεί μέριμνα το κόστος που προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβαρύνει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς τόσο του 2016, όσο και των επόμενων ετών.

• Πέμπτον, να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετηθούν άμεσα, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους Δήμους».

aftodioikisi.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot