Menu

Δείτε τα σημεία που επιτρέπεται το Κite Surf στο νησί της Κω

Δείτε τα σημεία που επιτρέπεται το Κite Surf στο νησί της Κω
jumbo-banner

ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη:


α)Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/2010) «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» β)Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄) Ανασυγκρότηση Υ.Ν.Α. και άλλες διατάξεις
γ)Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κω (ΦΕΚ 463 Β΄/1978) δ)Τον υπ’ αριθ.: 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444Β΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε)Την αριθ. πρωτ. 2127/07/11-07-2011 εγκύκλιο της ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ.-Β΄(ΑΔΑ: 4ΑΣΨΙ-ΡΟ6).
στ) Την Α.Φ.: 513.1/14 Α.Σ.: 19-06-2014 Απόφαση Λ/Χ Κω (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΟΠ-Θ12). ζ)Την ανάγκη για προστασία – ασφάλεια των λουομένων στη ν. Κω.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιτρέπουμε τη διενέργεια αετοσανίδας (kite-surf), για την χρονική περίοδο από 01-05 έως 31-10 εκάστου έτους, ορίζοντας ως αποκλειστικά σημεία εκκίνησης τα κάτωθι:
- Για την περιοχή «ΨΑΛΙΔΙ» ν. Κω, την περιοχή που ορίζεται διακόσια (200) μέτρα νοτιοανατολικά από το φάρο του ακρωτηρίου «ΛΟΥΡΟΣ» και τετρακόσια (400) μέτρα νοτιοανατολικά αυτού, και περικλείεται από τα ακόλουθα στίγματα: α) φ=36ο 53΄22΄΄Β λ=027ο 20΄25΄΄Α, β) φ=36ο 53΄23΄΄Β λ=027ο 20΄29’’Α, γ) φ= 36ο 53΄ 20΄΄Β λ= 027ο 20΄ 37΄΄Α και δ) φ= 36ο 53΄ 17΄΄Β λ= 027ο 20΄ 30΄΄Α
- Για την περιοχή «ΜΑΡΜΑΡΙ» ν. Κω, την περιοχή που περικλείεται από τα ακόλουθα στίγματα: α) φ= 36ο 52΄ 20΄΄Β λ= 027ο 07΄ 56΄΄Α, β) φ= 36ο 52΄ 32΄΄Β λ= 027ο 07΄ 42΄΄Α, γ) φ= 36ο 52΄ 23΄΄Β λ= 027ο 07΄ 30΄΄Α και δ) φ= 36ο 52΄ 17΄΄Β λ= 027ο 07΄ 50΄΄Α (πλησίον ξενοδοχείου GRECOTEL ROYAL PARK)
- Για την περιοχή «ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ» ν. Κω, την περιοχή που περικλείεται από τα ακόλουθα στίγματα: α) φ= 36ο 51΄ 34΄΄Β λ= 027ο 05΄ 52΄΄Α, β) φ= 36ο 51΄ 19΄΄Β λ= 027ο 05΄ 59΄΄Α, γ) φ= 36ο 51΄ 28΄΄Β λ= 027ο 05΄ 37΄΄Α και δ) φ= 36ο 51΄ 17΄΄Β λ= 027ο 05΄ 52΄΄Α (πλησίον ξενοδοχείου ΗΟRIZON BEACH RESORT)
- Για την περιοχή «ΚΟΧΥΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ» ν. Κω, την περιοχή που περικλείεται από τα ακόλουθα
στίγματα: α) φ= 36ο 46΄ 23΄΄Β
λ= 026ο 59΄ 50΄΄Α, β) φ= 36ο 43΄ 33΄΄Β λ= 026ο 59΄ 41΄΄Α, γ) φ= 36ο 46΄ 24΄΄Β
λ= 026ο 59΄ 34΄΄Α και δ) φ= 36ο
46΄ 19΄΄Β λ= 026ο 59΄ 43΄΄Α

εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

1.Ο διενεργών αετοσανίδα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τον ακόλουθο εξοπλισμό: α) Κράνος β) κατάλληλη ζώνη με γάντζο
γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του αετού, σε περίπτωση ανάγκης. δ) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ
ε) σύστημα διακοπής ώθησης του αετού (QUICK RELEASE)
στ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (LEASE SYSTEM)
2.O χειριστής αετοσανίδας ή ο εκμισθωτής πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η ακούσια απογείωση του αετού όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται τοποθετημένος στη παραλία.
3.Δεν επιτρέπεται η διενέργεια αετοσανίδας:
α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η διενέργεια αετοσανίδας επιτρέπεται μετά από τη συγκατάθεση ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
β) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου γ) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με κίνδυνο κεραυνών. δ) Πέραν του ενός (01) ν. μιλίου από την ακτή.
ε) Εφόσον ο χειριστής βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.
στ) Όταν η διεύθυνση του ανέμου έχει κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.
ζ) Όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των επτά (07) μποφόρ και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει νόμιμο πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.
η) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι.

4.Επιτρέπεται η ανύψωση του αετού όταν δεν υπάρχουν άτομα ή άλλα εμπόδια σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων περιμετρικά του χρήστη τη στιγμή της απογείωσης.
5.Οι εκμισθωτές αετοσανίδων (kite-surf) οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ανωτέρω περιοχές οφείλουν ειδικότερα:
α) Να παρέχουν στους μισθωτές πέραν της αετοσανίδας και τον αναγραφόμενο στην παράγραφο 1 εξοπλισμό.
β) Να μην προβαίνουν στην εκμίσθωση αετοσανίδας όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. γ) Να γνωρίζουν άμεσα στην Λιμενική Αρχή τυχόν τραυματισμό χειριστή ή λουόμενου.
δ) Να τοποθετούν δύο (02) μόνιμες ενημερωτικές πινακίδες, διαστάσεων 1,00x1,50 μέτρων, εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής για την απογείωση των αετών, με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ-ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ ΚΙΤESURF» / «ΝΟΤΕ-ΚΙΤΕSURF TAKEOFF AREA». Η ανύψωση του αετού της αετοσανίδας να διενεργείται από χώρο της παραλίας στην προέκταση του ακόλουθου θαλάσσιου διαδρόμου.
ε) Να τοποθετήσουν θαλάσσιο διάδρομο, πλάτους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων και μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Η σήμανση των ορίων των διαδρόμων πρέπει να γίνεται με κατάλληλες ερυθρές σημαδούρες, χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί.
στ) Να διατίθεται μετεωρολογικός σταθμός στον οποίο να απεικονίζεται η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου.
ζ) Να μην εκμισθώνουν αετοσανίδα μαζί με άλλα επιτρεπόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής, με εξαίρεση την ιστιοσανίδα (WINDSURF).

Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν. . 187/73 (ΦΕΚ 261 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ανωτέρω (στ) σχετική ακυρούται.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-
ΟΛιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΙΣΠΙΝΑΣ Ιωάννης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Εκμισθωτές Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Τοπικός Τύπος Ενημέρωσης - Εφημερίδες
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΝΤ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΛΑ-ΔΑΝ (υτα) 8η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υτα)
Λ/Σ Καρδάμαινας (υτδ) ΓΕΝ/Υδρογραφική Υπηρεσία Δήμος Κω
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γρ. Λιμενικής Αστυνομίας Φάκελος Αξιωματικού Φυλακής

kos patisserie

Ετικέτες

Kitesurf, Κως,
επιστροφή στην κορυφή